IPPP3/4512-222/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

1. Czy usługi opisane w stanie faktycznym powyżej, tj.:a) usługi wynajmu terminali świadczone przez Spółkę na rzecz Akceptantów, posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium, innych niż Polska, państw członkowskich Unii Europejskiej, a także rozważane usługi wynajmu terminali przez Spółkę na rzecz Akceptantów posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej;b) usługi monitoringu stanowisk pracy, które Spółka świadczy na rzecz podmiotów, posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium, innych niż Polska, państw niebędących członkami Unii Europejskiej, a także rozważane usługi monitoringu stanowisk pracy na rzecz podmiotów posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium, innych niż Polska, państw członkowskich Unii Europejskiej;- będą zgodnie z art. 28b ustawy VAT opodatkowane w miejscu, w którym podatnik, będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, tym samym znajdzie zastosowanie zasada „odwrotnego obciążenia” i w rezultacie usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce?2. Czy Spółce będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1, w stosunku do zakupów związanych z poniżej wskazanymi usługami, tj.:a) usługami wynajmu terminali świadczonymi przez Spółkę na rzecz Akceptantów, posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium innych, niż Polska, państw członkowskich Unii Europejskiej, a także rozważanych usług wynajmu terminali przez Spółkę na rzecz Akceptantów posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej;b) usługami monitoringu stanowisk pracy, które Spółka świadczy na rzecz podmiotów, posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium, innych niż Polska, państw niebędących członkami Unii Europejskiej, a także rozważane usługi monitoringu stanowisk pracy na rzecz podmiotów posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium, innych niż Polska, państw członkowskich Unii Europejskiej?
IPPP3/4512-222/15-2/IGinterpretacja indywidualna
 1. kontrahent zagraniczny
 2. miejsce świadczenia
 3. prawo do odliczenia
 4. wynajem
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług wynajmu terminali i monitoringu stanowisk pracy na rzecz podmiotów z terytorium UE i spoza terytorium UE oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług wynajmu terminali i monitoringu stanowisk pracy na rzecz podmiotów z terytorium UE i spoza terytorium UE oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą na rynku transakcji płatniczych w Polsce, posiadającym status agenta rozliczeniowego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r., Nr 199, poz. 1175, dalej: ustawa o UP). Z uwagi na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej Spółka rozpoczęła świadczenie usług na rzecz podmiotów, których siedziba lub stałe miejsce prowadzenia działalności znajdują się poza terytorium Polski. Spółka poniżej przedstawia opis usług świadczonych lub które zamierza świadczyć na rzecz podmiotów, których siedziba lub stałe miejsce prowadzenia działalności znajdują się poza terytorium Polski.

Usługi wynajmu terminali POS

Spółka wynajmuje terminale POS tj. urządzenia wraz z oprogramowaniem, umożliwiające m.in. obsługę płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, na rzecz Akceptantów, których siedziba lub stałe miejsce prowadzenia działalności znajdują się na terytorium, innych niż Polska, państw członkowskich Unii Europejskiej. Spółka zamierza w przyszłości wynajmować Terminale POS, także na rzecz Akceptantów, których siedziba lub stałe miejsce prowadzenia działalności znajdują się na terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej. W ramach usługi wynajmu Terminali POS, Spółka będzie zobowiązana do dokonywania następujących czynności:

 1. przekazania Akceptantowi w odpłatne używanie Terminali POS;
 2. skonfigurowania Terminali POS, uruchomienie ich oraz przeszkolenie wskazanych przez Akceptanta pracowników placówek w zakresie obsługi Terminali POS.

Akceptanci nie są upoważnieni do rozporządzania (przekazywania osobom trzecim), ani obciążania prawami innych osób Terminali POS. Z chwilą wydania im Terminali POS ponoszą ryzyko związane ze zniszczeniem, utratą lub uszkodzeniem Terminali POS.

