IPPP2/443-1102/11-2/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji szkolenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15.09.2011r. (data wpływu 20.09.2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.09.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

1. Informacje ogólne

Sp. z o.o. (dalej: M lub U) jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Korzystając z usług firmy zewnętrznej (dalej: Doradca) U ubiegał się o dofinansowanie projektu szkoleniowego (dalej: Szkolenie lub Projekt szkoleniowy) skierowanego do pracowników własnych oraz pracowników U Polska S.A. i U Poland Services Sp. z o.o. (dalej razem jako: Spółki). Efektem starań M i Doradcy, 28 maja 2011r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu szkoleniowego „Rozwój kompetencji pracowników U Polska—zwyciężanie poprzez ludzi” w ramach działania 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach (współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego; dalej: umowa wsparcia). Instytucją wdrażającą przy realizacji projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: PARP).

Umowa wsparcia zakłada przyznanie środków pieniężnych na realizację projektu szkoleniowego w kwocie nie przekraczającej 5 454 038,20 PLN (dalej: Dotacja), przy czym kwota ta w nie więcej niż 85% tj. 4 635 935,47 PLN przekazana zostanie w formie płatności ze środków europejskich, natomiast w nie mniej niż 15% tj. 816 105,73 PLN w formie dotacji celowej z budżetu krajowego.

Zgodnie z umową wsparcia, warunkiem koniecznym przyznania dofinansowania jest wniesienie przez M oraz Spółki wkładu własnego w kwocie 3 173 358,80 PLN. Wkłady własne wnoszone będą w postaci wynagrodzeń pracowników delegowanych na szkolenia oraz gotówki. Mając na uwadze powyższe, budżet całego projektu szkoleniowego uwzględniający kwotę dofinansowania otrzymaną od PARP w wysokości 5 454 036,20 PLN oraz wkład własny M i Spółek w wysokości 3 173 358.80 PLN wyniesie łącznie 8 627 397,00 PLN.

Budżet projektu szkoleniowego obejmuje wydatki na:

 1. ogólne zarządzanie projektem,
 2. przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych,
 3. przeprowadzenie szkoleń e-learningowych oraz
 4. doradztwo dla pracowników powyżej 45 roku życia.

Intensywność pomocy publicznej w zakresie (a) wydatków ogólnych oraz (b) i (c) szkoleń, wyniesie 60% wszystkich kosztów, natomiast pozostała część wydatków sfinansowana zostanie z wkładu własnego M oraz Spółek. Natomiast, wydatki na (d) doradztwo indywidualne dofinansowane zostaną przez PARP w 100%. Niezależnie od powyższego, M ponosi wszelkie koszty związane z procesem otrzymania dotacji.

Jak wskazano powyżej, dotacja została przyznana na realizację projektu szkoleniowego, w którym uczestnikami są pracownicy M i Spółek. Otrzymane z PARP dofinansowanie, U jako beneficjent pomocy i koordynator całego projektu przeznacza m.in. na szkolenie pracowników Spółek na podstawie oddzielnych umów szkoleniowo-doradczych (dalej: Umowy) zawartych między M a Spółkami. M obciąża Spółki wynagrodzeniem z tytułu wszelkich czynności związanych z projektem, zawierającym m.in. wydatki związane z organizacją szkoleń pracowników Spółek, jak również koszty podwykonawców i dostawców usług niezbędnych do przeprowadzenia projektu szkoleniowego (dalej: Dostawcy). Wynagrodzenie należne M stanowi wypełnienie warunków umowy wsparcia w zakresie obowiązków wniesienia przez Spółki gotówkowego wkładu własnego.

Potrzeba realizacji przedmiotowego szkolenia wynika ze strategii grupy polegającej na umożliwieniu pracownikom nabycia kompetencji wspierających realizację założeń strategicznych grupy i w konsekwencji osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku światowym. Polityka rozwojowo-szkoleniowa wpisuje się w strategię grupy. Jej celem jest przede wszystkim:(i) nastawienie na wzrost, (ii) koncentracja na konsumencie i Kliencie, (iii) nastawienie na działanie, (iv) odpowiedzialność i wiarygodność oraz (v) rozwijanie talentów i zgranych zespołów.

