IPPP2/443-852/14-8/MT | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie przedmiotu transakcji oraz do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym.
IPPP2/443-852/14-8/MTinterpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. prawo do odliczenia
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 4. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie przedmiotu transakcji oraz do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie przedmiotu transakcji oraz do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) należy do międzynarodowej grupy Y. (dalej „Grupa”), produkującej m.in. składniki do napojów niealkoholowych. Spółka planuje nabyć od Z sp. z o.o. (dalej: „Zbywca”) niektóre składniki majątkowe obecnie wykorzystywane przez ten podmiot w ramach działalność polegającej na produkcji mrożonek owocowych i warzywnych oraz produkcji koncentratów i przecierów owocowych. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Polsce opodatkowaniu od całości osiąganych dochodów. Jedynym wspólnikiem Wnioskodawcy jest Y. sp. z o.o.

Zarówno Wnioskodawca jak i Zbywca są czynnymi podatnikami VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.

Wnioskodawca w ramach transakcji zakupu planuje nabyć wyłącznie wybrane składniki majątkowe Zbywcy (dalej „Transakcja”) wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

 1. prawa oraz obowiązki wynikające z wybranych umów (m.in. umowa na dostawę energii, umowy leasingu kotła parowego, areatorów oraz pompy z silnikiem, umowa dzierżawy stawów, umowy najmu zawarte z firmami telekomunikacyjnymi) (dalej: „Umowy”),
 2. prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego gruntów (dalej: „Grunty”), na których w większości usytuowane są budynki i budowle, wraz z prawami do usytuowanych na nich budynków wraz z wyposażeniem trwale z nim związanym (dalej: „Budynki”) oraz budowli w tym parkingu, drogi, ogrodzenia, sieci przesyłowych itp. pełniących wobec Budynków funkcje służebne (dalej: „Budowle”).

Budynki, Budowle oraz Grunty (dalej łącznie: „Nieruchomości”) są położone w Polsce.

Wyżej wymienione Nieruchomości oraz Umowy stanowią przedmiot Transakcji (dalej: „Przedmiot Transakcji”).

Nieruchomości będące Przedmiotem Transakcji można podzielić na następujące kategorie:

 1. Budynki oraz Budowle nigdy niepodlegające ulepszeniom nabyte przez Zbywcę w latach 2002-2004 w całości lub w części stanowiącej udział w użytkowaniu wieczystym gruntu (i własności Budynków i Budowli), w ramach czynność podlegających VAT (zarówno opodatkowanych jak i zwolnionych z VAT);
 2. Budynki oraz Budowle nabyte przez Zbywcę w latach 2002-2004 w ramach czynności podlegających VAT (zarówno opodatkowanych jak i zwolnionych z VAT), które podlegały ulepszeniom, których wartość nie przekroczyła 30% ich wartości początkowej a od daty rozpoczęcia użytkowania po ulepszeniu nie minęło 5 lat;
 3. Budynki oraz Budowle nabyte przez Zbywcę w latach 2002-2004 w całości lub w części stanowiącej udział w użytkowaniu wieczystym gruntu (i własności Budynków i Budowli), w ramach czynności podlegających VAT (zarówno opodatkowanych jak i zwolnionych z VAT), które podlegały ulepszeniom, gdzie wartość ostatnich ulepszeń przekroczyła 30% ich wartości początkowej a od daty rozpoczęcia ich użytkowania po ulepszeniu nie minęło 5 lat;
 4. Budynki i Budowle usytuowane na działkach nr. 704, 705, oraz 774/3, których wartość jest niematerialna w stosunku do kwoty transakcji, nabyte przez Zbywcę w latach 2002-2003 w całości lub w części stanowiącej udział w użytkowaniu wieczystym gruntu (i własności Budynków i Budowli), przy zakupie których nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT (transakcja zwolniona z VAT), w stosunku do których dokonywano ulepszeń, których wartość przekroczyła 30% ich wartości początkowej a od dnia ich dokonania minęło 5 lat (i w tym okresie Budynki i Budowle były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych VAT);
 5. Budynki i Budowle wybudowane przez Zbywcę, dla których sprzedaż w ramach planowanej Transakcji będzie pierwszym po wybudowaniu oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu;
 6. Grunty niezabudowane o charakterze budowlanym;
 7. Budynki i Budowle, które zostaną nabyte przez Zbywcę od ich obecnego właściciela w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu VAT (tj. opodatkowanej właściwą stawką VAT lub korzystającej ze zwolnienia z VAT) w postaci udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz w prawie własności Budynków i Budowli, uzupełniającego udział nabyty w latach 2002-2004, zgodnie z pkt 1, 3, 4 powyżej. Zbywca nie dokona żadnych nakładów na ulepszenie nabywanego udziału (części). Zbycie omawianej kategorii Budynków i Budowli przez Zbywcę do Wnioskodawcy w ramach Transakcji nastąpi w ciągu 2 lat od ich nabycia przez Zbywcę w postaci udziału uzupełniającego. Omawiany udział w Budynkach i Budowlach nie był nigdy przedmiotem wydania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

