IPPP2/443-958/14-3/MT | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupów dokonanych przed dniem formalnej rejestracji w zakresie podatku VAT
IPPP2/443-958/14-3/MTinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. obowiązek
 3. prawo do odliczenia
 4. rejestracja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 29 września 2014 r. (data wpływu 1 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupów dokonanych przed dniem formalnej rejestracji w zakresie podatku VAT– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupów dokonanych przed dniem formalnej rejestracji w zakresie podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą. Wpis zawiera następujące kody PKD: 47.99 Z; 13.99 Z, 18.12 Z, 22.22 Z, 46.19 Z, 46.42 Z, 47.91 Z, 68.10 Z, 68.20 Z, ale głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Działalność opiera się na sprzedaży towarów z tworzyw sztucznych - wyroby foliowe. Wnioskodawca dokonuje zakupów towarów i sprzedaje je w formie nieprzetworzonej. W dniu 25 września 2014 r. Wnioskodawca złożył do Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7, w której wykazał dostawę towarów w wysokości 52313 zł i VAT 12032 zł oraz wykazał nabycie towarów i usług pozostałych w wysokości 69875 zł i VAT 16071 zł. W deklaracji Wnioskodawca wykazał nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym dokonał przeniesienia nadwyżki VAT w wysokości 4039 zł na następny okres rozliczeniowy.

W dniu 26 września 2014 r. okazało się, że Wnioskodawca nie złożył do Urzędu Skarbowego VAT-R - zgłoszenie rejestracyjne dla VAT. W formularzu VAT-R Wnioskodawca zaznaczył poz. 33 „podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy”. W poz. 38 Wnioskodawca wskazał datę 1 sierpnia 2014 r. - data od której Wnioskodawca chciał być płatnikiem. W poz. 50 Wnioskodawca zaznaczył VAT-7 i w poz. 57 Wnioskodawca wskazał miesiąc sierpień 2014 r. Wnioskodawca prowadzi sprzedaż opodatkowaną. Wnioskodawca nie prowadzi sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z VAT. Od 1 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca dokonuje zakupów jako płatnik VAT i prowadzi sprzedaż jako płatnik VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy Wnioskodawca może odliczyć VAT naliczony z zakupów dokonanych od 1 sierpnia 2014 r., pomimo złożenia VAT-R w dniu 26 września 2014 r....
 2. Czy w przypadku działalności gospodarczej rejestracja VAT jest obowiązkowa...
 3. Czy niedopełnienie obowiązku rejestracji dokumentem VAT-R powinno wobec Wnioskodawcy wywoływać jakiekolwiek konsekwencje...

Zdaniem Wnioskodawcy, w dniu 25 września 2014 r. Wnioskodawca złożył do Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7, w której wykazał dostawę towarów w wysokości 52313 zł i VAT 12032 zł oraz wykazał nabycie towarów i usług pozostałych w wysokości 69875 zł i VAT 16071 zł. W deklaracji Wnioskodawca wykazał nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym i dokonał przeniesienia nadwyżki VAT w wysokości 4039 zł na następny okres rozliczeniowy. W dniu 26 września 2014 r. okazało się, że Wnioskodawca nie złożył do Urzędu Skarbowego VAT-R - zgłoszenie rejestracyjne dla VAT. W formularzu VAT-R Wnioskodawca zaznaczył poz. 33 „ podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy”. W poz. 38 Wnioskodawca wskazał datę 1 sierpnia 2014 r. - data od której Wnioskodawca jest płatnikiem VAT. W poz. 50 Wnioskodawca zaznaczył VAT-71 w poz. 57 Wnioskodawca wskazał miesiąc sierpień 2014 r. Wnioskodawca prowadzi sprzedaż opodatkowaną. Wnioskodawca nie prowadzi sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z VAT.

