IPPP3/443-637/14-4/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Wnioskodawcy przysługuje na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu „Zielone światło dla obróbki powierzchniowej metali - szansa na ekologię i ekonomię w PŚP” w sytuacji, gdy za wykonywane w jego ramach usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie ekologii nie pobierana jest od uczestników jakakolwiek odpłatność, a całość przedsięwzięcia finansowana jest z dotacji, ale realizacja projektu z dużym prawdopodobieństwem skutkować będzie zwiększeniem portfela zamówień Wnioskodawcy i wzrostem sprzedaży opodatkowanej w przyszłości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 30 września 2014 r. - data nadania, data wpływu 2 października 2014 r., w odpowiedzi na wezwanie z dnia 23 września 2014 r. do uzupełnienia wniosku skutecznie doręczone 26 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów związanych z realizacją projektu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów związanych z realizacją projektu, uzupełniony w dniu 30 września 2014 r. - data nadania, data wpływu 2 października 2014 r., w odpowiedzi na wezwanie z dnia 23 września 2014 r. do uzupełnienia wniosku skutecznie doręczone 26 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów związanych z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.):

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług szkoleniowych i doradczych, w tym usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego. Usługi te świadczone są zarówno na zasadach komercyjnych (za odpłatnością) jak i ze wsparciem środków publicznych.

Niniejszy wniosek dotyczy tylko przypadku finansowania usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego i usług doradczych ze środków publicznych, gdy usługi te nie spełniają warunków zwolnienia z VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawy VAT lub § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722, z późn. zm.). Obecnie realizowany przez Wnioskodawcę projekt „Zielone światło dla obróbki powierzchniowej metali - szansa na ekologię i ekonomię w PŚP”, którego dotyczy niniejszy wniosek, obejmuje zarówno szkolenia jak i doradztwo ekologiczne dla pracowników przedsiębiorstw branży powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych. Niespełnianie warunków zwolnienia dla usług w ramach tego Projektu, a będących przedmiotem zapytania, spowodowane jest - zdaniem Wnioskodawcy - przeważającym charakterem usług doradczych w jego świadczeniach.

Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 16 stycznia 2014 roku na dofinansowanie Projektu przewiduje jego niekomercyjny charakter, tj. założenie że suma dofinansowania i ewentualnych (choć w rzeczywistości nie pobieranych) wpłat od uczestników nie może przekroczyć rzeczywistych kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu. Uczestnicy projektu nie dokonują odpłatności za nabyte usługi szkoleniowe lub doradcze. Ponoszone przez Wnioskodawcę koszty związane ze świadczeniem tych usług (wynajem sal, noclegi, gastronomia, sprzęt, materiały, druk, podwykonawcy itd .) obciążona jest - w związku z brakiem zwolnienia - podatkiem VAT - pomimo, że dofinansowanie ze środków publicznych pokrywa 100% kosztów Projektu.

Otrzymane dofinansowanie nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Aby dotacja była bezpośrednio powiązana z ceną konieczne jest, aby była ona otrzymywana jako wynagrodzenie za dostarczany towar lub świadczoną usługę. Związek ten powinien być tego rodzaju, że kwota otrzymanej dotacji lub subwencji musi stanowić kwotę należną dostawcy lub świadczącemu w związku z konkretnym świadczeniem wykonywanym na rzecz innego podmiotu, stanowiąc tym samym część wynagrodzenia za takie świadczenia. W przedmiotowej sytuacji dotacja otrzymana przez Wnioskodawcę nie wpływa na wartość jej świadczenia na rzecz uczestników - poziom odpłatności (jej brak) nie zależy od liczby uczestników, a wysokość dofinansowania nie ma związku z tą liczbą.

Brak odpłatności za usługi nie powoduje także uznania ich za podlegające VAT na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy VAT, gdyż ich świadczenie dokonywane jest w ramach gospodarczej działalności Wnioskodawcy, a nie „do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika”, jak stanowi ten przepis.