2. Szkolenia pracowników spółek

Uczestnikami szkolenia są m.in. pracownicy Spółek zajmujący różnorodne stanowiska. Wybór uczestników spośród pracowników Spółek odpowiada strukturze płci i dokonywany jest przy uwzględnieniu zasady równych szans. Uczestnikami szkolenia są w szczególności: kadra kierownicza, pracownicy o wysokim potencjale, specjaliści, pracownicy produkcyjni oraz dodatkowo wyodrębniona około 416-osobowa grupa pracowników w wieku ponad 45 lat.

3. Funkcje M

Zgodnie z umową wsparcia M jako koordynator projektu realizuje wszelkie niezbędne do przeprowadzenia projektu szkoleniowego działania związane:

 1. z zarządzaniem projektem,
 2. przeprowadzeniem szkoleń stacjonarnych,
 3. przeprowadzeniem szkoleń e-learningowych oraz
 4. doradztwem dla pracowników powyżej 45 roku życia. M zaangażowane jest również w całość procesu związanego z pozyskaniem dotacji od PARP.

Ad. A

W ramach zarządzania projektem, U realizuje prace wynikające wprost z warunków formalnych umowy wsparcia, tj. nadzór nad całością prac projektowych, wybór dostawców, sprawozdawczość, audyt i rozliczenie projektu z PARP. Ponadto przedmiotowe funkcje obejmują również monitoring rezultatów i realizacji celów szkolenia.

W celu realizacji powyższego działania, M jest zobligowana do poniesienia w latach 2011 - 2013 różnorodnych i wydatków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia projektu szkoleniowego. Wymienione poniżej wydatki są związane bezpośrednio ze szkoleniem i obejmują m.in.:

 • wynagrodzenie kierowniczki projektu;
 • usługi w zakresie wsparcia procesu zarządzania;
 • usługi sprawozdawczości i rozliczeń;
 • usługi obsługi księgowej;
 • podróże, zakwaterowanie i wyżywienie osób związanych z zarządzaniem projektem;
 • audyt;
 • wynagrodzenie pracownika ds. Ewaluacji;
 • zakup usług opracowania merytorycznego narzędzi do zbadania stanu wyjściowego uczestników;
 • zakup usługi zbadania stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów w odniesieniu do stanu wyjściowego uczestników;
 • wynagrodzenia pracownika ds. Rekrutacji i promocji projektu oraz ds. Marketingu motywacyjnego;
 • projekt graficzny wizualizacji projektu;
 • zakup rollup’ów;
 • zakup tablic informacyjnych;
 • utworzenie, utrzymanie i aktualizacja strony www projektu.

Ad. B

Dodatkowo M prowadzi szkolenia stacjonarne niezbędne do osiągnięcia zakładanych rezultatów i realizacji zaplanowanych celów. Szkolenia realizowane są w okresie od lipca 2011r. do kwietnia 2013r. ze średnią intensywnością 20,6 szkolenia na miesiąc. W projekcie szkoleniowym realizowane są szkolenia wewnętrzne oraz szkolenia zewnętrzne zlecane podwykonawcom. Oba rodzaje szkoleń prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych trenerów w formie wykładów i ćwiczeń, a dla uczestników przygotowywane są autorskie materiały szkoleniowe. Przedmiotowe szkolenia są realizowane w ramach następujących grup tematycznych:

 1. Kompetencje indywidualne i zespołowe, w tym szkolenia dotyczące: zarządzania projektami, umiejętności komunikacyjnych, efektywności zawodowej, pracy zespołowej, coachingu, zespołów o wysokiej wydajności, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz pracy w zespołach wielokulturowych i wirtualnych;
 2. Zarządzanie, w tym szkolenia dotyczące: zaawansowanego rozwoju przywództwa, rozwoju umiejętności przywódczych oraz szkolenia dedykowane dla pracowników o wysokim potencjale;
 3. Kompetencje zawodowe wymagane w biznesie, w tym szkolenia dotyczące: HR, zarządzania łańcuchem dostaw, zaawansowanej obsługi komputera, planowania w biznesie, finansów w biznesie, zarządzania jakością oraz logistyki;
 4. Marketing i sprzedaż, w tym szkolenia dotyczące: rozwoju doradców handlowych, efektywności sił sprzedaży, budowania marki, podstaw marketingu i sprzedaży, zarządzania klientami kluczowymi oraz obsługi klienta;
 5. Zarządzania wiekiem;
 6. Szkolenia językowe.

