IPPP3/4512-375/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od transakcji zamiany działek aktem notarialnym?
IPPP3/4512-375/15-4/IGinterpretacja indywidualna
 1. Skarb Państwa
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. organ władzy publicznej
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniu 1 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 23 czerwca 2015 r. do uzupełnienia wniosku otrzymane przez Wnioskodawcę w dniu 26 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od transakcji zamiany działek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od transakcji zamiany działek. Wniosek został uzupełniony w dniu 1 lipca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Decyzją Wojewody z 7 sierpnia 2007 r. o ustaleniu lokalizacji drogi odcinek w granicach miasta została objęta działka nr 19/8 z obrębu. Na działce tej należącej do Państwa Anny i Janusza O. - właścicieli B. (dalej jako B.) prowadzącej salon samochodowy C., usytuowany był parking (tzw. „stary parking”). Właściciele B. poinformowali, że dla zachowania autoryzacji C. niezbędne jest posiadanie określonej ilości miejsc parkingowych. W sytuacji braku tych miejsc nie będzie możliwe prowadzenie działalności salonu.

Wobec powyższego, w celu uniknięcia uzasadnionych roszczeń o nabycie pozostałej części nieruchomości jako nienadającej się do wykorzystania na dotychczasowe cele (której koszt nabycia szacowano w 2010 r. na ok. 15 mln. zł) dokonano ustaleń dotyczących odtworzenia parkingu na nabytej aktem notarialnym w związku z budową drogi przez Skarb Państwa działce nr 20/1 z obrębu, a następnie przekazania części tej nieruchomości na rzecz B. jako zamiennej na podstawie art. 13 ust. 2 Spec Ustawy.

W projekcie inwestycji na części działki nr 20/1 zaprojektowano elementy drogowe zaś na pozostałej części tej działki zaplanowano odtworzenie parkingu. Lokalizacja parkingu w liniach rozgraniczających dawała pewność, że działka pod nowy parking będzie mogła zostać nabyta przez C. a następnie, po wydzieleniu pasa drogowego, przyznana jako nieruchomość zamienna.

W dniu 3 sierpnia 2010 r. zawarto notarialną umowę przedwstępną zamiany działek (Rep. A). Zgodnie z projektem budowy drogi na części działki nr 20/1 zrealizowano parking (tzw. „nowy parking”), który został połączony z drogą publiczną poprzez działkę nr 19/7 należącą do Państwa Anny i Janusza O. - właścicieli B..

Po jego zrealizowaniu ustalono przebieg granic nieruchomości będących przedmiotem zamiany, złożony został wspólny z Państwem O. wniosek do Prezydenta miasta o zatwierdzenie podziału działek nr 19/8 (na której usytuowany był „stary parking”) i 20/1 (na której C. wybudowała „nowy parking”) i uzyskano decyzję o zatwierdzeniu tego podziału. Ostatecznie przedmiotem zamiany były działki 19/9 o pow. 851 m2 (należąca do Państwa O.) i 20/3 o pow. 547 m2 (należąca do Skarbu Państwa).

Dnia 13 listopada 2014 pomiędzy Skarbem Państwa - C. a Januszem i Anną O. został zawarty akt notarialny, na mocy którego strony zobowiązały się do wzajemnej sprzedaży (zamiany) działek na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi wraz z powiązaniem z drogą krajową (odcinek miejski).

Wartość zakupionej przez Skarb Państwa C. działki nr 19/9 o powierzchni 851 m2 od Spółki A. wynosiła 3.387.912,00 zł (kwota zawiera podatek VAT). Działka ta stanowiła współwłasność Janusza i Anny O. na zasadach majątkowej małżeńskiej wspólności ustawowej. Oboje małżonkowie są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, nie korzystają ze zwolnienia z tego podatku.