Wnioskodawca uzyskał na potwierdzenie takiego stanowiska w odniesieniu do innego projektu interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 14 listopada 2011 roku (sygn. IPPP3/443-1098/11 -6/JF).

Etap „non-profit” projektu jest jednak z punktu widzenia długofalowej strategii gospodarczej Wnioskodawcy także elementem budowy własnego wizerunku jako wiarygodnego i zaufanego podmiotu świadczącego usługi szkoleniowe i doradcze wysokiej jakości. Dotychczasowe doświadczenie Wnioskodawcy pozwala przypuszczać, że część uczestników projektu będzie korzystała z usług szkoleniowych lub doradczych w przyszłości, lub też przekazując pozytywną opinię o działalności Wnioskodawcy będzie budowała jego wizerunek wśród współpracowników przyczyniając się do wzrostu zamówień i sprzedaży usług Wnioskodawcy dla firm, w których pracują lub innych przedsiębiorstw z branży powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych.

W uzupełnieniu Wniosku w odpowiedzi na zadane pytania Strona napisała, że - realizowany przez Wnioskodawcę projekt , którego dotyczy wniosek, obejmuje zarówno szkolenia jak i doradztwo ekologiczne dla pracowników przedsiębiorstw branży powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych. Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 16 stycznia 2014 roku na dofinansowanie Projektu przewiduje jego niekomercyjny charakter, tj. założenie że suma dofinansowania i ewentualnych (choć w rzeczywistości nie pobieranych) wpłat od uczestników nie może przekroczyć rzeczywistych kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu. Uczestnicy projektu nie dokonują odpłatności za nabyte usługi szkoleniowe lub doradcze. Ponoszone przez Wnioskodawcę koszty związane ze świadczeniem tych usług (wynajem sal, noclegi, gastronomia, sprzęt, materiały, druk, podwykonawcy itd.) obciążona jest - w związku z brakiem zwolnienia - podatkiem VAT - pomimo, że dofinansowanie ze środków publicznych pokrywa 100% kosztów Projektu.

Wniosek dotyczy tylko przypadku finansowania usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego i usług doradczych ze środków publicznych, gdy usługi te nie spełniają warunków zwolnienia z VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawy VAT lub § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz., 1722 z późn. zm.). Realizowany przez Wnioskodawcę projekt , którego dotyczy wniosek, obejmuje zarówno szkolenia jak i doradztwo ekologiczne dla pracowników przedsiębiorstw branży powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych. Niespełnianie warunków zwolnienia dla usług w ramach tego Projektu, a będących przedmiotem zapytania, spowodowane jest - zdaniem Wnioskodawcy - przeważającym charakterem usług doradczych w jego świadczeniach.

Otrzymane dofinansowanie nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Aby dotacja była bezpośrednio powiązana z ceną konieczne jest, aby była ona otrzymywana jako wynagrodzenie za dostarczany towar lub świadczoną usługę. Związek ten powinien być tego rodzaju, że kwota otrzymanej dotacji lub subwencji musi stanowić kwotę należną dostawcy lub świadczącemu w związku z konkretnym świadczeniem wykonywanym na rzecz innego podmiotu, stanowiąc tym samym część/całość wynagrodzenia za takie świadczenia. W przedmiotowej sytuacji dotacja otrzymana przez Wnioskodawcę nie wpływa na wartość jej świadczenia na rzecz uczestników – poziom odpłatności (jej brak) me zależy od liczby uczestników, a wysokość dofinansowania nie ma związku z tą liczbą.

Brak odpłatności za usługi nie powoduje także uznania ich za podlegające VAT na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy VAT, gdyż ich świadczenie dokonywane jest w ramach gospodarczej działalności Wnioskodawcy, a nie „do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika”, jak stanowi ten przepis.

