IPPP3/443-815/11-2/KT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług reklamowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02.06.2011r. (data wpływu 07.06.2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług reklamowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.06.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług reklamowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest jednym z największych producentów soków oraz napojów owocowych. W celu zintensyfikowania sprzedaży produktów, zwiększenia grona nabywców oraz poszerzenia rynku zbytu, Spółka przeprowadza samodzielnie kampanie promocyjne jak również niejednokrotnie korzysta w tym zakresie z profesjonalnych usług agencji reklamowych (dalej: Agencja). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Agencja świadczy kompleksowe usługi w zakresie reklamy i promocji produktów Spółki. Między innymi rozprowadza ulotki promocyjne, przygotowuje regulamin akcji promocyjnej, prowadzi obsługę techniczną akcji, nabywa, magazynuje i konfekcjonuje towary stanowiące nagrody oraz przekazuje te nagrody klientom. Z tytułu ww. usług Agencja obciąża Spółkę fakturą VAT. Wysokość wynagrodzenia skalkulowana jest co do zasady jako koszt nagród przyznanych uczestnikom programu, koszt wykonania czynności związanych z realizacją akcji promocyjnej oraz marża Agencji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych od Agencji...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych od Agencji.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Treść powołanego przepisu art. 86 ust. 1 wskazuje, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślenia wymaga fakt, iż związek między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością opodatkowaną może mieć charakter pośredni lub bezpośredni. O związku bezpośrednim można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży, lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem sprzedaży - bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast pośredni związek występuje, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa podatnika, a tym samym z osiąganymi przez niego przychodami. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reklamy, promocji, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa.

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, związek pomiędzy podatkiem naliczonym a czynnościami opodatkowanymi nie ma charakteru absolutnego w tym znaczeniu, że nie zawsze możliwym jest wskazanie na ścisłe powiązanie danego podatku naliczonego z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Kwestie te były przedmiotem analiz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który wielokrotnie w podjętych orzeczeniach definiował rodzaj zależności podatku naliczonego i czynności podlegających opodatkowaniu. Wskazując na tę zależność (por. wyrok z dnia 6 kwietnia 1995r. Sprawa C-4/94 BLP Group plc v. Commisioners of Customs Excise), Trybunał nie kwestionował np. prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony dotyczący bezpośrednio czynności niepodlegającej opodatkowaniu (emisja akcji), lecz związany z całością opodatkowanej działalności podatnika (wyrok Sprawa C-466/03, Kretztechnik AG v. Finanzamt Linz).

Należy podkreślić, iż wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem akcji promocyjnych są związane z działalnością opodatkowaną Spółki. Celem przeprowadzonych akcji promocyjnych jest bowiem zintensyfikowanie sprzedaży produktów, zwiększenie grona nabywców, poszerzenie rynku zbytu, czy też przedstawienie informacji o nowych produktach. Działanie te ukierunkowane są na zwiększenie obecnych oraz przyszłych dochodów Spółki, a zatem wydatki związane z akcjami promocyjnymi wywierają wpływ na wysokość uzyskiwanego przez Spółkę obrotu, który podlega opodatkowaniu.

Reasumując należy stwierdzić, że działanie promocyjne przeprowadzane przez Agencje na rzecz Spółki służą zwiększeniu sprzedaży opodatkowanej, istnieje zatem pośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną, a zatem Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podstawowa zasada dotycząca możliwości odliczenia podatku naliczonego została zawarta w art. 86 ust. 1 ww. ustawy. Przepis ten stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z powołanymi wyżej przepisami przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki:

  • odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz
  • towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli takich, które generują podatek należny.

Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do działalności opodatkowanej, czyli w przypadku wykonywania czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

Związek bezpośredni występuje wtedy, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub też w bezpośredni sposób wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

O związku pośrednim mówimy wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania Spółki, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami.

Aby wskazać, czy określone zakupy maja związek pośredni, musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między dokonanymi zakupami towarów i usługami a powstaniem obrotu. Pośredni związek dokonanych zakupów i usług z działalnością gospodarczą występuje wówczas, gdy zakup usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie Spółki jako całości, natomiast przyczynia się do generowania obrotów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w celu zintensyfikowania sprzedaży produktów, zwiększenia grona nabywców i poszerzenia rynku zbytu, Spółka nabywa usług agencji reklamowych. Agencja świadczy wówczas na rzecz Spółki kompleksowe usługi w zakresie reklamy i promocji produktów Spółki (rozprowadza ulotki promocyjne, przygotowuje regulamin akcji promocyjnej, prowadzi obsługę techniczną akcji, nabywa, magazynuje i konfekcjonuje towary stanowiące nagrody oraz przekazuje te nagrody klientom). Z tytułu ww. usług Agencja obciąża Spółkę fakturą VAT, gdzie wysokość wynagrodzenia skalkulowana jest jako koszt nagród przyznanych uczestnikom programu, koszt wykonania czynności związanych z realizacją akcji promocyjnej oraz marża Agencji. Wnioskodawca zaznacza, iż wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem akcji promocyjnych są związane z działalnością opodatkowaną Spółki, z uwagi na cel przeprowadzanych akcji promocyjnych (zwiększenie sprzedaży produktów, przedstawienie informacji o nowych produktach). Działanie te ukierunkowane są na zwiększenie obecnych oraz przyszłych dochodów Spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę należy zatem uznać, iż wydatki Spółki związane z nabywanymi usługami marketingowymi mają pośredni wpływ na wysokość osiąganych przez Nią obrotów, które podlegają opodatkowaniu (tj. mają związek z generowaniem sprzedaży opodatkowanej).

Tym samym przesłanka wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT jest, w przedmiotowym stanie faktycznym, spełniona. Zatem Spółka, jako czynny podatnik VAT, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup opisanych usług marketingowych świadczonych przez agencje reklamowe, polegających na promowaniu produktów Spółki, ze względu na fakt, iż poniesione wydatki służyć będą Spółce do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.