IPPP2/443-1105/14-2/AO | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu i wytwarzaniu prezentów o małej wartości i próbek.
IPPP2/443-1105/14-2/AOinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. prezent
  3. próbki
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 8 października 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu i wytwarzaniu prezentów o małej wartości i próbek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu i wytwarzaniu prezentów o małej wartości i próbek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Głównym obszarem działalności Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest produkcja i dystrybucja napojów bezalkoholowych. W ramach prowadzonej działalności Spółka podejmuje szereg przedsięwzięć mających na celu wspieranie sprzedaży dystrybuowanych napojów. Działania te mają na celu zapoznanie kontrahentów (zarówno obecnych jak i potencjalnych) z szeroką gamą produktów Spółki. W konsekwencji działania Spółki mają przyczynić się do zwiększenia zainteresowania dystrybuowanymi towarami, a co za tym idzie do zwiększenia ich sprzedaży.

W związku z powyższym, przedstawiciele handlowi Spółki przekazują nieodpłatnie jej towary m.in.:

  • podmiotom posiadającym już w swojej ofercie produkty Spółki (zarówno lokalom usługowym, jak restauracje, puby, kawiarnie itp.; sprzedawcom hurtowym oraz detalicznym, sieciom handlowym produktów dystrybuowanych przez Spółkę),
  • podmiotom, w stosunku do których Spółka dopiero zamierza nawiązać współpracę (przykłady jak wyżej);
  • niekiedy również konsumentom w ramach niepublicznych akcji marketingowych.

Spółka z tytułu dokonywania nieodpłatnych wydań nie prowadzi ewidencji w rozumieniu art. 7 ust. 4 pkt 1) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm., dalej: „ustawa o VAT”). W szczególności, Spółka przekazuje towary wyprodukowane przez siebie (napoje) oraz inne drobne przedmioty nabywane od podmiotów trzecich (np. szklanki). Jednostkowy koszt wytworzenia lub cena nabycia wydawanych towarów (np. 1 butelki napoju lub 1 szklanki) nie przekracza 10 zł (netto).

W związku z uchyleniem z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 8 pkt 2 ustawy o VAT Spółka odlicza VAT naliczony od nabycia towarów przekazywanych jako prezenty o małej wartości oraz od nabycia surowców służących do wytworzenia wyrobów przekazywanych jako prezenty o małej wartości na podstawie zasad ogólnych zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami art. 86 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W związku z opisanymi powyżej okolicznościami, Spółka zwraca się do Ministra Finansów o potwierdzenie, iż:

Spółce przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu lub wytwarzaniu prezentów o małej wartości i próbek, których przekazanie następuje na cele związane z opodatkowaną działalnością gospodarczą podatnika.

Stanowisko Wnioskodawcy,

Spółka stoi na stanowisku, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jej na zasadach ogólnych, tj. w zakresie w jakim prezenty o małej wartości i próbki są przekazywane na cele związane z opodatkowaną działalnością gospodarczą podatnika (istnieje bowiem w takich przypadkach pośredni związek między kosztami zakupu lub wytworzenia takich prezentów o małej wartości i próbek a wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi).

Podsumowanie

Przedstawione powyżej argumenty przemawiają za uznaniem, że Spółce przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu lub wytwarzaniu prezentów o małej wartości i próbek, których przekazanie następuje na cele związane z opodatkowaną działalnością gospodarczą podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z poźn. zm.).