Ad. 1

Od 1 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca dokonuje zakupów jako płatnik VAT i prowadzi sprzedaż jako płatnik VAT. Wnioskodawca uważa, że pomimo nieterminowego, formalnego niedopełnienia rejestracji w zakresie VAT przed rozpoczęciem czynności opodatkowanych VAT mógł odliczyć VAT z zakupów dokonanych od 1 sierpnia 2014 r. Od czasu rozpoczęcia działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonywał zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i w terminie właściwym dla rozliczeń miesięcznych Wnioskodawca złożył do Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7. Od 1 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca zachowywał się jak czynny podatnik/płatnik VAT pomimo nie zgłoszenia tego faktu na VAT-R przed dokonaniem pierwszej dostawy towarów i świadczenia usług. Okoliczności te wskazują, że mimo formalnego braku rejestracji do podatku VAT, Wnioskodawca zachowywał się jak zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług, nie korzystający ze zwolnienia od podatku. Wnioskodawca dokonywał zakupów towarów handlowych i usług. Wnioskodawca dokonywał sprzedaży towarów i usług. Wnioskodawca nie dokonywał zakupów środków trwałych.

Ad. 2

Jeśli bowiem rejestracja VAT jest obowiązkiem, który nie został przez Wnioskodawcę dopełniony, to rozpoczęta przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza od początku nie jest prowadzona zgodnie z prawem. Podatnik VAT musi doliczać do sprzedaży VAT, podsumowywać go w danym okresie i wpłacać do urzędu skarbowego. Wnioskodawca naliczał VAT przy sprzedaży i musiałby go wpłacić do US, gdyby nie dokonane zakupy. Wobec tego Wnioskodawca odliczył VAT naliczony z dokonanych zakupów od VAT-u należnego.

Ad. 3

Wnioskodawca uważa, że nie, bo najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że zarejestrował swoją działalność i dotrzymał terminu złożenia deklaracji VAT. Gdyby Wnioskodawca nie dotrzymał terminu złożenia deklaracji VAT, to być może miałby problem z odliczeniem VAT.

Polskie przepisy o VAT określają, że czynnym podatnikiem VAT musi być każdy przedsiębiorca, który: prowadzi sprzedaż alkoholu i innych towarów objętych akcyzą, dostarcza wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, dostarcza nowe środki transportu (np. samochody), sprzedaje tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę, świadczy usługi prawnicze, doradztwa, a także usługi jubilerskie, nie posiada siedziby na terenie kraju. Jest jeszcze limit 150 000 zł - zwolnienia podmiotowego. Ten limit oznacza jednak, że każda firma, która nie kwalifikuje się do obligatoryjnej rejestracji VAT, może zacząć działalność jako zwolniona z VAT. Wnioskodawca nie chciał z tej opcji korzystać, ponieważ od początku prowadzenia działalności traktował siebie jak czynnego podatnika VAT. Wnioskodawca wystawiał faktury bez adnotacji, że jest podmiotowo zwolniony z VAT. Już w pierwszym miesiącu działalności Wnioskodawca przekroczył próg obowiązującego zwolnienia w przeliczeniu proporcji dni pozostających do końca roku od momentu rozpoczęcia działalności Wobec tego Wnioskodawca podkreśla, że zachowywał się od początku jak czynny podatnik VAT, a teraz okazuje się, że może nim nie być ze względu na braku złożenia do US formularza VAT-R

Przedsiębiorca będąc czynnym podatnikiem VAT musi doliczać VAT do sprzedanych towarów i usług, ale ma prawo zmniejszyć go o VAT z faktur zakupowych dokumentujących wydatki ponoszone w związku z prowadzoną działalnością. To podstawowa zaleta, którą Wnioskodawca wykorzystał od momentu rozpoczęcia działalności.

Art. 86 mówi że „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi:

 1. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi

Wnioskodawca dokonywał sprzedaży towarów z naliczonym VAT 23% i odliczał VAT z tytułu nabycia tych towarów.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i uzasadnienie, zdaniem Wnioskodawcy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z nabyciem towarów i usług służących wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych za okres, gdy Wnioskodawca nie widniał w rejestrze podatników VAT, Wnioskodawca naliczał VAT należny. Wnioskodawca złożył w terminie VAT-7 za sierpień 2014 Wnioskodawca nie może stracić możliwości odliczenia VAT od dnia 1 sierpnia 2014 r., bo to na samym początku działalności spowodowałoby problemy finansowe. Brak złożenia przez Wnioskodawcę VAT-R nie był celowy. Wnioskodawca raczej działał w nieświadomości, że powinien go złożyć chcąc być prawnym płatnikiem VAT.

