IPPP3/443-1222/14-2/SM | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia w związku z realizowanym projektem
IPPP3/443-1222/14-2/SMinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odliczenie podatku
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

NTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie powstało w 2001 r. w celu ratowania Szkoły Podstawowej, która przez ówczesne władze została przeznaczona do likwidacji. Do głównych zadań Stowarzyszenia należy prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola, a także inna działalność kulturalna, oświatowo-wychowawcza , opiekuńcza, rekreacyjna.

Środki na realizację wymienionych zadań pochodzą z subwencji oświatowej oraz dobrowolnych składek członków Stowarzyszenia. Realizując swoje cele Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie będzie prowadzić, w najbliższym czasie. Stowarzyszenie przystąpiło do realizacji operacji „Budowa placu zabaw oraz organizacja Dnia Zabaw”. Operacja wpisuje się w zadania Stowarzyszenia. Na realizację zadania Stowarzyszenie otrzymało dotację na podstawie Umowy Przyznania Pomocy nr 00151-6930-UM1040195/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 27 października 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa a Stowarzyszeniem (zgodnie z postanowieniami umowy, przyznana dotacja w wysokości 25.000 zł zostanie wypłacona na zasadzie refundacji poniesionych kosztów). Ponadto w ramach nieodpłatnej pracy własnej przy realizacji operacji wniesiony został wkład własny w wysokości 5.868,80 zł. W ramach realizacji operacji w dniu 7 listopada 2014 r. zamontowano urządzenia na placu zabaw (faktura z 12 listopada 2014 r., zapłacona 18 listopada 2014 r.). Nieodpłatna praca własna obejmowała zrobienie wykopu pod piasek oraz rozplantowanie piasku, transport piasku na nawierzchnię pod plac zabaw, a także organizacja imprezy promocyjno-kulturalnej - Dzień Zabaw. Opłacono także rachunek od inspektora nadzoru z dnia 20 listopada 2014 r. Stowarzyszenie w związku z realizacją operacji poniosło więc wydatki, w tym zapłaciło podatek od towarów i usług. Kwalifikowalność podatku VAT, w ramach rozliczenia dotacji, uzależniona jest od tego, czy Stowarzyszenie będzie mogło odzyskać w całości lub w części uiszczony podatek od towarów i usług (VAT). W związku z tym istnieje obowiązek załączenia do wniosku o płatność stosownej interpretacji indywidualnej w tej sprawie. Wniosek o dofinansowane złożono w dniu 28 listopada 2014 r. w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę na dofinansowanie operacji podpisano 27 października 2014 r. Do realizacji operacji przystąpiono w dniu 7 marca 2014 r. (rozpoczęto realizację pracy nieodpłatnej, fakturę wystawiono w dniu 12 listopada 2014 r., zapłacona 18 listopada 2014 r.). Ostateczne rozliczenie operacji nastąpi 28 listopada 2014 r. Wydatki są kwalifikowalne od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W wyniku realizacji ww. operacji Stowarzyszenie nie osiągnęło żadnego przychodu. Efekty zrealizowanego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Operacja jest realizowana w ramach działalności nieodpłatnej. Zarówno podczas realizacji operacji, jak i po jej zakończeniu, Stowarzyszenie nie będzie czerpało korzyści majątkowych w związku z realizowaną operacją (np. nie będzie wynajmowało placu zabaw, itp.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie, realizując operację „Budowa placu zabaw oraz organizacja Dnia Zabaw” współfinansowaną na podstawie „Umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 27 października 2014 r. w Białymstoku pomiędzy Samorządem Województwa a Stowarzyszeniem, opisanym w punkcie 68 niniejszego wniosku, będzie mogło odzyskać w całości lub w części uiszczony podatek od towarów i usług (VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielną działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stowarzyszenie prowadzi tylko niegospodarczą działalność statutową i w tym zakresie nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

Dochody z niegospodarczej działalności statutowej stowarzyszenia korzystają w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy z dnia 18 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) ze zwolnienia od opodatkowania tym podatkiem. Prowadzona działalność nie podlega też opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 ust. 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia dóbr i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku należnego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczanie w odniesieniu do podmiotów nie będących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W zakresie ww. projektu Stowarzyszenie nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które winien spełnić podatnik. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w paragrafie 7 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

W związku z powyższym, w odniesieniu do całej działalności Stowarzyszenia, w tym do zadań realizowanych w ramach przedmiotowej operacji, dofinansowanych środkami pomocy pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, nie ma zastosowania Ustawa o podatku od towarów i usług, która określa m.in. zasady odliczania i zwrotu ww. wymienionego podatku (Dział IX).

Na tej podstawie Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w całości, ani też w jakiejkolwiek części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z okoliczności sprawy wynika, że Stowarzyszenie przystąpiło do realizacji operacji „Budowa placu zabaw oraz organizacja Dnia Zabaw”. Operacja wpisuje się w zadania Stowarzyszenia. Na realizację zadania Stowarzyszenie otrzymało dotację na podstawie Umowy Przyznania Pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 27 października 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa a Stowarzyszeniem (zgodnie z postanowieniami umowy, przyznana dotacja w wysokości 25.000 zł zostanie wypłacona na zasadzie refundacji poniesionych kosztów). Ponadto w ramach nieodpłatnej pracy własnej przy realizacji operacji wniesiony został wkład własny w wysokości 5.868,80 zł. W ramach realizacji operacji w dniu 7 listopada 2014 r. zamontowano urządzenia na placu zabaw (faktura z 12 listopada 2014 r., zapłacona 18 listopada 2014 r.). Nieodpłatna praca własna obejmowała zrobienie wykopu pod piasek oraz rozplantowanie piasku, transport piasku na nawierzchnię pod plac zabaw, a także organizacja imprezy promocyjno-kulturalnej - Dzień Zabaw. Opłacono także rachunek od inspektora nadzoru z dnia 20 listopada 2014 r.

W wyniku realizacji ww. operacji Stowarzyszenie nie osiągnęło żadnego przychodu. Efekty zrealizowanego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Operacja jest realizowana w ramach działalności nieodpłatnej. Zarówno podczas realizacji operacji, jak i po jej zakończeniu, Stowarzyszenie nie będzie czerpało korzyści majątkowych w związku z realizowaną operacją (np. nie będzie wynajmowało placu zabaw, itp.).

Analiza opisu stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w powyższej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach realizacji operacji „Budowa placu zabaw oraz organizacja Dnia Zabaw”, jak również Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie będzie spełniać tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot tego podatku na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.