IPPP2/4512-1155/15-2/MMa | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem
IPPP2/4512-1155/15-2/MMainterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2015 r. (data wpływu 1 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z „ Rewitalizacją budynku dworca kolejowego w L. wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z „X”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina L. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina realizuje projekt pod nazwą „X”, który ma na celu rewitalizację i adaptację na cele kulturalne historycznego obiektu Stacji kolejowej w L. Zadanie to ma na celu przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego oraz zagospodarowanie terenu dworca kolejowego.

Głównym celem Gminy jest zrewitalizowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy L. dla przyszłych pokoleń oraz aktywizację kulturalną Gminy. Celem szczegółowym jest nadanie obiektowi dziedzictwa kulturowego nowych funkcji, tj. kulturalnych, promowanie, inicjowanie i dokumentowanie aktywności kulturowej o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz krajowym i międzynarodowym, wdrożenie Planu kulturowego i edukacyjnego na bazie zaadoptowanej infrastruktury. Efekty realizacji inwestycji będą oddziaływały na całą społeczność lokalną poprzez polepszanie komfortu bytowania.

Gmina w chwili obecnej realizuje inwestycję ze środków własnych tzn. z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych. Inwestycja będzie realizowana w latach 2015-2017. Gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich w perspektywie 2014-2020, w których podatek VAT jest niekwalifikowany, więc obciąża w całości Gminę. Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym stoi budynek dworca kolejowego, który jest jej własnością i na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 17 listopada 2006 roku uzyskała pełne prawo do dysponowania nieruchomością. Do dnia 31 marca każdego roku Gmina wnosi opłatę z tego tytułu do Starostwa Powiatowego w W. na podstawie otrzymanej faktury.

Należy również podkreślić, iż przedsięwzięcie dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Zgodnie z wykazem przesłanym w lutym 2005 r., przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, w ewidencji na terenie gminy L. jest ujętych 41 obiektów, w tym jeden zespół obiektów kolejowych w L., łącznie z budynkiem stacji. Budynek dworca w L. posiada wartość historyczną i wpisany jest do rejestru zabytków. Powstał w 1868 roku jako parowozownia, po II wojnie światowej został przebudowany na dworzec kolejowy. Rewitalizacja obiektu będzie miała znaczenie z punktu widzenia promocji i zachowania wartości materialnych dziedzictwa kulturowego. Jednocześnie przyczyni się znacząco do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu. Jest to budynek murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Obiekt użytkowany był poza funkcją podstawową (obsługa podróżnych) jako obiekt mieszkalny. Substandardowe mieszkania komunalne zajmowały zachodni fragment (2 mieszkania) rzutu parteru i całą kondygnację (4 mieszkania) piętra. Obecnie pomieszczenia mieszkalne nie są użytkowane.

Projekt przebudowy i remontu budynku obejmuje:

 • projekty techniczne dotyczące przebudowy budynku,
 • rozbiórkę stropów nad parterem i piętrem oraz rozbiórkę podłogi na parterze,
 • rozbiórkę dachu-stalowe wiązary do ponownego wykorzystania,
 • rozbiórkę ścian kominowych i obu klatek schodowych,
 • wzmocnienie istniejących nadproży,
 • naprawa uszkodzonych fragmentów murów,
 • zabezpieczenie i wzmocnienie istniejących ław fundamentowych,
 • wykonanie nowych fundamentów i ścian działowych,
 • wykonanie nowych stropów nad parterem i częścią piętra,
 • zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych,
 • wykonanie nowego dachu nad całym budynkiem,
 • wykonanie nowych izolacji termicznych i wodochronnych,
 • wykonanie nowej klatki schodowej żelbetowej,
 • wykonanie podłogi na poziomie parteru,
 • remont elewacji z wykonaniem nowych elementów łukowych nad oknami na poziomie piętra, zamontowanie szklanych daszków nad wejściami do budynku na elewacjach od strony peronów,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • pozostałe wydatki związane z przebudową budynku, tj. nadzory, promocję - jeśli będzie dofinansowanie, projekty techniczne, budowlane itp.

