IPPP3/443-538/13-2/LK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawa do odliczenia w odpowiednim okresie rozliczeniowym w związku z otrzymaniem faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2013 r. (data wpływu 14.06.2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

 • jest prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia w odpowiednim okresie rozliczeniowym w sytuacji przedstawionej w pkt 1 i 5,
 • jest nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia w odpowiednim okresie rozliczeniowym w sytuacji przedstawionej w pkt 2, 3, 4.

UZASADNIENIE

W dniu 14.06.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w odpowiednim okresie rozliczeniowym.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

W związku koniecznością dostosowania systemów informatycznych do prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dla potrzeb podatku od towarów i usług w stanie prawnym mającym obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. poniżej Wnioskodawca przedstawia wątpliwości dotyczące terminów obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (dalej również „odliczenia VAT”).

Wnioskodawca (dalej również „Spółka”, lub „Wnioskodawca”) w ramach prowadzonej działalności nabywa szereg towarów i usług wykorzystywanych do czynności w stosunku do których przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Kwoty podatku naliczonego wynikają z otrzymanych przez Spółkę faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, faktur dokumentujących dokonanie całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi lub dokumentów celnych w przypadku importu towarów.

Z uwagi na fakt, iż w stanie prawnym mającym wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. terminem wyznaczającym okres powstania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest termin powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do nabywanych lub importowanych towarów i usług, pojawiły się następujące wątpliwości w zakresie terminów odliczenia VAT w następujących przypadkach:

 1. W miesiącu kwietniu 2014 r. Wnioskodawca otrzyma fakturę dokumentującą nabycie towarów, w stosunku, do których obowiązek podatkowy powstanie w rozliczeniu za kwiecień 2014.
 2. W miesiącu maju 2014 r. Wnioskodawca otrzyma fakturę dokumentującą część zapłaty dokonanej przed nabyciem towarów. Obowiązek podatkowy z tytułu tego zdarzenia powstanie w miesiącu kwietniu 2014 r.
 3. W miesiącu czerwcu 2014 r. Wnioskodawca otrzyma fakturę dokumentującą nabycie usług, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstanie w rozliczeniu za kwiecień 2014 r.
 4. W miesiącu lipcu 2014 r. Wnioskodawca otrzyma fakturę dokumentującą część zapłaty dokonanej przed wykonaniem usługi. Obowiązek podatkowy z tytułu tego zdarzenia powstanie w miesiącu kwietniu 2014 r.
 5. W miesiącu marcu 2014 r. Wnioskodawca otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, w stosunku, do której obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu kwietniu 2014 r.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W których okresach rozliczeniowych, Wnioskodawca uprawniony będzie do zrealizowania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach przedstawionych w stanie faktycznym...

Zdaniem Wnioskodawcy: zgodnie z art. 1 pkt 38 lit. c ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ostaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35, dalej również „ustawa o zmianie VAT”), wprowadzającym nowe brzmienie art. 86 ust. 10, prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczonej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi (art. 1 pkt 38 lit. e, w zakresie wprowadzającym ust. 10 c).

Jednocześnie, stosownie do art. 1 pkt 38 lit. e powołanej powyżej ustawy, w zakresie dotyczącym wprowadzanego ust. 10b pkt 1, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 (nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi) oraz pkt 2 lit. a (importu towarów) — powstanie nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Dodatkowo w myśl art. 1 pkt 38 lit. f ustawy o zmianie VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan prawny, należy zaznaczyć, iż od 1 stycznia 2014 r. terminem wyznaczającym moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego będzie moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do nabywanych lub importowanych towarów. Jednocześnie prawo to będzie mogło zostać zrealizowane w rozliczeniu deklaracji podatkowej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, następujących po momencie powstania prawa do odliczenia, przy założeniu, że podatnik (nabywca), będzie dysponował fakturą VAT lub dokumentem celnym. Zgodnie z przytoczonym powyżej stanem prawnym, prawo do odliczenia powstanie nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres w którym podatnik otrzyma stosowny dokument (fakturę lub dokument celny) umożliwiający mu skorzystanie z tego prawa.

