IPPP2/4512-541/15-5/MMa | Interpretacja indywidualna

Czy przy nabyciu działki 5/3 jako działki niezabudowanej i objętej decyzją WZ z przeznaczeniem na cele budowlane nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego
IPPP2/4512-541/15-5/MMainterpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 czerwca 2015r. (data wpływu 24 czerwca) oraz pismem Strony z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu lipca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 29 lipca 2015 r. (data doręczenia 30 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji nabycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji nabycia nieruchomości. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 czerwca (data wpływu 24 czerwca) oraz pismem Strony 31 lipca 2015 r. (data wpływu 31 lipca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP2/4512-541/15-3/MMa z dnia 29 lipca 2015 r. (data doręczenia 30 lipca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Pan M zamierza nabyć nieruchomość od W., na którą składa się m.in. działka ewidencyjna o nr 5/3. Działka ewidencyjna nr 5/3 o powierzchni 89 m2 stanowi w całości teren trawnika i jest niezabudowana. Dla działki tej brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak są one objęte decyzją o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod budowę zespołu budynków o funkcji usługowej z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną. Zgodnie interpretacją wydaną dla zbywcy, tj. W., z dnia 4 maja 2015 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dostawa tej działki podlega opodatkowaniu VAT jako dostawa terenu budowlanego.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca będzie na moment transakcji zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT w Polsce.
 2. Zakupiona nieruchomość będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych (wynajem lub dalsza dostawa).
 3. Zgodnie z wiedzą Wnioskodawcy, Sprzedający (czyli W.) przekazał przedmiotową działkę w zarządzanie Zarządowi Terenów Publicznych, zatem działka została wykorzystana do działalności niepodlegającej VAT. Tym samym nie można uznać, że Sprzedający wykorzystywał działkę wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT.
 4. Przy nabyciu działki Sprzedającemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, bowiem nabycie nastąpiło z mocy prawa w ramach ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju W. i przy tym nabyciu nie wystąpił podatek VAT, który podlegałby odliczeniu. Wnioskodawca wskazuje, że jego zdaniem okoliczności będące przedmiotem pytania oznaczonego numerami 4 pozostaje w jego opinii bez znaczenia w kontekście wykładni przepisów prawa podatkowego (tj. art. z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT) w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem niezabudowanej działki ewidencyjnej o nr 5/3, bowiem przepis ten nie uzależnia zasad opodatkowania dostawy działki niezabudowanej od prawa do odliczenia VAT naliczonego przy jej nabyciu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy przy nabyciu działki 5/3 jako działki niezabudowanej i objętej decyzją WZ z przeznaczeniem na cele budowlane nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Przy nabyciu działki 5/3 jako działki niezabudowanej i objętej decyzją WZ z przeznaczeniem na cele budowlane Nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Uzasadnienie Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się zaś przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT).

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 ustawy o VAT).

Zgodnie zaś z art. 4 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, dalej: „upzp”), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku natomiast braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie, zgodnie z art. 4 ust. 2 upzp, sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Mając na uwadze, że działka 5/3 jest działką na której nie są posadowione żadne naniesienia i w całości stanowi ona teren trawnika oraz jest objęta decyzją WZ przewidującą prawo zabudowy dla zespołu budynków o funkcji usługowej należy uznać, że jest ona terenem budowlanym w rozumieniu Ustawy o VAT i jej dostawa podlega opodatkowaniu VAT.

Podobne stanowisko w zakresie opodatkowania dostawy tej nieruchomości i posadowionych na nich naniesień posadowionych na gruncie przedstawiono w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 maja 2015 r.

Zgodnie przepisem art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Z kolei, zgodnie z przepisem art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy o VAT „Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy (...) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku”.

Wobec powyższego, zakres prawa do odliczenia u Nabywcy wynika z zasad opodatkowania dostawcy i jest konsekwencją oceny zasad opodatkowania danej dostawy.

