IPPP3/443-1262/09-5/LK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie możliwości odliczenia podatku towarów i usług w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10.12.2009 r. (data wpływu 31.12.2009 r.) uzupełniony pismem z dnia 27.02.2010 r. (data wpływu 02.03.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku towarów i usług w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31.12.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27.03.2010 r. (data wpływu 02.03.2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP3/443-1262/09-3/LK z dnia 18.02.2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan fatyczny:

Wnioskodawca pozyskał środki z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” na inwestycję pod nazwą „B.”. Inwestycja powyższa została zakończona i pojawił się problem kwalifikowalności podatku VAT celem rozliczenia finansowego realizacji inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim. Wnioskodawca nadmienia, że nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej, a wybudowany parking będzie udostępniany nieodpłatnie.

Z uwagi na fakt, iż - w ocenie organu podatkowego - wniosek nie spełniał wymogów formalnych, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ww. pismem z dnia 17 lutego 2010 r. Nr IPPP3/443-1262/09-3/LK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o:

  • przedłożenie oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii dokumentu, z którego wynika prawo Pani Aliny L. do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego,
  • sprecyzowanie stanu faktycznego poprzez podanie czy Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT,
  • zajęcie własnego stanowiska w sprawie, adekwatnego do zadanego pytania, tj. czy wnioskodawcy przysługuje/nieprzysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „B.

Wniosek został uzupełniony w terminie w następującym zakresie:

Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT, w związku z tym, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od realizowanej inwestycji pod nazwą „B.”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w zaistniałym przypadku podatek VAT jest możliwy do odzyskania przez Wnioskodawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż Wnioskodawca nie prowadzi i nie zamierza prowadzić żadnej działalności gospodarczej oraz wybudowany parking będzie udostępniany społeczeństwu nieodpłatnie należy podatek VAT uznać, jako koszt kwalifikowany.

W związku z tym, że Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT, a korzystanie z parkingu będzie bezpłatne nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od realizowanej inwestycji pod nazwą „B.”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 86 ust. 1 tej ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawa wyłącza, zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca pozyskał środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” na inwestycję pod nazwą „B.”. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT ponadto, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej, a wybudowany parking będzie udostępniany nieodpłatnie.

Mając na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi, bowiem Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a dokonane w ramach realizacji projektu zakupy nie mają żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.