IPPP2/443-1157/14-2/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizacją projektu polegającego na remoncie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej.
IPPP2/443-1157/14-2/DGinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy -przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizacją projektu polegającego na remoncie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizacją projektu polegającego na remoncie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy założone zostało 8 października 2003 r., rejestrując się w krajowym rejestrze sądowym. W 2004 r. Organizacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie jest organizacją o dość szerokim profilu działalności statutowej, ale od początku swojego istnienia siły koncentrowało w dwóch obszarach: edukacji oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Cele działania organizacji na podstawie statutu:

 1. Prowadzenie działalności oświatowej w systemie dziennym i zaocznym na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz dla dorosłych,
 2. Wdrażanie programów kształcenia nieoficjalnego,
 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 4. Organizacja i wspieranie przedsięwzięć promujących szeroko pojętą kulturę w środowisku lokalnym,
 5. Wydawanie publikacji drukowanych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych w zakresie realizacji działań statutowych,
 6. Wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy,
 7. Realizacja działań w kierunku ograniczania lokalnego bezrobocia,
 8. Wspieranie rozwoju agrobiznesu i agroturystyki na terenie Gminy ,
 9. Tworzenie, rozwój i promocja produktów turystycznych,
 10. Organizacja turystycznych rajdów pieszych, rowerowych, wycieczek i wyjazdów turystycznych,
 11. Współuczestniczenie w procesie wychowania młodzieży,
 12. Inspirowanie działań zmierzających do rozwoju Gminy,
 13. Inicjowanie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie niewydolnej wychowawczo,
 14. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 15. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych,
 16. Współuczestniczenie w pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 17. Wspieranie i inicjowanie rozwoju lokalnych sieci wsparcia osób i grup ze środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 18. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie i prowadzenie klubów integracji społecznej,
 19. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 20. Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie warunków równego dostępu do edukacji.

Dnia 3 lipca 2014 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” projekt pt. „Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem do użytku publicznego”. W zakres projektu weszły roboty budowlane polegające na remoncie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy. Świetlica jest miejscem spotkań społeczności lokalnej, w której odbywają się różnego rodzaju zebrania, spotkania i uroczystości. Świetlica wiejska jest to jedyne miejsce we wsi, dające możliwość integracji lokalnej społeczności, spotykania się aktywnych grup społecznych. Z pomieszczeń świetlicy oraz znajdujących się w nich urządzeń społeczność wiejska może korzystać nieodpłatnie. W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy działalności, zakupione urządzenia będą wykorzystywane na własny użytek, w związku z tym ich zakup nie będzie miał związku z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Koszty poniesione na ten projekt będą podlegały refundacji na podstawie złożonego wniosku o płatność oraz przedstawionych faktur. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT. Korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie nalicza ani nie odlicza podatku VAT. Interpretacja ta będzie stanowiła obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność w ramach ww. działania na etapie refundacji wydatków poniesionych na remont oraz zakup wyposażenia do świetlicy. Termin realizacji projektu od złożenia wniosku tj. 3 lipca 2014 r. do złożenia wniosku o płatność tj. 30 kwietnia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu ponieważ nie jest zarejestrowane w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycja ta musi być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści art. 88 ust. 4 powołanej ustawy wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność statutową głównie w obszarach edukacji oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej.

W lipcu 2014 roku Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” projekt pt. „Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem do użytku publicznego”. W zakres projektu weszły roboty budowlane polegające na remoncie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy. Świetlica jest miejscem spotkań społeczności lokalnej; z pomieszczeń świetlicy oraz znajdujących się w nich urządzeń społeczność wiejska może korzystać nieodpłatnie. W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności, zakupione urządzenia będą wykorzystywane na własny użytek, w związku z tym ich zakup nie będzie miał związku z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług dotyczących realizowanego projektu.

W rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych generujących podatek należny wskutek czego poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Wydatki poniesione na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Ponadto w art. 88 ust. 4 ustawy został wprost sformułowany zakaz odliczania podatku naliczonego przez podmioty, które nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni – a Wnioskodawca zalicza się do tej kategorii podmiotów. W konsekwencji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług poniesione w związku z realizowanym projektem.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPPP2/443-982/14-3/DG | Interpretacja indywidualna

stowarzyszenia
ILPP1/443-867/14-3/TK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.