Jednocześnie jeżeli nabywca otrzyma fakturę lub dokument celny po upływie wskazanych powyżej okresów (okres powstania prawa do odliczenia VAT wyznaczony przez obowiązek podatkowy oraz dwa kolejne okresy rozliczeniowe), prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przypadało będzie wyłącznie w okresie w którym podatnik (Wnioskodawca) otrzyma fakturę/ dokument celny. Zaznaczyć bowiem należy, iż przepis wyznaczający dwa kolejne okresy w których podatnik uprawniony jest do zrealizowania prawa do odliczenia podatku naliczonego (art. 1 pkt 38 lit. f), nie odnosi się do przepisu wprowadzającego dodatkowy warunek skorzystania z prawa do odliczenia w postaci konieczności posiadania faktury lub dokumentu celnego (art. 1 pkt 38 lit. e).

Z punktu widzenia nabywcy, chcącego skorzystać z przysługującego mu prawa do odliczenia, istotne stanie się więc monitorowanie dwóch terminów tj. terminu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy oraz terminu otrzymania dokumentu (faktury/dokumentu celnego). W pierwszej kolejności konieczne będzie określenie momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego, poprzez wyznaczenie okresu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabytych towarów/ usług lub importowanych towarów po stronie dokonującego czynności. Termin ten będzie wyznaczał jednocześnie dwa kolejne okresy, w których prawo to będzie mogło zostać zrealizowane, zakładając jednak, iż odliczenie podatku naliczonego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik (nabywca) otrzymał fakturę lub dokument celny.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przedstawionych w stanie faktycznym przykładowych sytuacjach, Wnioskodawca uprawniony będzie do zrealizowania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w następujących terminach:

 1. rozliczenie w deklaracji podatkowej za okres 04, 05 lub 06/2014 - z uwagi na fakt, iż obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej dostawy towarów powstanie w miesiącu kwietniu 2014 r., a Wnioskodawca w tym samym okresie będzie dysponowała fakturą VAT.
 2. rozliczenie w deklaracji za okres 05 lub 06/2014 - z uwagi na fakt, w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaconej częściowej zapłaty przed nabyciem towarów tj. w miesiącu kwietniu 2014 r., Wnioskodawca nie będzie dysponowała fakturą dokumentującą to zdarzenie, realizacja prawa do odliczenia będzie mogła nastąpić w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych,
 3. rozliczenie w deklaracji za okres 06/2014 - z uwagi na fakt, że w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług tj. w miesiącu kwietniu 2014 r., jak również w okresie następnym tj. w miesiącu maju 2014 r. Wnioskodawca nie będzie dysponowała fakturą dokumentującą to zdarzenie, realizacja prawa do odliczenia będzie mogła nastąpić w drugim okresie rozliczeniowym następującym po okresie, w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zaistnieniem obowiązku podatkowego u sprzedawcy,
 4. rozliczenie w deklaracji za okres 07/2014 - z uwagi na fakt, że w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaconej częściowej zapłaty przed wykonaniem usługi, tj. w miesiącu kwietniu 2014 r., jak również w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych tj. w miesiącu maju i czerwcu 2014 r. Wnioskodawca nie będzie dysponowała fakturą dokumentującą to zdarzenie, realizacja prawa do odliczenia będzie mogła nastąpić w okresie otrzymania faktury.
 5. rozliczenie w deklaracji podatkowej za okres 04, 05 lub 06/2014 - z uwagi na fakt, iż obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej dostawy towarów powstanie w miesiącu kwietniu 2014 r., a nabywca (Wnioskodawca) w tym okresie będzie dysponował już fakturą VAT (otrzymaną w miesiącu marcu 2014 r.)
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia w odpowiednim okresie rozliczeniowym w sytuacji przedstawionej w pkt 1 i 5 i za nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia w odpowiednim okresie rozliczeniowym w sytuacji przedstawionej w pkt 2, 3, 4.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym towarami – stosownie do art. 2 pkt 6 cyt. ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z przedstawionej we wniosku sytuacji wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności nabywa szereg towarów i usług wykorzystywanych do czynności w stosunku, do których przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Kwoty podatku naliczonego wynikają z otrzymanych przez Spółkę faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, faktur dokumentujących dokonanie całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi lub dokumentów celnych w przypadku importu towarów. Z uwagi na fakt, iż w stanie prawnym mającym wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. terminem wyznaczającym okres powstania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest termin powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do nabywanych lub importowanych towarów i usług, pojawiły się następujące wątpliwości w zakresie terminów odliczenia VAT w następujących przypadkach:

