IPPP3/443-665/14-5/ISZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową Inwestycji
IPPP3/443-665/14-5/ISZinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. infrastruktura
  3. korekta
  4. podatnik
  5. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2014 r. (data wpływu 11 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 19 września 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 30 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową Inwestycji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową Inwestycji.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 6 października 2014 r., złożonym w dniu 6 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 19 września 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina Miasto (dalej: „Miasto”, „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Miasto występuje w roli inwestora przy realizacji inwestycji (dalej: „Inwestycja ”, „Stadion”).

Inwestycja jest realizowana ze środków własnych Miasta oraz z dofinansowania otrzymanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Realizacja przedmiotowej Inwestycji rozpoczęła się w lutym 2012 r., a jej zakończenie i oddanie do użytkowania planowane jest na ostatni kwartał 2014 r.

W związku z realizowaną Inwestycją Miasto ponosi wydatki, które są udokumentowane fakturami VAT. Wydatki te obejmują m.in. przygotowanie dokumentacji dotyczącej Inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych zleconych przez Miasto podmiotom zewnętrznym.

Zasady korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej (w tym Stadionu) reguluje Uchwała Rady Miasta z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (dalej: „Uchwała”).

Zapisy ww. Uchwały, przewidują, że obiekty o których mowa powyżej mogą być przez Miasto udostępniane zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Przykładowo, w chwili obecnej Wnioskodawca udostępnia za odpłatnością basen będący własnością Miasta.

W odniesieniu do Inwestycji, Miasto planuje, aby Stadion po oddaniu do użytkowania został w całości odpłatnie udostępniony lokalnemu klubowi sportowemu (dalej: „Klub”) na podstawie zawartej pomiędzy Miastem a Klubem umowy dzierżawy (lub na podstawie innej odpłatnej umowy cywilnoprawnej). W tym celu, Miasto przed oddaniem Inwestycji do użytkowania planuje zawrzeć z Klubem umowę przedwstępną dzierżawy (właściwa umowa dzierżawy zostałaby w tym przypadku zawarta już po oddaniu Inwestycji do użytkowania i obowiązywałaby od momentu oddania Stadionu do użytkowania) lub też od razu właściwą umowę dzierżawy, która obowiązywałaby od momentu oddania Inwestycji do użytkowania.

Miasto pragnie wskazać, że jak dotąd nie odliczało VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupowych wystawionych w związku z Inwestycją. W szczególności, ze względów ostrożnościowych Miasto przed dokonaniem przedmiotowego odliczenia pragnie uzyskać potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska w drodze interpretacji indywidualnej Ministra Finansów.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.) dodano, że zasady korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej (w tym Stadionu) reguluje Uchwała, zgodnie z którą ww. obiekty mogą być przez Miasto udostępniane zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. W odniesieniu do Stadionu, od początku realizacji inwestycji Gmina zamierzała wykorzystywać towary i usługi nabywane do realizacji tejże inwestycji do czynności opodatkowanych VAT.

Gmina nie dokonywała dotychczas odliczenia VAT od wydatków związanych z przedmiotową inwestycją z uwagi na fakt, że uzyskała ona na realizację tejże inwestycji dofinansowanie ze Środków Rozwoju Kultury Fizycznej i ze względu na zapisy umowy dofinansowania, jak również z ostrożności, przed dokonaniem przedmiotowego odliczenia Gmina pragnie potwierdzić zgodność swoich zamiarów z instytucją dofinansowującą, jak również potwierdzić swoje prawo do odliczenia VAT w tym zakresie w drodze interpretacji indywidualnej. Dodatkowo, do dnia złożenia wniosku wydatki w tym zakresie były nieznaczne w skali całego projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku numerem 2:

Czy na gruncie ustawy o VAT, w związku z wykorzystaniem Stadionu do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. tj, świadczeniem przez Miasto usług polegających na odpłatnym udostępnieniu Inwestycji na rzecz Klubu w ramach umowy dzierżawy (lub innej umowy cywilnoprawnej), Miastu przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego poniesionego przez nie w związku z realizacją Inwestycji, na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z zamiarem wykorzystania Stadionu do wykonywania czynności opodatkowanych VAT tj. świadczenia przez Miasto usług, polegających na odpłatnym udostępnieniu Inwestycji na rzecz Klubu w ramach umowy dzierżawy (lub innej umowy cywilnoprawnej), Miastu przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego poniesionego przez nie w związku z realizacją Inwestycji, na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT „w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz: art. 124”. Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt i lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi „suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług”.

