IPPP3/4512-950/15-2/ISZ | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na zakupie usług (opisanych w stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji?
IPPP3/4512-950/15-2/ISZinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. prawo do odliczenia
 3. transakcja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 20 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

L. sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest spółką prawa polskiego - polskim rezydentem podatkowym.Wnioskodawca zamierzał nabyć akcje polskiej spółki akcyjnej będącej jedną z największych w Polsce firm inwestycyjno-deweloperskich działających na rynku nieruchomości (dalej: Deweloper). Ze względu na uwarunkowania biznesowe nie było możliwe bezpośrednie nabycie akcji Dewelopera tj. ze względów biznesowych Wnioskodawca nabył pośrednio akcje Dewelopera, poprzez nabycie 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: B Sp. z o.o.) oraz objęcie nowo wyemitowanych przez B Sp. z o.o. udziałów, która była właścicielem części akcji Dewelopera (dalej: Transakcja).

Wnioskodawca połączył się z B Sp. z o.o. celem uproszczenia struktury grupy, obniżenia kosztów administracyjnych i zarządczych związanych z funkcjonowaniem dwóch odrębnych podmiotów prawnych oraz usprawnienia rozliczeń i przepływów środków pieniężnych w ramach grupy. Połączenie przeprowadzono przez przeniesienie całego majątku B Sp. z o.o. na Wnioskodawcę (po połączeniu B Sp. z o.o. przestała istnieć) na podstawie art. 498 i następne, w szczególności art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1030 z późn. zm.).

Deweloper jest polskim rezydentem podatkowym, zarejestrowanym dla potrzeb podatku od towarów i usług (dalej: VAT) w Polsce (jako podatnik VAT czynny). Podstawę działalności Dewelopera stanowi działalność deweloperska polegająca na realizowaniu inwestycji w budynki mieszkalne, biura oraz galerie handlowe. Deweloper jest jednostką dominującą w grupie kapitałowej, w której skład (oprócz niego samego) wchodzą inne spółki działające w tej branży. Deweloper wykonuje w głównej mierze czynności opodatkowane podatkiem VAT.

W związku z nabyciem część akcji Dewelopera dających faktyczną kontrolę nad grupą kapitałową Dewelopera (poprzez zakup i objęcie udziałów w B Sp. z o.o.) (dalej łącznie: Transakcja), Wnioskodawca poniósł/ poniesie szereg wydatków na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, udokumentowanych zgodnie z przepisami w zakresie VAT. Usługi te są związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji. Wydatki obejmują/obejmą w szczególności:

 • koszty doradztwa finansowego, prawnego, podatkowego oraz technicznego (w tym koszty badania due diligence w poszczególnych dziedzinach);
 • koszty doradztwa biznesowego (komercyjnego), strategicznego oraz koszty negocjacji handlowych;
 • koszty finansowania;
 • koszty delegacji, tłumaczeń oraz analiz eksperckich;
 • koszty usług w zakresie koordynacji procesu nabycia;
 • koszty usług notarialnych;
 • koszty usług księgowych.

Podatek naliczony związany z tymi usługami Spółka wykazała / będzie wykazywała jako: nadwyżkę podatku naliczonego VAT nad podatkiem należnym VAT lub jako pomniejszenie o jego wysokość kwoty podatku należnego VAT, bądź też poprzez mechanizm odwrotnego obciążenia (tzw. reverse charge mechanism), w przypadku gdy nabywane usługi stanowią import usług w rozumieniu ustawy o VAT (tj. w przypadku usług świadczonych przez podmiot nieposiadający w Polsce siedziby lub stałego miejsca działalności gospodarczej, dla których miejsce świadczenia znajduje się w Polsce).

Poniesienie tych wydatków było i jest konieczne w celu m.in. weryfikacji rentowności Dewelopera oraz gospodarczej zasadności całego przedsięwzięcia, określenia uwarunkowań prawnych w tym opodatkowania transakcji, przygotowania struktury finansowania i pozyskania środków niezbędnych do przeprowadzenia Transakcji, identyfikacji ewentualnych ryzyk związanych z Transakcją, itp.