W ramach przedmiotowego działania, M będzie ponosić w latach 2011 - 2013 różnorodne wydatki niezbędne do zorganizowania szkolenia. Wydatki te obejmą w szczególności:

 • wynagrodzenie pracownika ds. obsługi szkoleń;
 • zakup usług szkoleniowych z zakresu kompetencji indywidualnych i zespołowych;
 • zakup usług szkoleniowych z zakresu zarządzania;
 • zakup usług szkoleniowych z zakresu kompetencji zawodowych wymaganych w biznesie;
 • zakup usług szkoleniowych z zakresu marketingu i sprzedaży;
 • zakup usług szkoleniowych z zakresu kompetencji zawodowych pracowników produkcji;
 • zakup usług szkoleniowych z zakresu zarządzania wiekiem;
 • zakup usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych;
 • jednorazowa amortyzacja rzutnika i laptopa;
 • wynajem sal szkoleniowych;
 • wyżywienie, zakwaterowanie, dojazd trenerów;
 • zakup materiałów szkoleniowych;
 • wyżywienie, zakwaterowanie, dojazd uczestników szkolenia;
 • wynagrodzenie trenerów wewnętrznych;
 • wynagrodzenie pracowników delegowanych do udziału w szkoleniach dot. Pracowników biurowych, pracowników produkcyjnych oraz zarządzania wiekiem.

Ad. C

M prowadzi również ogólne szkolenia e-learningowe. Szkolenia obejmują różnorodne tematy, w tym w szczególności: zasady i etykę biznesu, planowanie biznesowe, zarządzanie i strategię, zarządzanie projektami, efektywność osobistą, standardy przywództwa, rozwijanie kariery, umiejętności komunikacyjne, zarządzanie zespołem i coaching, prace zespołowe oraz zarządzanie procesami i jakością.

Celem realizacji powyższego działania, M jest zobligowane do poniesienia w latach 2011 -2013 wydatków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia projektu szkoleniowego, tj. zakupu licencji dla uczestników szkoleń e-learningowych.

Ad. D

W ramach doradztwa dla osób powyżej 45 lat zapewnione jest specjalistyczne wsparcie dlatego grupy mające na celu poprawę ich kompetencji w zakresie organizacji i funkcjonowania w spółkach oraz rozwoju kompetencji społecznych.

Celem realizacji powyższego działania, M będzie zobligowanie do poniesienia w latach 2011-2013 wydatków niezbędnych i związanych bezpośrednio z prawidłowym przeprowadzeniem projektu szkoleniowego, m.in.:

 • zakup usług doradczych skierowanych do grupy wiekowej 45+;
 • zakup usług doradczych w zakresie opracowania narzędzi marketingu motywacyjnego;
 • zakup usług doradczych w zakresie opracowania strategii zarządzania wiekiem,

Zgodnie z założeniami, szkolenie przeprowadzone wśród pracowników Spółek przyniesienie wymierne rezultaty, które można podzielić na główne oraz szczegółowe. Rezultaty główne przeprowadzonego szkolenia to w szczególności: (i) wzrost kultury zarządzania w Spółkach, (ii) poprawa efektywności pracowników powyżej 45 roku życia, (iii) pozyskanie strategii zarządzania wiekiem oraz (iv) wzmocnienie przewagi konkurencyjnej. Niezależnie osiągnięte zostaną również rezultaty miękkie dla poszczególnych celów szczegółowych, w tym: (i) dostosowanie pracowników do wdrażanych zmian systemu zarządzania zasobami ludzkimi, (ii) podniesienie poziomu satysfakcji z pracy i identyfikacji z pracodawcą, (iii) zbudowanie kultury wysokiej efektywności pracy, (iv) podniesienie kompetencji pracowników, poszerzenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych.