W ramach Transakcji nie zostaną nabyte żadne inne składniki ani prawa majątkowe Zbywcy poza składnikami majątkowymi wspomnianymi powyżej. W szczególności Transakcją nie będą objęte:

 1. tajemnice handlowe, księgi i pozostała dokumentacja handlowa,
 2. umowy handlowe z dostawcami surowców i odbiorcami produktów,
 3. pozwolenia administracyjne, w tym niezbędne do kontynuowania działalności Zbywcy,
 4. zapasy,
 5. inne środki trwałe,
 6. środki pieniężne na rachunku bankowym,
 7. zobowiązania oraz należności (z wyjątkiem zobowiązań i należności wynikających z Umów, o których mowa w punkcie a), które stanowią Przedmiot Transakcji).

W ramach Transakcji Zbywca zobowiąże się do wsparcia Wnioskodawcy w zakresie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z wybranych pozwoleń administracyjnych na podmiot wskazany przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca nie przejmie również żadnych pracowników Zbywcy.

Należy podkreślić, że nie jest intencją Wnioskodawcy ani Zbywcy nabycie całego przedsiębiorstwa Zbywcy ani jego zorganizowanej części (dalej: „ZCP”).

Zbywca nie prowadzi analityki finansowo - księgowej pozwalającej na przyporządkowanie do działalności związanej z Przedmiotem Transakcji przychodów, kosztów, zobowiązań i należności odrębnie od innych pozycji. Nie są również prowadzone - oddzielne rachunki bankowe przeznaczone do rozliczeń związanych z działalnością związaną z przedmiotem Transakcji. Tym samym u Zbywcy nie jest prowadzona odrębna ewidencja zdarzeń gospodarczych pozwalająca na przyporządkowanie przedmiotowi Transakcji czy też poszczególnym jego elementom przychodów, kosztów, należności i zobowiązań.

Przedmiot Transakcji nie został u Zbywcy wydzielony jako odrębny dział, wydział, departament lub inna jednostka organizacyjna, Po dokonaniu transakcji Zbywca planuje prowadzić działalność gospodarczą polegającą m.in. na administrowaniu pozostałym majątkiem Zbywcy, prowadzeniu rozliczeń z kontrahentami (zarówno wierzycielami jak i dłużnikami), prowadzeniu księgowości i rozliczeń prawno-podatkowych oraz sprzedaży posiadanych zapasów produktów. Zbywca planuje również, iż w przyszłość zostanie wszczęta likwidacja jego działalności.

Natomiast Wnioskodawca planuje prowadzić działalność gospodarczą polegającą m.in. na świadczeniu usług wynajmu Nieruchomości nabytych w ramach Transakcji m.in. innym spółkom z Grupy, które będą stanowić odpłatne świadczenie usług najmu, podlegające opodatkowaniu VAT wg stawki 23%. W celu świadczenia przedmiotowych usług Wnioskodawca będzie również wykorzystywał Umowy, które stanowią Przedmiot Transakcji.

Planowane jest, że zarówno Wnioskodawca, jak i Zbywca złożą w stosunku do planowanej Transakcji sprzedaży Nieruchomości oświadczenie, na warunkach określonych w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT.

Zbywca dokumentując Transakcję wystawi na Spółkę fakturę VAT. Cena określona na fakturze VAT dotyczyć będzie nabywanych Nieruchomości oraz Umów.

Wnioskodawca ureguluje należność wynikającą z faktury w jednej ustalonej w ramach Transakcji płatności, która zostanie uregulowana w ustalonym terminie.

