IPPP2/4512-38/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących zakup oprogramowania (bezwzględnie warunkującego możliwość prowadzenia działalności) po dokonaniu rejestracji działalności gospodarczej, jednak przed wystawieniem pierwszej faktury jako podmiot niebędący jeszcze zarejestrowanym czynnym płatnikiem VAT (przed 12 listopada 2014 r.) i przed rejestracją jako podatnik VAT czynny?2. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku VAT z wszystkich faktur dokumentujących zakupy dokonane po rejestracją działalności gospodarczej, jednak przed rejestracją jako podatnik VAT czynny?
IPPP2/4512-38/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. podatek należny
 2. podatek naliczony
 3. prawo do odliczenia
 4. zgłoszenie rejestracyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 18 stycznia 2015 r. (data wpływu 20 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakupy po dokonaniu rejestracji działalności gospodarczej, ale przed rejestracją jako podatnik VAT czynny – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakupy po dokonaniu rejestracji działalności gospodarczej, ale przed rejestracją jako podatnik VAT czynny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

15 września 2014 r. składając wniosek CEIDG-1 w ... Wnioskodawca zarejestrował działalność w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwem technicznym. Była to pierwsza założona przez Wnioskodawcę działalność, i w związku z tym, że Wnioskodawca nigdy wcześniej nie prowadził żadnej działalności, nie mając doświadczenia ani wiedzy w tym zakresie, rejestrując swoją działalność polegał wyłącznie na instrukcjach uzyskanych w Urzędzie w którym momencie składania wniosku CEIDG-1 i wybierania w nim formy opodatkowania został poinformowany, że nie musi składać żadnych dalszych wniosków, zwłaszcza do Urzędu Skarbowego, mimo że wyraźnie deklarował chęć rozliczania się z podatku VAT. Poinformowano wówczas Wnioskodawcę, że Urząd Skarbowy zostanie o wszystkim poinformowany automatycznie po złożeniu deklaracji CEIDG-1. Datą rozpoczęcia działalności Wnioskodawcy, zadeklarowaną w ww. wniosku był 17 września 2014 r. W ww. wniosku Wnioskodawca oświadczył, że podatek dochodowy od osób fizycznych będzie opłacać w formie podatku liniowego, jako formę wpłaty zaliczki Wnioskodawca wybrał formę kwartalną, natomiast jako rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej Wnioskodawca wybrał podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ufając doświadczeniu urzędnika Urzędu ... Wnioskodawca był przekonany, że jest już podatnikiem podatku VAT.

W celu rozpoczęcia zarejestrowanej przez Wnioskodawcę działalności i przyjęcia jakiegokolwiek zlecenia Wnioskodawca musiał wpierw ponieść koszty zakupu niezbędnego oprogramowania. Przede wszystkim Wnioskodawca musiał zakupić oprogramowanie systemowe ... (faktura nr .... z dn. ....), a także oprogramowanie wymagane do edycji plików: ... 2013 (faktura nr ... z dn. ....) oraz ..., ... i ... wraz z licencjami i nośnikami (faktura nr ... z dn. ...). Ponadto, z uwagi na specyfikę rozpoczętej działalności Wnioskodawca musiał zakupić podstawowe narzędzie pracy w postaci oprogramowania do wymiarowania i detalowania konstrukcji, wykonywania obliczeń i rysunków technicznych: ... i ... wraz z subskrypcją (faktura nr ... z dn. ...., a także oprogramowanie do projektowania i do sporządzania dokumentacji technicznej: ... wraz z aktualizacją i modułem ... (faktura nr ... z dn. ...).

Jako dowód zakupu wszystkich wymienionych powyżej programów Wnioskodawca załącza do niniejszego wniosku faktury ich zakupu, wystawione na założoną przez Wnioskodawcę działalność. Wnioskodawca niniejszym oświadcza, że zakupu tego oprogramowania dokonał ze środków własnych, a w celu rozpoczęcia działalności nie pozyskał żadnego dofinansowania ze środków publicznych czy unijnych. Prowadzenie założonej przez Wnioskodawce działalności bez ww. oprogramowania nie było możliwe, w związku z czym do listopada 2014 r. Wnioskodawca nie mógł przyjąć żadnego zlecenia.