Z tytułu świadczonych usług najmu Terminali POS Akceptanci są obciążani przez Spółkę na podstawie wystawionej faktury dotyczącej usług wynajmu Terminali POS.

W tym miejscu Spółka pragnie wskazać, iż opisane powyżej usługi wynajmu Terminali POS, w przypadku ich świadczenia w Polsce stanowią usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej — obecnie 23%. Ponadto, Spółka w dniu 6 maja 2014 r. uzyskała pozytywną interpretację przepisów prawa podatkowego (sygn. IPPP3/443-156/14-2/LK) potwierdzającą, że Spółce przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty naliczonego podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie Terminali POS oraz zakup innych towarów i usług związanych z udostępnieniem Terminali POS Akceptantom mającym swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Usługi monitoringu stanowisk pracy

Spółka świadczy usługę monitoringu stanowisk pracy na rzecz podmiotów, których siedziba lub stałe miejsce prowadzenia działalności znajdują się poza terytorium Polski, tj. państw niebędących członkami Unii Europejskiej. Spółka zamierza w przyszłości również świadczyć usługę monitoringu stanowisk pracy na rzecz podmiotów, których siedziba lub stałe miejsce prowadzenia działalności znajdują się poza terytorium Polski, tj. na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Wskazana usługa ma na celu zapewnienie usługobiorcom i ich podmiotom zależnym stałego monitoringu systemu informatycznego oraz obsługę incydentów bezpieczeństwa w obrębie tego systemu. W skład powyższej usługi mogą wchodzić, w zależności od zakresu ustalonego z danym usługobiorcą, wskazane poniżej czynności:

 1. Gromadzenie informacji o wykrytych zagrożeniach systemów informatycznych wraz z ich analizą - Spółka na bieżąco bada oraz dokonuje ewaluacji ryzyk wynikających z zagrożeń dotyczących kluczowych elementów systemu;
 2. Sporządzanie codziennej analizy w oparciu o narzędzia monitorujące bezpieczeństwo systemu informatycznego celem wyszczególnienia obszarów wymagających dalszych ulepszeń.
  Przykładowe działania składające się na realizację niniejszego zadania obejmują między innymi:
  1. codzienną analizę zarejestrowanych prób ataków uniemożliwionych przez system;
  2. codzienną analizę wygenerowanych powiadomień informujących o potencjalnych incydentach naruszających bezpieczeństwo systemu informatycznego;
  3. codzienną analizę oraz badanie korelacji między wygenerowanymi powiadomieniami o incydentach;
  4. normalizację systemu powiadomień o incydentach bezpieczeństwa informatycznego wraz z opracowaniem planów naprawczych odnośnie stosowanych narzędzi zwiększających bezpieczeństwo całego systemu informatycznego;
  5. współpracę z lokalnymi zespołami IT w zakresie opracowywania strategii reagowania oraz mitygowania wykrytych incydentów bezpieczeństwa systemu;
  6. współpracę z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo systemu w zakresie przygotowania miesięcznego raportu opisującego narzędzia mające poprawić jego bezpieczeństwo;
  7. planowanie oraz przeprowadzanie miesięcznych ocen podatności systemu informatycznego na potencjalne naruszenia bezpieczeństwa.
 3. Badanie lokalnych uregulowań w zakresie międzynarodowego transferu danych osobowych w przypadku, gdy dany incydent bezpieczeństwa informatycznego wymaga współpracy między zespołami usługobiorcy podlegającymi pod różne jurysdykcje.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy usługi opisane w stanie faktycznym powyżej, tj.:
  1. usługi wynajmu terminali świadczone przez Spółkę na rzecz Akceptantów, posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium, innych niż Polska, państw członkowskich Unii Europejskiej, a także rozważane usługi wynajmu terminali przez Spółkę na rzecz Akceptantów posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej;
  2. usługi monitoringu stanowisk pracy, które Spółka świadczy na rzecz podmiotów, posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium, innych niż Polska, państw niebędących członkami Unii Europejskiej, a także rozważane usługi monitoringu stanowisk pracy na rzecz podmiotów posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium, innych niż Polska, państw członkowskich Unii Europejskiej;
  - będą zgodnie z art. 28b ustawy VAT opodatkowane w miejscu, w którym podatnik, będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, tym samym znajdzie zastosowanie zasada „odwrotnego obciążenia” i w rezultacie usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce...
 2. Czy Spółce będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1, w stosunku do zakupów związanych z poniżej wskazanymi usługami, tj.:
  1. usługami wynajmu terminali świadczonymi przez Spółkę na rzecz Akceptantów, posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium innych, niż Polska, państw członkowskich Unii Europejskiej, a także rozważanych usług wynajmu terminali przez Spółkę na rzecz Akceptantów posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej;
  2. usługami monitoringu stanowisk pracy, które Spółka świadczy na rzecz podmiotów, posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium, innych niż Polska, państw niebędących członkami Unii Europejskiej, a także rozważane usługi monitoringu stanowisk pracy na rzecz podmiotów posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium, innych niż Polska, państw członkowskich Unii Europejskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. W ocenie Spółki, wskazane usługi opisane w stanie faktycznym, tj.:
  1. usługi wynajmu terminali świadczone przez Spółkę na rzecz Akceptantów, posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium innych, niż Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, a także rozważane usługi wynajmu terminali przez Spółkę na rzecz Akceptantów posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej;
  2. usługi monitoringu stanowisk pracy, które Spółka świadczy na rzecz podmiotów, posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium, innych niż Polska, państw niebędących członkami Unii Europejskiej, a także rozważane usługi monitoringu stanowisk pracy na rzecz podmiotów posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium, innych niż Polska, państw członkowskich Unii Europejskiej;
  - będą zgodnie z art. 28b ustawy VAT opodatkowane w miejscu, w którym podatnik, będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, tym samym znajdzie zastosowanie zasada „odwrotnego obciążenia” i w rezultacie usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.
 2. W ocenie Spółki, Spółce będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 w odniesieniu do zakupów związanych z następującymi usługami:
  1. usługami wynajmu terminali świadczonymi przez Spółkę na rzecz Akceptantów posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium innych, niż Polska, państw członkowskich Unii Europejskiej, a także rozważanymi usługami wynajmu terminali przez Spółkę na rzecz Akceptantów posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej;
  2. usługami monitoringu stanowisk pracy, które Spółka świadczy na rzecz podmiotów, posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium, innych niż Polska, państw niebędących członkami Unii Europejskiej, a także rozważane usługi monitoringu stanowisk pracy na rzecz podmiotów posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium, innych niż Polska, państw członkowskich Unii Europejskiej.

Uzasadnienie stanowiska spółki

Ad. 1.

Miejsce świadczenia usług Wnioskodawcy

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się - w myśl art. 8 ust. 1 tej ustawy - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powyższy przepis wprowadza zasadę powszechności opodatkowania podatkiem VAT ww. czynności.

Stosownie do art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, czy też nie.

W tym miejscu wskazać należy, że na potrzeby Rozdziału 3 Działu V ustawy o VAT „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług” w art. 28a ustawodawca zawarł definicję podatnika.

Zgodnie z art. 28a ustawy o VAT, na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6 ustawy o VAT,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Powyższy artykuł wprowadza definicję podatnika, która ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług.

Przepis art. 28a pkt 1 lit. a ustawy o VAT, na potrzeby stosowania Rozdziału 3 tej ustawy, obejmuje pojęciem podatnika, co do zasady, nie tylko podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, lecz również podmioty, które wykonują działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, czyli działalność zdefiniowaną w innych systemach prawnych niż system podatku VAT, której definicja odpowiada przyjętej w polskich przepisach.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ww. ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i la, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 i art. 28n ustawy o VAT.

