IPPP2/443-967/14-2/KBr | Interpretacja indywidualna

Prawa do odliczenia podatku VAT z zastosowaniem proporcji - części wspólne budynku
IPPP2/443-967/14-2/KBrinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. lokal użytkowy
 3. odliczenia
 4. prawo do odliczenia
 5. spółdzielnie
 6. usługi remontowo-budowlane
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki/Pana - przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z zastosowaniem proporcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z zastosowaniem proporcji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia przeprowadza remonty budynków ze środków funduszu remontowego i otrzymuje faktury, które dotyczą wykonania:

 1. remontów klatek schodowych w budynkach wielokondygnacyjnych, w których znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe. W jednym z nich lokale użytkowe mieszczą się na pierwszym piętrze budynku (zajmują całe pierwsze piętro), tak więc dojście do nich odbywa się poprzez klatkę schodową parteru (na parterze są lokale mieszkalne), a następnie schodami lub windą.

Remont dotyczył wszystkich klatek schodowych, gdzie znajdują się lokale mieszkalne, nie remontowano klatki na pierwszym piętrze, gdzie znajdują się lokale użytkowe.

Spółdzielnia jest zdania, że remont klatek dotyczył również lokali użytkowych, gdyż poprzez klatkę parteru i schody następuje dojście do tych lokali, ponieważ osobnego wejścia do nich nie ma.

 1. remontów części wspólnych budynków i terenów wokół nich, tj:
  • instalacji centralnego ogrzewania (c.o.),
  • instalacji elektrycznej,
  • instalacji odgromowej zamontowanej na budynkach,
  • instalacji zasilającej budynki w zimną i ciepłą wodę (remont pionów i poziomów, oraz uziemienia instalacji),
  • remontów pokrycia dachowego budynków,
  • remontów oświetlenia oraz wymiana lamp i chodników na zewnątrz budynków,
  • remontów hydroforni.

Jeśli remonty dotyczą prac - jw. wykonywanych w budynkach wielokondygnacyjnych, w których znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe, zakupione usługi remontowe dotyczą wszystkich lokali w danym budynku (tj. zarówno mieszkalnych jak użytkowych) i w związku z tym zakup usług remontowych dotyczy zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej.

 1. usług projektowych (w tym projekty termomodernizacji), kosztorysowych oraz rzeczoznawczych związanych z remontami dotyczącymi pkt 1 i 2.

Dotyczy to: wykonania pomiarów obciążeń linii zasilających, sprawdzenia stopnia ich wykorzystania i ocenę konieczności ich wymiany, jak również sprawdzenie stanu rozet piętrowych, ustalenie możliwości zwiększenia mocy szczytowej w świetle przydziału przez zakład energetyczny dla lokali użytkowych, kuchni elektrycznych w miejsce gazowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo uznając, że w opisanych sprawach należy zastosować proporcjonalne odliczenie VAT od wykonanych remontów na podstawie art. 86 oraz 91 ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółdzielnia przeprowadza remonty budynków ze środków funduszu remontowego i otrzymuje faktury, które dotyczą wykonania:

 1. remontów klatek schodowych w budynkach wielokondygnacyjnych, w których znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe. W jednym z nich lokale użytkowe mieszczą się na pierwszym piętrze budynku (zajmują całe pierwsze piętro), tak więc dojście do nich odbywa się poprzez klatkę schodową parteru (na parterze są lokale mieszkalne ), a następnie schodami lub windą.

Remont dotyczył wszystkich klatek schodowych, gdzie znajdują się lokale mieszkalne, nie remontowano klatki na pierwszym piętrze, gdzie znajdują się lokale użytkowe.

Spółdzielnia jest zdania, że remont klatek dotyczył również lokali użytkowych, gdyż poprzez klatkę parteru i schody następuje dojście do tych lokali, ponieważ osobnego wejścia do nich nie ma. Tak więc Spółdzielnia sądzi, że może zastosować odliczenie VAT z faktury za remont klatek parteru stosując proporcję zgodnie z art. 91 ustawy o VAT, gdyż usługa zakupiona w ramach remontu dotyczy zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej i nie da się jednoznacznie przypisać kosztów do poszczególnych rodzajów sprzedaży.

