IPPP2/4512-369/15-2/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia przez Wnioskodawcę lokali znajdujących się na stacjach metra przeznaczonych na potrzeby organizacji posterunków policyjnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków na utrzymanie lokali oraz kosztów sieci łączności, telewizji przemysłowej i pozostałego wyposażenia (m.in. aparatów telefonicznych) bezpłatnie użyczanych policji.
IPPP2/4512-369/15-2/DGinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. prawo do odliczenia
 3. przekazanie
 4. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 29 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia przez Wnioskodawcę lokali znajdujących się na stacjach metra przeznaczonych na potrzeby organizacji posterunków policyjnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków na utrzymanie lokali oraz kosztów sieci łączności, telewizji przemysłowej i pozostałego wyposażenia (m.in. aparatów telefonicznych) bezpłatnie użyczanych policji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia przez Wnioskodawcę lokali znajdujących się na stacjach metra przeznaczonych na potrzeby organizacji posterunków policyjnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków na utrzymanie lokali oraz kosztów sieci łączności, telewizji przemysłowej i pozostałego wyposażenia (m.in. aparatów telefonicznych) bezpłatnie użyczanych policji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o. o. jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Sp. z o. o. (dalej zwaną Spółka) i Komendantem Policji (dalej zwaną Policja), Spółka oddała nieodpłatnie w użytkowanie lokale znajdujące się na stacjach metra z przeznaczeniem na potrzeby organizacji Komisariatu Policji a M, tj. dla jednostek organizacyjnych policji (posterunków policyjnych).

W umowie Spółka zobowiązała się do zapewnienia na własny koszt możliwości korzystania przez Policję z telewizji przemysłowej na stacjach metra oraz do zapewnienia i utrzymania sprawności technicznej łączności przewodowej i radiowej łącznie z dostawą aparatów telefonicznych zaprogramowanych na możliwość korzystania z sieci radiowych oraz linii telefonicznych funkcjonujących w Spółce.

Urządzenia telewizji przemysłowej oraz infrastruktura łączności stanowią część wyposażenia infrastruktury stacji metra, którą Spółka użytkuje nieodpłatnie od M (za pośrednictwem Zarządu Transportu Miejskiego.) Z sieci urządzeń telewizji przemysłowej oraz z systemów łączności korzystają również pracownicy Spółki, w tym wewnętrzna służba ochrony.

Zgodnie z ww. umową Spółka ponosi koszy bieżącego utrzymania użyczonych dla Policji lokali w postaci ponoszenia opłat za energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę oraz kosztów wentylacji pomieszczeń i odprowadzenia ścieków oraz odpadów. Dodatkowo Spółka ponosi również koszy konserwacji nieodpłatnie przekazanych lokali, infrastruktury telewizji przemysłowej oraz łączności, w tym na własny koszt dokonuje wymiany udostępnionych aparatów telefonicznych, o ile zajdzie taka potrzeba. Koszt aparatu telefonicznego nie przekracza kwoty 3.500 zł netto. Wartość aparatów telefonicznych ujmowana jest jednorazowo w koszty Spółki w momencie wydania.

W zamian za użyczenie lokali oraz środków łączności i dostępu do telewizji przemysłowej, Policja wykonuje zadania w zakresie ochrony, bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie stacji metra, licząc od pierwszego stopnia schodów zejścia do stacji metra do bramek biletowych.

Na obszarze stacji metra, poniżej bramek biletowych. Spółka posiada własną, wewnętrzną służbę ochrony, która sprawuje ochronę fizyczną w tunelach i w infrastrukturze technicznej oraz na peronach stacji, zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 29 sierpnia 2014 roku. Zgodnie z ww. decyzją Wojewody , obiekty metra są wpisane do ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne.

Spółka nie nalicza podatku należnego VAT i nie wykazuje go w rejestrze sprzedaży oraz w deklaracji VAT z tytułu nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń i infrastruktury łączności oraz telewizji przemysłowej na potrzeby Policji. Spółka nie nalicza podatku należnego VAT również z tytułu wymiany i przekazań dla Policji aparatów telefonicznych lub innych drobnych urządzeń, których konieczność wymiany wynika z czynności konserwacyjnych, a ma na celu zapewnienie dostępu do środków łączności i telewizji przemysłowej.