Wnioskodawca chce również wskazać, że niezależnie od Transakcji, inne spółki z Grupy planują nabycie w drodze odrębnych transakcji wybranych składników majątku Zbywcy tj. urządzeń i maszyn oraz wybranych pozwoleń, w tym w zakresie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów, na wytwarzanie odpadów, emisji gazów cieplarnianych, wodnoprawne jak również przejęcie pracowników Zbywcy w drodze ich przeniesienia do Spółki na podstawie art. 231 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr. 21, poz. 94 ze zm.). Podmioty te złożą również Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie nabycia przez siebie składników majątku, praw i obowiązków.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż Zbywca złoży wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie sprzedaży w analogicznym stanie faktycznym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie Przedmiotu Transakcji oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opinii Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej dostawę Przedmiotu Transakcji przez Zbywcę oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym ponieważ będzie on wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT oraz Transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług podlegające VAT w zakresie, w którym Transakcja nie będzie podlegać obligatoryjnemu zwolnieniu z opodatkowania VAT pod warunkiem, że strony złożą wymagane oświadczenia. W zakresie dostawy Budynków i Budowli usytuowanych na działkach nr. 704, 705 oraz 774/3 Transakcja będzie podlegać obligatoryjnemu zwolnieniu z opodatkowania VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 • eksport towarów;
 • import towarów na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się m.in. przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowość prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również np. przeniesienie praw do własności niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

W świetle powyższego, transakcja nabycia w ramach Transakcji opisanej powyżej w niniejszym wniosku będzie stanowić odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji przedmiotowa Transakcja będzie co do zasady podlegała opodatkowaniu VAT, według właściwej sławki VAT wynikającej z ustawy o VAT.

W szczególności zatem, zdaniem Wnioskodawcy, Przedmiotem Transakcji nie będzie zakup przedsiębiorstwa lub ZCP, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT (które to czynności są wyłączone z zakresu opodatkowania VAT). Poniżej Wnioskodawca przedstawia argumenty przemawiające za przyjętą przez siebie kwalifikacją Przedmiotu Transakcji.

Przedmiot Transakcji a przedsiębiorstwo

W opinii Wnioskodawcy, planowanej Transakcji nie można uznać za nabycie przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia przedsiębiorstwa dla celów tej ustawy. Ze względu na powyższe oraz uwzględniając definicję zawartą w innych ustawach, w doktrynie i judykaturze prawa podatkowego jest powszechnie akceptowane, iż dla celów podatku VAT pojęcie przedsiębiorstwa powinno być rozumiane zgodnie z jego definicją zawartą w art. 551 kodeksu cywilnego (dalej: „KC”). W myśl regulacji zawartej w tym przepisie, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei, w myśl art. 552 KC, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika ż treści czynności albo z przepisów szczególnych, W konsekwencji, sprzedaż przedsiębiorstwa (wyłączona z zakresu ustawy o VAT) ma miejsce jedynie wtedy, gdy wszystkie wymienione w art. 551 KC elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym) zostaną przekazane nabywcy. W przeciwnym razie, jeżeli jakiekolwiek istotne składniki tworzące przedsiębiorstwo nie zostaną przeniesione na nabywcę, sprzedaży takiej nie należy postrzegać jako zbycia przedsiębiorstwa.

W sytuacji zaprezentowanej przez Wnioskodawcę, jak już zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Transakcji nie będzie towarzyszył transfer szeregu kluczowych składników, składających się na powyższą definicję przedsiębiorstwa przesądzających o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Zbywcy. Z perspektywy Spółki, przedmiotem nabycia będą tylko niektóre składniki należące do majątku Zbywcy tj. Umowy i Nieruchomości. Ze względu na ograniczony zakres transakcji, jedynie przejmowane prawa i obowiązki nie pozwoliłyby na samodzielne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym.

W ocenie Spółki, Nieruchomości oraz Umowy nie będą stanowić przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o VAT. Przedmiot Transakcji nie wyczerpuje bowiem przytoczonej powyżej definicji przedsiębiorstwa na gruncie prawa cywilnego. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 grudnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-828/13-2/MK), 19 grudnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-774/13-2/MK), 16 października 2012 r (sygn. IPPP2/443-879/12-4/BH), 8 sierpnia 2012 r. (sygn. IPPP2/443-611/12-2/BH) oraz 13 listopada 2008 r. (sygn. IPPP1/443-1637/08-03/MPe) i w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 listopada 2013 r. (sygn. ITPB3/423-441/13/DK).