Ponieważ, zgodnie z powołanym przepisem Ustawy o VAT, prawo do odliczenia VAT przez nabywcę zależy w sposób ścisły od sposobu opodatkowania danej dostawy przez dostawcę, tym samym nabywca jest uprawniony do występowania z wnioskiem o interpretację indywidualną w zakresie sposobu opodatkowania dostawy Nieruchomości przez jej zbywcę.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz interpretację wydaną dla dostawcy wskazującą na obowiązek opodatkowania dostawy działki 5/3 podatkiem VAT, przy nabyciu działki 5/3 jako działki niezabudowanej i objętej decyzją WZ z przeznaczeniem na cele budowlane Nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawodawca umożliwił jednak podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, która pozbawia podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jeden z nich wynika z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z treści ww. przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy wynika, że prawo do odliczenia przysługuje tylko od takich towarów i usług, które są opodatkowane, nie przysługuje natomiast z tytułu nabycia towarów i usług zwolnionych od podatku, nawet jeśli sprzedawca naliczyłby na fakturze (nienależny zresztą) podatek VAT.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć nieruchomość od W., na którą składa się m.in. działka ewidencyjna o nr 5/3.

Działka ewidencyjna nr 5/3 o powierzchni 89 m2 stanowi w całości teren trawnika i jest niezabudowana Dla działki tej brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak są one objęte decyzją o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod budowę zespołu budynków o funkcji usługowej z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną.

Wnioskodawca wyjaśnił ponadto, że będzie na moment transakcji zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT w Polsce. Zakupiona nieruchomość będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych (wynajem lub dalsza dostawa).

Zgodnie z wiedzą Wnioskodawcy, Sprzedający (czyli W.) przekazał przedmiotową działkę w zarządzanie Zarządowi Terenów Publicznych, zatem działka została wykorzystana do działalności niepodlegającej VAT. Tym samym nie można uznać, że Sprzedający wykorzystywał działkę wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT.

Przy nabyciu działki Sprzedającemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, bowiem nabycie nastąpiło z mocy prawa w ramach ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju W. i przy tym nabyciu nie wystąpił podatek VAT, który podlegałby odliczeniu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy przy nabyciu działki 5/3 jako działki niezabudowanej i objętej decyzją o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na cele budowlane będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy należy w pierwszej kolejności przeanalizować, czy dostawa nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie korzystała ze zwolnienia od tego podatku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem w świetle przytoczonych powyżej przepisów, grunt spełnia definicję towaru określoną w art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż traktowana jest jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W świetle ust. 2 ww. artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy zaś art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

I tak, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Z treści – obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2013 r. – art. 2 pkt 33 ustawy wynika, że przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.), kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ww. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast w ust. 2 tego artykułu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się, że w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt indywidualny prawa administracyjnego.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że dostawa przez miasto stołeczne W na rzecz Wnioskodawcy działki nr 5/3 stanowiącej nieruchomość niezabudowaną, nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy możliwa jest budowa zespołu budynków o funkcji usługowej z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Dla dostawy działki nr 5/3 nie znajdzie również zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ ww. działka nie była wykorzystywana przez miasto stołeczne W wyłącznie do czynności zwolnionych podatku VAT.

W konsekwencji dostawa ww. działki na rzecz Wnioskodawcy powinna podlegać opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

W odniesieniu zatem do istoty wątpliwości Zainteresowanego należy stwierdzić, że skoro dostawa przez miasto stołeczne W na rzecz Wnioskodawcy działki nr 5/3 podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie korzystała ze zwolnienia od podatku, to w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania ograniczenie wynikające z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawcy, będącemu zarejestrowanym, czynnym podatnikiem – stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy – przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez miasto stołeczne W, dokumentującej nabycie działki nr 5/3, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabyte przez Zainteresowanego ww. działki będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nabycie nieruchomości
IPPP2/4512-104/15-5/AO | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/4512-670/15-3/AŻ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.