Podatek VAT naliczony od zakupów związanych z utrzymaniem pomieszczeń, a także zakupu materiałów dotyczących konserwacji użyczonych lokali i infrastruktury jest odliczany przez Spółkę zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 86 ustawy o VAT. Poniesione wydatki dotyczące utrzymania i konserwacji użyczonych pomieszczeń i infrastruktury Spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy oddanie nieodpłatnie w użytkowanie przez Spółkę lokali znajdujących się na stacjach metra z przeznaczeniem na potrzeby organizacji Komisariatu Policji , tj. dla jednostek organizacyjnych policji (posterunków policyjnych) podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem należnym VAT i wykazywania przez Spółkę w rejestrze sprzedaży oraz w deklaracji VAT...
 2. Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupu towarów i usług związanych z utrzymaniem i konserwacją pomieszczeń, sieci łączności i telewizji przemysłowej (w tym np. zakup drobnego sprzętu IT i aparatów telefonicznych o wartości poniżej 3500 zł) stanowiących przedmiot nieodpłatnego użyczenia dla Policji...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Spółki dotyczące pytania nr 1:

Zdaniem Spółki, nieodpłatne oddanie w użytkowanie pomieszczeń oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury łączności i telewizji przemysłowej dla Policji, związane jest ściśle z działalnością gospodarczą Spółki i w związku z powyższym Spółka nie ma obowiązku naliczania podatku należnego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Zatem ustawa przewiduje, że co do zasady opodatkowaniu podlegają jedynie czynności odpłatne.

W art. 8 ust.1 ustawy o VAT ustawodawca zdefiniował pojęcie świadczenia usługi, gdzie przez odpłatne świadczenie usługi rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Dzięki nieodpłatnemu oddaniu w użytkowanie pomieszczeń na potrzeby organizacji Komisariatu Policji (czyli utworzenie posterunków) oraz zapewnieniu dostępu do infrastruktury łączności i telewizji przemysłowej, a także ponoszenie nakładów na ich konserwację, zwiększa się bezpieczeństwo na terenie infrastruktury stacji metra. Jest to niewątpliwie istotna kwestia dotycząca bezpieczeństwa prowadzonej działalności przewozowej Spółki, komfortu pasażerów, jak również bezpieczeństwa i ochrony samej infrastruktury metra.

Udostępnienie nieodpłatne pomieszczeń na potrzeby Policji powoduje, że Spółka zobowiązana jest w mniejszym zakresie do ponoszenia kosztów związanych z ochroną i zapewnieniem porządku na terenie stacji metra, to jest z utrzymaniem własnej wewnętrznej służby ochrony, której obowiązek posiadania nakazuje decyzja Wojewody z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

Istnienie posterunków policji na poszczególnych stacjach metra ma zatem dla Spółki wymierne efekty związane z bezpieczeństwem infrastruktury i pasażerów. W związku z powyższym udostępnienie policji pomieszczeń na cele posterunków policji należy uznać za mające związek z prowadzoną działalnością Spółki.

Obowiązek wykazania podatku należnego istnieje jedynie w sytuacji, gdy nieodpłatne świadczenie usług nie jest związane z prowadzoną działalnością, a podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Fakt, że to na Spółce ciąży obowiązek ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją lokali oraz środków łączności i telewizji przemysłowej nie wpływa na sposób kwalifikowania przedmiotowego świadczenia.

Należy wskazać, że podobne rozumienie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT jest prezentowane przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach indywidualnych. Na przykład w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2009 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu odniósł się do kwestii związanych z nieodpłatnym użyczeniem: „Czynności wykonywane przez gminę na podstawie umowy użyczenia związane z prowadzonym przez gminę przedsiębiorstwem, nie rodzą obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Podobne stanowisko jest również prezentowane w ugruntowanej linii orzecznictwa sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 16 czerwca 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał „iż opodatkowaniu podlegają tylko te nieodpłatnie świadczone usługi, które zostały wskazane w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, a ponieważ nie zostały w nim wymienione usługi świadczone nieodpłatnie na cele związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, to nie ma żadnych podstaw, by twierdzić, iż podlegają one opodatkowaniu. Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem organu podatkowego, iż z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu podlega każde nieodpłatne świadczenie usług. Przepis w ten sposób nie budzący wątpliwości wyłącza z opodatkowania nieodpłatne świadczenie usług związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a to oznacza, że organ podatkowy dokonał wykładni omawianego przepisu contra legem, naruszając przy tym art. 2 i 217 Konstytucji RP. Organ rozszerzył bowiem zakres obowiązku podatkowego pomimo, iż przepis ustawy takiego obowiązku nie ustanawia. Inaczej mówiąc, stanowisko organu nie znajduje umocowania w przepisach prawa.