Wnioskodawca uzyskał na potwierdzenie takiego stanowiska w odniesieniu do innego projektu interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 14 listopada 2011 roku (sygn. IPPP3/443-1098/11-6/JF).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.):

Czy Wnioskodawcy przysługuje na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu w sytuacji, gdy za wykonywane w jego ramach usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie ekologii nie pobierana jest od uczestników jakakolwiek odpłatność, a całość przedsięwzięcia finansowana jest z dotacji, ale realizacja projektu z dużym prawdopodobieństwem skutkować będzie zwiększeniem portfela zamówień Wnioskodawcy i wzrostem sprzedaży opodatkowanej w przyszłości...

Zdaniem Wnioskodawcy, brak bądź niewielka wysokość sprzedaży opodatkowanej związanej z zakupami będącymi przedmiotem zapytania nie może być powodem braku prawa do odliczenia VAT związanego z tymi zakupami, jeśli celem ich dokonania jest zwiększenie sprzedaży opodatkowanej Wnioskodawcy w przyszłości i osiągnięcie tego celu jest prawdopodobne, co potwierdza wieloletnie doświadczenie rynkowe Wnioskodawcy.

Orzecznictwo sądów na gruncie europejskich regulacji podatku od wartości dodanej i podatku od towarów i usług wskazuje, że związek między zakupem a przyszłą sprzedażą opodatkowana nie musi być bezpośredni i natychmiastowy. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług powinny być tłumaczone zgodnie z zasadą neutralności tego podatku, z której wynika że prawo do odliczenia podatku istnieje nawet wtedy, gdy nie można ustalić bezpośredniego związku pomiędzy zakupem a opodatkowaną transakcją - w niektórych sytuacjach prawo do odliczenia może przysługiwać podatnikowi nawet w przypadku braku konkretnej transakcji opodatkowanej, jeżeli zakup związany jest z działalnością podatnika, która, co do zasady, podlega opodatkowaniu (lub daje prawo do odliczenia podatku mimo zwolnienia), a brak związku z konkretną transakcją opodatkowaną wynika z czynników obiektywnych, zwykle niezależnych od podatnika (Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 15 czerwca 2009 r.,sygn. I SA/Wr 1368/08).

W ramach prowadzonego projektu , oprócz bieżących przychodów pochodzących z dotacji, uzyskiwana długoterminową korzyścią Wnioskodawcy jest promocja jego działalności, logo i świadczonych przez niego usług wśród uczestników szkoleń w zakresie ekologii. Dzięki temu uzyskują oni informacje o korzyściach ze współpracy z Wnioskodawcą oraz mają możliwość zapoznać się z konkretną wiedzą, merytoryczną zawartością i oprawą szkoleń, co może skutkować zwiększeniem się popytu na świadczone przez Wnioskodawcę usługi. Oznacza to, że projekt może z dużym prawdopodobieństwem przyczynić się do zawarcia w przyszłości nowych umów na usługi szkoleniowe i doradcze z uczestnikami dzisiejszych szkoleń w ramach projektu „Zielone światło dla obróbki powierzchniowej”, z ich pracodawcami lub poinformowanymi przez nich partnerami biznesowymi z branży powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych. Oznaczać to będzie wzrost zapotrzebowania dzięki takiej formie promocji. Wnioskodawca uzyskuje możliwość dotarcia do podmiotów, które zainteresowane byłyby skorzystaniem z wiedzy i doświadczenia Wnioskodawcy w przyszłości w innych obszarach jego działalności i dzięki temu będzie on miał możliwość pozyskania nowych usługobiorców świadczonych przez siebie usług. Dlatego też, mimo braku bezpośredniego i natychmiastowego związku ze sprzedażą opodatkowaną w momencie ponoszenia wydatków związanych z projektem naliczony VAT związany z tymi wydatkami podlega, zdaniem Wnioskodawcy, odliczeniu jako związany ze sprzedażą opodatkowaną na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy VAT. Na taką interpretację wskazuje też orzecznictwo sądów administracyjnych, np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30 lipca 2013r., sygn. III SA/Wa 496/13.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Przez dostawę towarów, o której mowa w ww. przepisie rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy). Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towaru (art. 8 ust. 1 ustawy VAT).

