IPPP2/4512-987/15-4/JO | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w zakupach towarów służących realizacji programu
IPPP2/4512-987/15-4/JOinterpretacja indywidualna
  1. odliczanie podatku naliczonego
  2. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2015 r. (data wpływu 14 października 2015 r.) uzupełnionym pismem Strony z dnia 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 26 listopada 2015 r. skutecznie doręczone Stronie w dniu 30 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w zakupach towarów służących realizacji programu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w zakupach towarów służących realizacji programu. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 26 listopada 2015 r. znak nr IPPP2/4512-987/15-2/JO.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Wnioskodawca) jest państwową osobą prawną utworzoną na podstawie ustawy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 tego aktu prawnego Wnioskodawca realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej w ramach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania: przedsiębiorczości, w szczególności mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą eksportu; rozwoju regionalnego; działalności innowacyjnej w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich; rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

Wnioskodawca uczestniczy, po raz czwarty, w realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej (KE) finansowanej ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (COSME), z dnia 29 października 2014 r., C (2014) 8044 w zakresie usług wspierających działalność gospodarczą i innowacje.

KE za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. małych i średnich przedsiębiorstw (EASME) dokonała wyboru ośrodków do realizacji projektu (edycja IV) na obszarze wszystkich krajów członkowskich w drodze konkursu na tzw. partnerów sieciowych, który został ogłoszony w kwietniu 2014 r. i rozstrzygnięty pod koniec 2014 r. Jednym z partnerów sieciowych wybranych przez KE do realizacji projektu zostało wybrane konsorcjum, w skład którego wchodzą następujące instytucje: (1) koordynator - Wnioskodawca .... Koordynatorem i liderem konsorcjum jest Wnioskodawca, który uczestniczy w realizacji projektu na mocy dwóch umów: (1) umowy z KE - umowa ramowa o partnerstwie (Framework Partnership Agreement - FPA) — E. , oraz (2) szczegółowej umowy o dotację (Specific Grant Agreement). Wnioskodawca otrzymuje również środki z budżetu Państwa na finansowanie tego projektu na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego.

Usługi świadczone przez ośrodki realizujące projekt dotyczą następujących obszarów: (1) usługi informacyjne dotyczące współpracy i internacjonalizacji – rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania i perspektyw rynku wewnętrznego, towarów i usług, włącznie z informowaniem o procedurach przetargowych, aktywne promowanie inicjatyw, polityk i programów Wspólnoty mających znaczenie dla MŚP oraz dostarczanie MSP informacji na temat procedur korzystania z tych programów; wykorzystanie narzędzi pozwalających na zbadanie wpływu obowiązujących przepisów na sektor MŚP, wkład w przeprowadzenie przez KE oceny oddziaływania, wykorzystanie dostępnych narzędzi mających na celu włączenie MŚP do europejskiego procesu decyzyjnego; (2) usługi w zakresie innowacji, transferu technologii oraz wiedzy - informowanie i podnoszenie świadomości na temat polityk, ustawodawstwa oraz programów wsparcia dotyczących innowacji, rozpowszechnianie wyników badań dotyczących innowacji i transferu technologii, oraz w zakresie budowania partnerstwa pomiędzy wszelkimi podmiotami zajmującymi się innowacją stymulowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, ułatwienie łączenia z innymi usługami w zakresie innowacji, w tym z usługami zawierającymi aspekty własności intelektualnej; (3) usługi w zakresie zachęcania do uczestnictwa MŚP w Programie Ramowym na rzecz Badań i Innowacji Horyzont 2020 (H2G20) - podnoszenie świadomości MŚP w zakresie H2020, pomoc MŚP w określeniu ich potrzeb w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz znalezieniu odpowiednich partnerów, z którymi mogliby wspólnie przygotowywać propozycje projektów do H2020. W ramach projektu, Wnioskodawca świadczy te usługi przedsiębiorcom oraz innym beneficjentom projektu bezpłatnie. Wnioskodawca realizuje usługi sieciowe m.in. w następujących formach: prowadzenie indywidualnych konsultacji w biurze ośrodka, za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu; organizacja konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów; organizacja wyjazdowych i przyjazdowych misji handlowych oraz udział w targach i wystawach zagranicznych; zamieszczanie ofert firm w sieciowych bazach danych; wydawanie biuletynów informacyjnych i innych opracowań; prowadzenie strony internetowej. Koszty wygenerowane w trakcie realizacji projektu (świadczone usługi) są pokrywane z grantu KE, finansowane ze środków Programu (pokrywają one 60% kosztów projektu) oraz ze środków budżetu państwa na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 17/202015 z dnia 3 lutego 2015 r. (pokrywają one 40% kosztów projektu). W związku z realizacją zadań projektu Wnioskodawca zatrudnia personel merytoryczny w składzie: koordynator projektu, menedżer projektu, konsultanci ds. informacji oraz asystent projektu. W ramach projektu Wnioskodawca zatrudnia również osoby na podstawie umów cywilnoprawnych do wykonywania poszczególnych zadań (np. prelegenci seminariów). Umowa ramowa o partnerstwie zawarta z E. wyróżnia następujące kategorie kosztów kwalifikowanych: koszty osobowe, podróże i diety (np.: hotele, bilety kolejowe i autobusowe), pod wykonawstwo (np. usługi związane z drukiem biuletynu, wynajmem sali na seminaria, itp.) i inne koszty (np.: koszty materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, wynajmu powierzchni biurowej, etc.). Zgodnie z art. 5.4 szczegółowej umowy o dotację kwota podatku VAT nie jest kosztem kwalifikowanym w projekcie, chyba że partner projektu może wykazać, że odzyskanie podatku VAT nie jest możliwe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, zawartego w zakupach towarów i usług służących realizacji programu...

Stanowisko Wnioskodawcy, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w opisanym przypadku. Dokonywane zakupy towarów i usług nie służą czynnościom opodatkowanym. Nie ma też związku pomiędzy czynionymi zakupami, a jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi.

Zatem zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT zawarty w zakupach podatek nie podlega odliczeniom.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późń. zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt. Projekt (jak wskazał Wnioskodawca) nie będzie służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych. W zakresie realizacji projektu nabywane towaru i usługi nie będą związane z działalnością opodatkowaną.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a Wnioskodawca był czynnym podatnikiem podatku VAT.

Z uwagi na opisany we wniosku stan sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w niniejszej sprawie nie został spełniony jeden z podstawowych warunków uprawniających do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczanie podatku naliczonego
IBPP1/4512-684/15/BM | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP3/4512-697/15/EJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.