W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28b ust. 2 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 28b ust. 3 ww. ustawy, w przypadku, gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 28b ust. 2 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Zgodnie z brzmieniem ww. przepisów, co do zasady, gdy usługa świadczona jest na rzecz podatnika (według definicji ustawowej z art. 28a ustawy), miejsce jej świadczenia będzie znajdować się w kraju, w którym posiada on siedzibę działalności gospodarczej. Ta zasada ogólna znajduje zastosowanie, gdy usługa będzie świadczona na rzecz podatnika i przepisy szczególne (art. 28b ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 i art. 28n ustawy o VAT) nie będą przewidywać specjalnych zasad ustalania miejsca świadczenia.

Dla określenie miejsca opodatkowania usług określonych w stanie faktycznym na rzecz podatników (w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT), nie przewidziano żadnych szczegółowych unormowań. Zastosowanie znajdzie więc w tych przypadkach ogólna zasada wyrażona w art. 28b ustawy o VAT, czyli miejscem świadczenia powinno być miejsce siedziby usługobiorcy.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny, a także analizę obecnie obowiązujących przepisów, w ocenie Spółki, należy stwierdzić, iż miejscem świadczenia:

 1. usług wynajmu terminali świadczonych przez Spółkę na rzecz Akceptantów posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium innych, niż Polska, państw członkowskich Unii Europejskiej, a także rozważanych usług wynajmu terminali przez Spółkę na rzecz Akceptantów posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej;
 2. usług monitoringu stanowisk pracy, które Spółka świadczy na rzecz podmiotów, posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium, innych niż Polska, państw niebędących członkami Unii Europejskiej, a także rozważanych usług monitoringu stanowisk pracy na rzecz podmiotów posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium, innych niż Polska, państw członkowskich Unii Europejskiej;

- jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. miejsce znajdujące się poza terytorium Polski.

W związku z powyższym świadczenie omawianych usług będzie podlegać opodatkowaniu poza terytorium Polski i zgodnie z zasadą „odwrotnego odciążenia” usługi te będą opodatkowane po stronie usługobiorcy, zgodnie z obowiązującym w miejscu jego siedziby prawem podatkowym.

Polskie organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego potwierdzają, iż miejscem świadczenia usług wynajmu na rzecz podatników nieposiadających siedziby lub stałego miejsca działalności na terytorium Polski, będzie miejsce właściwe dla siedziby usługobiorcy.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji z dnia 7 marca 2014 r., sygn. IPPP3/443-1135/13-2/KC, wyraził pogląd, iż „dla planowanej usługi wynajmu urządzeń - samojezdnych żurawi kołowych oraz gąsienicowych - miejsce świadczenia należy określać jedynie na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy”. Z analogicznym stanowiskiem wnioskodawcy zgodził się, także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji z dnia 6 sierpnia 2013 r., sygn. IBPP4/443-202/13/EK.

Natomiast możliwość uznania, iż miejscem świadczenia usług monitoringu stanowisk pracy na rzecz podatników nieposiadających siedziby lub stałego miejsca działalności na terytorium Polski jest miejsce właściwe dla siedziby usługobiorcy, została również potwierdzona w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP2/443-107/13/AMP), wydanej w oparciu o podobny stan faktyczny, w której stwierdził, „wobec faktu, że usługobiorcami wykonywanej przez Wnioskodawcę usługi („back office”) będą podmioty posiadające status podatnika w myśl art. 28a ustawy o VAT, miejsce świadczenia przez Wnioskodawcę opisanej we wniosku usługi i ewentualnie jej opodatkowania znajduje się (znajdować się będzie) w kraju siedziby nabywcy (usługobiorcy).

Ad. 2.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do zakupów związanych z usługami świadczonymi przez Wnioskodawcę.