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług szkoleniowych i doradczych, w tym usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego. Usługi te świadczone są zarówno na zasadach komercyjnych (za odpłatnością) jak i ze wsparciem środków publicznych.

Wniosek dotyczy tylko przypadku finansowania usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego i usług doradczych ze środków publicznych, gdy usługi te nie spełniają warunków zwolnienia z VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawy VAT lub § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722, z późn. zm.). Obecnie realizowany przez Wnioskodawcę projekt , którego dotyczy niniejszy wniosek, obejmuje zarówno szkolenia jak i doradztwo ekologiczne dla pracowników przedsiębiorstw branży powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych. Niespełnianie warunków zwolnienia dla usług w ramach tego Projektu, a będących przedmiotem zapytania, spowodowane jest - zdaniem Wnioskodawcy - przeważającym charakterem usług doradczych w jego świadczeniach.

Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 16 stycznia 2014 roku na dofinansowanie Projektu przewiduje jego niekomercyjny charakter, tj. założenie że suma dofinansowania i ewentualnych (choć w rzeczywistości nie pobieranych) wpłat od uczestników nie może przekroczyć rzeczywistych kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu. Uczestnicy projektu nie dokonują odpłatności za nabyte usługi szkoleniowe lub doradcze. Ponoszone przez Wnioskodawcę koszty związane ze świadczeniem tych usług (wynajem sal, noclegi, gastronomia, sprzęt, materiały, druk, podwykonawcy itd.) obciążona jest - w związku z brakiem zwolnienia - podatkiem VAT - pomimo, że dofinansowanie ze środków publicznych pokrywa 100% kosztów Projektu.

Otrzymane dofinansowanie nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Aby dotacja była bezpośrednio powiązana z ceną konieczne jest, aby była ona otrzymywana jako wynagrodzenie za dostarczany towar lub świadczoną usługę. Związek ten powinien być tego rodzaju, że kwota otrzymanej dotacji lub subwencji musi stanowić kwotę należną dostawcy lub świadczącemu w związku z konkretnym świadczeniem wykonywanym na rzecz innego podmiotu, stanowiąc tym samym część wynagrodzenia za takie świadczenia. W przedmiotowej sytuacji dotacja otrzymana przez Wnioskodawcę nie wpływa na wartość jej świadczenia na rzecz uczestników - poziom odpłatności (jej brak) nie zależy od liczby uczestników, a wysokość dofinansowania nie ma związku z tą liczbą.

Brak odpłatności za usługi nie powoduje także uznania ich za podlegające VAT na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy VAT, gdyż ich świadczenie dokonywane jest w ramach gospodarczej działalności Wnioskodawcy, a nie „do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika”, jak stanowi ten przepis.

Wnioskodawca uzyskał na potwierdzenie takiego stanowiska w odniesieniu do innego projektu interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 14 listopada 2011 roku (sygn. IPPP3/443-1098/11-6/JF).

Etap „non-profit” projektu jest jednak z punktu widzenia długofalowej strategii gospodarczej Wnioskodawcy także elementem budowy własnego wizerunku jako wiarygodnego i zaufanego podmiotu świadczącego usługi szkoleniowe i doradcze wysokiej jakości. Dotychczasowe doświadczenie Wnioskodawcy pozwala przypuszczać, że część uczestników projektu będzie korzystała z usług szkoleniowych lub doradczych w przyszłości, lub też przekazując pozytywną opinię o działalności Wnioskodawcy będzie budowała jego wizerunek wśród współpracowników przyczyniając się do wzrostu zamówień i sprzedaży usług Wnioskodawcy dla firm, w których pracują lub innych przedsiębiorstw z branży powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy Wnioskodawcy przysługuje na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu w sytuacji, gdy za wykonywane w jego ramach usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie ekologii nie pobierana jest od uczestników jakakolwiek odpłatność, a całość przedsięwzięcia finansowana jest z dotacji, ale realizacja projektu z dużym prawdopodobieństwem skutkować będzie zwiększeniem portfela zamówień Wnioskodawcy i wzrostem sprzedaży opodatkowanej w przyszłości.

