IPPP3/443-1033/14-4/KT | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich
IPPP3/443-1033/14-4/KTinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. dofinansowanie
 3. działalność statutowa
 4. koszt
 5. podatnik
 6. prawo do odliczenia
 7. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Uczniowski Klub Sportowy złożył do Urzędu Marszałkowskiego (poprzez Lokalną Grupę Działania) wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Zakup przenośnej sceny modułowej dla UKS oraz sprzętu sportowego do uprawiania dyscyplin wymagających wyeksponowania (użyczenia sceny)”. Jest to operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez udostępnienie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie - umożliwienie podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej zamieszkującej miasto i gminę oraz inne okoliczne gminy poprzez zakup w 2014 r. przenośnej sceny modułowej oraz sprzętu sportowego dla uprawiania dyscyplin wymagających wyeksponowania (użycia sceny) i udostępnianie podczas lokalnych imprez. Cel będzie osiągnięty i zachowany przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Przedmiotem planowanej operacji jest zakup podestu scenicznego 5 x 4 m o konstrukcji aluminiowej, z grubością sklejki 12 mm oraz wysokości ramy blatu min. 90 mm, z systemem łączenia zapewniającym trwałość i stabilność konstrukcji. Blat podestu ma być wykonany z atestowanej na trudnopalność sklejki wodoodpornej o gr. max. 15 mm, pokrytej warstwą antypoślizgową w kolorze czarnym. Klamra łącząca podesty musi być wyposażono w sprężynę ułatwiającą montaż i demontaż oraz śrubę dociskową z motylkiem (waga 1 podestu max. 30kg). Nogi teleskopowe z podziałką centymetrową wykonane z lekkiego profilu aluminiowego o kształcie kwadratu min. 60 x 60 mm i płynnej regulacji w zakresie od 0,8 m do min. 1.4 m umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, na terenie płaskim, ale też w terenie na nierównych gruntach, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu. Poręcze ochronne z trzech stron sceny. Schody o regulacji w tym samym zakresie wysokości jak scena, ze stopniami wodoodpornymi wraz z barierką i mocowaniem. W komplecie muszą się znajdować wszystkie niezbędne elementy połączeniowe system łączenia (stalowe klamry spinające blaty, kostki samopoziomujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, klamry spinające nogi wykonane z aluminium itp.) zapewniający trwałość i stabilność konstrukcji oraz narzędzia służące do montażu. Podesty sceniczne wykonane będą z materiałów trwałych, odpornych na działanie czynników atmosferycznych oraz posiadać będą wymagane atesty. Moduły łączone będą ze sobą za pomocą łączników. Dzięki zastosowaniu technologii modułowej możliwy będzie montaż sceny w dowolnym rozmiarze (max. 6 x 5 m) w zależności od aktualnego zapotrzebowania, zachowując przy tym stabilność i bezpieczeństwo dla użytkowników. Pozwoli to na wykorzystanie sceny nie tylko na duże imprezy gminne, ale również na mniejsze organizowane np. przez społeczność lokalną. Dodatkowo możliwość regulacji wysokości nóg (płynna regulacja) pozwoli na wykorzystanie sceny również na nierównym terenie, np. podczas imprez plenerowych.

Zakupiony podest sceniczny przechowywany będzie w Zespole Szkół, gdzie mieści się siedziba UKS. W organizowanych imprezach, na których wykorzystywana będzie scena, udział brać będą zarówno mieszkańcy gminy jak i sąsiednich gmin. Pozwoli to na integrację społeczności lokalnej, co jest zgodne z III celem ogólnym LSR.

Wstępny harmonogram prac - prace zostaną rozpoczęte po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim i wyłonieniu wykonawcy, zakończenie przewidywane w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą; wykonawca zostanie wyłoniony na podstawie najkorzystniejszej oferty (zebranie ofert w oparciu o wysłane zapytanie ofertowe):

 • zakup przenośnego stołu do armwreslingu zatwierdzonego przez światową organizację WAF o konstrukcji stalowej oraz ramie wykonanej ze stalowych profili o ogólnej wadze 48 kg,
 • zakup przenośnych piłkarzyków,
 • zakup stołu do gry w bilard indyjski caroom,
 • krawędź oczka 45 mm, wykonane z polipropylenu.

Ww. operacja w bardzo istotny sposób wpłynie na aktywizację społeczności lokalnej. Spowodowane to będzie faktem, że zakupiony sprzęt sportowy wzbogaci zasoby UKS, który organizuje tego rodzaju imprezy lokalne. Da to możliwość organizacji nietypowych imprez sportowo-rekreacyjnych, które nie są znane szerszej publiczności, a to znacznie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Sprzęt będący własnością Uczniowskiego Klubu Sportowego służy do organizacji i wsparcia organizacji niekomercyjnych przedsięwzięć. Warunkiem udostępniania sprzętu jest realizacja przynajmniej jednego z podstawowych zadań:

 1. podnoszenie jakości żyda społeczności lokalnej;
 2. kszlałtowane wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu sportowo-kulturalno-społecznym;
 3. wsparcie i promocja przedsiębiorczości lokalnej;
 4. rozbudzanie zainteresowań oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, sportowych i społecznych lokalnej społeczności;
 5. wspieranie i rozwój inicjatyw społecznych, kulturalnych i społecznych mieszkańców obszaru lub partnerów wpływających na wsparcie i rozwój inicjatyw.