Bezsporne jest, że towary i usługi nabywane i wykorzystywane w trakcie realizacji Inwestycji będą bezpośrednio związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi VAT Miasta. Jednocześnie, należy wskazać, że towary oraz usługi nabywane dla potrzeb realizacji Inwestycji nie służą i nie będą służyć do wykonywania czynności, które nie są opodatkowane VAT lub które byłyby z VAT zwolnione.

W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy spełnione są obie przesłanki statuowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT dla posiadania prawa do odliczenia VAT, tj. zarówno występowanie przez Miasto w charakterze podatnika VAT, jak i wykorzystywanie nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Tym samym należy uznać, że Miasto ma prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją Inwestycji.

Takie stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone w szeregu indywidualnych interpretacji wydawanych przez Ministra Finansów. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 14 kwietnia 2014 r. o sygn. ITPP2/443-342/14/AI uznał, że: „Z przedstawianego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina, od 2011 r. realizuje inwestycję polegającą na budowie stadionu sportowego wraz z zapleczem. Planowane zakończenie inwestycji - 31 października 2015 r., po czym stadion zostanie przekazany na podstawie umowy dzierżawy spółce prawa handlowego. (...) Od początku realizacji inwestycja była przeznaczona do dzierżawy. (...) Analiza okoliczności sprawy oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Gminie przysługuje i będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ zakup towarów i usług ma i będzie miał związek ze sprzedażą opodatkowaną (dzierżawą stadionu).

W podobnym tonie wypowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 stycznia 2010 r. o sygn. IBPPl/443-1065/09/LSz. W stanie faktycznym podobnie jak to ma miejsce w przedmiotowym przypadku Gmina świadczyła usługi odpłatnej dzierżawy stadionu sportowego na rzecz podmiotu trzeciego. Gmina była także inwestorem w zakresie budowy stadionu. Zdaniem organu podatkowego „W konsekwencji z uwagi na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT z faktur związanych z realizacją zadania pn.: „Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego ”(...)”.

Reasumując należy uznać, że świadczenie przez Miasto odpłatnych usług udostępnienia Stadionu w ramach zawartej z Klubem umowy dzierżawy (lub innej umowy cywilnoprawnej), stanowić będzie dla Miasta odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT. Jednocześnie, ponieważ ponoszone na realizację Inwestycji wydatki będą bezpośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi VAT, Miastu przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zauważyć należy, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z okoliczności sprawy, Gmina Miasto jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Miasto występuje w roli inwestora przy realizacji inwestycji. Realizacja przedmiotowej Inwestycji rozpoczęła się w lutym 2012 r., a jej zakończenie i oddanie do użytkowania planowane jest na ostatni kwartał 2014 r. W związku z realizowaną Inwestycją Miasto ponosi wydatki obejmujące m.in. przygotowanie dokumentacji dotyczącej Inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych zleconych przez Miasto podmiotom zewnętrznym, które są udokumentowane fakturami VAT.

Zasady korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej (w tym Stadionu) reguluje Uchwała Rady Miasta z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (dalej: „Uchwała”). Zapisy ww. Uchwały, przewidują, że obiekty o których mowa powyżej mogą być przez Miasto udostępniane zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Przykładowo, w chwili obecnej Wnioskodawca udostępnia za odpłatnością basen będący własnością Miasta. W odniesieniu do Inwestycji, Miasto planuje, aby Stadion po oddaniu do użytkowania został w całości odpłatnie udostępniony lokalnemu klubowi sportowemu (dalej: „Klub”) na podstawie zawartej pomiędzy Miastem a Klubem umowy dzierżawy (lub na podstawie innej odpłatnej umowy cywilnoprawnej). W tym celu, Miasto przed oddaniem Inwestycji do użytkowania planuje zawrzeć z Klubem umowę przedwstępną dzierżawy (właściwa umowa dzierżawy zostałaby w tym przypadku zawarta już po oddaniu Inwestycji do użytkowania i obowiązywałaby od momentu oddania Stadionu do użytkowania) lub też od razu właściwą umowę dzierżawy, która obowiązywałaby od momentu oddania Inwestycji do użytkowania.