Dnia 12 listopada 2014 r. Wnioskodawca przyjął pierwsze zlecenie i tego samego dnia wystawił pierwszą fakturę - fakturę VAT, gdyż dalej Wnioskodawca był przekonany, że jest czynnym płatnikiem VAT. Następnie w dniach: 20 listopada 2014 r. i 8 grudnia 2014 r. Wnioskodawca przyjął kolejne dwa zlecenia i w tych samych dniach wystawił faktury VAT za te zlecenia. Dnia 16 grudnia 2014 r. Wnioskodawca udał się z wszystkimi swoimi dokumentami i fakturami do Biura Rachunkowego w celu podpisania umowy o prowadzenie dokumentacji rachunkowej (umowy zlecenia obsługi księgowej), został wówczas poinformowany o tym, że czynnym płatnikiem podatku VAT Wnioskodawca wcale nie jest, gdyż nie złożył deklaracji VAT-R do Urzędu Skarbowego. Wnioskodawca bezzwłocznie wystawił wówczas faktury korygujące do trzech ww. wystawionych przez Wnioskodawcę wcześniej faktur. Korekta dotyczyła oczywiście nieprawidłowego rozliczenia VAT. Dnia 18 grudnia 2014 r. Wnioskodawca złożył deklarację VAT-R w stosownym Urzędzie i z dniem 2 stycznia 2015 r. Wnioskodawca został dopiero zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W momencie składania niniejszego wniosku Wnioskodawca jest już czynnym podatnikiem VAT. Wymienionego powyżej oprogramowania Wnioskodawca używa dalej do prowadzenia ww. działalności gospodarczej opodatkowanej od 2 stycznia 2015 r. Wszystkie wspomniane powyżej zakupy zostały dokonane przez Wnioskodawcę u płatników podatku VAT, wszystkie te zakupy udokumentowane są fakturami VAT i wszystkie służą i będą służyły osiąganiu przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących zakup oprogramowania (bezwzględnie warunkującego możliwość prowadzenia działalności) po dokonaniu rejestracji działalności gospodarczej, jednak przed wystawieniem pierwszej faktury jako podmiot niebędący jeszcze zarejestrowanym czynnym płatnikiem VAT (przed 12 listopada 2014 r.) i przed rejestracją jako podatnik VAT czynny...
 2. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku VAT z wszystkich faktur dokumentujących zakupy dokonane po rejestracją działalności gospodarczej, jednak przed rejestracją jako podatnik VAT czynny...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy ma on prawo odliczyć kwotę podatku VAT z wszystkich faktur dokumentujących zakupy po dokonaniu rejestracji działalności gospodarczej, jednak przed rejestracją jako podatnik VAT czynny, co wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wskazują na uprawnienia do dokonania odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych i zapłaconych przed dniem rejestracji jako podatnik VAT. Z treści art. 86 ust. 1 ww. ustawy wynika, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak już Wnioskodawca wspomniał powyżej zakupione przez niego oprogramowanie (oraz inne dokonane przez Wnioskodawcę przed rejestracją jako podatnik VAT czynny zakupy) wykorzystywane jest przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej od 2 stycznia 2015 r. podatkiem VAT. Z treści art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług nie wynika natomiast, aby do nabycia uprawnień do obniżenia kwoty podatku naliczonego konieczne było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktur zakupowych. W momencie skorzystania z tego prawa (przede wszystkim - dokonania zakupu niezbędnego oprogramowania) Wnioskodawca nie posiadał statusu płatnika VAT czynnego, jednak w momencie składania niniejszego wniosku jest już zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a z możliwości odliczenia kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących zakupy ww. oprogramowania Wnioskodawca chciałby skorzystać od pierwszego obowiązującego Wnioskodawcę, jako podatnika VAT czynny, okresu rozliczeniowego. Przepisy art. 86 ust. 2 pkt 10 i 11 ustawy o podatku o towarów i usług wskazują na terminy, w jakich podatnik może z tego uprawnienia skorzystać. Zgodnie z treścią pkt 10 prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę, jednak zgodnie z treścią pkt 11 jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w pkt 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Ocena Wnioskodawcy zgodna jest także z niektórymi indywidualnymi interpretacjami Dyrektora Izby Skarbowej na przykład z decyzją w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP2/443-924/10-2/KOM z dnia 20 stycznia 2011 r. oraz z decyzją w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP1/443-21/10-4/ISz z dnia 9 marca 2010 r., w których Dyrektor Izby Skarbowej stwierdzał, że odliczenia kwoty podatku zawartej w fakturach zakupowych sprzed dnia rejestracji jako podatnik VAT jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do ww. przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy o VAT.

Z treści ww. art. 88 ust. 4 ustawy o VAT nie wynika jednakże, by do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego koniecznym było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktury zakupowej. W dacie otrzymania faktury konieczne jest aby podmiot, który ją otrzymuje był podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli podmiotem wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą (zdefiniowaną w ust. 2 tegoż artykułu), bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jednakże dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik musi posiadać status podatnika VAT czynnego (podatnik musi posiadać taki status w momencie realizacji uprawnienia).