Stanowisko Spółki dotyczące pytania nr 2:

W opinii Spółki, podatek naliczony VAT związany z wydatkami dotyczącymi utrzymania oraz konserwacji lokali, sieci łączności i telewizji przemysłowej (w tym np. zakup drobnego sprzętu IT i aparatów telefonicznych o wartości poniżej 3.500 zł) podlega odliczeniu zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jednocześnie Spółka nie jest zobowiązana do naliczenia podatku należnego - co wynika wprost z treści art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Działalność posterunków policji na terenie stacji metra jest ściśle związana z działalnością gospodarczą Spółki, która w głównej mierze polega na świadczeniu usług przewozowych opodatkowanych 8% stawką VAT.

Dzięki nieodpłatnemu oddaniu w użytkowanie pomieszczeń na potrzeby organizacji Komisariatu Policji (czyli utworzenie posterunków) oraz zapewnieniu dostępu do infrastruktury łączności i telewizji przemysłowej, a także ponoszenie nakładów na ich konserwację, zwiększa się bezpieczeństwo na terenie infrastruktury stacji metra. Jest to niewątpliwie istotna kwestia dotycząca bezpieczeństwa prowadzonej działalności przewozowej Spółki, komfortu pasażerów, jak również bezpieczeństwa i ochrony samej infrastruktury metra.

Czynność nieodpłatnego przekazania na cele związane z prowadzoną działalnością nie oznacza, że podatnik nie może odliczyć VAT naliczonego przy zakupach z tym związanych. Jeśli bowiem generalnie przekazanie ma związek z działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, nie ma podstawy, by ograniczyć prawo do odliczenia VAT przy zakupach, które służą tej działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 oraz – w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

I tak, na mocy art. 8 ust. 2 ustawy – za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem interpretując przepis art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy stwierdzić należy, że opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza (w tym w szczególności m.in. do celów osobistych podatnika lub jego pracowników), jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu tych towarów lub ich części składowych.

Tylko łączne zaistnienie ww. przesłanek umożliwia objęcie zakresem opodatkowania VAT usług świadczonych nieodpłatnie. Jeśli jeden z tych warunków nie jest spełniony Wnioskodawca nie powinien opodatkowywać takiego nieodpłatnego świadczenia usług.

Analizując natomiast treść powołanego art. 8 ust. 2 pkt 2 zauważyć należy, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Podkreślić należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne świadczenie usług (inne niż wskazane w pkt 1) na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało, czy też nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stosownie do art. 109 ust. 3 ustawy podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Z okoliczności przedstawionych w niniejszym wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Policją, Spółka oddała nieodpłatnie w użytkowanie lokale znajdujące się na stacjach metra z przeznaczeniem na potrzeby organizacji Komisariatu Policji , tj. dla jednostek organizacyjnych policji (posterunków policyjnych).

W umowie Spółka zobowiązała się do zapewnienia na własny koszt możliwości korzystania przez Policję z telewizji przemysłowej na stacjach metra oraz do zapewnienia i utrzymania sprawności technicznej łączności przewodowej i radiowej łącznie z dostawą aparatów telefonicznych zaprogramowanych na możliwość korzystania z sieci radiowych oraz linii telefonicznych funkcjonujących w Spółce.

Urządzenia telewizji przemysłowej oraz infrastruktura łączności stanowią część wyposażenia infrastruktury stacji metra. Z sieci urządzeń telewizji przemysłowej oraz z systemów łączności korzystają również pracownicy Spółki, w tym wewnętrzna służba ochrony.

Zgodnie z ww. umową Spółka ponosi koszy bieżącego utrzymania użyczonych dla Policji lokali w postaci ponoszenia opłat za energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę oraz kosztów wentylacji pomieszczeń i odprowadzenia ścieków oraz odpadów. Dodatkowo Spółka ponosi również koszy konserwacji nieodpłatnie przekazanych lokali, infrastruktury telewizji przemysłowej oraz łączności, w tym na własny koszt dokonuje wymiany udostępnionych aparatów telefonicznych.

W zamian za użyczenie lokali oraz środków łączności i dostępu do telewizji przemysłowej, Policja wykonuje zadania w zakresie ochrony, bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie stacji metra, licząc od pierwszego stopnia schodów zejścia do stacji metra do bramek biletowych.

Na obszarze stacji metra, poniżej bramek biletowych. Spółka posiada własną, wewnętrzną służbę ochrony, która sprawuje ochronę fizyczną w tunelach i w infrastrukturze technicznej oraz na peronach stacji, zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 29 sierpnia 2014 r. Zgodnie z ww. decyzją obiekty metra są wpisane do ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne.

