IPPP2/443-930/11-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie lokalu, z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ustalonej na podstawie obrotów uzyskanych przez Stronę w poprzednim roku podatkowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2011r. (data wpływu 3 sierpnia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o pełną wysokość podatku naliczonego związanego z nabyciem lokalu biurowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o pełną wysokość podatku naliczonego związanego z nabyciem lokalu biurowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik - Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, świadczącą usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami na zlecenie, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług. Obecnie spółka świadczy usługi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządzając nieruchomością mieszkalną i osiągając z tego tytułu przychody, które zwolnione są z podatku od towarów i usług na mocy § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W celu prowadzenia powyższej działalności spółka najmuje lokal biurowy, zlokalizowany w zarządzanej nieruchomości, który stanowi miejsce wykonywania działalności oraz adres spółki.

Właściciel lokalu jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponieważ tylko część pomieszczeń jest wykorzystywana przez spółkę, spółka podnajmuje część powierzchni tego lokalu innym podmiotom, osiągając przychody z najmu, opodatkowane podstawową stawką VAT.

Spółka planuje nabycie najmowanego lokalu w celu inwestycyjnym. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa tego lokalu nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług oraz będzie opodatkowana podstawową stawką tego podatku.

Po nabyciu lokalu, spółka tymczasowo będzie kontynuowała prowadzenie działalności w tym lokalu oraz będzie wynajmowała część powierzchni lokalu dotychczasowym podnajemcom, osiągając z tego tytułu przychody opodatkowane podstawową stawką VAT.

Celem Spółki dla dokonania tej inwestycji (nabycia lokalu) jest sprzedaż przedmiotowego lokalu w przyszłości, dla osiągnięcia dochodu w wyniku wzrostu wartości nieruchomości. Spółka planuje sprzedaż tego lokalu w ciągu najbliższych 5 lat - celem operacji gospodarczej nabycia lokalu jest inwestycja własna, a wykorzystywanie go w międzyczasie częściowo na potrzeby własne (biuro) jest funkcją dodatkową.

Potencjalnemu sprzedającemu lokal biurowy z tytułu nabycia tego lokalu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nie były ponoszone wydatki na ulepszenie lokalu biurowego. Pierwsze zasiedlenie lokalu nastąpiło 3 marca 2008r. Wnioskodawca rozlicza podatek VAT naliczony według wskaźnika proporcji, zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług (na podstawie proporcji obliczonej zgodnie z ust. 2-8 tego artykułu).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy spółce przysługiwało będzie prawo do odliczenia pełnej wysokości podatku od towarów i usług naliczonego w wyniku nabycia lokalu od podatku należnego, z możliwością wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni, zważywszy że lokal będzie wykorzystywany do osiągania przychodów z najmu opodatkowanych podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy w myśl art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ponieważ nabyty lokal służył będzie osiąganiu przychodów z najmu, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a w przyszłości zostanie sprzedany (przy czym sprzedaż ta również zostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług), zakup lokalu, przy dokonaniu którego podatek zostanie naliczony, będzie związany bezpośrednio z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy spółce przysługiwało będzie prawo do odliczenia pełnej wysokości podatku od towarów i usług naliczonego w wyniku nabycia lokalu od podatku należnego, z możliwością wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni, ponieważ lokal będzie wykorzystywany do osiągania przychodów z najmu opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Powyższe regulacje wskazują, iż odliczenie podatku naliczonego to przysługujące zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług całkowite bądź częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego dotyczącego opodatkowanych dostaw towarów i świadczenia usług o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 cyt. ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Z powyższych uregulowań wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, wyklucza natomiast możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo, o czym stanowi art. 90 ust. 3 cyt. ustawy.

W ust. 4 art. 90 cyt. ustawy wskazano, iż proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż Strona jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, świadczącą usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami na zlecenie, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług. Obecnie spółka świadczy usługi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządzając nieruchomością mieszkalną i osiągając z tego tytułu przychody, które zwolnione są z podatku od towarów i usług na mocy § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W celu prowadzenia powyższej działalności spółka najmuje lokal biurowy, zlokalizowany w zarządzanej nieruchomości, który stanowi miejsce wykonywania działalności oraz adres spółki. Ponieważ tylko część pomieszczeń jest wykorzystywana przez Spółkę, Spółka podnajmuje część powierzchni tego lokalu innym podmiotom, osiągając przychody z najmu, opodatkowane podstawową stawką VAT.

Spółka planuje nabycie najmowanego lokalu w celu inwestycyjnym. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa tego lokalu nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług oraz będzie opodatkowana podstawową stawką tego podatku.

Po nabyciu lokalu, spółka tymczasowo będzie kontynuowała prowadzenie działalności w tym lokalu oraz będzie wynajmowała część powierzchni lokalu dotychczasowym podnajemcom, osiągając z tego tytułu przychody opodatkowane podstawową stawką VAT.

