IPPP2/443-1236/14-2/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizacją projektu pt. „P.” polegającego na ułożeniu kostki brukowej na alei spacerowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy -przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizacją projektu pt. „P.” polegającego na ułożeniu kostki brukowej na alei spacerowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizacją projektu polegającego na ułożeniu kostki brukowej na alei spacerowej pt. „P.” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa na postawie zawartej umowy z Samorządem Województwa w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013” dotyczące operacji: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu poprawy estetyki osiedla” projekt pt. „P.”, którego celem jest:

  1. Rozwój infrastruktury publicznej wypoczynkowo-rekreacyjnej,
  2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LDG,
  3. Poprawa atrakcyjności miejsca służącego wypoczynkowi i integracji społecznej,
  4. Poprawa atrakcyjności regionu, kształtowanie jego wizerunku,
  5. Kształtowanie świadomości i aktywnych postaw wspólnoty samorządowej na rzecz ochrony zasobów naturalnych,

zainteresowany zamierza zrealizować projekt polegający na ułożeniu kostki brukowej na alei spacerowej. Całkowity koszt projektu wynosić będzie 35.055 zł brutto. Realizowanie projektów w ramach działania 413 wymaga załączenia indywidualnej interpretacji odnośnie możliwości odzyskania podatku VAT przez Spółdzielnię tj. czy podatek VAT będzie kosztem kwalifikowalnym, czy też nie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa nie jest czynnym podatnikiem VAT. Nie prowadzi również działalności gospodarczej. Zajmuje się tylko utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Spółdzielnia na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zakupionych materiałów i usług, ponieważ nie osiąga i nie będzie osiągać przychodów ze sprzedaży.

Zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez Spółdzielnię.

Wydana interpretacja stanowić będzie załącznik do wniosku o płatność na etapie rozliczania wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w związku z realizacją projektu pt. „P.”, którego celem będzie poprawa jakości życia mieszkańców Spółdzielni, ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupionych materiałów i usług w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółdzielni prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów i usług posiadają zarejestrowani podatnicy VAT. Spółdzielnia Mieszkaniowa nie jest czynnym podatnikiem VAT. Zakupione materiały i usługi nie będą również służyć uzyskiwaniu w przyszłości jakichkolwiek przychodów, gdyż zostaną udostępnione mieszkańcom nieodpłatnie.

W związku z powyższym Spółdzielnia nie ma możliwości odzyskania VAT od realizowanego projektu pn. „P.” i podatek VAT będzie kosztem kwalifikowalnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycja ta musi być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści art. 88 ust. 4 powołanej ustawy wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca na postawie zawartej umowy z Samorządem Województwa w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013” zamierza zrealizować projekt polegający na ułożeniu kostki brukowej na alei spacerowej. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Spółdzielnia nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zakupionych materiałów i usług, ponieważ nie osiąga i nie będzie osiągać przychodów ze sprzedaży. Zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez Spółdzielnię.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług dotyczących realizowanego projektu.

W rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że nie zostanie spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych generujących podatek należny wskutek czego poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez Spółdzielnię.

Ponadto w art. 88 ust. 4 ustawy został wprost sformułowany zakaz odliczania podatku naliczonego przez podmioty, które nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni – a Wnioskodawca zalicza się do tej kategorii podmiotów. W konsekwencji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług poniesione w związku z realizowanym projektem.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Zauważyć należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygnięcia wątpliwości podatników dotyczących zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.