4. Organizacja szkolenia dla Spółek

Zgodnie z zawartą umową, U organizuje dla Spółek projekt szkoleniowy obejmujący szkolenia stacjonarne, e-learningowe oraz zindywidualizowanego doradztwa dla osób powyżej 45 lat. Organizowane przez M szkolenie ma charakter kompleksowy, co oznacza, że oprócz przeprowadzenia szkoleń merytorycznych, M zobowiązane jest również do zapewnienia wszelkich niezbędnych usług pomocniczych, w tym w szczególności związanych z uzyskaniem przedmiotowego dofinansowania, rozliczeniem przyznanego dofinansowania, organizacją logistyczną i merytoryczną oraz wszelkim innym zarządzaniem związanym z projektem szkoleniowym. Jako organizator szkolenia, M zobowiązało się na podstawie zawartej z PARP umowy wsparcia, do poniesienia wszelkich niezbędnych wydatków związanych z organizacją szkolenia.

M w związku z organizacją kompleksowej usługi szkoleniowo-doradczej wystawia na rzecz Spółek faktury VAT dokumentujące wynagrodzenie M, jakie spółki są zobowiązane uiścić w związku z czynnościami wykonanymi na rzecz pracowników Spółek. Wynagrodzenie to stanowi jednocześnie wkład własny Spółek, o którym mowa w umowie wsparcia zawartej z PARP. Za moment wykonania kompleksowej usługi szkoleniowej, M uznaje każdy dzień złożenia przez U wniosku o częściowe rozliczenie projektu z PARP.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy U S.A. (dalej: Spółka) na podstawie art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 nr 177, poz. 1054), dalej „ustawa o VAT”, ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w kwocie określonej na fakturze dokumentującej przekazanie M gotówkowego wkładu własnego / zakup usług organizacji szkolenia przez M...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określona w fakturach otrzymanych przez podatnika m.in.:

 • z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a), oraz
 • potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b).

Zgodnie z powyższym, o prawie do odliczenia podatku VAT naliczonego decyduje spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. podatek naliczony musi być udokumentowany fakturami, wystawionymi z tytułu dostawy towarów i/lub świadczenia usług na rzecz podatnika (bądź dokumentującymi przedpłaty związane z powstaniem obowiązku podatkowego),
 2. nabyte przez podatnika towary / usługi muszą być związane z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi,
 3. nie występują przesłanki negatywne, ograniczające prawo do odliczania podatku VAT naliczonego wynikające z art. 88 ustawy o VAT.

W ocenie Spółki, w analizowanym stanie faktycznym, wszystkie powyższe warunki są spełnione.

Ad. a

M wystawia na Spółkę faktury VAT dokumentujące wniesienie gotówkowego wkładu własnego, będącego tym samym wynagrodzeniem za kompleksową usługę organizacji projektu szkoleniowego. Wystawiane faktury VAT spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68 poz. 360 ze zm.). Konsekwentnie, spełniona jest przesłanka określona w art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a i b uprawniająca Spółkę do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Ad. b

Zdaniem Spółki, związek wydatków z czynnościami opodatkowanymi wyrażony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, powinien być rozumiany szeroko. Podatnikowi przysługuje bowiem prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zarówno w odniesieniu do towarów i usług, które są przez niego wykorzystywane bezpośrednio przy dokonywaniu odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, jak i w odniesieniu do nabywanych towarów i usług, które pomimo braku bezpośredniego związku z czynnościami opodatkowanymi służą prowadzeniu opodatkowanej działalności podatnika (związek pośredni).

Innymi słowy, przepisy VAT pozwalają na odliczenia podatku naliczonego, który jest wykazany na fakturach dokumentujących wydatki o charakterze ogólnym, a których poniesienie służy poprawie efektywności przedsiębiorstwa.

Nabywane usługi są, zdaniem Spółki, nierozerwalnie związane z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi. Poniesienie wydatku na organizację szkolenia przyczynia się bowiem do wzrostu jakości i kultury zarządzania w Spółce, poprawy efektywności pracowników, pozyskania strategii zarządzania wiekiem oraz wzmocnienia przewagi konkurencyjnej. Przeprowadzenie projektu szkoleniowego jest zatem pośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi Spółki, przez co przesłanka określona w art. 86 ust. 1 warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego jest w ocenie Spółki spełniona.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 lipca 2008 r., znak ILPP1/443-436/08-4/BD.