Do podstawowych zasad wspólnego systemu VAT należy między innymi zasada neutralności podatku VAT dla podatnika, rozumiana jako stosowanie podatku VAT na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynika z samej konstrukcji podatku VAT i ma na celu zapewnienie neutralności tego podatku dla podatników VAT czynnych. Podatnik ma prawo do skorzystania z ww. prawa w określonych przepisami terminach, pod warunkiem spełnienia warunków pozytywnych (związku nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi), jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych m.in. w art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie zaś z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku VAT w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o VAT. Co do zasady ustawa wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Jak stanowi art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Na mocy ww. regulacji podatnikowi będzie przysługiwać prawo do odliczenia, o ile wykaże, że w sytuacji świadczenia analogicznej czynności w kraju miałby prawo do odliczenia. W celu określenia prawa do odliczenia podatku w związku z wykonywaniem czynności poza krajem, należy stworzyć pewien hipotetyczny model. W ramach tego modelu czynność wykonaną za granicą należy „umieścić w kraju”, następnie ocenić, czy w tym przypadku podatnikowi przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku. Jeśli w ramach tego modelu takie prawo przysługiwałoby, wówczas prawo do odliczenia przy świadczeniu będzie przysługiwać. Jeśli natomiast po umieszczeniu danej czynności - w ramach stworzonego modelu - w kraju, prawo do odliczenia nie przysługiwałoby, tzn. że również wykonanie tej czynności za granicą nie daje zasadniczo prawa do odliczenia (Bartosiewicz A., Kubacki R., Komentarz, LEX 2011).

Aby możliwe było zatem odliczenie podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną poza terytorium Polski muszą być spełnione następujące przesłanki:

 • Czynności opodatkowane muszą mieć miejsce poza terytoriom Polski;
 • Istnieje związek pomiędzy zakupami a czynnościami opodatkowanymi poza terytorium Polski;
 • Brak ograniczeń w zakresie odliczania podatku naliczonego wynikających z odrębnych przepisów;
 • Podmiot dokonujący czynności dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju miałby prawo do odliczenia podatku, gdyby analogicznych czynności dokonywał w Polsce.

W związku z tym, iż jak wskazano powyżej, miejscem świadczenia usług opisanych w stanie faktycznym jest miejsce znajdujące się poza terytorium Polski, tym samym należy zbadać czy odnośnie wskazanych usług spełnione są także pozostałe przesłanki niezbędne, aby Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

W ocenie Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT w stosunku do zakupów związanych z:

 1. usługami wynajmu terminali świadczonymi przez Spółkę na rzecz Akceptantów, posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium innych, niż Polska, państw członkowskich Unii Europejskiej, a także rozważanymi usługami wynajmu terminali przez Spółkę na rzecz Akceptantów posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej (miejscem świadczenia nie będzie terytorium kraju);
 2. usługami monitoringu stanowisk pracy, które Spółka świadczy na rzecz podmiotów, posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium, innych niż Polska, państw niebędących członkami Unii Europejskiej, a także rozważanymi usługami monitoringu stanowisk pracy na rzecz podmiotów posiadających swoją siedzibę lub stałe miejsceprowadzenia działalności na terytorium, innych niż Polska, państw członkowskich Unii Europejskiej.

Należy zaznaczyć, iż gdyby Spółka dokonywała analogicznych czynności opodatkowanych w Polsce to miałaby prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, co zostało potwierdzone w otrzymanej przez Spółkę interpretacji przepisów prawa podatkowego (sygn. IPPP3/443-156/14-2/LK), w której organ wskazał, iż Spółka ma prawo do odliczenia całej kwoty naliczonego podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie Terminali POS oraz zakup towarów i usług związanych z udostępnieniem Terminali POS Akceptantom mającym swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Polskie organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego potwierdzają również, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w interpretacji z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. ITPP2/443-1247/13/AK, stwierdził że „przysługuje <...> prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup samochodu ciężarowego oraz naczepy, pod warunkiem, że jest w posiadaniu dokumentów, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt . 1 ustawy o podatku od towarów i usług, potwierdzających związek odliczonego podatku ze świadczeniem usług poza terytorium kraju i nie występują wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy”. Z analogicznym stanowiskiem wnioskodawcy zgodził się, także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji z dnia 4 grudnia 2013 r., sygn. IBPP4/443-427/13/EK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.