 1. remontów części wspólnych budynków i terenów wokół nich, tj:
  • instalacji centralnego ogrzewania (c.o. ),
  • instalacji elektrycznej,
  • instalacji odgromowej zamontowanej na budynkach,
  • instalacji zasilającej budynki w zimną i ciepłą wodę (remont pionów i poziomów, oraz uziemienia instalacji),
  • remontów pokrycia dachowego budynków,
  • remontów oświetlenia oraz wymiana lamp i chodników na zewnątrz budynków,
  • remontów hydroforni.

Jeśli remonty dotyczą prac - jw. wykonywanych w budynkach wielokondygnacyjnych, w których znajdują się zarówno lokale mieszkalne jak i użytkowe, to Spółdzielnia stoi na stanowisku, że zakupione usługi remontowe dotyczą wszystkich lokali w danym budynku (tj. zarówno mieszkalnych jak użytkowych) i w związku z tym zakup usług remontowych dotyczy zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej, tak więc Spółdzielnia ma prawo do odliczenia VAT w proporcji zgodnie z art. 91 ustawy o VAT.

 1. usług projektowych (w tym projekty termomodernizacji), kosztorysowych oraz rzeczoznawczych związanych z remontami dotyczącymi pkt 1 i 2.

Dotyczy to: wykonania pomiarów obciążeń linii zasilających, sprawdzenia stopnia ich wykorzystania i ocenę konieczności ich wymiany, jak również sprawdzenie stanu rozet piętrowych, ustalenie możliwości zwiększenia mocy szczytowej w świetle przydziału przez zakład energetyczny dla lokali użytkowych, kuchni elektrycznych w miejsce gazowych.

Spółdzielnia jest zdania, że ma prawo do odliczenia VAT z faktur dotyczących projektów, kosztorysów oraz rzeczoznawstwa na prace wymienione w punkcie 1 i 2 na takich samych zasadach jak odliczenie VAT z faktur za wykonane remonty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

W przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, tj. zwolnionymi od podatku VAT, zastosowanie znajdują przepisy art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to w myśl art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Stosownie do dyspozycji art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zasady ustalania proporcji zostały określone w art. 90 ust. 4-10 ustawy.

Wskazać należy, że stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, ze proporcja ta wynosi 0%

W przedstawionych okolicznościach sprawy Wnioskodawca ponosi wydatki na nabycie towarów i usług, których jak wskazuje nie jest w stanie jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju świadczonych usług: podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i korzystających ze zwolnienia od podatku. Wykonywane prace dotyczą m.in. remontów klatek schodowych, z których korzystają zarówno mieszkańcy, jak i korzystający z lokali użytkowych. Spółdzielnia ponosi również wydatki związane z remontami części wspólnych budynku i terenów wokół nich. Ponadto Wnioskodawca nabywa także usługi projektowe, kosztorysowe oraz rzeczoznawcze związane z ww. remontami.

W przypadku, gdy nabycie towarów i usług jest związane z budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i lokale użytkowe, należy ocenić, że zakupy te są związane zarówno z czynnościami opodatkowanymi (dającymi prawo do odliczenia), jak i zwolnionymi (niedającymi prawa do odliczenia). W takiej sytuacji należy więc przyporządkować odpowiednie kwoty podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną. W niniejszej sprawie przy realizacji prawa do odliczenia należy kierować się przede wszystkim zapisem art. 86 i 90 ust. 1 ustawy, a więc należy ustalić rzeczywisty zakres prawa do odliczenia, który powinien być miarodajny i uzasadniony. Jednakże należy podkreślić, że wyłącznie Wnioskodawca znający specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie ustalić stosowny klucz podziału w celu wyliczenia prawidłowej kwoty podatku naliczonego do odliczenia.

W przypadku natomiast, gdy nie jest możliwe rzetelne wyodrębnienie kwot podatku naliczonego (tj. przypisanie konkretnych kwot podatku naliczonego), związanego wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, Spółdzielnia powinna dokonywać odliczenia podatku naliczonego związanego z opisanymi zakupami na podstawie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2-10 ustawy o podatku od towarów i usług, z tym jednak zastrzeżeniem, że odliczenie to w późniejszych latach wymagać będzie, na podstawie art. 91 ww. ustawy, dokonywania stosownych korekt.

W świetle powyższych okoliczności stanowisko Spółdzielni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.