Terminy, w których powstaje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, ustawodawca określił w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 10 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie do art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Z kolei, w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT wskazano, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Na mocy art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Art. 96 ust. 5 ustawy o VAT stanowi, że jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

 1. przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
 2. przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
 3. przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4;
 4. przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej czynności.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Rejestracji należy dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ww. ustawy o VAT, przy czym przepis nie określa, jak wcześnie rejestracja powinna nastąpić. Natomiast powinna ona nastąpić najpóźniej w dzień poprzedzający dokonanie pierwszej czynności opodatkowanej. Jest to termin o charakterze instrukcyjnym - ustawa nie wiąże żadnych rzeczywistych sankcji w przypadku późniejszej rejestracji. Rejestracji należy dokonać w urzędzie skarbowym, którego właściwość określa art. 2 pkt 13 ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że w momencie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnik spełni warunek formalny i od tego momentu może realizować uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

W myśl art. 99 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy o VAT Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

Wydane na podstawie powyższej delegacji ustawowej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r. poz. 394) określa w § 1 pkt 1) m.in. wzór deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz wzór deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy o VAT, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, wraz z objaśnieniami do tych deklaracji, stanowiącymi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego. Trzeba rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Realizacja prawa do odliczenia następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby skutecznie zrealizować powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć - najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako podatnika.

Zatem należy stwierdzić, że ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej (lub przyszłej) działalności opodatkowanej (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług). Niemniej ustawodawca dla realizacji tego prawa narzucił podatnikom obowiązek rejestracji jako podatnicy VAT czynni.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że 15 września 2014 r. składając wniosek CEIDG-1 Wnioskodawca zarejestrował swoją pierwszą działalność w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwem technicznym. Datą rozpoczęcia działalności Wnioskodawcy, zadeklarowaną w ww. wniosku był 17 września 2014 r. W ww. wniosku Wnioskodawca oświadczył, że podatek dochodowy od osób fizycznych będzie opłacać w formie podatku liniowego, jako formę wpłaty zaliczki Wnioskodawca wybrał formę kwartalną, natomiast jako rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej Wnioskodawca wybrał podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wnioskodawca był przekonany, że jest już podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca musiał zakupić podstawowe narzędzie pracy w postaci oprogramowania do wymiarowania i detalowania konstrukcji, wykonywania obliczeń i rysunków technicznych, a także oprogramowanie do projektowania i do sporządzania dokumentacji technicznej. Wnioskodawca zakupu tego oprogramowania dokonał ze środków własnych. Prowadzenie założonej przez Wnioskodawce działalności bez ww. oprogramowania nie było możliwe, w związku z czym do listopada 2014 r. Wnioskodawca nie mógł przyjąć żadnego zlecenia. Dnia 12 listopada 2014 r. Wnioskodawca przyjął pierwsze zlecenie i tego samego dnia wystawił pierwszą fakturę VAT. Następnie w dniach 20 listopada 2014 r. i 8 grudnia 2014 r. Wnioskodawca przyjął kolejne dwa zlecenia i w tych samych dniach wystawił faktury VAT za te zlecenia. Dnia 16 grudnia 2014 r. Biuro Rachunkowe poinformowało o tym, że czynnym płatnikiem podatku VAT Wnioskodawca nie jest, gdyż nie złożył deklaracji VAT-R do Urzędu Skarbowego. Wnioskodawca bezzwłocznie wystawił wówczas faktury korygujące do trzech ww. wystawionych przez Wnioskodawcę wcześniej faktur. Korekta dotyczyła oczywiście nieprawidłowego rozliczenia VAT. Dnia 18 grudnia 2014 r. Wnioskodawca złożył deklarację VAT-R w stosownym Urzędzie i z dniem 2 stycznia 2015 r. Wnioskodawca został dopiero zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Wymienionego powyżej oprogramowania Wnioskodawca używa dalej do prowadzenia ww. działalności gospodarczej opodatkowanej od 2 stycznia 2015 r. Wszystkie wspomniane powyżej zakupy zostały dokonane przez Wnioskodawcę u płatników podatku VAT, wszystkie te zakupy udokumentowane są fakturami VAT i wszystkie służą i będą służyły osiąganiu przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonane przed rejestracją dla potrzeb podatku od towarów i usług (złożeniem formularza VAT-R) skoro zakupione towary i usługi zostały nabyte z zamiarem wykorzystywania wyłącznie na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Jednakże, aby skorzystać z ww. prawa do odliczenia, podatnik musi usunąć - najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako podatnika. W celu odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z poczynionymi zakupami konieczne jest złożenie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług za te okresy rozliczeniowe przed datą rejestracji jako podatnika VAT czynnego, tj. za poszczególne okresy rozliczeniowe, w których Wnioskodawca otrzymywał faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki, lub odpowiednio za dwa kolejne okresy rozliczeniowe, w których to deklaracjach Wnioskodawca dokona odliczenia podatku naliczonego zgodnie z zasadami w tym czasie obowiązującym oraz w terminach przewidzianych prawem – art. 86 ust. 10, ust. 11 i ust. 13 ustawy o VAT. Zatem w rozpatrywanej sprawie konieczne jest uprzednie skorygowanie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, w którym Wnioskodawca wskaże okres rozliczeniowy, od którego jako podatnik VAT czynny może korzystać z możliwości odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów służących w działalności. Jak wynika z opisu sprawy datą rozpoczęcia działalności gospodarczej Wnioskodawcy, zadeklarowaną we wniosku CEIDG-1, był 17 września 2014 r. oraz w celu prowadzenia działalności Wnioskodawca dokonał zakupu niezbędnego oprogramowania (oprogramowanie systemowe MS Windows 7 PRO, oprogramowanie do wymiarowania i detalowania konstrukcji, wykonywania obliczeń i rysunków technicznych oraz oprogramowanie do projektowania i do sporządzania dokumentacji technicznej) i z tego tytułu otrzymał faktury zakupowe wystawione w dniach 19, 29 i 30 września oraz z 5 listopada 2014 r. Zatem, w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia zaległych deklaracji VAT-7 za miesiące, w których powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytych towarów oraz Wnioskodawca otrzymał faktury zakupowe tj. za wrzesień oraz listopad lub odpowiednio za dwa kolejne miesiące oraz do skorygowania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, w którym należy wskazać okres rozliczeniowy od którego Wnioskodawca chciał być czynnym podatnikiem podatku VAT, czyli również miesiąc wrzesień lub jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, tj. październik lub listopad.