Ponadto Wnioskodawca ponosił i wciąż ponosi wydatki związane z bieżącą działalnością, takie jak koszty doradztwa prawnego, podatkowego, usług księgowych, badania sprawozdań finansowych itp.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w Polsce. Po nabyciu/objęciu udziałów w B Sp. z o.o. Wnioskodawca rozpoczął świadczenie usług zarządzania na rzecz Dewelopera. Zakres tych usług obejmuje w szczególności:

 • doradztwo strategiczne i monitorowanie prowadzenia działalności gospodarczej w branży nieruchomościowej (w tym wsparcie w przeprowadzaniu komercyjnych projektów nieruchomościowych, wsparcie w zarządzaniu generującymi przychody projektami komercyjnymi oraz projektami mieszkaniowymi);
 • doradztwo strategiczne i monitorowanie efektywności Dewelopera oraz innych spółek z grupy realizujących poszczególne projekty (w tym wsparcie w optymalizacji struktury kosztów, wsparcie w negocjacjach z dostawcami, najemcami i organami samorządowymi);
 • usługi doradztwa strategicznego dotyczące optymalizacji struktury finansowania i bilansu (w tym rekomendacje odnoście finansowania i refinansowania, wsparcie w negocjowaniu warunków finansowania, doradztwo dotyczące zarządzania gotówką i płynnością finansową, doradztwo w zakresie walut stosowanych w zabezpieczeniach finansowych oraz doradztwo dotyczące ryzyka walutowego Dewelopera innych spółek z grupy oraz ich portfolio);
 • doradztwo strategiczne dotyczące identyfikowania i rozwoju inwestycji Dewelopera (wsparcie w negocjowaniu potencjalnych warunków nabycia, wsparcie w przeprowadzaniu potencjalnych transakcji, wsparcie w negocjacjach z pożyczkodawcami oraz partnerami, np. najemcami, organami samorządowymi);
 • doradztwo strategiczne dotyczące dezinwestycji (w tym wsparcie w negocjacjach warunków sprzedaży, wsparcie w przeprowadzeniu potencjalnych transakcji, wsparcie w negocjowaniu z pożyczkodawcami partnerami);
 • wyszukiwanie i proponowanie kandydatów do sprawowania funkcji w radzie nadzorczej Dewelopera.

Powyższe usługi podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce według stawki 23%.

Wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji miały zatem w istocie doprowadzić do rozpoczęcia prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności opodatkowanej VAT (gdyby nie doszło do Transakcji, Wnioskodawca nie mógłby świadczyć usług na rzecz Dewelopera).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na zakupie usług (opisanych w stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na zakupie usług (opisanych w stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z wyjątkami niemającymi zastosowania w niniejszym stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego).

Z powyższego wynika, że warunkiem odliczenia podatku VAT naliczonego przez zarejestrowanego podatnika VAT czynnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy jest związek nabytych usług z czynnościami tego podatnika podlegającymi opodatkowaniu VAT (takie usługi powinny też być odpowiednio udokumentowane).

 1. Odliczenie VAT w związku z działalnością przygotowawczą.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT jest realizacją zasady neutralności podatku VAT dla podatnika tego podatku, przy jednoczesnym opodatkowaniu konsumpcji. Poprzez realizację prawa do odliczenia podatnik nie ponosi faktycznego (ekonomicznego) ciężaru tego podatku. Z zasady neutralności podatku VAT wynika zatem konieczność stworzenia takich mechanizmów prawnych, które umożliwią podatnikowi odliczenie podatku VAT zapłaconego w cenie nabytych towarów i usług wykorzystywanych przez niego do prowadzenia działalności opodatkowanej tym podatkiem. Tym samym, podatek ten nie będzie dla niego stanowił obciążenia ekonomicznego.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) również wskazuje, iż odliczalność podatku VAT jest fundamentalnym prawem podatnika wynikającym z przedmiotowej zasady neutralności podatku VAT. Tym samym, w świetle tej zasady, związek pomiędzy zakupionymi towarami i usługami, a działalnością opodatkowaną podatnika powinien być interpretowany możliwie szeroko, tak, aby zapewnić odliczalność podatku VAT od wszelkich zakupów, które w jakikolwiek sposób wykorzystywane są przez podatnika do prowadzenia działalności opodatkowanej.

Dla skorzystania z uprawnienia do odliczenia podatku VAT naliczonego - zgodnie z zasadą neutralności VAT - kluczowy jest zamiar prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Już sam zamiar jest decydujący, a przedsiębiorca - nawet w fazie czynności przygotowawczych - staje się podatnikiem VAT, który ma prawo do odliczenia podatku VAT.

W związku z tym, należy zgodzić się z wyrokiem NSA z dnia 29 czerwca 1998 r., sygn. I SA/Wr 1235/97, w którym stwierdzono:

Ustawodawca w żadnym z przepisów nie nakazuje jednak podatnikowi analizowania, czy poczynione przez niego zakupy służą do sprzedaży opodatkowanej (...) w terminie, w którym może dokonać obniżenia podatku naliczonego o należny, czy też posłużą czynnościom opodatkowanym w przyszłości”.

