IPPP3/4512-610/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie usługi związanej z organizacją imprezy integracyjnej
IPPP3/4512-610/15-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. impreza integracyjna
  2. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie usługi związanej z organizacją imprezy integracyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie usługi związanej z organizacją imprezy integracyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest polską spółką kapitałową, zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, PDOP oraz płatnikiem PDOF. Spółka prowadzi działalność gospodarczą (opodatkowaną VAT, dającą prawo do odliczenia VAT) m.in. w zakresie organizacji i realizacji osobowych przewozów kolejowych, w tym realizacji przewozów w ramach wykonywania zadań zleconych (czynności użyteczności publicznej).

Spółka zatrudnia kilka tysięcy pracowników i współpracowników, którzy są niezbędni, aby usługi Spółki były wykonywane w sposób efektywny i zadowalający dla konsumentów (pasażerów). W tym kontekście Spółka podkreśla, iż z perspektywy prowadzonej działalności gospodarczej, kluczowe znaczenie dla biznesu mają relacje z pracownikami (w tym ze stroną pracowniczą reprezentowaną przez zakładowe organizacje związkowe), jak również pozytywny wizerunek Spółki w percepcji konsumentów (w tym pracowników Spółki oraz członków ich rodzin, którzy również korzystają z usług Spółki i stanowią „kanał” budowania pozytywnego wizerunku Spółki wśród społeczeństwa).

Cel organizacji Pikniku

W ramach budowania pozytywnych relacji pomiędzy Spółką oraz jej pracownikami czy współpracownikami oraz celem promocji marki Wnioskodawcy wśród pracowników oraz potencjalnych klientów, Wnioskodawca planuje organizować imprezy o charakterze integracyjnym (dalej: Piknik).

Piknik będzie wyrazem społecznej odpowiedzialności Wnioskodawcy i dbałości o pracowników (którzy w ramach Pikniku mają również możliwość poznania się i wzajemnej integracji), jak również okazją do promocji Wnioskodawcy wśród własnych pracowników, jak i potencjalnych klientów (czy potencjalnych pracowników). Piknik będzie stanowić imprezę masową w rozumieniu odrębnych przepisów i będzie podlegać notyfikacji (wymóg zgody) do odpowiednich organów.

Uczestnictwo w Pikniku

Uczestnictwo w Pikniku będzie mieć charakter całkowicie dobrowolny. Zaproszenie na Piknik zostanie skierowane do pracowników i współpracowników Wnioskodawcy, którzy będą mogli wziąć udział w Pikniku wraz z dowolnie wybraną osobą towarzyszącą (udział osoby towarzyszącej jest dobrowolny i opcjonalny; udział osoby towarzyszącej, z jednej strony, ma wzmacniać relacje pracownicze, z drugiej, ma promować P jako firmę pielęgnującą tradycje rodzinne oraz promować ofertę P wśród potencjalnych klientów). Wnioskodawca zamierza gromadzić wstępne deklaracje uczestnictwa (przekazując je do podmiotu wyspecjalizowanego organizującego Piknik na zlecenie Wnioskodawcy), żeby lepiej zaplanować budżet przedsięwzięcia oraz konieczność i sposób zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Pikniku.

Wnioskodawca (m.in. ze względów technicznych i ograniczeń czasowych) nie będzie dokonywał szczegółowej weryfikacji ilości i tożsamości osób biorących faktycznie udział w Pikniku (w szczególności nie będzie weryfikował tożsamości osób towarzyszących pracownikom czy współpracownikom).

Przebieg Pikniku

Osoby, które zdecydują się na udział w Pikniku będą mogły skorzystać z następujących udogodnień:

  • transport na miejsce organizacji Pikniku oraz z miejsca organizacji Pikniku,
  • napoje i wyżywienie na terenie Pikniku,
  • korzystanie z atrakcji organizowanych w trakcie Pikniku (m.in. udział w turnieju piłkarskim),
  • udział w konkursach i quizach organizowanych na terenie Pikniku,
  • zaplecze sanitarne i techniczne,
  • otrzymanie gadżetów promujących P.

W żadnym przypadku nie będzie prowadzona szczegółowo weryfikacja która osoba skorzystała z dostępnych udogodnień i w jakim zakresie (nie będzie to możliwe ze względów technicznych i ograniczeń czasowych).