Spółka nie nalicza podatku należnego VAT i nie wykazuje go w rejestrze sprzedaży oraz w deklaracji VAT z tytułu nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń i infrastruktury łączności oraz telewizji przemysłowej na potrzeby Policji a także z tytułu wymiany i przekazań dla Policji aparatów telefonicznych lub innych drobnych urządzeń, których konieczność wymiany wynika z czynności konserwacyjnych, a ma na celu zapewnienie dostępu do środków łączności i telewizji przemysłowej.

Ad 1

W kontekście przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy świadczone przez Niego nieodpłatnie czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W tym miejscu należy zauważyć, że przez umowę użyczenia, w świetle regulacji art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121), użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca udostępnił lokale znajdujące się na stacjach metra dla jednostek organizacyjnych policji. Jak wynika z opisu sprawy głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług przewozu pasażerów metrem. Ponadto w związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 29 sierpnia 2014 r. zobowiązany jest w obiektach metra zapewnić ochronę przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne.

Zatem nieodpłatne udostępnienie lokali wraz z ich wyposażeniem technicznym adekwatnym do wykonywanych przez Policję obowiązków jest związane z prowadzoną przez Stronę działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług przewozu pasażerów pociągami metra. W konsekwencji usługa udostępnienia lokali wraz z wyposażeniem technicznym dla jednostek organizacyjnych policji w celu prowadzenia posterunków policyjnych zabezpieczających mienie i pasażerów metra nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż w przedstawionej sprawie nie są spełnione przesłanki zawarte w regulacji art. 8 ust. 2 ustawy, a mianowicie – świadczona nieodpłatnie usługa związana jest z prowadzoną przez Stronę działalnością gospodarczą. Tym samym więc Wnioskodawca nie jest zobowiązany do ujmowania w prowadzonej ewidencji dla potrzeb podatku VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy, wartości przekazanych w nieodpłatne używanie lokali na potrzeby posterunków policji jak również rozliczania tych kwot w składanej deklaracji dla podatku VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Ad 2

Ponadto Wnioskodawca ma wątpliwości czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z utrzymaniem i konserwacją pomieszczeń, sieci łączności i telewizji przemysłowej stanowiących przedmiot nieodpłatnego użyczenia dla Policji.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma miejsca w rozpatrywanej sprawie).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako czynny podatnik VAT odlicza podatek naliczony od zakupów związanych z utrzymaniem pomieszczeń, a także zakupu materiałów dotyczących konserwacji użyczonych lokali i infrastruktury zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 86 ustawy o VAT. Ze złożonego wniosku wynika, że działalność posterunków policji na terenie stacji metra jest ściśle związana z działalnością gospodarczą Spółki, która w głównej mierze polega na świadczeniu usług przewozowych opodatkowanych 8% stawką VAT.

Tut. Organ wskazuje, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W niniejszej sprawie warunek ten zostanie spełniony, gdyż – jak wynika z opisu sprawy – wydatki, jakie ponosi Spółka dotyczące kosztów utrzymania lokali przekazanych policji do użytkowania w celu utworzenia posterunków policji jak również kosztów sieci łączności i telewizji przemysłowej oraz przekazanego w używanie sprzętu technicznego (aparatów telefonicznych i innych urządzeń) jest związane z wykonywanymi przez Nią czynnościami opodatkowanymi. Jak wskazał Wnioskodawca, dzięki nieodpłatnemu oddaniu w użytkowanie pomieszczeń na potrzeby organizacji Komisariatu Policji oraz zapewnieniu dostępu do infrastruktury łączności i telewizji przemysłowej, a także ponoszenie nakładów na ich konserwację, zwiększa się bezpieczeństwo na terenie infrastruktury stacji metra, co ma niewątpliwie związek z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi VAT.

Zatem, Spółka na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z wydatkami dotyczącymi kosztów utrzymania lokali oraz ww. wyposażenia technicznego przekazanych nieodpłatnie do używania posterunkom policji, z uwagi na to, że poniesione wydatki służyć będą Spółce do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należy uznać za prawidłowe.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/4512-446/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/4512-728/15-2/AW | Interpretacja indywidualna

przekazanie
IPPP2/4512-197/15-4/MMa | Interpretacja indywidualna

świadczenie nieodpłatne
IPPB4/415-1026/14-6/JK2 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.