IPTPP1/443-722/14-6/MH | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
IPTPP1/443-722/14-6/MHinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. zwolnienia z podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 02 października 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 02 października 2014 r., do BKIP w Piotrkowie Tryb. 06 października 2014 r.) uzupełnionym pismami z dnia 02 grudnia 2014 r. (data wpływu 05 grudnia 2014 r.) i 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 października 2014 r. do Izby Skarbowej w ..... został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.

Wyżej wskazany wniosek został przesłany do Biura Krajowej Informacji Podatkowej celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością (data wpływu 06 października 2014 r.).

Wniosek uzupełniono w dniach 05 grudnia 2014 r. i 29 grudnia 2014 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniach wniosku).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ...... jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca posiada status prawny jednostki budżetowej Gminy. Jednostka odlicza podatek VAT. Począwszy od dnia 19 czerwca 2013 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ...... jest administratorem obiektu sportowego położonego w ........ Obiekt sportowy opisany powyżej został skomunalizowany na podstawie aktu notarialnego darowizny na rzecz Gminy od Skarbu Państwa z dnia 6 czerwca 2013 r.

Obiekt powyższy na podstawie Zarządzenia Wojewody z dnia 3 marca 2011 r. jest w całości wydzierżawiony na okres 25 lat na rzecz Klubu Sportowego ....... Stronami umowy są: wydzierżawiający – Skarb Państwa; dzierżawca - Klub Sportowy ........ Opłaty z tytułu czynszu dzierżawca uiszcza na rzecz wydzierżawiającego. Opłaty wnoszone są na konto Urzędu Miasta Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie prowadzi na terenie omawianego obiektu działalności statutowej i nie uzyskuje przychodów związanych z obiektem, ani nie ponosi żadnych wydatków z tytułu utrzymania obiektu. Wnioskodawca zamierza w bieżącym roku przeprowadzić modernizację przedmiotowego obiektu, która będzie polegała na zakupie prac budowlanych wraz z materiałami. Zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca nie zamierza dokonać odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z modernizacją obiektu sportowego położonego w ..........

Nazwa projektu objętego zakresem pytania brzmi: Modernizacja hali KS ....... Budynek użyteczności publicznej (hala sportowa) użytkowany przez Klub Sportowy ...... na cele sportowe. Zakres modernizacji obejmuje: ocieplenie dachu, elewacji, zaplecza, ścian, wyminę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., remont konstrukcji dachu, remont elewacji frontowej, roboty murowe. Realizacja projektu nie będzie finansowana ze środków poakcesyjnych. Pełna nazwa projektu brzmi: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

MOSiR będzie prowadził działalność zgodną ze statutem jednostki i nie będzie prowadził działalności gospodarczej. Wnioskodawca administruje obiektem sportowym na podstawie zarządzenia Nr Prezydenta Miasta ....... z dnia ............. Wraz z przekazaniem obiektu przyjęta jest kontynuacja dzierżawy umowy z dnia 19 kwietnia 2012 r. zawartej na czas określony, tj. 25 lat dla KS.

Wnioskodawca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia za administrowanie obiektem. Na dokumentach jako świadczący usługi będzie figurował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ........ Faktury wystawiane będą na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ........ Ponoszone wydatki są zgodne z art. 2 pkt 14a ustawy o podatku od towarów i usług.

MOSiR jako jednostka budżetowa posiada w administrowaniu obiekt, ale nie prowadzi w nim żadnej działalności (nie wydaje żadnych środków na utrzymanie obiektu, KS obiekt utrzymuje i prowadzi działalność). Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej ujęte zostały środki finansowe do realizacji przez MOSiR zadania inwestycyjnego. Faktury wystawiane będą na płatnika środków tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy istniejącym stanie faktycznym, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ....... będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) podatnik ma prawo do odliczenia podatku zawartego w cenie nabycia towarów i usług w takim zakresie, w jakim zostały one wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych.

Administrując obiektem sportowym położonym w ......... Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ......... nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W wyniku realizacji projektu stan opisany powyżej nie ulegnie zmianie, tj. Wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wobec powyższego zgodnie z dyspozycją cytowanego artykułu Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie nabycia towarów i usług związanych z modernizacją obiektu sportowego położonego w ............

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca posiada status prawny jednostki budżetowej Gminy. Począwszy od dnia 19 czerwca 2013 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ....... jest administratorem obiektu sportowego położonego w ........... Obiekt sportowy opisany powyżej został skomunalizowany na podstawie aktu notarialnego darowizny na rzecz Gminy Miasta ....... od Skarbu Państwa z dnia 6 czerwca 2013 r. Obiekt powyższy na podstawie Zarządzenia Wojewody z dnia ....... jest w całości wydzierżawiony na okres 25 lat na rzecz Klubu Sportowego .............. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie prowadzi na terenie omawianego obiektu działalności statutowej i nie uzyskuje przychodów związanych z obiektem, ani nie ponosi żadnych wydatków z tytułu utrzymania obiektu. Wnioskodawca zamierza w bieżącym roku przeprowadzić modernizację przedmiotowego obiektu, która będzie polegała na zakupie prac budowlanych wraz z materiałami. Zakres modernizacji obejmuje: ocieplenie dachu, elewacji, zaplecza, ścian, wyminę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., remont konstrukcji dachu, remont elewacji frontowej, roboty murowe. Nazwa projektu objętego zakresem pytania brzmi: Modernizacja hali KS ............ Wnioskodawca administruje obiektem sportowym na podstawę zarządzenia Nr ....... Prezydenta Miasta z dnia ..... Faktury wystawiane będą na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ......... Ponoszone wydatki są zgodne z art. 2 pkt 14a ustawy o podatku od towarów i usług. MOSiR jako jednostka budżetowa UM posiada w administrowaniu obiekt, ale nie prowadzi w nim żadnej działalności (nie wydaje żadnych środków na utrzymanie obiektu, KS obiekt utrzymuje i prowadzi działalność).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca w obiekcie będącym przedmiotem projektu, nie prowadzi działalności gospodarczej. Okoliczności sprawy wskazują, iż towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu nie będą związane z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Mająca na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku realizacją projektu, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług nie będą służyć Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślenia wymaga, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IBPP3/443-1118/14/EJ | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
IPPP2/443-614/14-4/BH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.