Sposób organizacji Pikniku

Wszelkie działania związane z organizacją Pikniku są zlecane przez Wnioskodawcę do wybranego podmiotu zewnętrznego, będącego profesjonalną agencją. Celem udokumentowania świadczenia (organizacji Pikniku) profesjonalna agencja wystawi na rzecz Wnioskodawcy fakturę (lub faktury) z naliczonym polskim VAT. Faktura (faktury) zostanie opłacona przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych.

W praktyce Wnioskodawca nie będzie mieć możliwości alokacji czy podziału wynagrodzenia należnego agencji (na podstawie faktury) celem precyzyjnego przypisania go do osób, które mogły wziąć udział w Pikniku czy też wzięły udział w Pikniku (jak również do zakresu świadczeń, z których poszczególne osoby mogły skorzystać lub skorzystały w trakcie Pikniku).

Dokumentacja Pikniku

Z uwagi na fakt, że organizacja Pikniku spełnia określone cele pracownicze oraz promocyjne, Piknik zostanie odpowiednio udokumentowany (opisany i „sfotografowany”), zaś informacja o nim zostanie zamieszczona w różnych mediach (w tym w prasie branżowej i dokumentach wewnętrznych). Innymi słowy, Wnioskodawca zamierza wykorzystać organizację Pikniku jako sposób na dodatkowe budowanie relacji z pracownikami i klientami.

Niniejszym wnioskiem o interpretację, Wnioskodawca chce potwierdzić konsekwencje podatkowe związane z organizacją Pikniku oraz umożliwieniem pewnym osobom (pracownikom, współpracownikom, osobom towarzyszącym) wzięcia udziału w tym Pikniku. W szczególności, Wnioskodawca zamierza potwierdzić zakres swoich obowiązków (jako płatnika PDOF) w stosunku do osób, które potencjalnie mogą wziąć udział w Pikniku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez profesjonalną agencję z tytułu organizacji Pikniku...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez profesjonalną agencję z tytułu organizacji Pikniku.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z przepisu tego wynika, iż podatnik może odliczać VAT (wynikający z faktur), jeśli pozostaje on w związku z czynnościami dającymi prawo do odliczenia VAT, w tym z prowadzoną działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT. Nie ma w tym zakresie znaczenia, czy związek taki ma charakter bezpośredni czy pośredni - kluczowy jest wpływ danego wydatku (obciążonego polskim VAT) na prowadzony biznes i nawet potencjalna możliwość osiągnięcia sprzedaży opodatkowanej VAT (dającej prawo do odliczenia VAT).

W przedmiotowej sytuacji nie powinno budzić wątpliwości, że wydatki na organizację Pikniku udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez profesjonalną agencję (z naliczonym polskim VAT) będą pozostawać w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę (działalnością opodatkowaną VAT, organizacja i wykonywanie pasażerskiego transportu kolejowego). Będą to bowiem wydatki, efektem których będzie integracja i motywacja zespołu oraz promocja marki i usług Wnioskodawcy wśród potencjalnych klientów. Będą to więc typowe wydatki „pośrednie”, które powinny skutkować lepszym i efektywniejszym prowadzeniem biznesu (opodatkowanego VAT).

