IPPP2/4512-501/15-2/AOg | Interpretacja indywidualna

Dostawa ww. nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT, w rozpatrywanej sprawie będą spełnione warunki uprawniające Spółkę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
IPPP2/4512-501/15-2/AOginterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania dostawy Nieruchomości stawką podstawową podatku VAT,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionego na nim Budynku

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy Nieruchomości stawką podstawową podatku VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionego na nim Budynku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jest polskim rezydentem podatkowym prowadzącym w Polsce działalność w zakresie m.in. wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca planuje nabyć od niepowiązanej z nim spółki osobowej z siedzibą w Polsce (dalej jako „A.”), prawo użytkowania wieczystego gruntu zlokalizowanego w Polsce (dalej jako „Grunt”), wraz z własnością posadowionego na nim budynku magazynowego z infrastrukturą towarzyszącą (dalej jako „Budynek”; dalej łącznie jako „Nieruchomość”). Budynek nie stanowi obiektu budowlanego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a Ustawy o VAT.

Na chwilę obecną, użytkownikiem wieczystym Gruntu jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej jako „SpZOO”), która wybudowała na nim Budynek w 2007 r., a następnie przed 2013 r. w całości oddała go w najem podlegający opodatkowaniu VAT.

Obecnie SpZOO planuje wnieść Nieruchomość aportem do niepowiązanej z nią A.. Czynność ta podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej jako „VAT”), ponieważ strony tej transakcji zrezygnują w trybie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT ze zwolnienia od VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Następnie Wnioskodawca kupi od A. Nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży, w momencie zawarcia której A. będzie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Sprzedaż nastąpi zatem po upływie 2 lat od czasu oddania Budynku w najem przez SpZOO. Jednocześnie w okresie pomiędzy oddaniem Budynku w najem przez SpZOO a jego sprzedażą na rzecz Wnioskodawcy, SpZOO nie ponosiła i nie poniesie, a A. nie będzie ponosić wydatków na ulepszenie Budynku, których wartość stanowiłaby co najmniej 30% jego wartości początkowej. Wnioskodawca będzie wykorzystywać Nieruchomość w prowadzonej przez siebie działalności opodatkowanej VAT.

W związku ze sprzedażą przez A. Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy, strony umowy chciałyby zrezygnować w trybie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT ze zwolnienia od VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, i planowaną sprzedaż Nieruchomości opodatkować VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania VAT planowanego przez A. zbycia Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy oraz prawa do odliczenia VAT naliczonego przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy planowane przez Wnioskodawcę nabycie Nieruchomości od A. będzie podlegało opodatkowaniu stawką podstawową podatku od towarów i usług...
 2. Czy w związku z planowanym wykorzystaniem Nieruchomości w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości od A....

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane przez Wnioskodawcę nabycie Nieruchomości od A. będzie podlegało opodatkowaniu stawką podstawową podatku od towarów i usług.

Ad 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym wykorzystaniem Nieruchomości w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości od A..

Uzasadnienie:

A.

Stosowanie do art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 i art. 8 Ustawy o VAT. I tak, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: (...)

 • oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 • zbycie praw do użytkowania wieczystego gruntów.

Przy czym przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem, skoro w świetle powołanego przepisu art. 7 ust. 1 pkt 7 Ustawy o VAT, odpłatne zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towarów, to planowane przez A. zbycie własności Nieruchomości będzie odpowiadać dostawie towarów w rozumieniu Ustawy o VAT.

W związku z powyższym, dla ustalenia zasad opodatkowania nabycia przez Wnioskodawcę własności Gruntu z Budynkiem od A. niezbędne jest prawidłowe ustalenie stawki VAT, która będzie miała zastosowanie do dostawy Nieruchomości.

W myśl art . 41 ust. 1 Ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art . 83, art . 119 ust. 7, art . 120 ust. 2 i 3, art . 122 i art . 129 ust. 1. Przy czym, stosownie do art. 146a pkt 1 Ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art . 146f, stawka podatku, o której mowa w art . 41 ust. 1 i 13, art . 109 ust. 2 i art . 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści Ustawy o VAT, jak i przepisach wykonawczych do tej ustawy, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki lub zwolnienie od VAT.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, zwalnia się od VAT dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem, z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od VAT. Wyłączenie od tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, zgodnie z którym przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego wynika, że pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem są czynnościami, co do zasady, podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać, że do pierwszego zasiedlenia dochodzi m.in. w momencie sprzedaży lub oddania budynku do użytkowania pierwszemu nabywcy lub najemcy.