W myśl art. 86 ust. 1 cyt. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas, po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług wymogów formalnych, odliczenie jest prawnie dozwolone, jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Skoro prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością podatnika występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że w ramach prowadzonej działalności polegającej na produkcji i dystrybucji napojów bezalkoholowych Wnioskodawca podejmuje szereg przedsięwzięć mających na celu wspieranie sprzedaży dystrybuowanych napojów. Działania te mają na celu zapoznanie kontrahentów (zarówno obecnych jak i potencjalnych) z szeroką gamą produktów Spółki. W konsekwencji działania Spółki mają przyczynić się do zwiększenia zainteresowania dystrybuowanymi towarami, a co za tym idzie do zwiększenia ich sprzedaży. W związku z tym, przedstawiciele handlowi Spółki przekazują nieodpłatnie jej towary m.in. podmiotom posiadającym już w swojej ofercie produkty Spółki (zarówno lokalom usługowym, jak restauracje, puby, kawiarnie itp.; sprzedawcom hurtowym oraz detalicznym, sieciom handlowym produktów dystrybuowanych przez Spółkę) oraz podmiotom, w stosunku do których Spółka dopiero zamierza nawiązać współpracę (przykłady jak wyżej), niekiedy również konsumentom w ramach niepublicznych akcji marketingowych. Spółka z tytułu dokonywania nieodpłatnych wydań nie prowadzi ewidencji w rozumieniu art. 7 ust. 4 pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług. W szczególności, Spółka przekazuje towary wyprodukowane przez siebie (napoje) oraz inne drobne przedmioty nabywane od podmiotów trzecich (np. szklanki). Jednostkowy koszt wytworzenia lub cena nabycia wydawanych towarów (np. 1 butelki napoju lub 1 szklanki) nie przekracza 10 zł (netto).

W związku z uchyleniem z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 8 pkt 2 ustawy o VAT Spółka odlicza VAT naliczony od nabycia towarów przekazywanych jako prezenty o małej wartości oraz od nabycia surowców służących do wytworzenia wyrobów przekazywanych jako prezenty o małej wartości na podstawie zasad ogólnych - zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami art. 86 ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości dokonywanego odliczenia podatku podatku naliczonego przy nabywaniu lub wytwarzaniu prezentów o małej wartości i próbek, których przekazanie następuje na cele związane z opodatkowaną działalnością gospodarczą podatnika.

Należy wskazać, że uchylenie art. 86 ust. 8 pkt 2 ustawy o VAT związane było z powtórzeniem w nim (w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 7 ust. 3 – 7 ustawy o VAT) zasady, która wyrażona jest w ust. 1 tego przepisu. Zgodnie z art. 168 dyrektywy 2006/112/WE prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi, co do zasady, wtedy, gdy nabyte przez niego towary lub usługi są wykorzystywane na potrzeby opodatkowanych transakcji. Zatem prawo do odliczenia podatku od nabytych (wytworzonych) towarów, przekazywanych następnie jako prezenty o małej wartości lub próbki, należy wyprowadzać z zasady ogólnej (tj. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

W niniejszych okolicznościach nabywane/wytwarzane towary są przedmiotem nieodpłatnego wydania. Wydania te mają na celu zapoznanie kontrahentów (zarówno obecnych jak i potencjalnych) z szeroką gamą produktów Spółki. Zatem działania Wnioskodawcy polegające na nieodpłatnym przekazywaniu towarów wyprodukowanych przez siebie (napoje) oraz drobnych przedmiotów nabywanych od podmiotów trzecich (np. szklanki), których jednostkowy koszt wytworzenia lub cena nabycia (np. 1 butelki napoju lub 1 szklanki) nie przekracza 10 zł (netto) mają przyczynić się do zwiększenia zainteresowania dystrybuowanymi towarami, a co za tym idzie do zwiększenia ich sprzedaży. W konsekwencji, ww. przekazania przyczyniają się do zwiększenia obrotu. Przekazania te mają więc pośredni związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, w ramach której Spółka wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Zatem skoro nabywane/wytwarzane prezenty o małej wartości i próbki będące przedmiotem nieodpłatnego przekazania na cele związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę opodatkowaną działalnością gospodarczą, zwłaszcza w ramach działań wspierających sprzedaż, przyczyniają się do zwiększenia obrotu to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabywaniu/wytwarzaniu. Poniesione wydatki na nabycie/wytworzenie ww. towarów będą miały związek z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności należy zgodzić się że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu lub wytwarzaniu prezentów o małej wartości i próbek w zakresie w jakim prezenty o małej wartości i próbki są przekazywane na cele związane z opodatkowaną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.