Miasto podkreśla, że jak dotąd nie odliczało VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupowych wystawionych w związku z Inwestycją. W szczególności, ze względów ostrożnościowych. Miasto przed dokonaniem przedmiotowego odliczenia pragnie uzyskać potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska w drodze interpretacji indywidualnej Ministra Finansów.

W uzupełnieniu wniosku dodano, że zasady korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej (w tym Stadionu) reguluje Uchwała, zgodnie z którą ww. obiekty mogą być przez Miasto udostępniane zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. W odniesieniu do Stadionu, od początku realizacji inwestycji Gmina zamierzała wykorzystywać towary i usługi nabywane do realizacji tejże inwestycji do czynności opodatkowanych VAT.

Gmina nie dokonywała dotychczas odliczenia VAT od wydatków związanych z przedmiotową inwestycją z uwagi na fakt, że uzyskała ona na realizację tejże inwestycji dofinansowanie ze Środków Rozwoju Kultury Fizycznej i ze względu na zapisy umowy dofinansowania, jak również z ostrożności, przed dokonaniem przedmiotowego odliczenia Gmina pragnie potwierdzić zgodność swoich zamiarów z instytucją dofinansowującą, jak również potwierdzić swoje prawo do odliczenia VAT w tym zakresie w drodze interpretacji indywidualnej. Dodatkowo, do dnia złożenia wniosku wydatki w tym zakresie były nieznaczne w skali całego projektu.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii, czy w związku z wykorzystaniem Stadionu do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, Miastu przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego poniesionego przez nie w związku z realizacją Inwestycji, na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W tym miejscu należy podnieść, że w interpretacji indywidualnej nr IPPP3/443-665/14-2/ISZ wydanej dla Wnioskodawcy w dniu 26 września 2014 r., wskazano, że odpłatne udostępnianie przez Wnioskodawcę w ramach umowy dzierżawy Inwestycji (Stadionu) jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej tj. 23%.

Odnosząc się do prawa do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją Inwestycji, na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, wskazać należy, że jak wynika z wniosku, Miasto planuje, aby Stadion po oddaniu do użytkowania został w całości odpłatnie udostępniony lokalnemu klubowi sportowemu na podstawie zawartej pomiędzy Miastem a Klubem umowy dzierżawy lub na podstawie innej umowy cywilno-prawnej. W uzupełnieniu wniosku Wskazano, że od początku realizacji inwestycji Gmina zamierzała wykorzystywać towary i usługi nabywane do realizacji tejże inwestycji do czynności opodatkowanych VAT. Natomiast brak odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych wystawionych w związku z Inwestycją, spowodowany był względami ostrożnościowymi. Miasto uzyskało na realizację tej inwestycji dofinansowanie ze Środków Rozwoju Kultury Fizycznej i ze względu na zapisy umowy dofinansowania, jak również z ostrożności, przed dokonaniem przedmiotowego odliczenia pragnie uzyskać potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska w drodze interpretacji indywidualnej Ministra Finansów.

Uwzględniając przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że w niniejszej sprawie, od początku realizacji inwestycji, Miasto podjęło decyzję o jej przeznaczeniu do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. oddania jej po wybudowaniu do korzystania w ramach umowy dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Czynności te są dokonywane przez Gminę w sferze cywilnoprawnej, co w konsekwencji oznacza, że świadczenia te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, w momencie dokonania pierwszych zakupów służących budowie Stadionu, Miasto występowało w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Zatem, realizacja tej Inwestycji nie została wyłączona spod regulacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec tego, ze względu więc na związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi, Miastu przysługuje pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług do wytworzenia ww. Inwestycji, na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie nadmienić należy, że to na podatniku (Miastu) spoczywa ciężar udokumentowania sposobu przeznaczenia przedmiotowej infrastruktury, co powoduje, że powinny one znaleźć odzwierciedlenie w stosownych dokumentach.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego we wniosku pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków na budowę Inwestycji. Natomiast w zakresie opodatkowania czynności dzierżawy infrastruktury, została wydana w dniu 26 września 2014 r. interpretacja indywidualna sygn. IPPP3/443-665/14-2/ISZ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.