IPPP2/4512-45/15-2/KOM | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku od wydatków związanych z projektem dotowanym z funduszy europejskich
IPPP2/4512-45/15-2/KOMinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 21 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z projektem dotowanym z funduszy europejskich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z projektem dotowanym z funduszy europejskich.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Towarzystwo Oświatowe („Stowarzyszenie”) realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” pod nazwą „Centrum ...........”. Stowarzyszenie prowadzi Publiczną Szkołę Podstawową, utrzymuje się z otrzymywanej na ten cel dotacji z budżetu państwa. Prowadzi nieodpłatnie różne formy edukacji sportowej, artystycznej i kulturalnej. Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności edukacyjnej, ani działalności gospodarczej i nie uzyskuje dochodów z tego tytułu. Nie posiada statusu podatnika VAT i po oddaniu inwestycji do użytkowania nie będzie miało prawnej możliwości odzyskania podatku VAT, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, teraz ani w przyszłości.

Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki zostały wystawione na Stowarzyszenie i zostały w całości opłacone.

Budynek Centrum o powierzchni użytkowej 573 m2 jest własnością Stowarzyszenia, znajduje się w nim 6 sal przygotowanych do prowadzenia kół zainteresowań, tj. fotograficznego, lingwistycznego, tradycji i kultury oraz koło sportowe. Budynek będzie służył wszystkim mieszkańcom, będą w nim prowadzone nieodpłatne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będzie wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Projekt nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. Zakupy towarów i usług dokonywane w ramach realizacji projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Centrum ..........”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie będzie mogło odliczyć podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu, ponieważ inwestycja nie ma charakteru komercyjnego i nie będzie przynosiła przychodu. Inwestycja będzie służyła wyłącznie realizacji celów statutowych w ramach nieodpłatnego prowadzenia zajęć edukacyjnych, zwolnionych z podatku VAT. Stowarzyszenie nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT i nie są obecnie znane przesłanki, które mogą spowodować, że w przyszłości będzie miało prawną możliwość odzyskania podatku VAT w realizowanym projekcie pn. „Centrum ..........”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z treści art. 88 ust. 4 powołanej ustawy wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycja ta musi być związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”. W ramach projektu zostanie wybudowane Centrum, które będzie własnością Stowarzyszenia. W budynku znajduje się 6 sal przygotowanych do prowadzenia kół zainteresowań, m.in. fotograficznego, lingwistycznego, tradycji i kultury oraz koło sportowe. Budynek będzie służył wszystkim mieszkańcom, będą w nim prowadzone nieodpłatne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a to znaczy że będzie wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, m.in. do działalności edukacyjnej i prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej. Stowarzyszenie utrzymuje się z otrzymywanej na ten cel dotacji z budżetu państwa, prowadzi nieodpłatnie różne formy edukacji sportowej, artystycznej i kulturalnej, nie prowadzi natomiast odpłatnej działalności edukacyjnej, ani działalności gospodarczej i nie uzyskuje dochodów z tego tytułu. Stowarzyszenie nie posiada statusu podatnika VAT, a zakupy towarów i usług dokonywane w ramach realizacji projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wynika z dokonanej analizy przywołanych wyżej przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie podatku w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W niniejszych okolicznościach podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki z tytułu realizowanego zadania nie zostanie spełniony. Zakupy dokonywane w związku z realizacją zadania „Centrum ..........” nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, Wnioskodawca, który nie jest podatnikiem VAT czynnym, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją niniejszego projektu.

Tym samym Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach realizacji projektu, jak również Stowarzyszenie nie będzie miało prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W świetle powyżej przedstawionych okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek naliczony
ITPP1/443-991/14/MS | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP2/443-839/14-2/AO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.