Na uwagę zasługuje również zawarta w ustawowej definicji przedsiębiorstwa i niejednokrotnie podkreślana w orzecznictwie sądów (np. wyrok NSA z dnia 22 stycznia 1997 r., sygn.: SA/Sz 2724/95 oraz wyrok NSA z dnia 24 listopada 1999 r. sygn.: I SA/Kr 1189/99) kwestia, iż przedsiębiorstwo nie jest tylko sumą jego składników, lecz ich zorganizowanym zespołem. Zdaniem Wnioskodawcy, składniki majątkowe będące przedmiotem planowanej Transakcji nie stanowią zorganizowanego zespołu gdyż know-how pozostający w związku z działalnością gospodarczą Zbywcy, prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z bieżącą obsługą Nieruchomości, w tym umowy z dostawcami mediów i ochrony Nieruchomości, nie zostaną przejęte przez Wnioskodawcę.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na brak transferu kluczowych składników, składniki materialne i niematerialne przenoszone w ramach opisywanej Transakcji nie będą mogły stanowić niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze. W tym kontekście, warto zwrócić uwagę na wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008r. (sygn. akt III SA/Wa 540/08), w którym sąd zaznaczył, że „ocena, czy doszło do nabycia przedsiębiorstwa jest, więc możliwa in concrelo, a miarodajne jest ustalenie, czy nabyto minimum środków, bez których kontynuowanie przez nabywcę działalności gospodarczej realizowanej przed zbyciem nie jest możliwe”.

W ocenie Wnioskodawcy, w planowanej transakcji nie dojdzie do przeniesienia rzeczonego minimum środków, wystarczających do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a w celu jej prowadzenia Wnioskodawca będzie musiał podjąć dalsze działania, aby zapewnić brakujące składniki majątku, podpisać umowy z dostawcami mediów itp.

Planowane jest, że po dokonaniu powyższej Transakcji, Zbywca będzie prowadzić działalność gospodarczą obejmującą m.in administrowanie pozostałym majątkiem, rozliczenia z kontrahentami (wierzycielami i dłużnikami), prowadzenie księgowości rozliczeń prawno-podatkowych oraz sprzedaż posiadanych zapasów produktów. Zbywca planuje również, iż w przyszłość zostanie wszczęta likwidacja jego działalności.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy nie można uznać, że przedmiotem nabycia w ramach planowanej Transakcji opisanej powyżej w niniejszym wniosku i objętej zakresem pytania będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT. W ocenie Wnioskodawcy, przedmiot Transakcji nie wyczerpuje bowiem przytoczonej powyżej definicji przedsiębiorstwa na gruncie prawa cywilnego, która jest również przyjmowana na gruncie ustawy o VAT.

Przedmiot Transakcji a ZCP

W opinii Wnioskodawcy, planowanej Transakcji nie można również uznać za nabycie ZCP.

Stosownie bowiem do art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez ZCP rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespól składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc pod uwagę powyższą definicję oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych (w tym m.in. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 stycznia 2012 r. (sygn. IBPP3/443-1122/11/AM), warunkami uznania danego zespołu składników majątkowych za ZCP, które muszą być spełnioną łącznie są:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie pozwalających na realizację określonych zadań gospodarczych (przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych);
 2. zespół tych składników powinien być wyodrębniony organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Powyższe oznacza, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębną działalność (np. po zbyciu na rzecz innego podmiotu), lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Innymi słowy, w ocenie Wnioskodawcy, dla uznania, że w przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z ZCP decydujący jest fakt wyodrębnienia takiego zespołu składników majątkowych w istniejącym przedsiębiorstwie tak, aby w momencie odrębnego działania na rynku mogło być prowadzone jako samodzielne przedsiębiorstwo. Jednocześnie sprzedający musi tak wyodrębnić majątek z istniejącego przedsiębiorstwa aby nabywca - bez żadnego dodatkowego wkładu z własnej strony - mógł przy ich użyciu prowadzić przedsiębiorstwo. Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej funkcjonalnej.