Zasady bezpłatnego wypożyczenia sprzętu reguluje oddzielny regulamin załączony do wniosku.

Zasady udostępniania sprzętu:

 1. Podmiot realizujący przedsięwzięcie zobowiązany jest do pobrania i wypełniania Karty Wyposażenia Sprzętu (do pobrania w sekretariacie placówki).
 2. Podmiot winien dostarczyć podpisany oryginał Karty Wyposażenia Sprzętu do sekretariatu szkoły w terminie nie później niż 2 tygodnie przed planowanym przedsięwzięciem. Nie dostarczenia karty jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji.
 3. Na podstawie Karty Wyposażenia Sprzętu przedstawiciele UKS rozpatrują zamówienie i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, zostaje zawarta Umowa wypożyczenia sprzętu określającą zobowiązania stron.
 4. Sprzęt odbiera wypożyczający na własny koszt z miejsca magazynowania.
 5. Podmiot zobowiązany jest do użytkowania sprzętu wyłącznie w celu, w terminie i w miejscu określonym w Umowie, bez prawa wypożyczenia/udostępniania ww. sprzętu podmiotom trzecim.
 6. Podmiot ponosi odpowiedzialność wobec UKS za wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania wypożyczonego sprzętu.
 7. Podmiot zobowiązuje się zwrócić sprzęt w taki samym stanie, w jakim sprzęt odebrał i w terminie ustalonym w Umowie wypożyczenia sprzętu.
 8. Podmiot, który wypożycza sprzęt, zobowiązany jest do informowania, że sprzęt został zakupiony w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie; projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Wnioskodawca, chociaż posiada NIP, nie jest płatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT. Zatem, realizując powyższą operację nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dofinansowanie polega na zwrocie kosztów zakupu przenośnej sceny modułowej dla UKS oraz sprzętu sportowego do uprawiania dyscyplin wymagających wyeksponowania (użyczenia sceny). Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, zajmuje się jedynie działalnością statutową. Wszystkie zakupione rzeczy nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych.

Całość operacji stanowi kwotę 21.384,53 zł brutto. Wszystkie zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są objęte podatkiem towarów i usług VAT w wysokości 23%, nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, związanych m.in. z odpłatnym świadczeniem usług lub z odpłatną dostawą towarów. Środki na realizację operacji zostaną zwrócone Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w formie refundacji kosztów po akceptacji rozliczenia przez Urząd Marszałkowski - 80% całej operacji, tj. 17.107,61 zł, pozostałe środki w wysokości 4.276,92 zł stanowi wkład własny Uczniowskiego Klubu Sportowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w ramach realizowanego projektu wpółfinansowanego w ramach Osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą: „Zakup przenośnej sceny modułowej dla UKS oraz sprzętu sportowego do uprawiania dyscyplin wymagających wyeksponowania (użyczenia sceny)” przysługuje prawo do odliczenia i zwrot naliczonego podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywana czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przestanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W świetle art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, w myśl którego podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i ust 9, lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz nie podlegających opodatkowaniu.

Z opisanego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Uczniowski Klub Sportowy ubiega się o dofinansowanie z środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi 4 Leader. Dofinansowanie polega na zwrocie kosztów zakupu przenośnej sceny modułowej dla UKS oraz sprzętu sportowego do uprawiania dyscyplin wymagających wyeksponowania (użyczenia sceny). Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej, zajmuje się jedynie działalnością statutową. Wszystkie zakupione rzeczy nie będą służyły do wykonywana czynności opodatkowanych. Wnioskodawca, chociaż posiada NIP, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów nie będących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, tym samym towary i usługi nabywane w ramach realizowanej operacji polegającej na organizacji zawodów sportowych nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. operacji.

Reasumując, Zainteresowany nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT od towarów i usług zakupionych w związku z realizacją operacji w ramach osi 4 Leader, działanie „Małe projekty”, polegającej na zwrocie kosztów zakupu przenośnej sceny modułowej dla UKS oraz sprzętu sportowego do uprawiania dyscyplin wymagających wyeksponowania (użyczenia sceny).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przepis art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zaś zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w dalszych przepisach art. 87 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Treść cytowanych przepisów wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zakup przenośnej sceny modułowej dla UKS oraz sprzętu sportowego do uprawiania dyscyplin wymagających wyeksponowania (użyczenia sceny)”. Jest to operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem operacji jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej zamieszkującej gminę oraz inne okoliczne gminy. Cel ten będzie osiągnięty i zachowany przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT (nie figuruje w ewidencji podatników VAT), nie prowadzi działalności gospodarczej, zajmuje się jedynie działalnością statutową. Wnioskodawca wskazał również, że wszystkie wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Na podstawie analizy powołanych przepisów prawa w kontekście opisanego stanu faktycznego należy zatem stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi – tj. brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Oznacza to, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.