Zagospodarowanie terenu wokół dworca obejmuje:

 • modernizację placu manewrowego dla autobusów, z wyznaczeniem zatok postojowych,
 • drogi wewnętrzne obsługujące nową usługową funkcję dworca,
 • miejsce postojowe dla samochodów osobowych, motocykli oraz rowerów,
 • chodniki,
 • odwodnienie projektowanych i modernizowanych obiektów drogowych,
 • wycięcie drzew i krzewów które są w złym stanie,
 • wykonanie zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych na drzewach pozostawionych,
 • wykonanie posadzek wokół fontanny i na wyspie,
 • wykonanie małej architektury oraz dokumentację dot. remontu fontanny,
 • wykonanie ogrodzenia.

Gmina przebudowuje i remontuje budynek z zamiarem najmu. Gmina planuje przeznaczyć ww. budynek na kasy biletowe, punkt informacji turystycznej, małą gastronomię, toalety, oraz kiosk z prasą i upominkami. Działalność usługowa na poziomie parteru będą to usługi adresowane do podróżnych korzystających z połączeń kolejowych i autobusowych, a zatem usługi z zakresu gastronomii, opartej na sprzedaży gotowych wyrobów, handlu (punkty sprzedaży prasy, książek, papierosów, pamiątek, kwiatów), punkty informacyjne (informacja turystyczna, promocja miasta), punkty gier liczbowych itp.

Na poziomie piętra zostanie zlokalizowana sala zebrań, z samodzielnym dostępem z zewnątrz poprzez istniejące wejście w elewacji zachodniej i projektowaną klatkę schodową z dźwigiem dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie, nazywane umownie salą zebrań będzie mogło być wykorzystywane okresowo np. do organizacji posiedzeń władz miasta, szkoleń, wystaw lub obsługi imprez indywidualnych organizatorów. Po zakończeniu realizacji inwestycji Gmina będzie odpowiedzialna za zarządzanie placami i ulicami oraz budynkiem Dworca, Gmina będzie wynajmować i z tego tytułu będzie pobierała czynsz dzierżawny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 100% wynikającą z faktur VAT dokumentujących zakupy związane z przebudową budynku dworca kolejowego jakie zostaną dokonane w związku z inwestycją pod nazwą „X” ...
 2. Czy Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 100% wynikającą z faktur VAT dokumentujących zakupy związane z zagospodarowaniem terenu wokół dworca kolejowego w związku z inwestycją pod nazwą „X” ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1

Gmina stoi na stanowisku że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w 100% wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, dotyczącej przebudowy budynku dworca kolejowego. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Gmina spełnia te warunki.

W świetle art. 15 ust. 1 tej ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (ust. 2 ww. artykułu).

Część majątku - budynek dworca kolejowego służyć będzie w całości do świadczenia usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (wynajem pod działalność usługową). Opłaty z wynajmu będą stanowiły przychód Gminy i z tego tytułu Gmina będzie rozliczała VAT należny.

Nabywane w trakcie realizacji projektu usługi, udokumentowane fakturami VAT będą związane z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy należy zauważyć, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, co ma miejsce w przypadku Gminy. Brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających przepisom ustawy.

Gmina z faktur dokumentujących zakupy usług będzie w stanie wyodrębnić te wydatki, które będą służyły działalności opodatkowanej, czyli dotyczące przebudowy budynku dworca kolejowego.

W świetle powyższego, Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy związane z budynkiem dworca kolejowego.

Ad. 2.

Gmina stoi na stanowisku że nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, dotyczącej zagospodarowania terenu przy budynku dworca kolejowego.

Część majątku powstałego w ramach realizacji przedmiotowego projektu związana będzie z zadaniami własnymi, w zakresie których Gmina nie jest podatnikiem VAT, do których zalicza zagospodarowanie terenu wokół dworca np. drogi wewnętrzne obsługujące nową funkcję dworca, modernizację placu manewrowego dla autobusów, z wyznaczeniem zatok postojowych, miejsce postojowe dla samochodów osobowych, motocykli oraz rowerów, chodniki, wycięcie drzew i krzewów które są w złym stanie, wykonanie zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych na drzewach pozostawionych itp.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę) podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2005 r. poz. 1515 ze zm.), gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 cyt. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).

