IPPP2/443-952/14-6/AO | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w kosztach ponoszonych podczas organizacji warsztatów edukacyjnych będących przedmiotem wniosku o dofinansowanie
IPPP2/443-952/14-6/AOinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 26 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z 6 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r. ) oraz pismem nadanym 17 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) a także pismem nadanym 8 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) na wezwanie Organu z 4 listopada 2014 r. znak sprawy IPPP2/443-952/14-4/AO (skutecznie doręczone 6 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w kosztach ponoszonych podczas organizacji warsztatów edukacyjnych będących przedmiotem wniosku o dofinansowanie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w kosztach ponoszonych podczas organizacji warsztatów edukacyjnych będących przedmiotem wniosku o dofinansowanie. Niniejszy wniosek uzupełniony został pismem z 6 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r. ) oraz pismem nadanym 17 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) a także pismem nadanym 8 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) na wezwanie Organu z 4 listopada 2014 r. znak sprawy IPPP2/443-952/14-4/AO (data doręczenia 6 listopada 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą m.in. na świadczeniu usług edukacyjnych nr PKWiU 85.59.19.0. Działalność ta jest objęta podatkiem od towarów i usług ze stawką „zw” wg art. 43 ust. 1 pkt 27.

W ramach prowadzonej działalności w czerwcu 2013 r. Wnioskodawca złożył wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Z.” o dofinansowanie organizacji edukacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży. Wszystkie koszty ponoszone w związku z przeprowadzeniem warsztatów ściśle wiążą się z działalnością edukacyjną, objętą stawką VAT „zw”. Projekt ten zakłada refundację wyłącznie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta.

Jako przedsiębiorca - w myśl art. 88 ust. 4 oraz art. 113 ust. 1 - Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wartość sprzedaży opodatkowanej w firmie Wnioskodawca w poprzednim roku podatkowym, nie przekroczyła kwoty 150 000 zł.

Przedsięwzięcie nie będzie służyło czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku, zawartego w kosztach ponoszonych podczas organizacji warsztatów edukacyjnych, będących przedmiotem wniosku o dofinansowanie, złożonego w LGD „Z.”...

Stanowisko Wnioskodawcy,

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o wartość podatku naliczonego. Wg art. 43 ust. 1 pkt 27 „...zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjainym i wyższym, świadczone przez nauczycieli...” Wszelkie koszty ponoszone przez przedsiębiorcę świadczącego usługi z zakresu edukacji, wykazane na podstawie faktur są kosztami rzeczywistymi, ponieważ ustawa nie przewiduje dla tej grupy towarów i usług podatku VAT. Wszystkie nabywane towary i usługi w ramach przedstawionego projektu mają związek z działalnością opodatkowaną stawką „zw”, wynikającą z art. 43 ust. 1 pkt 27.

Ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96. Również w myśl art. 113 ust. 1 „...zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł...” a do tych zalicza się Wnioskodawca (ok. 30 000 przychodu w poprzednim roku podatkowym).

W związku z powyższym Wnioskodawcy nie przysługuje zwrot podatku VAT od poniesionych kosztów warsztatów dla dzieci.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 cyt. ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ww. ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą m.in. na świadczeniu usług edukacyjnych. Działalność ta jest objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności w czerwcu 2013 r. Wnioskodawca złożył wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Z.” o dofinansowanie organizacji edukacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie nie będzie służyło czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Wszystkie koszty ponoszone w związku z przeprowadzeniem warsztatów ściśle wiążą się z działalnością edukacyjną, objętą „zw” stawką VAT. Jako przedsiębiorca Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Z analizy przywołanych wyżej przepisów wynika, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy o VAT wyklucza odliczenie podatku w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W niniejszych okolicznościach podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizacją edukacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży nie został spełniony. Jak wskazał Wnioskodawca nabywane towary i usługi związane z realizacją warsztatów nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Wszystkie koszty ponoszone w związku z przeprowadzeniem warsztatów ściśle wiążą się z działalnością edukacyjną, objętą zwolnioną stawką podatku VAT. Ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji, w świetle przywołanych przepisów i przedstawionej treści wniosku należy stwierdzić, że skoro towary i usługi nabywane w związku z organizacją warsztatów edukacyjnych nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych to Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z organizacją warsztatów edukacyjnych będących przedmiotem wniosku o dofinansowanie złożonego w LGD „Z.”. Tym samym, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
ITPP1/443-1302/14/EK | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP1/443-1347/14/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.