 1. W miesiącu kwietniu 2014 r. Wnioskodawca otrzyma fakturę dokumentującą nabycie towarów, w stosunku, do których obowiązek podatkowy powstanie w rozliczeniu za kwiecień 2014.
 2. W miesiącu maju 2014 r. Wnioskodawca otrzyma fakturę dokumentującą część zapłaty dokonanej przed nabyciem towarów. Obowiązek podatkowy z tytułu tego zdarzenia powstanie w miesiącu kwietniu 2014 r.
 3. W miesiącu czerwcu 2014 r. Wnioskodawca otrzyma fakturę dokumentującą nabycie usług, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstanie w rozliczeniu za kwiecień 2014 r.
 4. W miesiącu lipcu 2014 r. Wnioskodawca otrzyma fakturę dokumentującą część zapłaty dokonanej przed wykonaniem usługi. Obowiązek podatkowy z tytułu tego zdarzenia powstanie w miesiącu kwietniu 2014 r.
 5. W miesiącu marcu 2014 r. Wnioskodawca otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, w stosunku, do której obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu kwietniu 2014 r.

W związku z powyższym wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do okresów rozliczeniowych, w których Spółka będzie uprawniona do zrealizowania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W tym miejscu należy wskazać, że z dniem 1 stycznia 2014 wchodzą w życie przepisy dotyczące m.in. prawa do odliczenia oraz powstania obowiązku podatkowego wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35) zwanej dalej ustawą zmieniającą.

Stosownie do art. 1 pkt 38 lit. a) ustawy zmieniającej art. 86 ust. 2 ustawy otrzymuje brzmienie kwotę podatku naliczonego stanowi

 1. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;
 2. w przypadku importu towarów - kwota podatku:
  1. wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
  2. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,
  3. wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b;

Natomiast w myśl art. 1 pkt 38 lit. c) ww. ustawy zmieniającej, z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 10 otrzymuje brzmienie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie do art. 1 pkt 38 lit. e) ustawy zmieniającej po ust. 10a dodaje się ust. 10b-10h. Zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Natomiast ust. 10c art. 86 ustawy o VAT zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 10 ustawy stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczonej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Stosownie do art. 1 pkt 38 lit. f) ustawy zmieniającej wprowadzającej nowe brzmienie ust. 11 art. 86 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Ponadto zgodnie z brzmieniem ust. 13 art. 86 wprowadzonego art. 1 pkt 38 lit. h) ustawą zmieniającej jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Analizując wyżej przywołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 86 w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. co do zasady prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w momencie powstania obowiązku podatkowego pod warunkiem, że podatnik posiada fakturę lub dokument celny z których to dokumentów będzie wynikać kwota podatku. Tym samym, jeżeli Podatnik nie dysponuje fakturą bądź dokumentem celnym w chwili powstania obowiązku podatkowego, moment powstania prawa do odliczenia u nabywcy przesuwa się na moment otrzymania faktury bądź dokumentu celnego.

Art. 86 ust. 10 ustawy określa ogólną zasadę dotyczącą nabycia prawa do odliczenia, zgodnie z którą podatnik nabywa prawo do odliczenia w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jednakże aby z tego prawa skorzystać to zgodnie z art. 86 ust. 10b ustawy, musi posiadać fakturę.

Na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy Wnioskodawca wysnuł wniosek, że przepis wyznaczający dwa kolejne okresy, w których podatnik uprawniony jest do zrealizowania prawa do odliczenia podatku naliczonego art. 1 pkt 38 lit. f (art. 86 ust. 11 ustawy - przypis organu) , nie odnosi się do przepisu wprowadzającego dodatkowy warunek skorzystania z prawa do odliczenia w postaci konieczności posiadania faktury lub dokumentu celnego art. 1 pkt 38 lit. e (art. 86 ust. 10b - przypis organu).

Nie można zgodzić się z powyższym twierdzeniem gdyż mimo nie uwzględnienia w treści art. 86 ust. 11 ustawy art. 86 ust. 10b ustawy brak jest podstaw pozbawienia prawa do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych.

W myśl art. 19a ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zatem generalna zasada wynikająca z brzmienia powołanego powyżej art. 19a ust. 1 ustawy, wskazuje, iż obowiązek podatkowy powstawać będzie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z tą regulacją podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady winien zostać rozliczony za ten okres rozliczeniowy.