Ad (a) Wyodrębnienie funkcjonalne

W praktyce podatkowej przyjmuje się, iż kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego danego zespołu składników jest spełnione jeżeli składniki te pozostają między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować, jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie, nie zaś zespół przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest to, że stanowią własność jednego podmiotu.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2013 r. (sygnatura ILPP1/443-378/13-2/JSK) wskazał, że:

<...> zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość)”. Podobne stanowisko znaleźć można w innych interpretacjach prawa podatkowego (np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 2 października 2012 r. (sygnatura IBPBI/2/423-795/12/SD), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 15 grudnia 2011 r., sygnatura IBPBI/2/423-1159/11/CzP), oraz wyrokach sądów administracyjnych (np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r., sygnatura akt III SA/Wa 2836/11).

W ocenie Wnioskodawcy, pomiędzy składnikami majątku, tj. Nieruchomościami i Umowami będącymi przedmiotem opisanej transakcji nabycia nie będzie istnieć wyraźny związek funkcjonalny. Ponadto przeniesione aktywa nie umożliwią Spółce podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej bez dodatkowych składników majątkowych, które już są w jej posiadaniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z opisem przedstawionym w zdarzeniu przyszłym, nabyte przez Wnioskodawcę Przedmiot Transakcji będzie stanowił zbiór przypadkowych elementów, niepowiązany ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. Przedmiot Transakcji nie będzie wyodrębniony formalnie jako odrębna jednostka w ramach Spółki i nie będzie tworzyć funkcjonalnej całości, realizującej określone, właściwe jej cele i zadania gospodarcze.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego nie zostanie spełniony w odniesieniu do przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego Przedmiotu Transakcji związanego bezpośrednio z działalnością Spółki.

Ad (b) Wyodrębnienie organizacyjne

Ustawa o VAT nie określa, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 października 2012 r., sygnatura IPPP2/443-879/12-4/BH).

Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZCP ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2013 r., sygnatura ILPP1/443-232/13-4/AI. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 września 2012 r., sygnatura IPPP1/443-547/12-2/MPe, podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 marca 2008 r. sygnatura IP-PB3-423-524/07-2/MB).

W opisanym zdarzeniu przyszłym Przedmiot Transakcji nie będzie w żaden sposób wydzielony w strukturze organizacyjnej Zbywcy, tj. nie funkcjonuje jako odrębny dział, wydział czy też oddział. Tym samym w ocenie Wnioskodawcy nie można mówić o jakimkolwiek wyodrębnieniu organizacyjnym Przedmiot Transakcji.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, kryterium wyodrębnienia organizacyjnego nie zostanie spełniony w odniesieniu do przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego Przedmiotu Transakcji związanego bezpośrednio z działalnością Spółki.

Ad (c) Wyodrębnienie finansowe

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku prowadzenia przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa odrębnej księgowości, pozwalającej na niezależne ustalenie wyniku finansowego tej jednostki, tj. w sytuacji, gdy poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie tej jednostce przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań, związanych z jej działalnością.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez tę zorganizowaną część przedsiębiorstwa zadań gospodarczych.

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, brak jest u Zbywcy odpowiedniego przyporządkowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych do Przedmiotu Transakcji. W sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku nie jest prowadzona żadna odrębna księgowość dla części przedsiębiorstwa Zbywającego, lecz ustalany jest jeden wspólny wynik finansowy obejmujący całość działalności prowadzonej przez Zbywającego. W związku z tym nie podlegają oddzieleniu finanse Zbywcy od finansów zbywanego przez niego w opisanym zdarzeniu przyszłym Przedmiotu Transakcji.

W konsekwencji, Przedmiot Transakcji, który Wnioskodawca zamierza nabyć w ramach Transakcji, w żaden sposób nie został wyodrębnione (wydzielone) finansowo w ramach przedsiębiorstwa Zbywcy.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, kryterium wyodrębnienia finansowego nie zostanie spełnione w odniesieniu do przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego Przedmiotu Transakcji.

Ad (d) Możliwość funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo

Jako kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Takie podejście znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych wydawanych na przestrzeni ostatnich lat, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 18 maja 2012 r. (sygnatura ITPB3/423-120/12/DK), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 2 kwietnią 2012 r. (sygnatura ILPB4/423-4/12-2/ŁM), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 31 sierpnia 2011 r. (sygnaturą ITPB3/423-291/11/DK) oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r. (sygn. akt SA/Gd 1097/96).