Wartość działki o nr 20/3 będącej własnością Skarbu Państwa - C. wynosiła (po bieżącej wycenie) 2.079 355,59 zł (kwota zawiera podatek VAT) - C. wystawiła fakturę VAT. W związku z różnicą w wartościach zamienianych działek, C. dopłaciła kwotę 1.308.556,41 zł (kwota brutto) wynikającą z aktu notarialnego Rep nr zawartego dnia 13 listopada 2014 r.

Na podstawie zawartej umowy Spółka B. wystawiła dwie faktury VAT:

 1. nr 83/R/2014/11 z dnia 13 listopada 2014 r. na kwotę 1.693.956,00 zł (kwota zawiera podatek VAT) – wystawca A.
 2. nr z dnia 13 listopada 2014 r na kwotę 1.693.956,00 zł (kwota zawiera podatek VAT) – wystawca A. II Anna O.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanej sytuacji Skarbowi Państwa - C. przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od transakcji zamiany działek aktem notarialnym Rep. A ...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikającego z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, przy czym przesłanką skorzystania z prawa obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest spełnienie łączne dwóch warunków:

 1. bycie podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT;
 2. wykorzystanie towaru i usługi do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając na względzie, że nabyta przez Skarb Państwa - C. nieruchomość w ramach umowy zamiany jest przeznaczona na realizację celów publicznych (budowa drogi), nieobjętych zakresem VAT, należy uznać, że nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT. Przywołana działalność C. nie podlega podatkowi VAT, a zatem wszelkie zakupy z nią związane nie stanowią w ocenie Wnioskodawcy podstawy do odliczenia podatku naliczonego od ww. transakcji.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, nie została spełniona druga przesłanka umożliwiająca odliczenie podatku VAT na podstawie Umowy zamiany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo – przedmiotowego.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej itp. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Decyzją Wojewody z 7 sierpnia 2007 r. o ustaleniu lokalizacji drogi odcinek w granicach miasta została objęta działka nr 19/8 z obrębu.

Na działce tej należącej do Państwa Anny i Janusza O. - właścicieli B. (dalej jako B.) prowadzącej salon samochodowy C., usytuowany był parking (tzw. „stary parking”).

Właściciele B. poinformowali, że dla zachowania autoryzacji C. niezbędne jest posiadanie określonej ilości miejsc parkingowych. W sytuacji braku tych miejsc nie będzie możliwe prowadzenie działalności salonu.

Wobec powyższego, w celu uniknięcia uzasadnionych roszczeń o nabycie pozostałej części nieruchomości jako nienadającej się do wykorzystania na dotychczasowe cele (której koszt nabycia szacowano w 2010 r. na ok. 15 mln. zł) dokonano ustaleń dotyczących odtworzenia parkingu na nabytej aktem notarialnym nr w związku z budową drogi przez Skarb Państwa działce nr 20/1 z obrębu, a następnie przekazania części tej nieruchomości na rzecz B. jako zamiennej na podstawie art. 13 ust. 2 Spec Ustawy.

W projekcie inwestycji na części działki nr 20/1 zaprojektowano elementy drogowe zaś na pozostałej części tej działki zaplanowano odtworzenie parkingu. Lokalizacja parkingu w liniach rozgraniczających dawała pewność, że działka pod nowy parking będzie mogła zostać nabyta przez C. a następnie, po wydzieleniu pasa drogowego, przyznana jako nieruchomość zamienna.

W dniu 3 sierpnia 2010 r. zawarto notarialną umowę przedwstępną zamiany działek (Rep. A).

Zgodnie z projektem budowy drogi na części działki nr 20/1 zrealizowano parking (tzw. „nowy parking”), który został połączony z drogą publiczną poprzez działkę nr 19/7 należącą do Państwa Anny i Janusza O. - właścicieli B.

Po jego zrealizowaniu ustalono przebieg granic nieruchomości będących przedmiotem zamiany, złożony został wspólny z Państwem O. wniosek do Prezydenta miasta o zatwierdzenie podziału działek nr 19/8 (na której usytuowany był „stary parking”) i 20/1 (na której C. wybudowała „nowy parking”) i uzyskano decyzję o zatwierdzeniu tego podziału.