Z kolei, stosowanie do art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT, zwalnia się od VAT dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku o którym mowa w ust. 1 pkt l0a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a Ustawy o VAT).

Ponadto, w myśl art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego wynika, że do dostawy gruntu powinna znaleźć zastosowanie stawka VAT analogiczna jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z tym gruntem związanych. Tym samym, w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od VAT, również sprzedaż gruntu będzie korzystała ze zwolnienia od VAT.

Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, że Budynek został wzniesiony na Gruncie przez SpZOO, a następnie przed 2013 r. w całości oddany w najem, która to czynność podlegała opodatkowaniu VAT. Tym samym, w okresie tym, tj. przed 2013 r., doszło do pierwszego zasiedlenia Budynku w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT.

Zatem, w stosunku do Budynku doszło do pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT. Z uwagi na fakt, że od pierwszego zasiedlenia upłynął już okres dłuższy niż 2 lata, przedmiotowa transakcja powinna być objęta zwolnieniem od VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy zbędne jest dalsze rozpatrywanie, czy przedmiotowa transakcja korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT, bowiem przepis ten należy stosować w przypadkach, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta jest zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10. Jak zostało powyżej ustalone, transakcja zbycia Nieruchomości będzie objęta zwolnieniem od VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, ponieważ przeprowadzona zostanie po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, w którym to czasie SpZOO nie ponosiła i nie będzie z A. ponosić wydatków na ulepszenie Budynku, których wartość stanowiłaby co najmniej 30% jego wartości początkowej.

Przy czym, w ocenie Wnioskodawcy, zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT jest fakultatywne i przy spełnieniu warunków wynikających z art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT dostawca nieruchomości może z niego zrezygnować. Tak więc, w sytuacji gdy dostawa budynku, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT strony umowy, po spełnieniu wskazanych w art. 43 ust. 10 i ll Ustawy o VAT warunków mogą zastosować opodatkowanie dostawy nieruchomości podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.

W konsekwencji, jeżeli zbywca (A.) i nabywca (Wnioskodawca) Nieruchomości złożą do właściwego dla nabywcy naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT, to przedmiotowa transakcja zbycia Budynku z Gruntem korzystająca ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, w związku z dokonanym wyborem jej opodatkowania VAT, będzie podlegać opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku rezygnacji w trybie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, ze zwolnienia od VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, i spełnieniu przez A. i Wnioskodawcę warunków zawartych w art. 43 ust. 10 pkt Ustawy o VAT, planowana sprzedaż przez A. Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy będzie opodatkowana stawką podstawową VAT w wysokości 23%.

B.

Mając na uwadze powyższe, w związku z rezygnacją w trybie art. 43 ust 10 Ustawy o VAT, ze zwolnienia od VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, planowana sprzedaż przez A. Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy będzie opodatkowana VAT. W wyniku tej rezygnacji, A. zobowiązana będzie do udokumentowania transakcji fakturą VAT, wystawioną na Wnioskodawcę z zastosowaniem stawki podstawowej VAT, tj. 23%.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie natomiast do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższych przepisów, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym podatnikom VAT czynnym oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają bezpośredni i bezsporny związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi VAT. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi VAT podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. W związku z tym, Ustawa . VAT wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Podkreślić należy, że Ustawa o VAT uprawnia podatnika VAT do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 Ustawy o VAT. Przepis ten określa więc listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, że sprzedaż przez A. Nieruchomości na jego rzecz będzie opodatkowana VAT, a następnie wykorzystywana w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności opodatkowanej VAT. W rezultacie, podatek naliczony z tytułu nabycia Nieruchomości związany będzie wprost z planowaną działalnością opodatkowaną VAT Wnioskodawcy, czyli pozostawać będzie w bezpośrednim związku z podatkiem należnym z tytułu np. dokonanego później najmu tej Nieruchomości przez Wnioskodawcę na rzecz osób trzecich.

W konsekwencji, spełnione zostaną wymogi zawarte w art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, a zatem Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez A..

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym wykorzystaniem Nieruchomości w prowadzonej przez niego działalności opodatkowanej VAT, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości od A.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, oraz zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 23 stycznia 2014 r., poz. 121), rzeczami są tylko przedmioty materialne.

Na podstawie art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Stosownie do art. 233 Kodeksu cywilnego, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. Do przeniesienia użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości (art. 237 ww. ustawy).

Powyższe przepisy wskazują, że rozporządzając swoim prawem, użytkownik wieczysty może przenieść użytkowanie wieczyste na inną osobę. Do przeniesienia użytkowania wieczystego stosowane są przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości. Przy czym przez przeniesienie prawa użytkowania wieczystego należy rozumieć przejście tego prawa na podstawie umowy (m.in. zamiany, sprzedaży, darowizny).