Innymi słowy aby część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład ZCP muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W konsekwencji należy uznać, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Przedmiot Transakcji nie będzie spełniał przesłanek wyodrębnienia funkcjonalnego, a zatem nie będzie stanowić ZCP.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nabycie dokonane przez Wnioskodawcę w ramach Transakcji opisanej w niniejszym wniosku nie będzie stanowić transakcji zbycia przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i w związku z tym planowana Transakcja powinna być uznana za odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji transakcja będzie co do zasady podlegała opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT według stawki właściwej.

W następnej kolejności należy rozstrzygnąć jaka stawka (stawki) VAT (względnie zwolnienie) będzie miała zastosowanie do nabywanych w ramach planowanej Transakcji Nieruchomości.

Opodatkowanie VAT nabycia Nieruchomości jako odpłatnej dostawy towarów uwagi na fakt, iż planowana transakcja nabycia Nieruchomości stanowi odpłatną dostawę towarów, tj. dostawę budynków budowli i ich części, należy rozstrzygnąć, czy którekolwiek ze zwolnień z opodatkowania VAT określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz 10 a ustawy o VAT znajdzie zastosowanie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawa budynków, budowli i ich części jest zwolniona z VAT, poza następującym wyjątkami:

i. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
ii. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jednocześnie, zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

i. wybudowaniu lub
ii. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Ponadto w sytuacji, gdy przedmiot opodatkowania nie może być objęty zwolnieniem wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należy zbadać, czy zastosowanie znajdzie zwolnienie z VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od VAT dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

i. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
ii. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosi) takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartość początkowej tych obiektów.

Powyższe obligatoryjne zwolnienie z opodatkowania VAT stosuje się jedynie w przypadku łącznego spełnienia warunków określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) i b).

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zastrzeżenie wynikające z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, który stanowi, że warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli dostawa nieruchomości nie będzie podlegać obligatoryjnemu zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT, transakcja ta będzie podlegać obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT.

Natomiast w przypadku, gdy dostawa nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować z przedmiotowego zwolnienia z VAT i wybrać opodatkowanie VAT dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywcą budynku, budowli lub ich części:

i. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,
ii. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie VAT dostawy budynku, budowli lub ich części.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 zwalnia się z VAT dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Odnosząc powyższe do planowanego zdarzenia przyszłego, należy rozpatrzyć możliwość zastosowania zwolnienia z VAT poszczególnych kategorii Nieruchomości będących przedmiotem planowanej Transakcji. W konsekwencji należy uznać, że sprzedaż:

 1. Budynków oraz Budowli nigdy niepodlegających ulepszeniom nabytych przez Zbywcę w latach 2002-2004 w ramach czynności podlegających VAT (zarówno opodatkowanych jak i zwolnionych z VAT), dla których upłynął okres 2 lat od ich nabycia (t.j. pierwszego zasiedlenia) podlega zwolnieniu z VAT z opcją rezygnacji ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT;
 2. Budynków oraz Budowli nabytych przez Zbywcę w latach 2002-2004 w ramach czynności podlegających VAT (zarówno opodatkowanych jak i zwolnionych z VAT), które podlegały ulepszeniom, których wartość nie przekroczyła 30% ich wartość początkowej a od daty rozpoczęcia użytkowania po ulepszeniu nie minęło 5 lat (w związku z faktem, że od ich pierwszego zasiedlenia minęły co najmniej 2 lata) podlega zwolnieniu z VAT z opcją rezygnacji ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT;
 3. Budynków oraz Budowli nabytych przez Zbywcę w latach 2002-2004 w ramach czynności podlegających VAT (zarówno opodatkowanych jak i zwolnionych z VAT), które podlegały ulepszeniom, których wartość przekroczyła 30% ich wartości początkowej, a od daty rozpoczęcia ich użytkowania po ulepszeniu nie minęło 5 lat (co w konsekwencji powoduje, że planowana sprzedaż będzie stanowić pierwsze zasiedlenie dla celów VAT) ze względu na brak możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT podlega opodatkowaniu VAT wg 23% stawki podatku:
 4. Budynków i Budowli usytuowanych na działkach nr. 704, 705 oraz 774/3 nabytych przez Zbywcę w latach 2002-2003, przy zakupie których nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT (transakcja zwolniona z VAT), w stosunku do których dokonywano ulepszeń (co najmniej 5 lat przed dokonaniem planowanej Transakcji) których wartość przewyższyła wartość 30% ich wartości początkowej, stanowić będą ich pierwsze zasiedlenie, zatem zwolnienie z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit a) ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania. W konsekwencji, dostawa w tym zakresie będzie podlegać obligatoryjnemu zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a w zw. art. 43 ust. 7a ustawy o VAT;
 5. Budynków i Budowli wybudowanych przez Zbywcę, dla których sprzedaż w ramach planowanej Transakcji będzie pierwszym po wybudowaniu oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu (sprzedaż stanowić będzie pierwsze zasiedleniem w rozumieniu ustawy o VAT) ze względu na brak możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu VAT według 23% stawki podatku;
 6. Gruntów niezabudowanych o charakterze budowlanym podlega opodatkowaniu 23% VAT z uwagi na fakt, że niezabudowane tereny budowlane nie podlegają wyłączeniu z VAT, w szczególności nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Podsumowując, Dostawa Nieruchomości wskazanych w punktach 1-2 spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W konsekwencji, do przedmiotowej transakcji nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT regulujący przypadki obowiązkowego zwolnienia dostaw budynków, budowli lub ich części nieobjętych zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Podatnicy, zgodnie z treścią art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, mogą zrezygnować ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT pod warunkiem, iż: (i) są czynnymi podatnikami VAT oraz (ii) jednocześnie złożą odpowiednie oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 art. 43 ust. 11.