Ostatecznie przedmiotem zamiany były działki 19/9 o pow. 851 m2 (należąca do Państwa O.) i 20/3 o pow. 547 m2 (należąca do Skarbu Państwa).

Dnia 13 listopada 2014 pomiędzy Wnioskodawcą a Januszem i Anną O. został zawarty akt notarialny , na mocy którego strony zobowiązały się do wzajemnej sprzedaży (zamiany) działek na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi na odcinku wraz z powiązaniem z drogą krajową.

Wartość zakupionej przez Wnioskodawcę działki nr 19/9 o powierzchni 851 m2 od Spółki A. wynosiła 3.387.912,00 zł (kwota zawiera podatek VAT). Działka ta stanowiła współwłasność Janusza i Anny O. na zasadach majątkowej małżeńskiej wspólności ustawowej. Oboje małżonkowie są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, nie korzystają ze zwolnienia z tego podatku.

Wartość działki o nr 20/3 będącej własnością Skarbu Państwa wynosiła 2.079 355,59 zł (kwota zawiera podatek VAT) - C. wystawiła fakturę VAT.

W związku z różnicą w wartościach zamienianych działek, C. dopłaciła kwotę 1.308.556,41 zł (kwota brutto) wynikającą z aktu notarialnego Rep nr zawartego dnia 13 listopada 2014 r.

Na podstawie zawartej umowy Spółka B. wystawiła dwie faktury VAT:

 1. nr. z dnia 13 listopada 2014 r. na kwotę 1.693.956,00 zł (kwota zawiera podatek VAT) – wystawca A,
 2. nr. z dnia 13 listopada 2014 r na kwotę 1.693.956,00 zł (kwota zawiera podatek VAT) – wystawca A. II Anna O.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od transakcji zamiany działek aktem notarialnym Rep. A.

Odnosząc się do przedstawionego opisu sytuacji i obowiązujących przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca jest organem władzy publicznej w świetle art. 15 ust. 6 Ustawy o VAT a w konsekwencji nie jest podatnikiem VAT w zakresie realizacji zadań do których został powołany Ustawą o drogach publicznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) głównymi zadaniami Wnioskodawcy jest zarząd drogami krajowymi oraz realizacja budżetu państwa w zakresie dróg krajowych, co oznacza iż ustawowym zadaniem Strony jest m.in. realizowanie projektów budowy dróg krajowych. Drogami krajowymi, zgodnie z Ustawą o drogach publicznych, są autostrady, drogi ekspresowe, drogi alternatywne do autostrad płatnych oraz inne wymienione w art. 5 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych. Drogi krajowe wybudowane w drodze realizacji przez Wnioskodawcę budżetu państwa w zakresie dróg krajowych będą udostępniane do powszechnego użytkowania.

Wnioskodawca w zakresie realizacji zadań nałożonych przepisami Ustawy o drogach publicznych, w szczególności zarządu drogami krajowymi oraz realizacji budżetu państwa w zakresie dróg krajowych nie posiada statusu podatnika VAT zgodnie z art. 15 ust. 6 Ustawy o VAT. W konsekwencji, Strona dokonując zakupów towarów i usług związanych z budową dróg krajowych, to jest w zakresie realizacji jego zadań ustawowych, nie występuje jako podatnik VAT.

W świetle art. 86 ust. 1 Ustawy w związku z art. 15 ust. 6 oznacza to, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na zakupach towarów i usług związanych z budową i utrzymaniem dróg krajowych a więc również z tytułu umowy zamiany działek bezpośrednio związanej z budową drogi.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Skarb Państwa
ILPB2/436-85/13/15-S/MK | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/4512-446/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

organ władzy publicznej
IPTPP1/4512-283/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/4512-643/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.