Ustalając prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w pierwszej kolejności obowiązkiem podatnika jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane, tj. do sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz sprzedaży podlegającej temu podatkowi (zwolnionej i opodatkowanej). Zasadę proporcjonalnego odliczenia, o której mowa w art. 90 ust. 2 stosuje się do wydatków określanych jako „zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną”.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć lokal, który będzie w części wykorzystywał do celów prowadzonej działalności gospodarczej, która jest zwolniona z podatku od towarów i usług oraz będzie go w części wynajmował, co będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem. Zatem w przedmiotowej sprawie dla ustalenia kwoty podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z tytułu nabycia przedmiotowego lokalu, należy zastosować odpowiedni podział podatku naliczonego. Bowiem zgodnie z uregulowaniami art. 86 ust. 1 cyt. ustawy, w okolicznościach przedstawionych przez Spółkę, przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego tylko w odniesieniu do czynności związanych z wynajmem lokalu, zaś prawo takie w ogóle Spółce nie przysługuje w odniesieniu do świadczonych przez nią usług w zakresie zarządzania nieruchomością mieszkalną na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej.

Z powyższych okoliczności wynika więc, iż Wnioskodawca wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zarówno zwolnione z tego podatku jak i podlegające opodatkowaniu według właściwej stawki podatku VAT.

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz odnosząc się do sytuacji przedstawionej we wniosku należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z zakupem lokalu, jednakże z uwzględnieniem zasad zawartych w przytoczonych przepisach art. 90 ust. 1 i następnych ustawy o podatku od towarów i usług. Bowiem w przywołanych uregulowaniach ustawodawca nie dał podatnikom możliwości wyboru kryterium według którego będą dokonywać odliczeń podatku naliczonego. W art. 90 ust. 3 cyt. ustawy jednoznacznie określił, w jaki sposób należy ustalić proporcję, według której następnie należy dokonywać odliczeń. Proporcja ta opiera się wyłącznie na kwotach obrotów osiągniętych bądź szacowanych.

W odniesieniu więc do podatku naliczonego wskazanego w fakturze dokumentującej nabycie lokalu, który związany będzie z działalnością gospodarczą zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną, w celu wyliczenia kwoty podatku naliczonego przysługującego do odliczenia, Wnioskodawca winien zastosować właściwą proporcję, według wskaźnika ustalonego jako udział rocznego obrotu z działalności gospodarczej opodatkowanej w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej i zwolnionej, na podstawie art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zwrócić jednocześnie należy uwagę na treść art. 91 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy. Zgodnie z art. 91 ust. 1 cyt. ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Natomiast art. 91 ust. 2 cyt. ustawy wskazuje, iż w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Jeżeli więc nabyty lokal zostanie zaliczony do środków trwałych Wnioskodawcy, a jego wartość przekroczy 15.000 zł, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonywania korekty kwoty odliczonego podatku, o której mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, przez okres 10 lat.

Wnioskodawca wskazał, iż celem Spółki dla dokonania inwestycji (nabycia lokalu) jest sprzedaż przedmiotowego lokalu w przyszłości, dla osiągnięcia dochodu w wyniku wzrostu wartości nieruchomości. Spółka planuje sprzedaż tego lokalu w ciągu najbliższych 5 lat - celem operacji gospodarczej nabycia lokalu jest inwestycja własna, a wykorzystywanie go w międzyczasie częściowo na potrzeby własne (biuro) jest funkcją dodatkową.

Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 91 ust. 4 cyt. ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Jak stanowi art. 91 ust. 5 cyt. ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Z art. 91 ust. 6 wynika, iż w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

  1. opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
  2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 91 ust. 7 cyt. ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Jak wynika z art. 91 ust. 7a cyt. ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

Jeżeli zatem Wnioskodawca w okresie korekty, tj. w okresie dziesięcioletnim dokona zbycia nabytego lokalu, zobowiązany będzie do skorygowania wartości odliczonego podatku naliczonego zapłaconego przy jego nabyciu, z uwzględnieniem zapisów wynikających z ww. art. 91 ust. 4 – ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług. Jeżeli więc Spółka dokona sprzedaży nabytego lokalu po pięciu latach od dnia zakupu, a sprzedaż ta zostanie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług, należało będzie przyjąć, iż lokal aż do końca okresu korekty (do upływu 10 letniego terminu) jest wykorzystywany w całości do czynności opodatkowanych i dokonać stosownej korekty odliczonego podatku naliczonego, w oparciu o przepisy ww. art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownej korekty należało będzie dokonać jednorazowo w wysokości ustalonej dla całego pozostałego okresu korekty w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym zmieni się owe przeznaczenie przyjmując, że dalsze wykorzystanie jest związane z czynnościami opodatkowanymi.

Reasumując, w świetle powołanych wyżej przepisów oraz przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie lokalu, z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ustalonej na podstawie obrotów uzyskanych przez Stronę w poprzednim roku podatkowym.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sposobu określenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia przy jednoczesnym realizowaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych uznać należało za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.