W konsekwencji, na skutek podjęcia decyzji przez Wnioskodawcę, jak również przez Zbywcę o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, przedmiotowa dostawa Nieruchomości określonych w punktach 1-2 podlegać będzie opodatkowaniu wg podstawowej stawki podatku VAT, która obecnie wynosi 23%.

Dodatkowo, dostawa Budynków i Budowli usytuowanych na działkach nr 704, 705 oraz 774/3 określonych w punkcie 4, spełnia warunki do uzyskania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a) w zw. art. 43 ust. 7a ustawy o VAT. W związku z tym Zbywcy nie będzie przysługiwało prawo rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania transakcji VAT wynikające z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, a Transakcja w tym zakresie będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT.

Równocześnie sprzedaż Nieruchomości określonych w punktach 3, 5 i 6 powyżej będzie podlegać opodatkowaniu 23% VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe konkluzje znajdują pełne zastosowanie niezależnie od tego czy nabycie Budynków i Budowli przez Zbywcę nastąpiło w całości czy w części (stanowiącej udział w użytkowaniu wieczystym oraz własności Budynków i budowli (dotyczy to kategorii 1, 3 i 4). Nabycie udziału w Budynkach i Budowlach należy bowiem traktować tak jak nabywanie towaru w rozumieniu ustawy o VAT. Taki wniosek jest uzasadniony treścią uchwały NSA z dnia 24 października 2011 r. (sygn. I FPS 2/11), zgodnie z którą każda transakcja zbycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu (i we współwłasności budynków) stanowi odrębną dostawę towaru.

Odrębnej kwalifikacji podatkowej podlega opisana we wniosku kategoria 7 tj. Budynki i Budowle, które zostaną przez Zbywcę nabyte jako udział uzupełniający wcześniej nabyty udział w użytkowaniu wieczystym i własności Budynków i Budowli (czyli udział uzupełniający udziały mieszczące się w kategoriach 1, 3 i 4 omówionych powyżej). Zdaniem Wnioskodawcy, taki sposób nabycia należy konsekwentnie traktować tak jakby Budynki i Budowle miały być częściowo przedmiotem nabycia przez Zbywcę od ich obecnego właściciela (czyli jako transakcję nabycia towarów w rozumieniu ustawy o VAT w związku z ww. uchwalą NSA z 24 października 2011 roku, sygn. I FPS 2/11). Skutki zbycia omawianej kategorii Budynków i Budowli (kategoria 7) do Wnioskodawcy będą zależne od sposobu opodatkowania VAT ich nabycia przez Zbywcę:

 1. nabycie ze zwolnieniem od VAT

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku gdy transakcja nabycia omawianego udziału przez Zbywcę od jego obecnego właściciela będzie podlegała zwolnieniu od VAT, do transakcji zbycia tego udziału na rzecz Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 10 a) ustawy o VAT. Transakcja nabycia udziału przez Zbywcę będzie stanowiła pierwsze zasiedlenie tej części Budynków i Budowli (gdyż nigdy wcześniej nie były one wydawane w wykonaniu czynności opodatkowanej VAT). Zbywca nie będzie miał jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tej części obiektów z uwagi na zwolnienie tej transakcji od VAT. Jednocześnie, w odniesieniu do tej kategorii Budynków i Budowli Zbywca nie będzie ponosił żadnych wydatków na ich ulepszenie aż do czasu ich zbycia na rzecz Wnioskodawcy. Z tego powodu transakcja zbycia omawianej kategorii Budynków i Budowli spełni tym samym przesłanki do zastosowania obligatoryjnego zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

