IPPP2/443-929/14-2/KBr | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia kompleksowej usługi marketingowej
IPPP2/443-929/14-2/KBrinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. odliczanie podatku naliczonego
 3. prawo do odliczenia
 4. programy lojalnościowe
 5. usługi marketingowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia kompleksowej usługi marketingowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia kompleksowej usługi marketingowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. <dalej: X. lub Spółka> jest organizatorem Programu - programu lojalnościowego skierowanego do osób fizycznych <Uczestnicy>, które zgłosiły chęć przystąpienia do Programu oraz dokonały na wskazanych stacjach paliw zakupu towarów lub usług, których zakup premiowany jest punktami <Punkty>.

Celem Programu jest nagradzanie Uczestników za dokonywanie przez nich zakupu towarów lub usług w sieci stacji własnych oraz w sieci stacji franczyzowych <Stacje D., Franczyzobiorcy>.

Zgodnie z treścią Regulaminu Programu, za zakup towarów i usług objętych Programem Uczestnik otrzymuje Punkty. Punkty przyznawane są Uczestnikowi nieodpłatnie. Otrzymane Punkty Uczestnik może wymienić na Nagrody wskazane w obowiązującym Katalogu Programu, w tym także na rabaty udzielane przy nabyciu określonych towarów lub usług <Rabaty>.

Wydawane (nieodpłatnie bądź sprzedawane z Rabatem) Nagrody dzielą się na dwie grupy:

 1. towary i usługi stanowiące ofertę stacji paliw (będących w ciągłej sprzedaży detalicznej),
 2. towary spoza oferty detalicznej stacji paliw.

Wymiana Punktów na Nagrody lub Rabaty odbywa się zarówno na stacjach własnych X., jak i na Stacjach D. współpracujących z X. na podstawie Umowy Franczyzy, przy czym na stacjach franczyzowych wydawane są wyłącznie Nagrody spoza oferty detalicznej stacji paliw, które nie stanowią własności Franczyzobiorcy (stanowią własność X.). Przy ich wydaniu na rzecz Uczestników Programu franczyzobiorca nie działa w imieniu własnym lecz w imieniu i na rzecz X.

X. odpowiadając na zapotrzebowanie stacji franczyzowych (celem zrównania oferty na stacjach franczyzowych ze stacjami paliw X., a tym samym zwiększenia konkurencyjności stacji paliw D.), rozważa rozszerzenie oferty Nagród na stacjach franczyzowych o Nagrody będące w ofercie detalicznej stacji franczyzowej. Jako Nagrody mogą być także przyznawane Rabaty. Sprzedaż Nagrody z Rabatem Franczyzobiorca będzie ewidencjonować przy użyciu kasy rejestrującej, Uczestnik Programu otrzyma paragon fiskalny.

Franczyzobiorca w ramach Programu wydawał będzie nieodpłatnie, w imieniu i na rzecz X. Nagrody stanowiące własność X. Sama czynność wydania Nagród przez Franczyzobiorcę następować będzie odpłatnie jako składnik usługi marketingowej, lecz nie będzie obejmować ceny wydanej Nagrody.

Rozszerzenie zakresu oferty nagród na stacje franczyzowe oznaczać będzie rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez Franczyzę na rzecz X.

Zakres usług realizowanych na rzecz X. w związku z udziałem Franczyzy w Programie obejmować będzie:

 1. Obsługę Uczestników w ramach realizacji procesów związanych z funkcjonowaniem Programu, w szczególności w zakresie:
  1. magazynowania, ewidencjonowania i wydań kart programu lojalnościowego,
  2. pozyskiwania nowych uczestników Programu,
  3. rejestrowania i przetwarzania informacji, które zasilają bazy danych X. umożliwiając pozyskanie wiedzy marketingowej o Uczestnikach,
  4. obsługi reklamacji dotyczącej Programu od Uczestników,
  5. magazynowania, ewidencjonowania i wydań Uczestnikom prezentów z oferty katalogu nagród stanowiące własność X.,
  6. udzielania rabatów na nagrody stanowiące własność franczyzobiorcy,
  7. realizowania i obsługi zamówień na nagrody z katalogu,
  8. obsługi dedykowanych dla Programu akcji promocyjnych (informowanie i obsługa Uczestnika),
  9. udostępniania Uczestnikom materiałów reklamowych Programu i partnerów programu.
 2. Reklamę na stacji paliw Programu oraz reklamę innych podmiotów - partnerów współpracujących z X. w ramach programu lojalnościowego.

Z tytułu świadczonych przez Franczyzę kompleksowych usług marketingowych, o których mowa powyżej, Franczyzobiorca po zakończeniu okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT, potwierdzającej wykonanie przedmiotowej usługi na rzecz X. Usługa opodatkowana będzie stawka podstawową w wysokości 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana od franczyzobiorcy faktura VAT, potwierdzająca wykonanie kompleksowej usługi marketingowej, opodatkowanej według podstawowej stawki opodatkowania VAT (23%) uprawnia wnioskodawcę do odliczenia podatku naliczonego, wykazanego na fakturze w pełnej wysokości...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Franczyzobiorcę w pełnej wysokości.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze otrzymanej z tytułu nabycia towarów i usług.