A zatem Wnioskodawca ma możliwość wykazać podatek VAT naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione zakupy (tj. oprogramowania) w deklaracji VAT-7 za miesiące, w których w stosunku do sprzedawanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy i Wnioskodawca otrzymał te faktury lub w deklaracjach za kolejne okresy rozliczeniowe tj. z faktur otrzymanych we wrześniu w deklaracji składanej za wrzesień, październik bądź listopad 2014 r., a z faktury otrzymanej w listopadzie za listopad, grudzień 2014 r. lub styczeń 2015 r., bowiem otrzymanie faktur potwierdzających dokonanie czynności prawnych, takich jak nabycie towaru, zrodziło nie tylko konsekwencję w postaci powstania prawa do odliczenia wskazanego w nich podatku naliczonego, ale też skutek w postaci określenia ram czasowych, w obrębie których podatnik może z tego prawa skorzystać.

Ponadto Wnioskodawca dnia 12 listopada 2014 r. przyjął pierwsze zlecenie i tego samego dnia wystawił fakturę VAT. Kolejne zlecenia, do których Wnioskodawca także wystawił faktury VAT, wystąpiły w dniach 20 listopada 2014 r. i 8 grudnia 2014 r. Jednakże jak wynika z wniosku Wnioskodawca do trzech ww. faktur wystawił faktury korygujące.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 lit.b ustawy o VAT, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9 nie stosuje się do podatników w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarwstwa rolnego. Zatem zarejestrowana działalność Wnioskodawcy w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwem technicznym nie podlega zwolnieniu podmiotowemu na podstawie ww. przepisu. Wnioskodawca w sposób nieprawidłowy dokonał korekty wystawionych faktur sprzedażowych, ponieważ z chwilą wystawienia pierwszej faktury sprzedażowej Wnioskodawca stał się podatnikiem podatku VAT. W takiej sytuacji Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania i rozliczenia podatku należnego w związku z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tj. czynnościami wykonanymi w listopadzie 2014 r. i grudniu 2014 r. Natomiast złożenie korekty VAT-R i wskazanie okresu rozliczeniowego, od którego Wnioskodawca chce być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (okres, w którym otrzymał faktury dotyczące zakupów związanych z przyszłą działalnością opodatkowaną lub dwa następne okresy rozliczeniowe) będzie skutkowało możliwością odliczenia podatku naliczonego z ww. faktur zakupowych.

Mając na uwadze tak przedstawione okoliczności sprawy oraz przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro poniesione przez Wnioskodawcę przed dniem rejestracji do podatku VAT wydatki, dokonywane były w celu przyszłego osiągania przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione zakupy. Jednak jak już wyżej wskazano ustawodawca narzucił podatnikom obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny, a zatem podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego w momencie realizacji uprawnienia. Podsumowując aby Wnioskodawca mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku z faktur zakupowych wystawionych we wrześniu i listopadzie zobowiązany jest do skorygowania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R oraz do rozliczenia podatku należnego z tytułu wykonanych czynności opodatkowanych, tj. za miesiące listopad i grudzień.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.