 1. nabycie z zastosowaniem stawki VAT

Wnioskodawca jest zdania, że w przypadku gdy transakcja nabycia omawianego udziału przez Zbywcę od jego obecnego właściciela będzie opodatkowana właściwą stawką VAT, dalsze zbycie tego udziału na rzecz Wnioskodawcy w ramach Transakcji będzie również podlegać analogicznemu opodatkowaniu VAT. Wynikać to będzie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zgodnie z którym dostawa Budynków i Budowli lub ich części w okresie do 2 lat po ich pierwszym zasiedleniu jest wyłączona ze zwolnienia od VAT (zatem podlega podatkowi według właściwej stawki VAT). Przepis art. 43. ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT nie mógłby być stosowany ze względu na niespełnienie pierwszej przesłanki wymienionej w tym przepisie pod literą „a” - Zbywca będzie bowiem uprawniony do odliczenia VAT przy nabyciu omawianej kategorii Budynków i Budowli.

W opinii Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej dostawę Przedmiotu Transakcji przez Zbywcę oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym, ponieważ będzie on wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT oraz Transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług podlegające VAT w zakresie, w którym Transakcja nie będzie podlegać obligatoryjnemu zwolnieniu z opodatkowania VAT pod warunkiem, że strony złożą wymagane oświadczenia. W zakresie dostawy Budynków i Budowli usytuowanych na działkach nr 704, 705 oraz 774/3 Transakcja będzie podlegać obligatoryjnemu zwolnieniu z opodatkowania VAT.

Prawo do odliczenia VAT naliczonego

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT stanowi, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo do obniżenia kwoty VAT należnego powstaje, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 oraz ust. 11 przytaczanej ustawy w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Jednocześnie, zgodnie z art. 87 ust. 1, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych (co będzie miało miejsce w przedmiotowym przypadku Transakcji opisanej w niniejszym wniosku).

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje także w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, tj. w sytuacji świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, że nabyty Przedmiot Transakcji będzie służyć Wnioskodawcy do działalności polegającej na świadczeniu usług najmu dającej prawo do odliczenia VAT, zatem Wnioskodawca powinien być uprawniony do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, tj. w analizowanym zdarzeniu - o kwotę podatku naliczonego określonego na fakturze dokumentującej nabycie przez Wnioskodawcę Przedmiotu Transakcji od Zbywcy. W sytuacji natomiast, gdy nie będzie możliwe obniżenie podatku VAT należnego, Wnioskodawca będzie uprawniony do zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje pod warunkiem spełnienia przez podatnika zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, określonych w art. 86 ust. 1 ustawy VAT, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy VAT. Stosownie zaś do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku (przypadki te nie będą miały miejsca w opisywanym zdarzeniu przyszłym).

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym:

 • Wnioskodawca będzie czynnym podatnikiem VAT,
 • nabyty przez Wnioskodawcę Przedmiot Transakcji będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności dających prawo do odliczenia VAT,
 • nie zaistnieją inne przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy o VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy, planowana Transakcja nie będzie stanowiła transakcji nabycia przedsiębiorstwa lub ZCP, w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o VAT, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, a więc opisana Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Zbywcę faktury VAT dokumentującej przedmiotową Transakcję lub zwrot różnicy na rachunek bankowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym miejscu należy zauważyć, że Wnioskodawca pominął art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w myśl którego zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednakże powołana podstawa prawna nie zmienia rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, gdyż analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanego przepisu prowadzi do wniosku, że sprzedaż Nieruchomości będącej przedmiotem zapytania nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z treści wniosku wynika, że Budynki i Budowle będące przedmiotem planowanej sprzedaży wykorzystywane były na cele działalności opodatkowanej polegającej na produkcji mrożonek owocowych i warzywnych oraz produkcji koncentratów i przecierów owocowych. Natomiast ww. zwolnienie przysługuje w razie łącznego spełnienia warunków wskazanych w rzeczonym przepisie. Tym samym, nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.