IPPP2/443-605/13-2/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług współfinansowanych z otrzymanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizowanego projektu „Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18.06.2013r. (data wpływu 21.06.2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług współfinansowanych z otrzymanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizowanego projektu „X Platforma Teleinformatyczna e-Urząd” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.06.2013r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług współfinansowanych z otrzymanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizowanego projektu „X Platforma Teleinformatyczna e-Urząd”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zawarł umowę o wykonanie usługi pn. Realizacja Projektu „X Platforma Teleinformatyczna e-Urząd” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Celem Projektu było uruchomienie w Urzędzie Miasta oraz miejskich jednostkach organizacyjnych elektronicznych usług publicznych skierowanych do obywateli i przedsiębiorców.

Przedmiot umowy stanowią:

 • modernizacja pomieszczeń,
 • dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej,
 • modernizacja serwerowni,
 • dostawa i instalacja infrastruktury indywidualnej uczestników projektu,
 • dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania Platformy Teleinformatycznej e-urząd,
 • wdrożenie Systemu Bezpieczeństwa.

Wdrożony System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (emDOK) wykorzystywany jest do prowadzenia postępowania z dokumentami poprzez rejestrację korespondencji papierowej do kancelarii urzędu oraz przetworzenie jej do postaci dokumentu elektronicznego, rejestrację dokumentów elektronicznych złożonych na nośnikach elektronicznych, wygenerowanie urzędowego poświadczenia odbioru, przekazywanie dokumentów i spraw pomiędzy poszczególnymi pracownikami, prowadzenie rejestrów urzędowych oraz wprowadzanie korespondencji spraw oraz dokumentów do zdefiniowanych wcześniej rejestrów, prowadzenie Archiwum Zakładowego oraz monitorowanie obiegu korespondencji.

Za pomocą Systemu emDOK przekazywana jest korespondencja przychodząca oraz wewnętrzna, która powstaje w związku z realizacją przez Wnioskodawcę wszelkich zadań określonych przepisami ustaw, obejmujących czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, czynności zwolnione oraz czynności opodatkowane ( np. wprowadzenie do systemu i przekazanie za jego pośrednictwem zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie umowy najmu lub pisma petenta dotyczącego umowy sprzedaży, umowy dzierżawy lub najmu).

System nie jest wykorzystywany do świadczenia usług i nie służy osiąganiu przychodów. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych najem i dzierżawa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego, ponieważ nabyty Projekt nie służy wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2013r, poz. 235) nakładają na podmioty realizujące zadania publiczne, w tym na jednostki samorządu terytorialnego m.in. obowiązek tworzenia rejestrów publicznych i wykorzystywania systemów informatycznych do realizacji zadań publicznych. Efekty zrealizowanej inwestycji z założenia nie mają służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych. Zdaniem Wnioskodawcy czynności polegające na przekazywaniu korespondencji w systemie elektronicznym, choćby korespondencja ta dotyczyła umów cywilnoprawnych, nie wyczerpuje pojęcia „wykorzystywania zakupionego systemu do wykonywania czynności opodatkowanych”, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

W ocenie Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym nie zachodzi wymagany związek pomiędzy wydatkiem poniesionym na zakup usługi a wykonywaniem czynności opodatkowanych uprawniający do obniżenia podatku należnego, albowiem:

 • wydatek został dokonany w celu usprawnienia realizacji zadań publicznych realizowanych przez wnioskodawcę,
 • nie występuje oczywisty i bezpośredni związek z wykonaniem czynności opodatkowanych. Powiązanie z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu polegające na czynności wprowadzenia korespondencji do systemu ma charakter wymuszony, albowiem obowiązkiem ewidencji objęta jest całość korespondencji,
 • wprowadzenie do systemu dokumentu dotyczącego czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT i przekazanie pisma petenta do właściwej komórki merytorycznej nie jest czynnością zmierzającą do osiągnięta przychodu,
 • system nie jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę bezpośrednio do sprzedaży towarów i usług podlegających opodatkowaniu, nie przyczynia się do osiągnięcia przychodów opodatkowanych ani do usprawnienia wykonywania czynności opodatkowanych.

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym wskazuje się na wymóg występowania oczywistego i bezpośredniego oraz funkcjonalnego powiązania nabytych towarów i usług z dokonywaną przez podatnika sprzedażą opodatkowaną (wyrok WSA w Kielcach z dnia 28 maja 2009r. I SA/Ke 111/09, wyrok WSA w Białymstoku z dnia 5 maja 2009r. w sprawie I SA/BK 113/09).

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionej sprawie tego rodzaju powiązanie nie występuje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 15 ust. 1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo – przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,
 2. odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).

Ponadto w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 235/ przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów.

Natomiast w myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy Plan Informatyzacji Państwa, zwany dalej "Planem", jest instrumentem planowania i koordynowania informatyzacji działalności podmiotów publicznych w zakresie realizowanych przez te podmioty zadań publicznych.

Plan ma na celu m.in. modernizację oraz łączenie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych /ust. 2 ww. artykułu/.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z treści cytowanego art. 86 ust. 1 ustawy, wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, zawarł umowę o wykonanie usługi pn. Realizacja Projektu „X Platforma Teleinformatyczna e-Urząd” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem Projektu było uruchomienie w Urzędzie Miasta X oraz miejskich jednostkach organizacyjnych elektronicznych usług publicznych skierowanych do obywateli i przedsiębiorców.

Wdrożony System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (emDOK) wykorzystywany jest do prowadzenia postępowania z dokumentami poprzez rejestrację korespondencji papierowej do kancelarii urzędu oraz przetworzenie jej do postaci dokumentu elektronicznego, rejestrację dokumentów elektronicznych złożonych na nośnikach elektronicznych, wygenerowanie urzędowego poświadczenia odbioru, przekazywanie dokumentów i spraw pomiędzy poszczególnymi pracownikami, prowadzenie rejestrów urzędowych oraz wprowadzanie korespondencji spraw oraz dokumentów do zdefiniowanych wcześniej rejestrów, prowadzenie Archiwum Zakładowego oraz monitorowanie obiegu korespondencji.

Za pomocą Systemu emDOK przekazywana jest korespondencja przychodząca oraz wewnętrzna, która powstaje w związku z realizacją przez Wnioskodawcę wszelkich zadań określonych przepisami ustaw, obejmujących czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, czynności zwolnione oraz czynności opodatkowane (np. wprowadzenie do systemu i przekazanie za jego pośrednictwem zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie umowy najmu lub pisma petenta dotyczącego umowy sprzedaży, umowy dzierżawy lub najmu).

System nie jest wykorzystywany do świadczenia usług i nie służy osiąganiu przychodów.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując zadanie będące przedmiotem pytania, wykonuje zadania własne nałożone przepisami stosownych ustaw, a towary i usługi nabyte w ramach jego realizacji nie będą związane z wykonywanymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego dotyczącego realizowanego projektu pn. „X Platforma Teleinformatyczna e-Urząd”, ponieważ, jak wskazał Zainteresowany, wykonany system nie będzie służył do świadczenia usług, a tym samym nie będzie generował przychodów podlegających opodatkowaniu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.