IPPP2/4512-415/15-2/MMa | Interpretacja indywidualna

Prawa do odliczenia i zwrotu podatku należnego w związku z realizacją projektu
IPPP2/4512-415/15-2/MMainterpretacja indywidualna
  1. Ochotnicza Straż Pożarna
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  4. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 12 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku należnego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku należnego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką organizacyjną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług oraz nie jest podatnikiem VAT. Wnioskodawca jest realizatorem/beneficjentem działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla działania „MAŁE PROJEKTY” w ramach Osi 4 programu obszarów terenów wiejskich na lata 2007 - 2013. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia z wnioskiem o płatność interpretacji indywidualnej w zakresie interpretacji prawa podatkowego wydanej przez właściwy organ upoważniony - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (beneficjent składa do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowanych podatek VAT). Zrealizowany projekt polegał na poprawie estetyki i standardu istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z poprawą funkcjonowania dla potrzeb społeczności lokalnej. Lokalizacja przedsięwzięcia (działka ewidencyjnej nr 127).

Projekt zakłada wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych świetlicy wiejskiej polegających na wymianie okien drewnianych (będących w złym stania) na okna z profilu PCV oraz drzwi, a także instalacji elektrycznej. Prace remontowe zostaną wykonane zgodnie z kosztorysem inwestorskim. W realizację projektu zostanie włączona lokalna społeczność wsi oraz gminy. Obecnie w świetlicy odbywają się spotkania lokalnej młodzieży, Koła Gospodyń Wiejskich, organizowane są okolicznościowe imprezy w tym coroczne bale sylwestrowe i karnawałowe, odbywają się także zawody sportowe itp. Świetlica jest udostępniana wszystkim zainteresowanym osobom, korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Świetlica czynna jest w miarę potrzeb lokalnej społeczności w tym młodzieży. Wyremontowana i zmodernizowana świetlica wiejska służyć będzie nie tylko mieszkańcom wsi Z, korzystać z niej będzie także cała, społeczność parafii oraz gminy. W zmodernizowanej świetlicy organizowane będą w jeszcze większej liczbie rozgrywki gminne sportowe oraz różnorakie formy działań mających na celu rozwój umysłowy i kulturalny użytkowników świetlicy. Zajęcia dla dzieci i młodzieży, oraz spotkania, warsztaty, szkolenia, imprezy okolicznościowe służące podniesieniu aktywności psychofizycznej mieszkańców. Włączenie mieszkańców w realizację projektu (poprzez wykonanie prac przygotowawczych i porządkowych) przyczyni się do wzmocnienia integracji, wzrostu aktywności i zaangażowania społecznego, a w szczególności wzmocni wiarę we własne siły i przeświadczenie, że będą mieli wpływ i kontrolę nad życiem społecznym i kulturalnym w swoim otoczeniu. Mieszkańcy w tym dzieci, młodzież osoby starsze będą mieli stworzone lepsze niż dotychczas warunki do spotkań kulturalno - integracyjnych (wspólne bale, spotkania opłatkowe, cykliczne spotkania koła gospodyń wiejskich itp.)

Składając wniosek o przyznanie pomocy Wnioskodawca złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT, które skutkuje tym, że VAT jest w przypadku realizacji niniejszego projektu wydatkiem kwalifikowalnym. Wnioskodawca nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT. Projekt jest zrealizowany przez wnioskodawcę. OSP nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Zmodernizowana świetlica jest ogólnodostępna dla mieszkańców.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w przypadku realizacji projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla działania „MAŁE PROJEKTY” w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy przyznania pomocy zawartej z Samorządem Województwa, przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją opisanego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z istniejącą sytuacją prawną Ochotniczej Straży Pożarnej - beneficjentowi działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania „MAŁE PROJEKTY” w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, który nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, który nie ma możliwości odzyskania tego podatku, w przypadku przedstawionego stanu faktycznego nie przysługuje prawo do odliczania i zwrotu kosztu podatku od towaru i usług poniesionego w związku z realizowanym projektem. Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz, 535 ze zmianami) obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione jest od tego, czy nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W omawianej sytuacji (realizacji projektu) nie występuje związek ze sprzedażą opodatkowaną. W takiej sytuacji nie będzie spełniony warunek dający OSP prawo obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna w Z w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013 złożyła wniosek o dofinansowanie operacji z zakresu małych projektów.

Przedmiotowy wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. W ramach realizowanego projektu wykonane będą prace remontowo - modernizacyjne świetlicy wiejskiej w Z. Prace te polegać będą na wymianie okien drewnianych na okna z profilu PCV oraz drzwi, a także instalacji elektrycznej. Prace remontowe zostaną wykonane zgodnie z kosztorysem inwestorskim. W realizację projektu zostanie włączona lokalna społeczność wsi oraz gminy.

Świetlica służyć będzie wszystkim mieszkańcom bezpłatnie. Jej funkcjonowanie nie generuje dochodu, służy celom publicznym. OSP nie jest płatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT oraz nie prowadzi działalność gospodarczej. Nie jest podatnikiem VAT czynnym, nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni ”, poprzez złożenie deklaracji VAT - 7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a zakupione towary i usługi w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle powyższych okoliczności, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, a tym samym nie ma też prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 0r1., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.