W świetle cytowanych przepisów o samorządzie gminnym, zadania z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, należą do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że wykonując w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia czynności w zakresie przebudowy dróg i ciągów pieszych Gmina nie występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a tym samym czynności te nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związana jest z wykonaniem przez podatnika takich czynności, które podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, zaś jeśli dana czynność ustawie tej nie podlega, to nie powstaje ani obowiązek w zakresie podatku należnego, ani uprawnienie w zakresie podatku naliczonego. Podkreślenia wymaga, że czynności niepodlegające opodatkowaniu nie są w ogóle objęte regulacją ustawy o podatku od towarów i usług. W rezultacie odliczanie podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami stanowiłoby nieuprawnione rozszerzenie zakresu stosowania ustawy na sferę, której ta ustawa w ogóle nie dotyczy. Ponadto brak jest w ustawie przepisów, które dopuszczałby możliwość odliczenia w takiej sytuacji.

W świetle powyższego, od wydatków związanych z zagospodarowaniem terenu wokół dworca Gmina nie będzie miała możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy, stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ponadto aby dostawa towarów lub świadczenie usług podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług muszą być wykonane przez podatnika tego podatku.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r. s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast, do zadań własnych gminy należą zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 15 ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi ( art. 9 ust. 1 cyt. Ustawy ).

Z treści wniosku wynika, że Gmina L. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina realizuje projekt pod nazwą „X”, który ma na celu rewitalizację i adaptację na cele kulturalne historycznego obiektu Stacji kolejowej w L. Zadanie to ma na celu przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego oraz zagospodarowanie terenu dworca kolejowego.

Głównym celem Gminy jest zrewitalizowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy L. dla przyszłych pokoleń oraz aktywizację kulturalną Gminy. Celem szczegółowym jest nadanie obiektowi dziedzictwa kulturowego nowych funkcji, tj. kulturalnych, promowanie, inicjowanie i dokumentowanie aktywności kulturowej o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz krajowym i międzynarodowym, wdrożenie Planu kulturowego i edukacyjnego na bazie zaadoptowanej infrastruktury. Efekty realizacji inwestycji będą oddziaływały na całą społeczność lokalną poprzez polepszanie komfortu bytowania. Gmina w chwili obecnej realizuje inwestycję ze środków własnych tzn. z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych. Inwestycja będzie realizowana w latach 2015-2017. Gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich w perspektywie 2014-2020, w których podatek VAT jest niekwalifikowany, więc obciąża w całości Gminę.

Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntu na którym stoi budynek dworca kolejowego, który jest jej własnością i na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 17 listopada 2006 roku uzyskała pełne prawo do dysponowania nieruchomością. Do dnia 31 marca każdego roku Gmina wnosi opłatę z tego tytułu do Starostwa Powiatowego w W. na podstawie otrzymanej faktury. Przedsięwzięcie dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Zgodnie z wykazem przesłanym w lutym 2005 r., przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, w ewidencji na terenie gminy L. jest ujętych 41 obiektów, w tym jeden zespół obiektów kolejowych w L., łącznie z budynkiem stacji. Budynek dworca w L. posiada wartość historyczną i wpisany jest do rejestru zabytków. Powstał w 1868 roku jako parowozownia, po II wojnie światowej został przebudowany na dworzec kolejowy. Rewitalizacja obiektu będzie miała znaczenie z punktu widzenia promocji i zachowania wartości materialnych dziedzictwa kulturowego. Jednocześnie przyczyni się znacząco do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.

Jest to budynek murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Obiekt użytkowany był poza funkcją podstawową (obsługa podróżnych) jako obiekt mieszkalny. Substandardowe mieszkania komunalne zajmowały zachodni fragment (2 mieszkania) rzutu parteru i całą kondygnację (4 mieszkania) piętra. Obecnie pomieszczenia mieszkalne nie są użytkowane.

Projekt przebudowy i remontu budynku obejmuje: projekty techniczne dotyczące przebudowy budynku, rozbiórkę stropów nad parterem i piętrem oraz rozbiórka podłogi na parterze, rozbiórkę dachu stalowe wiązary do ponownego wykorzystania, rozbiórkę ścian kominowych i obu klatek schodowych, wzmocnienie istniejących nadproży, naprawa uszkodzonych fragmentów murów, zabezpieczenie i wzmocnienie istniejących ław fundamentowych, wykonanie nowych fundamentów i ścian działowych, wykonanie nowych stropów nad parterem i częścią piętra, zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowego dachu nad całym budynkiem, wykonanie nowych izolacji termicznych i wodochronnych, wykonanie nowej klatki schodowej żelbetowej, wykonanie podłogi na poziomie parteru, remont elewacji z wykonaniem nowych elementów łukowych nad oknami na poziomie piętra, zamontowanie szklanych daszków nad wejściami do budynku na elewacjach od strony peronów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, pozostałe wydatki związane z przebudową budynku, tj. nadzory, promocję - jeśli będzie dofinansowanie, projekty techniczne, budowlane itp.

