IPPP3/4512-71/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Brak prawa do odliczenia w związku z realizowanym projektem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Fundacja świadczy usługi oznaczone symbolem PKWiU 94.99.Z jako usługi świadczone przez organizacje członkowskie gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe), które zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione z podatku VAT. Usługi te są świadczone przez fundację nieodpłatnie czyli bez wynagrodzenia.

Fundacja M. świadcząc usługi swoim beneficjentom realizuje następujące cele:

 1. pomoc Polakom i osobom polskiego pochodzenia, mieszkającym na obszarze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (dalej „ZSRR”), w tym upowszechnianie polskiej kultury i oświaty na obszarze byłego ZSRR;
 2. pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze, życiu codziennym oraz działalności Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających na obszarze byłego ZSRR;
 3. pomoc w aktywizacji obywatelskiej środowisk mniejszości polskiej zamieszkałej na obszarze byłego ZSRR;
 4. pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii, gospodarce, polityce i życiu narodów Północnego Kaukazu;
 5. pomoc uchodźcom, osobom z ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym, imigrantom i repatriantom oraz osobom ubiegającym się o status uchodźcy lub inną formę legalizacji pobytu w Polsce;
 6. pomoc ofiarom kataklizmów, konfliktów zbrojnych i wojen;
 7. integracja uchodźców, osób z ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym, imigrantów i repatriantów oraz osób ubiegających się o status uchodźcy lub inną formę legalizacji pobytu w Polsce;
 8. wspieranie transformacji ustrojowej, rozwoju demokracji i demokratyzacji instytucji państwowych i samorządowych za granicą, w tym w krajach rozwijających się;
 9. promocja i wspieranie wolontariatu;
 10. promocja i wspieranie dialogu międzykulturowego, w tym pogłębianie wiedzy o krajach pochodzenia uchodźców, imigrantów i repatriantów oraz o mniejszościach etnicznych i narodowych;
 11. wsparcie psychologiczne i życiowe grup zmarginalizowanych społecznie, wykluczonych, z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych i zachowań kompulsywnych, jak również osób zmagających się z przewlekłym stresem;
 12. promocja tradycji wielokulturowości i wieloreligijności II RP;
 13. renowacja i ochrona miejsc kultu religijnego i nekropolii;
 14. upamiętnianie miejsc i wydarzeń związanych z historią i wspólną przeszłością mniejszości religijnych i narodowych oraz Polaków;
 15. promocja idei ekologii i produkcji żywności według dawnych, tradycyjnych receptur;
 16. promocja i wspieranie rozwoju sztuki ludowej i wyrobów regionalnych;
 17. promocja agroturystyki na terenach charakteryzujących się wielokulturowością i wieloreligijnością.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej ani działalności odpłatnej, w związku z powyższym Fundacja nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

Aktualnie Wnioskodawca realizuje umowę w ramach projektu „W.” realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013, a także w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa w ramach „A.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców. Obydwa projekty mają także dofinansowanie z budżetu państwa.

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7 może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowalny, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto jako koszt kwalifikowany.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Fundacja ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „W.” realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 w ramach umowy finansowej oraz projektu „A.” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców w ramach przyszłej umowy finansowej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Fundacja nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Otrzymanie powyższej interpretacji jest niezbędne celem złożenia rozliczenia transz finansowych do Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Ww. przepis stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Ustawodawca stworzył zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości (lub w części), pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, w myśl ust. 2 powołanego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy).

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Z opisu sprawy wynika, że Fundacja świadczy usługi oznaczone symbolem PKWiU 94.99.Z jako usługi świadczone przez organizacje członkowskie gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe), które zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy są zwolnione z podatku VAT. Usługi te są świadczone przez fundację nieodpłatnie czyli bez wynagrodzenia.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej ani działalności odpłatnej, w związku z powyższym Fundacja nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Aktualnie Wnioskodawca realizuje umowę w ramach projektu „W.” realizowaną w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013, a także w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa w ramach „A.” współfinansowana z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców. Obydwa projekty mają także dofinansowanie z budżetu państwa.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Przedstawiony stan prawny w stosunku do opisanego zdarzenia przyszłego prowadzi do wniosku, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu „W.” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 w ramach umowy finansowej oraz projektu „A.” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców w ramach przyszłej umowy finansowej, tj. związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Tym samym Wnioskodawca, który nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w opisanej we wniosku sytuacji.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.