Jak wynika z cyt. art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towaru.

Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz powinna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W myśl art. 43 ust. 10 ustawy o VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Z kolei z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT wynika, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści ww. artykułu, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ww. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jest polskim rezydentem podatkowym prowadzącym w Polsce działalność w zakresie m.in. wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca planuje nabyć od niepowiązanej z nim spółki osobowej z siedzibą w Polsce, prawo użytkowania wieczystego gruntu zlokalizowanego w Polsce, wraz z własnością posadowionego na nim budynku magazynowego z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek nie stanowi obiektu budowlanego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a Ustawy o VAT.

Na chwilę obecną, użytkownikiem wieczystym Gruntu jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, która wybudowała na nim Budynek w 2007 r., a następnie przed 2013 r. w całości oddała go w najem podlegający opodatkowaniu VAT.

Obecnie SpZOO planuje wnieść Nieruchomość aportem do niepowiązanej z nią A.. Czynność ta podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ strony tej transakcji zrezygnują w trybie art . 43 ust. 10 Ustawy o VAT ze zwolnienia od VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Następnie Wnioskodawca kupi od A. Nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży, w momencie zawarcia której A. będzie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Sprzedaż nastąpi zatem po upływie 2 lat od czasu oddania Budynku w najem przez SpZOO. Jednocześnie w okresie pomiędzy oddaniem Budynku w najem przez SpZOO a jego sprzedażą na rzecz Wnioskodawcy, SpZOO nie ponosiła i nie poniesie, a A. nie będzie ponosić wydatków na ulepszenie Budynku, których wartość stanowiłaby co najmniej 30% jego wartości początkowej. Wnioskodawca będzie wykorzystywać Nieruchomość w prowadzonej przez siebie działalności opodatkowanej VAT.

W związku ze sprzedażą przez A. Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy, strony umowy chciałyby zrezygnować w trybie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT ze zwolnienia od VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, i planowaną sprzedaż Nieruchomości opodatkować VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem VAT planowanego nabycia Nieruchomości stawką podstawową oraz prawa do odliczenia VAT naliczonego przez Wnioskodawcę.

Konieczne jest zatem rozważenie kwestii podlegania dostawy Budynku magazynowego zwolnieniu opisanemu w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jak wskazuje w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca, jego dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Obiekt ten oddany został do użytkowania w całości przed 2013 r. W związku z tym, okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku będzie dłuższy niż 2 lata. Ponadto ani SpZOO nie ponosiła i nie poniesie, a A. nie będzie ponosić wydatków na ulepszenie Budynku, których wartość wynosiłaby co najmniej 30% jego wartości początkowej. W konsekwencji, będzie możliwe objęcie zwolnieniem sprzedaży ww. obiektu.

Tym samym dla stron transakcji będzie istnieć możliwość wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT przewidzianej w art. 43 ust. 10.

Z uwagi na fakt, że zarówno Wnioskodawca jak i spółka osobowa na dzień złożenia oświadczenia będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT, a planowana transakcja spełnia warunki dla uznania jej za czynność zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o VAT, przy dostawie nieruchomości Stronom będzie przysługiwać w odniesieniu do dostawy Budynku, możliwość wyboru opcji opodatkowania przewidzianej w art. 43 ust. 10 ustawy. Zatem dostawa Budynku będzie opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 23%

Z kolei w myśl art. 29a ust. 8 ustawy o VAT opisane opodatkowanie będzie dotyczyło także gruntu na których znajduje się opisany budynek magazynowy. Na mocy ww. artykułu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części taki budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z ww. przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca umożliwił jednak podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak wynika z treści art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W przypadku rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania dostawy nieruchomości, w przedmiotowej sprawie nie dojdzie do wyłączenia prawa do odliczenia podatku naliczonego określonego w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, gdyż transakcja nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Jak wynika z opisanego stanu prawnego oraz okoliczności przedstawionych we wniosku transakcja sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością posadowionego na nim Budynku będzie podlegała opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT.

Tak więc skoro dostawa ww. nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT, w rozpatrywanej sprawie będą spełnione warunki uprawniające Spółkę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Strona jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a Spółka będzie wykorzystywać Budynek do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

W konsekwencji stanowisko, że w związku z planowanym wykorzystaniem Nieruchomości w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości od A. jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPPP3/4512-634/15-2/JF | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IPPB4/4511-797/15-4/PP | Interpretacja indywidualna

zwolnienia podatkowe
ITPP1/443-983/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.