Po analizie wyżej wskazanych przepisów stwierdzić należy, że podatnik dokonujący odliczenia powinien mieć na uwadze dwa terminy tj. moment obowiązku podatkowego u dostawcy z tytułu dokonania sprzedaży towarów lub usług oraz moment otrzymania od dostawcy faktury bądź dokumentu celnego z tytułu nabytych lub importowanych towarów i usług.

Ponadto, należy wskazać, iż regulacja art. 19a ust. 1 jest zgodna z art. 63 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347, str. 1 ze zm.), który mówi, że zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług.

W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę (art. 19a ust. 2 ustawy).

Tym samym analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że zgodnie z zasadą która będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r. prawo do odliczenia powstaje w związku z powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu czynności będącej źródłem podatku naliczonego. Zatem jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu danej czynności powstanie u dostawy towarów czy usług, to u podatnika będącego odbiorcą tej czynności powstanie także prawo do odliczenia, (którego źródłem jest ta właśnie czynność).

Zatem o ile podstawą odliczenia podatku będzie data powstania obowiązku podatkowego u dokonującego dostawy lub świadczącego usługi, dopiero w okresie otrzymania faktury, bądź odpowiednio dokumentu celnego będzie możliwość zrealizowania prawa do odliczenia.

Zgodnie z powołanym powyżej art. 86 ust. 11 w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2014 r. brak odliczenia podatku naliczonego w terminach wskazanych w przepisie ust. 10, 10d i 10e art. 86 ustawy pozwala podatnikowi na odliczenie w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. W sytuacji gdy podatnik nie dokona odliczenia to ma prawo dokonania takiej czynności poprzez skorygowanie deklaracji za okres w którym to prawo powstało jednak nie później niż w ciągu 5 lat licząc od początku roku w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Odnosząc się do sytuacji przedstawionych przez Spółkę w opisie sprawy stwierdzić należy, że Spółka będzie miała możliwość zrealizowania prawa do odliczenia w przedstawionych we wniosku sytuacjach, w następujących terminach:

Ad. 1 w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy u dostawcy towarów z tytułu tej dostawy powstanie miesiącu kwietniu 2014 r., a Spółka w tym samym okresie będzie dysponowała fakturą to prawo do odliczenia podatku naliczonego Wnioskodawca może zrealizować w deklaracji za kwiecień, maj lub czerwiec 2014 r.

Ad. 2 w sytuacji, gdy moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy powstanie w kwietniu natomiast Spółka fakturę z tytułu częściowej wpłaty dokonanej przed nabyciem towarów otrzyma w maju to prawo do odliczenia z tytułu nabycia przedmiotowych towarów powstanie z chwilą otrzymania faktury tj. w maju. Tym samym realizacja prawa do odliczenia będzie mogła nastąpić w maju lub za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych tj. w czerwcu lub lipcu 2014 r.

Ad. 3 w sytuacji, gdy moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy powstanie w kwietniu natomiast Spółka fakturę z tytułu częściowej wpłaty dokumentującej nabycie usług otrzyma w czerwcu 2014 r. to prawo do odliczenia z tytułu nabycia przedmiotowych usług powstanie z chwilą otrzymania faktury tj. w czerwcu. zatem Spółka będzie mogła zrealizować prawo do odliczenia w miesiącu otrzymania faktury czyli w czerwcu, lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych tj. w lipcu bądź w sierpniu 2014 r.

Ad. 4 w sytuacji gdy momencie powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy (tj. w kwietniu) z tytułu świadczenia usług w związku z wpłaceniem częściowej zapłaty przed ich wykonaniem Wnioskodawca nie będzie dysponował fakturą jak i w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych tj. w maju i czerwcu 2014 r., to wówczas prawo do odliczenia powstanie w momencie otrzymania faktury tj. w lipcu 2014 r., Natomiast realizacja tego prawa będzie mogła nastąpić za okres w którym Spółka otrzyma fakturę czyli w lipcu bądź za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych czyli w sierpień bądź wrzesień 2014 r.

Ad. 5 w sytuacji gdy obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów u tego sprzedawcy powstanie w kwietniu, a Spółka jako nabywca będzie dysponować fakturą z tytułu tych dostaw w miesiącu marcu to prawo do odliczenia powstanie w kwietniu a jego realizacja może nastąpić w rozliczeniu za okres kwiecień, maj lub czerwiec 2014 r.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanów prawnych obowiązujących w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.