Wobec powyższego Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że może odliczyć VAT naliczony z zakupów dokonanych od 1 sierpnia 2014 r., pomimo złożenia VAT-R w dniu 26 września 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei działalność gospodarcza, stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowy warunek dający prawo do odliczenia podatku naliczonego zawarty jest w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Wyraża on ogólną zasadę, zgodnie z którą w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usług.

Z powołanych przepisów wynika, że związek zakupu z czynnością podlegającą opodatkowaniu jest jednym z podstawowych warunków, które musi spełnić podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Przepis ten wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że do podstawowych zasad wspólnego systemu podatku VAT należy m.in. zasada neutralności podatku, dla podatnika rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i ma na celu zapewnienie neutralności tego podatku dla podatników VAT czynnych. Podatnik ma prawo do skorzystania z tego prawa w określonych przepisami terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego określonych warunków pozytywnych (związku nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi), jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych m.in. w art. 88 ustawy o VAT.

Terminy, w których powstaje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, ustawodawca określił w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 10 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie do art. 86 ust. 10b ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w:

 1. ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny;
 2. ust. 2 pkt 4 lit. c - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:
  1. otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
  2. uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek;
 3. ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Z kolei, w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT wskazano, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na przepis art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Na mocy art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Art. 96 ust. 5 ustawy o VAT stanowi, że jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

 1. przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
 2. przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
 3. przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4;
 4. przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej czynności.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Rejestracji należy dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ww. ustawy o VAT, przy czym przepis nie określa, jak wcześnie rejestracja powinna nastąpić. Natomiast powinna ona nastąpić najpóźniej w dzień poprzedzający dokonanie pierwszej czynności opodatkowanej. Jest to termin o charakterze instrukcyjnym - ustawa nie wiąże żadnych rzeczywistych sankcji w przypadku późniejszej rejestracji. Rejestracji należy dokonać w urzędzie skarbowym, którego właściwość określa art. 2 pkt 13 ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że w momencie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnik spełni warunek formalny i od tego momentu może realizować uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

W myśl art. 99 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy o VAT Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

Wydane na podstawie powyższej delegacji ustawowej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r. poz. 394) określa w § 1 pkt 1) m.in. wzór deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz wzór deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy o VAT, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, wraz z objaśnieniami do tych deklaracji, stanowiącymi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że od dnia 1 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą. Działalność opiera się na sprzedaży towarów z tworzyw sztucznych - wyroby foliowe. Wnioskodawca dokonuję zakupów towarów i sprzedaje je w formie nieprzetworzonej. W dniu 25 września 2014 r. Wnioskodawca złożył do Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7, w której wykazał dostawę towarów w wysokości 52313 zł i VAT 12032 zł oraz wykazał nabycie towarów i usług pozostałych w wysokości 69875 zł i VAT 16071 zł. W deklaracji Wnioskodawca wykazał nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym i dokonał przeniesienia nadwyżki VAT w wysokości 4039 zł na następny okres rozliczeniowy. W dniu 26 września 2014 r. okazało się, że Wnioskodawca nie złożył do Urzędu Skarbowego VAT-R - zgłoszenie rejestracyjne dla VAT. W formularzu VAT-R Wnioskodawca zaznaczył poz. 33 „podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. W poz. 38 Wnioskodawca wskazał datę 1 sierpnia 2014 r. - data od której Wnioskodawca chciał być płatnikiem. W poz. 50 Wnioskodawca zaznaczył VAT-7 i w poz. 57 Wnioskodawca wskazał miesiąc sierpień 2014 r. Wnioskodawca prowadzi sprzedaż opodatkowaną. Wnioskodawca nie prowadzi sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z VAT. Od 1 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca dokonuje zakupów jako płatnik VAT i prowadzi sprzedaż jako płatnik VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w ramach prowadzonej działalności, ale przed formalną rejestracją dla celów VAT oraz czy taka rejestracja jest obowiązkowa i czy niedopełnienie tego obowiązku we właściwym terminie będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami.

