IPPP2/4512-40/16-4/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizacją projektu polegającego na przeprowadzeniu nieodpłatnej nauki języków obcych i ich certyfikacji u urzędników Wnioskodawcy finansowanej z funduszy unijnych.
IPPP2/4512-40/16-4/DGinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.) uzupełnionym pismem nadanym dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizacją projektu polegającego na przeprowadzeniu nieodpłatnej nauki języków obcych i ich certyfikacji u urzędników Wnioskodawcy finansowanej z funduszy unijnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek uzupełniony pismem nadanym dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizacją projektu polegającego na przeprowadzeniu nieodpłatnej nauki języków obcych i ich certyfikacji u urzędników Wnioskodawcy finansowanej z funduszy unijnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca realizuje projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich - „Nauka języków...”. Wnioskodawca w W. jako jednostka budżetowa w ramach swojej działalności statutowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych realizuje budżet (dochody i wydatki) przyznany planem finansowym dla części 85/14.

Z uwagi na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, Wnioskodawca w W. ponosi koszty utrzymania tych nieruchomości. Z tytułu wynajmowania innym jednostkom Urząd na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych rozlicza ponoszone koszty proporcjonalnie do zajmowanych powierzchni i obciąża nimi jednostki wynajmujące (tzw. refakturowanie), naliczane są również opłaty dodatkowe (czynsze) do których naliczany jest VAT. Urząd prowadzi ewidencje zakupu i sprzedaży usług związanych z tą działalnością a nadwyżkę podatku VAT przekazuje na odpowiedni rachunek Urzędu Skarbowego zgodnie z deklaracją VAT-7. Z tytułu prowadzenia tego typu działalności Wnioskodawca figuruje w ewidencji podatników VAT czynnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonywanych do celów realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach wyżej wymienionego Funduszu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy nie przysługuje mu prawo odliczenia VAT naliczonego od zakupów dokonywanych w celu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projekt „Nauka języków...”, zakupy dokonywane w ramach projektu nie podlegają bowiem dalszej sprzedaży. Natomiast koszty zakupu usług zawierających podatek VAT a związanych bezpośrednio z administrowaniem nieruchomości Skarbu Państwa są proporcjonalnie rozliczane na podnajemców. Na podstawie art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 ustawy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca jako podatnik VAT czynny z uwagi na przekroczenie limitu określonego w art. 113 ust. 1, obniża VAT naliczony w cenach zakupów usług podlegających refakturowaniu, zakupów związanych ściśle z administrowaniem.

Biorąc powyższe pod uwagę w ocenie Wnioskodawcy nie jest spełniony warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie brutto dokonywanych zakupów towarów i usług finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ponieważ zakupy te nie wiążą się z działalnością opodatkowaną Urzędu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z poniesionych wydatków, wydatki te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten powinien mieć charakter bezsporny.

Zatem mając na uwadze treść powołanych przepisów, a w szczególności art. 86 ust. 1 ustawy, należy stwierdzić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług przysługuje w takim zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. przez ich odsprzedaż, lecz przez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo – prawne jest wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści art. 88 ust. 4 powołanej ustawy wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednostką budżetową i prowadzi działalność statutową oraz gospodarczą. Strona jest czynnym podatnikiem VAT.

Z uwagi na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, Wnioskodawca ponoszonymi kosztami utrzymania tych nieruchomości obciąża jednostki wynajmujące te nieruchomości. Ponadto Strona uzyskuje przychody w postaci naliczanego najemcom czynszu. Świadczenia te opodatkowane są podatkiem VAT. Urząd prowadzi ewidencje zakupu i sprzedaży usług związanych z tą działalnością a należny podatek VAT przekazuje na rachunek Urzędu Skarbowego zgodnie ze złożoną deklaracją VAT-7.

Natomiast zakupy towarów i usług finansowanych ze środków Unii Europejskiej dokonywane w ramach projektu nie podlegają dalszej odprzedaży i tym samym nie służą działalności opodatkowanej Urzędu.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług dotyczących realizowanego projektu.

W rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że nie zostanie spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, jednakże dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych generujących podatek należny, wskutek czego poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Sam fakt, że Wnioskodawca ma status podatnika VAT czynnego i dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu, nie sprawia automatycznie, że ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wszelkich poniesionych wydatków. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Nauka języków obcych organizowana przez Wnioskodawcę w ramach projektu jest bezpłatna dla uczestników (urzędników Wnioskodawcy) i nie ma związku z wykonywanymi przez Stronę czynnościami opodatkowanymi, zatem wydatki związane z realizacją projektu także nie będą służyły do czynności opodatkowanych VAT.

W konsekwencji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług poniesione w związku z realizowanym projektem.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.