Dlatego też, tego typu wydatki obciążone polskim VAT powinny być traktowane jako wydatki mające wpływ na działalność gospodarczą prowadzoną przez Spółkę (opodatkowaną VAT, dającą prawo do odliczenia). W efekcie, VAT naliczony na tych wydatkach powinien podlegać odliczeniu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Stanowisko to jest niekontrowersyjne i zostało potwierdzone m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 października 2008 r., sygn. IBPP2/443-677/08/Asz.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest polską spółką kapitałową, zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Spółka prowadzi działalność gospodarczą (opodatkowaną VAT, dającą prawo do odliczenia VAT) m.in. w zakresie organizacji i realizacji osobowych przewozów kolejowych, w tym realizacji przewozów w ramach wykonywania zadań zleconych (czynności użyteczności publicznej). W ramach budowania pozytywnych relacji pomiędzy Spółką oraz jej pracownikami czy współpracownikami oraz celem promocji marki Wnioskodawcy wśród pracowników oraz potencjalnych klientów, Wnioskodawca planuje organizować imprezy o charakterze integracyjnym (Piknik). Piknik będzie wyrazem społecznej odpowiedzialności Wnioskodawcy i dbałości o pracowników (którzy w ramach Pikniku mają również możliwość poznania się i wzajemnej integracji), jak również okazją do promocji Wnioskodawcy wśród własnych pracowników, jak i potencjalnych klientów (czy potencjalnych pracowników). Uczestnictwo w Pikniku będzie mieć charakter całkowicie dobrowolny. Zaproszenie na Piknik zostanie skierowane do pracowników i współpracowników Wnioskodawcy, którzy będą mogli wziąć udział w Pikniku wraz z dowolnie wybraną osobą towarzyszącą (udział osoby towarzyszącej jest dobrowolny i opcjonalny; udział osoby towarzyszącej, z jednej strony, ma wzmacniać relacje pracownicze, z drugiej, ma promować P jako firmę pielęgnującą tradycje rodzinne oraz promować ofertę P wśród potencjalnych klientów).

Osoby, które zdecydują się na udział w Pikniku będą mogły skorzystać z następujących udogodnień: transport na miejsce organizacji Pikniku oraz z miejsca organizacji Pikniku, napoje i wyżywienie na terenie Pikniku, korzystanie z atrakcji organizowanych w trakcie Pikniku (m.in. udział w turnieju piłkarskim), udział w konkursach i quizach organizowanych na terenie Pikniku, zaplecze sanitarne i techniczne, otrzymanie gadżetów promujących P.

W żadnym przypadku nie będzie prowadzona szczegółowo weryfikacja która osoba skorzystała z dostępnych udogodnień i w jakim zakresie (nie będzie to możliwe ze względów technicznych i ograniczeń czasowych). Wszelkie działania związane z organizacją Pikniku są zlecane przez Wnioskodawcę do wybranego podmiotu zewnętrznego, będącego profesjonalną agencją. Celem udokumentowania świadczenia (organizacji Pikniku) profesjonalna agencja wystawi na rzecz Wnioskodawcy fakturę (lub faktury) z naliczonym polskim VAT. Faktura (faktury) zostanie opłacona przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w przedmiotowej sprawie Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez profesjonalną agencję z tytułu organizacji Pikniku.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika obrotami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podatnika, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podatnika obrotów.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez profesjonalną agencję z tytułu organizacji Pikniku. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywaną działalnością. W przedmiotowym przypadku Wnioskodawca w ramach budowania pozytywnych relacji pomiędzy Spółką oraz jej pracownikami czy współpracownikami oraz celem promocji marki Wnioskodawcy wśród pracowników oraz potencjalnych klientów, planuje organizować imprezy o charakterze integracyjnym (Piknik). Piknik będzie wyrazem społecznej odpowiedzialności Wnioskodawcy i dbałości o pracowników (którzy w ramach Pikniku mają również możliwość poznania się i wzajemnej integracji), jak również okazją do promocji Wnioskodawcy wśród własnych pracowników, jak i potencjalnych klientów (czy potencjalnych pracowników). W niniejszej sprawie będzie istniał zatem pośredni związek pomiędzy nabytymi przez Wnioskodawcę usługami organizacji Pikniku a działalnością Wnioskodawcy. Nabyte przez Wnioskodawcę usługi nie będą służyły dalszej odsprzedaży ani nie będą wykorzystywane do wytworzenia towarów/usług będących przedmiotem obrotu (co świadczyłoby o bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością), ale pośrednio (poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości – budowanie pozytywnych relacji pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami/współpracownikami, promocja marki Wnioskodawcy) przyczynią się do generowania przez Wnioskodawcę obrotu tj. świadczenia usług w zakresie organizacji i realizacji osobowych przewozów kolejowych, w tym realizacji przewozów w ramach wykonywania zadań zleconych (czynności użyteczności publicznej).

Tym samym Wnioskodawcy, będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez profesjonalną agencję z tytułu organizacji Pikniku.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

impreza integracyjna
ITPB2/4511-800/15/BK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP2/4512-623/15-3/DG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.