Zagospodarowanie terenu wokół dworca obejmuje: modernizację placu manewrowego dla autobusów, z wyznaczeniem zatok postojowych, drogi wewnętrzne obsługujące nową usługową funkcję dworca, miejsce postojowe dla samochodów osobowych, motocykli oraz rowerów, chodniki, odwodnienie projektowanych i modernizowanych obiektów drogowych, wycięcie drzew i krzewów które są w złym stanie, wykonanie zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych na drzewach pozostawionych, wykonanie posadzek wokół fontanny i na wyspie, wykonanie małej architektury oraz dokumentację dot. remontu fontanny, wykonanie ogrodzenia.

Gmina przebudowuje i remontuje budynek z zamiarem najmu. Gmina planuje przeznaczyć ww. budynek na kasy biletowe, punkt informacji turystycznej, małą gastronomię, toalety, oraz kiosk z prasą i upominkami. Działalność usługowa na poziomie parteru będą usługi adresowane do podróżnych korzystających z połączeń kolejowych i autobusowych, a zatem usługi z zakresu gastronomii, opartej na sprzedaży gotowych wyrobów, handlu (punkty sprzedaży prasy, książek, papierosów, pamiątek, kwiatów), punkty informacyjne (informacja turystyczna, promocja miasta), punkty gier liczbowych itp. Na poziomie piętra zostanie zlokalizowana sala zebrań, z samodzielnym dostępem z zewnątrz poprzez istniejące wejście w elewacji zachodniej i projektowaną klatkę schodową z dźwigiem dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie, nazywane umownie salą zebrań będzie mogło być wykorzystywane okresowo np. do organizacji posiedzeń władz miasta, szkoleń, wystaw lub obsługi imprez indywidualnych organizatorów. Po zakończeniu realizacji inwestycji Gmina będzie odpowiedzialna za zarządzanie placami i ulicami oraz budynkiem Dworca Kolejowego, Gmina będzie wynajmować i z tego tytułu będzie pobierała czynsz dzierżawny.

W przedstawionym we wniosku opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy powstały w kwestii, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 100% wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy związane z przebudową budynku dworca kolejowego jakie zostaną dokonane w związku z inwestycją pod nazwą „X”.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczające jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

W świetle powołanych powyżej przepisów, odpłatnie realizowane w ramach umów cywilnoprawnych świadczenie usług przez jednostki samorządu terytorialnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatne świadczenie usług na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Czynności wykonywane na podstawie zawartych przez Gminę umów cywilnoprawnych realizowane są w ramach prowadzonej przez Gminę działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Wyłączenie z opodatkowania na mocy powołanego wyżej art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie znajduje w tej sytuacji zastosowania, co skutkuje opodatkowaniem czynności najmu budynku dworca kolejowego, wykonywanych przez Gminę.

Analiza przywołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że Gmina nabywając towary i usługi celem rewitalizacji infrastruktury, o której mowa we wniosku z zamiarem jej wykorzystywania do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (najem), nabywała je do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i tym samym działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu ust. 1 tego artykułu.

Podsumowując, ze względu na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących zakupy związane z przebudową budynku dworca kolejowego w związku z realizacją projektu pn. „X”.

Wątpliwości Wnioskodawcy powstały również w kwestii, możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 100% wynikającą z faktur VAT dokumentujących zakupy związane z zagospodarowaniem terenu wokół dworca kolejowego w związku z inwestycją pod nazwą „X.” w części dotyczącej zagospodarowania terenu wokół dworca kolejowego.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Mając zatem na uwadze wskazane przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych dla Wnioskodawcy, dokumentujących nabywane w celu realizacji ww. projektu towary i usługi. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że wszystkie zakupy związane z zagospodarowaniem terenu wokół dworca kolejowego na potrzeby realizacji projektu pn. „X” nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę. Tym samym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „X.”.

Reasumując, całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.