Ad. c

Podatnikom przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. W tym kontekście należy z całą pewnością zaznaczyć, że nabywane przez Spółkę usługi szkoleniowo-doradcze nie wypełniają przesłanek, o których mowa w przedmiotowym przepisie. W szczególności, stwierdzenia tego nie zmienia fakt, że częścią składową szkoleń organizowanych przez M mogą być usługi, które gdyby były nabywane niezależnie od siebie, nie dawałyby prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Zgodnie bowiem z treścią art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego nie ma zastosowania do nabywanych przez podatnika usług noclegowych oraz gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

W myśl powyższego przepisu, wyłącza się prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem usług gastronomicznych i hotelowych. Natomiast, w ocenie Spółki, wyłączenie to stosuje się tylko w przypadku, gdy przedmiotowe usługi nabywane są oddzielnie, tj. jako odrębne, samodzielne usługi (gastronomiczne czy hotelowe). Spółka jest zdania, że gdy przedmiotowe usługi są elementami usługi złożonej (kompleksowej), a w szczególności, gdy są jej elementami pomocniczymi nie nadającymi głównej usłudze podstawowego charakteru, powyższe ograniczenie odliczenia podatku naliczonego nie powinno mieć zastosowania.

W tym kontekście należy bowiem wskazać, że co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania VAT powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Jednakże w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. W rzeczywistości, usługi te tworzą bowiem jedną usługę kompleksową, obejmującą świadczenie główne oraz szereg świadczeń pomocniczych.

Konsekwentnie, za brakiem ograniczenia prawa do odliczenia VAT naliczonego przemawia fakt, iż w przedstawionym stanie faktycznym, przedmiotowe usługi (w tym usługi gastronomiczne i hotelowe) na gruncie przepisów VAT podzielają los usługi zasadniczej organizacji szkolenia, tzn. stanowią część składową usługi kompleksowej świadczonej przez M. Należy pokreślić natomiast, że jak Spółka wykazała powyżej, nabycie usług szkoleniowych nie stanowi przesłanki wyłączającej prawo do odliczenia VAT naliczonego. Wszystkie wymienione świadczenia składające się bowiem na kompleksową usługę organizacji projektu szkoleniowego. Prowadzą z punktu widzenia Spółki do realizacji jednego celu, jakim jest sprawne przeprowadzenie szkolenia. W związku z powyższym, Spółka uważa, że zakaz odliczenia podatku naliczonego wskazany w art. 88 ust. 1 i pkt 4 ustawy o VAT nie będzie miał zastosowania do sytuacji Spółki.

Stanowisko Spółki jest zgodne z linią interpretacyjną Ministra Finansów. Przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 marca 2010 r., znak IPPP1-443-233/10-2/EK Minister Finansów wskazał, że: „Na podstawie przepisów art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturze z tytułu zakupu kompleksowej usługi organizacji i koordynacji działań zapewniających prawidłowe przeprowadzenie kongresu, konferencji, warsztatu, zjazdu, szkolenia produktowego bądź szkoleń dla pracowników działu sprzedaży i marketingu, szkoleń integracyjnych, szkoleń produktowych połączonych z elementami integracyjno-rozrywkowymi, gdyż nabywane przez Spółkę usługi są związane z czynnościami opodatkowanymi przez nią wykonywanymi”.

Konsekwentnie w ocenie Spółki w analizowanej sytuacji wszystkie przesłanki warunkujące odliczenie podatku VAT naliczonego są spełnione. Wobec czego na podstawie art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, Spółce przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w kwocie określonej na fakturze dokumentującej zakup kompleksowej usługi organizacji szkolenia / przekazania gotówkowego wkładu własnego do M.

Stanowisko Spółki potwierdza również szereg interpretacji prawa podatkowego m.in.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 stycznia 2009 r. znak ILPP2/443-978/08-3/MN;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 lutego 2010r. znak ITPP2/443-1029/09/AF;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 maja 2010 r. znak IBPP2/443-169/10/ASZ;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 października 2010r. znak IBPP1/443-670/10/EA;

oraz

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 listopada 2010r., znak IPPP1-443-872/10-4/BS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).