Treść ww. art. 88 ust. 4 ustawy o VAT nie wskazuje, aby do nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego konieczne było posiadanie statusu podatnika zarejestrowanego w momencie otrzymania faktur zakupu. Jednak status podatnika czynnego (zarejestrowanego) konieczny jest w momencie wykazywania odliczenia.

Oznacza to, że podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to mógł zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego w momencie realizacji uprawnienia. Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą albo przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego.

Należy podkreślić, że jedną z fundamentalnych zasad konstrukcji podatku od towarów i usług jest prawo podatnika do odliczenia podatku zapłaconego w cenie przy nabyciu towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą. Jak wyżej wskazano, podstawowa zasada wspólnotowego systemu VAT, jaką jest zasada neutralności podatku, jest rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego wpływają na neutralność tego podatku i mogą wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej.

Zgodnie z cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, kształtuje się w danym okresie rozliczeniowym. Zdarzeniem uprawniającym do obniżenia podatku należnego - co wynika z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT w zw. z art. 86 ust. 10b – jest powstanie obowiązku podatkowego u dostawcy towaru oraz otrzymanie przez kupującego faktury, a ewentualne późniejsze rozliczenie podatku jest konsekwencją już nabytego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.

Należy rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Jak już wspomniano, jego realizacja następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia, i aby skutecznie zrealizować już powstałe uprawnienie podatnik musi usunąć - najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako podatnika.

Ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej. Przy tym, to od podatnika zależy, czy ze swojego prawa do odliczenia skorzysta. Niemniej, ustawodawca narzucił podatnikom, chcącym dokonać odliczenia podatku VAT od dokonanych nabyć, obowiązek rejestracji jako podatnika VAT czynnego.

Z uwagi na opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych od dnia rozpoczęcia działalności (tj. 1 sierpnia 2014 r.) i otrzymanych przed dniem formalnego dokonania rejestracji dla celów podatku VAT (26 września 2014 r), ponieważ zakupy te zostały poniesione w związku z opodatkowaną działalnością gospodarczą tj. sprzedażą tworzyw sztucznych (wyroby foliowe). W niniejszej sprawie należy zwrócić uwagę, że Wnioskodawca od czasu rozpoczęcia działalności gospodarczej wykazał w deklaracji VAT nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym i dokonał jej przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, dokonuje zakupów jako płatnik VAT i prowadzi sprzedaż jako płatnik VAT oraz dokonuje zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Okoliczności te wskazują, że Wnioskodawca mimo formalnego braku rejestracji do podatku VAT, zachowywał się jak zarejestrowany czynny podatnik podatku VAT i nie miał zamiaru korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT, gdyż jak wskazał w opisie sprawy już w pierwszym miesiącu działalności Wnioskodawcy został przekroczony próg obowiązującego zwolnienia w przeliczeniu proporcji dni pozostających do końca roku od momentu rozpoczęcia działalności. W konsekwencji Wnioskodawca prowadząc działalność gospodarczą już od 1 sierpnia 2014 r. zachowywał się jak czynny podatnik podatku VAT, pomimo że na ten dzień formalnie jeszcze nim nie był w skutek dokonanej pomyłki w zgłoszeniu rejestracyjnym. Zatem należy stwierdzić, że Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z zakupów dokonanych od 1 sierpnia 2014 r., pomimo złożenia formularza VAT-R w dniu 26 września 2014 r i nie spowoduje to jakichkolwiek konsekwencji wobec Wnioskodawcy.

Zatem, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, a także wspomnianą zasadę neutralności podatku VAT, należy stwierdzić, że Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją do podatku od towarów i usług, skoro wydatki te zostały poniesione w związku z opodatkowaną działalnością gospodarczą, tj. sprzedażą tworzyw sztucznych (wyroby foliowe). Warunek rejestracji jest niezbędny w momencie skorzystania z tego prawa. Prawo to można zrealizować na zasadach określonych w przepisach art. 86 ust. 10, 11 i 13 ustawy o VAT, o ile nie zachodzą inne wyłączenia wskazane w art. 88 ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.