Odnosząc się do przedstawionego opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że usługi które Wnioskodawca świadczy, w ramach realizowanego projektu na rzecz jego beneficjentów, nie spełniają warunków odpłatności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Usługi świadczone na rzecz beneficjentów nie spełniają również kryteriów odpłatnego świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy. Zakupione towary wykorzystywane do świadczenia usług nie służą do celów innych niż wykonywana działalność gospodarcza w zakresie usług szkoleniowych i doradczych. Wszystkie dokonywane zakupy takie jak: wynajem sal, noclegi, gastronomia, sprzęt, materiały, druk, podwykonawcy są niewątpliwie ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy w zakresie usług szkoleniowych i doradczych.

Za prowadzone szkolenie Wnioskodawca nie pobiera od beneficjentów żadnej odpłatności.

W związku z tym wykonywane usługi nie spełniają żadnych kryteriów zawartych w art. 5 i 8 ustawy dotyczących czynności opodatkowanych, a dotacja jest o charakterze zakupowym.

Natomiast aby można było dokonać odliczenia zgodnie z art. 86 ustawy należy spełniać kryteria podatnika, o którym mowa w art. 15 oraz towary i usługi muszą być wykonywane do czynności opodatkowanych.

W opisanej sytuacji Wnioskodawca spełnia jedynie kryterium podatnika, natomiast nie spełnia kryterium wykonywania czynności opodatkowanych, gdyż usługi opisane we wniosku są wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ale w sposób nieodpłatny i świadczenia te nie podlegają opodatkowaniu.

Oczywiście można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w niektórych sytuacjach prawo do odliczenia może przysługiwać podatnikowi nawet w przypadku braku konkretnej transakcji opodatkowanej, jeżeli zakup związany jest z działalnością podatnika, która, co do zasady, podlega opodatkowaniu (lub daje prawo do odliczenia podatku mimo zwolnienia), a brak związku z konkretną transakcją opodatkowaną wynika z czynników obiektywnych, zwykle niezależnych od podatnika. Jednakże taka sytuacja nie zachodzi w opisanej sytuacji.

Wnioskodawca zawarł umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację konkretnego niekomercyjnego projektu, w którym całość ponoszonych kosztów szkoleniowych i doradczych jest zwracana Wnioskodawcy. Wszystkie wymienione we wniosku koszty dotyczące wynajmu sal, noclegów, gastronomii, sprzętu, materiałów, druku, podwykonawców dotyczą bezpośrednio kosztów konkretnego szkolenia, które to koszty są już Wnioskodawcy zwracane w ramach realizowanego projektu a Wnioskodawca świadczy na rzecz beneficjentów czynnści niepodlegające opodatkowaniu.

Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że oprócz bieżących przychodów pochodzących z dotacji, realizowany projekt wiąże się z długoterminową korzyścią Wnioskodawcy jaką jest promocja jego działalności, logo i świadczonych przez niego usług wśród uczestników szkoleń w zakresie ekologii. Wnioskodawca sugeruje że projekt może z dużym prawdopodobieństwem przyczynić się do zawarcia w przyszłości nowych umów na usługi szkoleniowe i doradcze z uczestnikami dzisiejszych szkoleń w ramach projektu , z ich pracodawcami lub poinformowanymi przez nich partnerami biznesowymi z branży powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych. Oznaczać to będzie wzrost zapotrzebowania dzięki takiej formie promocji. Wnioskodawca uzyskuje możliwość dotarcia do podmiotów, które zainteresowane byłyby skorzystaniem z wiedzy i doświadczenia Wnioskodawcy w przyszłości w innych obszarach jego działalności i dzięki temu będzie on miał możliwość pozyskania nowych usługobiorców świadczonych przez siebie usług. Dlatego też, mimo braku bezpośredniego i natychmiastowego związku ze sprzedażą opodatkowaną w momencie ponoszenia wydatków związanych z projektem: , naliczony VAT związany z tymi wydatkami podlega, zdaniem Wnioskodawcy, odliczeniu jako związany ze sprzedażą opodatkowaną na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy VAT.