Stanowisko takie zostało również wielokrotnie potwierdzone w wyrokach TSUE. W opinii TSUE sam zamiar prowadzenia działalności opodatkowanej powiązany z dokonywaniem zakupów mających służyć temu celowi nadaje podmiotowi status podatnika VAT, już nawet w fazie czynności przygotowawczych. W konsekwencji, podmiotowi dokonującemu czynności przygotowawczych nie można odmówić prawa do odliczenia podatku naliczonego (zob. np. wyroki TSUE w sprawie C-268/83 Rompelman, czy w sprawie C-110/94 INZO).

Biorąc pod uwagę, że w momencie ponoszenia wydatków już sam ich cel uprawnia Wnioskodawcę do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesieniem wskazanych we wniosku wydatków. Rozstrzygający jest w praktyce bowiem już sam zamiar Wnioskodawcy rozpoczęcia prowadzenia działalności opodatkowanej.

 1. Związek podatku naliczonego z działalnością opodatkowaną VAT.

Dla wystąpienia prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług konieczne jest istnienie związku pomiędzy ponoszonymi wydatkami a prowadzoną/planowaną działalnością opodatkowaną VAT. Ustawa o VAT nie precyzuje jednak, jak ścisły powinien być wspomniany związek, aby podatnik mógł dokonać odliczenia podatku naliczonego. W orzecznictwie sądów administracyjnych jak i w wyrokach TSUE podnosi się, że dla uznania prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związek ten może mieć również charakter pośredni. Ponadto w orzecznictwie TSUE utrwalił się pogląd, że zaangażowanie nabywcy udziałów/akcji w zarządzanie spółką determinuje możliwość odliczenia naliczonego związanego z wydatkami na nabycie tej spółki.

W wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 Cibo Participations SA (dalej: Cibo) Trybunał analizował stan faktyczny w którym Spółka poniosła wydatki na zakup usług dotyczących transakcji przejęcia udziałów w spółkach zależnych. Usługi polegały m.in. na przeprowadzeniu audytu przejmowanych spółek, pomocy w negocjowaniu ceny nabycia udziałów oraz świadczeniu usług prawnych i podatkowych. Następnie Cibo dokonała odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi wydatkami. Po przejęciu udziałów w spółkach zależnych rozpoczęła odpłatne świadczenie na ich rzecz usług w zakresie zarządzania ogólnego, administracyjnego, finansowego, handlowego i technicznego. Zdaniem TSUE w sytuacji, gdy spółka holdingowa po przejęciu spółek zależnych angażuje się w zarządzanie nimi i świadczy na ich rzecz usługi podlegające VAT, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów VI Dyrektywy, a w konsekwencji powinna być uprawniona do odliczenia podatku naliczonego VAT.

Podobne konkluzje płyną z orzeczenie TSUE wydanego w sprawie C-333/91 Sofitam S.A. Wynika z niego, że status podatnika VAT i w konsekwencji możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT przysługuje spółce holdingowej, która bezpośrednio lub pośrednio jest zaangażowana w zarządzanie spółkami zależnymi.

W orzeczeniu z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 Abbey National plc TSUE stwierdził, że brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu nie wyklucza prawa odliczenia podatku VAT w przypadku tzw. kosztów ogólnych działalności podatnika, gdy koszty te mogą być przypisane do działalności podatnika, która opodatkowaniu podlega. Podatnikowi przysługuje wówczas prawo odliczenia podatku naliczonego.

Podobne stanowisko zajął WSA w Warszawie w wyroku z dnia 30 lipca 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1756/06):

(...) nawet gdyby uznać, iż zakup usług związanych z nabyciem akcji/udziałów nie stanowił kosztu ogólnego działalności Spółki, to w ocenie Sądu, skoro Spółka kupiła akcje po to, aby świadczyć usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to nie można twierdzić, że zakup usług związanych z nabyciem akcji, związany był ze sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu.

Spółka pragnie wskazać również na wyroki, w których sądy administracyjne potwierdzają prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z emisją akcji, pomimo że nie pozostawały one w bezpośrednim związku ze sprzedażą opodatkowaną:

 • NSA w wyroku z 14 października 2010 r., sygn. I FSK 1834/09 stwierdził, że: „co do zasady - niezbędnym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy zakupami (wydatkami) a konkretną transakcją opodatkowaną. Wydatki te powinny stanowić część składową kosztów świadczenia, uwzględnioną w cenie. Jednak brak takiej konkretnej transakcji opodatkowanej nie musi zawsze prowadzić do utraty prawa do odliczenia VAT. W przypadku bowiem wydatków zaliczanych do tzw. kosztów ogólnych, wprawdzie nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy zakupem tych towarów i usług a sprzedażą opodatkowaną, lecz w sytuacji gdy stanowią one element cenotwórczy produktów podatnika, pozostając w ten sposób w bezpośrednim związku z jego opodatkowaną działalnością gospodarczą - prawo do odliczenia z tytułu tych zakupów (wydatków) powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim ogólna działalność daje prawo do odliczenia VAT.
 • WSA w Krakowie w wyroku z 28 maja 2009 r., sygn. I SA/Kr 1576/08 uznał, że: „wydatki poniesione na badanie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych, przeprowadzone w celu zwiększenia kapitału spółki w wyniku wprowadzenia akcji na Giełdę Papierów Wartościowych, należy uznać za wydatki stanowiące część ogólnych kosztów spółki, które spełniają tym samym wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Występuje tutaj związek pośredni polegający na tym, że środki pozyskane poprzez emisję akcji posłużą do zwiększenia w przyszłości sprzedaży podlegającej opodatkowaniu”.

Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy dla prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących (opisane w stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego) wydatki na nabycie usług doradczych związanych z przeprowadzeniem Transakcji, istotne jest istnienie związku między tymi wydatkami, a prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT, przy czym wystarczającym jest, aby związek ten był pośredni.

W niniejszym stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego, koszty ponoszone przez Wnioskodawcę będące przedmiotem niniejszego wniosku, zostały i będą przez Wnioskodawcę ponoszone w celu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Są one bowiem związane z obrotami podlegającymi opodatkowaniu VAT (świadczeniem usług na rzecz Dewelopera).

Natomiast nabycie akcji Dewelopera (poprzez zakup oraz objęcie udziałów w B Sp. z o.o. oraz późniejsze połączenie z B Sp. z o.o.) determinuje możliwość świadczenia na rzecz Dewelopera wskazanych powyżej usług. Wynika to m.in. z faktu, iż świadczenie takich usług skutkuje szerokim ujawnieniem poufnych informacji dotyczących funkcjonowania zarówno usługobiorcy, jak i usługodawcy, przez co nie jest możliwe pomiędzy podmiotami niezależnymi. Dlatego gdyby Wnioskodawca nie nabył/objął udziałów w B Sp. z o.o., nie mógłby świadczyć na rzecz Dewelopera usług opisanych w stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie poprzedzenie Transakcji zakupem usług doradztwa i poniesieniem innych wydatków związanych z Transakcją było konieczne, bowiem umożliwiło Wnioskodawcy m.in:

 • weryfikację rentowności Dewelopera oraz gospodarczej zasadności całego przedsięwzięcia,
 • określenie uwarunkowań prawnych w tym opodatkowania transakcji,
 • przygotowanie struktury finansowania i pozyskania środków niezbędnych do przeprowadzenia Transakcji,
 • identyfikację ewentualnych ryzyk związanych z Transakcją, itp.

W rezultacie poniesienie tych kosztów umożliwiło/umożliwi racjonalne podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu Deweloperem. Dzięki nabytym usługom Wnioskodawca jest bowiem w stanie racjonalnie ocenić szanse i zagrożenia stojące przed Deweloperem i podjąć odpowiednie rekomendacje biznesowe lub inwestycyjne.

Zatem wiedza, doświadczenie oraz kompetencje uzyskane przez Wnioskodawcę dzięki poniesieniu kosztów związanych z Transakcją, są w sposób bezpośredni wykorzystywane przez niego do świadczenia usług zarządzania na rzecz Dewelopera, opodatkowanych podatkiem VAT w Polsce według stawki 23%. A zatem Wnioskodawcy powinno w stosunku do tych wydatków przysługiwać prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT.

 1. Podsumowanie.

Jak wynika z powyższego, w przedmiotowym stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca spełnił przesłanki uprawniające do odliczenia podatku VAT naliczonego w stosunku do nabywanych usług, związanych z Transakcją tj.:

 • wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie usług związanych z przeprowadzeniem Transakcji są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (tj. świadczenia usługa zarządzania na rzecz Dewelopera);
 • Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT;
 • odliczenie podatku naliczonego jest/będzie każdorazowo odpowiednio udokumentowane (Wnioskodawca już otrzymał część faktur, a część otrzyma w przyszłości, ale przed dokonaniem odliczenia).

W związku z powyższym nie sposób odmówić Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami dotyczącymi przeprowadzenia Transakcji.

Wnioskodawca wskazuje również na interpretacje indywidualne wydane w podobnych stanach faktycznych, które potwierdzają prawidłowość prezentowanego przez niego stanowiska:

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na zakupie usług (opisanych w stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji. Wynika to z faktu, iż nabyte usługi pozwoliły Wnioskodawcy na podjęcie działalności opodatkowanej VAT polegającej na świadczeniu usług zarządzania na rzecz Dewelopera.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Przy czym należy zauważyć, że art. 86 ust. 1 ustawy, posiada brzmienie: w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.