Powyższa regulacja jest konsekwencją zastosowania fundamentalnej zasady podatku od towarów i usług - zasady neutralności podatku.

Zasada neutralności podatku polega na zapewnieniu podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą uniknięcia obciążenia podatkiem VAT. W praktyce zasada sprowadza się do prawa do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług przez co zapewnia całkowite uwolnienie podmiotu gospodarczego od obciążeń z tytułu podatku VAT.

Wspólny system podatku VAT zapewnia, że każda działalność gospodarcza, bez względu na jej cel i efekt, jeżeli sama podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny” (wyrok ETS C-37/95 Ghent Coal Terminnal). Analogicznie stanowisko Trybunał zaprezentował w wyrokach C- 268/83 (Rompelman) oraz C -317/94 (Elida Gips).

Zasada neutralności oraz wynikające z niej prawo do odliczenia podatku naliczonego oznacza, że wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego muszą wynikać z Dyrektywy 2006/112 oraz być wyraźnie określone w ustawie.

Analizując prawo do odliczenia podatku naliczonego należy mieć zatem na uwadze dwie kwestie:

 • powiązanie nabywanych towarów lub usług z czynnościami opodatkowanymi VAT oraz
 • spełnienie przesłanek nieuprawniających podatnika do skorzystania z prawa do odliczenia.

Kluczowym warunkiem do nabycia prawa do odliczenia VAT jest powiązanie nabywanych usług z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują jaki związek musi zaistnieć pomiędzy nabytymi towarami bądź usługami a czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT aby mógł on w pełni skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, co oznacza, że związek ten może być zarówno bezpośredni, jak i pośredni.

Spółka pragnie podkreślić, że świadczone przez Franczyzobiorcę usługi marketingowe w ramach obsługi Programu lojalnościowego, polegające na promowaniu produktów Spółki wśród konsumentów i kontrahentów Spółki w sposób bezpośredni przekładają się na sprzedaż towarów na stacjach paliw X. oraz na stacjach franczyzowych.

Rozszerzenie oferty na stacje franczyzowe przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności tych stacji, co skutkować będzie zwiększeniem liczby klientów, chcących skorzystać z oferty rabatowej, a tym samym zwiększeniem sprzedaży detalicznej.

Zwiększenie sprzedaży (w szczególności paliw) na stacjach franczyzowych generuje zwiększenie sprzedaży hurtowej paliw X., gdyż zgodnie z umową franczyzową, Franczyzobiorca zobligowany jest do sprzedaży paliwa nabytego wyłącznie od X..

Tym samym spełniony jest związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nabyciem usług marketingowych a czynnościami opodatkowanymi VAT (sprzedażą detaliczną oraz hurtową X.), co uprawnia Spółkę do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Franczyzobiorcę w pełnej wysokości.

W zakresie powiązania nabywanych usług marketingowych z czynnościami opodatkowanymi wypowiadał się wielokrotnie Sąd Administracyjny. Także organy podatkowe stoją na stanowisku, że usługi te służą czynnościom opodatkowanym.

Przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2007 r. sygn. III SA/Wa 1444/07, WSA stwierdził, że „cel promocji, jakim jest zachęcanie nabywców do kupowania wyrobów podatnika, przesądza o tym, że wydatki te ponoszone są w celu związanym ze sprzedażą opodatkowaną. Inaczej rzecz ujmując, wydatki te mają na celu generowanie sprzedaży opodatkowanej, a zatem w związku z tymi wydatkami podatnik ma prawo do określonego w art. 86 ust. 1 u.p.t.u prawo do odliczenia podatku naliczonego”.

Analogiczne stanowisko przedstawione zostało w interpretacji indywidualnej z dnia 26 kwietnia 2011 r., sygn. IPPP2/443-352/11-2/KAN.

W przywołanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że „Spółka jako podatnik VAT czynny, ma prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego faktur dokumentujących zakup usług marketingowych polegających na promowaniu produktów Spółki wśród konsumentów i kontrahentów, ze względu na fakt, że poniesione wydatki służyć będą Spółce do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług”.

W opisanym stanie faktycznym nieodpłatne wydanie nagród na stacjach franczyzowych może następować wyłącznie w odniesieniu do nagród stanowiących własność X. (sama czynność wydania Nagród przez Franczyzobiorcę następuje odpłatnie jako składnik usługi marketingowej, lecz nie obejmuje ceny wydawanego towaru, którego nabycie oraz opodatkowanie leży po stronie X.).

Spółka pragnie podkreślić, że w odniesieniu do przedmiotowych usług marketingowych nie mają także zastosowania ograniczenia prawa do odliczenia VAT, wskazane w art. 88 ustawy o VAT, żaden bowiem z przypadków enumeratywnie wskazany w ww. przepisie nie odnosi się do usług marketingowych opisanych we wniosku.

W skład usługi marketingowej w żadnym przypadku nie wchodzi wydanie towarów bądź świadczenie usług, które nie podlegają opodatkowaniu bądź są niego zwolnione.

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że w odniesieniu do usług marketingowych świadczonych przez Franczyzobiorcę na rzecz Spółki, przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego przez Franczyzobiorcę na fakturze VAT w pełnej wysokości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.