Ponieważ otrzymana dotacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, pozostaje poza ustawą o VAT, brak jest przesłanek do przyznania Wnioskodawcy uprawnienia do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków pokrytych z tejże dotacji. Dla określenia, czy Stronie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu szkoleniowego, niezwykle istotny jest charakter związku występującego między zakupami, a prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży a taka sytuacja w niniejszej sprawie nie występuje.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika przychodami. Jednakże, aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością Wnioskodawcy, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. Zatem pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością podatnika występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotów.

Sugestie podatnika dotyczące związku konkretnego prowadzonego bezpłatnego szkolenia z innymi ewentualnymi płatnymi szkoleniami są zbyt daleko idące. Z opisu sytuacji wynika, że ponoszone zakupy są bezpośrednio i ściśle związane z realizacją przedmiotowego projektu, tj. usługami realizowanymi w ramach projektu, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i są świadczone nieodpłatnie. Nie można zatem mówić, o potencjalnym związku z usługami szkoleniowymi i doradczymi wykonywanymi odpłatnie, poza realizowanym projektem. Brak jest podstaw do przyjęcia, że świadczone usługi szkoleniowe stanowią element promocyjny ewentualnych usług, które mogą być świadczone w przyszłości. Z wniosku nie wynika, że takie uwarunkowanie świadczonych usług było elementem porozumienia na realizację programu realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przyjmując za prawidłowe założenie jakie przyjął podatnik, należałoby uznać że każda już wyświadczona przez każdego podatnika usługa może spowodować że będą świadczone inne usługi. Oczywiście każda kolejna usługa może ugruntowywać pozycję świadczeniodawcy na rynku ale nie można tego wiązać z z innymi transakcjami w przyszłości. Samo wykonanie konkretnego świadczenia nie można traktować jako reklamy innych ewentualnych odpłatnych szkoleń.

Przyjmując argumentację podatnika należałoby uznać, że każde świadczenie jest ze swojej natury usługą promującą daną działalność, co oczywiście ze względów logiki rozumowania nie zasługuje na akceptację.

Powołane przez Wnioskodawcę wyroki sądowe dotyczą ściśle skonkretyzowanych sytuacji, które zaistniały w trakcie prowadzonego postępowania wymiarowego w podatku od towarów i usług. Wydając interpretację przepisów prawa podatkowego Organ nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tego słowa a jedynie wydaje interpretację dotyczącą konkretnych przepisów w oparciu o przedstawiony/opisany we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

W tym konkretnym przypadku opisanym we wniosku, zdaniem organu, nie zachodzą żadne przesłanki dla uznania, że poniesione koszty konkretnego projektu zwracane przez instytucję pośredniczącą projektu „non-profit” mają jakikolwiek bezpośredni bądź pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi świadczonymi przez Wnioskodawcę w przyszłości.

W niniejszej sprawie nie można uznać, że nabywając towary i usługi w celu realizacji projektu Wnioskodawca posiada zamiar wykorzystania tych towarów i usług do czynności opodatkowanych. Na żadnym etapie realizacji projektu nie nastąpi związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi.

Oznacza to, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku w związku z ponoszonymi kosztami związanymi wyłącznie z realizacją opisanego projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w opisanym zakresie jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.