IPPP2/443-1007/14-2/KOM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu dot. zakupu instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu dot. zakupu instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu dot. zakupu instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie: - ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), - ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).

Celem OSP jest branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, a także rozwijanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, w ramach której działa przy OSP Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

OSP złożyła wniosek na zakup instrumentów dętych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, Działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa). OSP we wniosku złożonym do Urzędu Marszałkowskiego wskazała jako koszt kwalifikowany również podatek VAT od zrealizowanej inwestycji.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dopuszcza się uznanie podatku VAT za kwalifikowalny w sytuacji, gdy nie można go odzyskać.

Zakupy będą udokumentowane zgodnie z wymogami projektu fakturami VAT, w których OSP będzie wskazane jako nabywca. Instrumenty - towary zakupione w celu realizacji projektu w żadnym zakresie nie będą wykorzystywane przez OSP do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. OSP nie wykonuje jakichkolwiek działań odpłatnych. Efekty zadania będą udostępniane nieodpłatnie, a odbiorcami będzie społeczność lokalna.

OSP nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Właścicielem wszystkich zakupionych w ramach operacji towarów będzie OSP.

Użytkownikami nabytych instrumentów będą wyłącznie członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP. OSP nie przewiduje udostępniania zakupionych instrumentów innym podmiotom. Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP będą korzystali z instrumentów nieodpłatnie.

Konieczność interpretacji w przedmiotowej sprawie jest wymagana przez Urząd Marszałkowski w celu uznania podatku VAT do wykonanych robót za koszt kwalifikowany.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy OSP ma możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu - zakupu instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP...

Zdaniem Wnioskodawcy, OSP nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, a co za tym idzie, podatek ten będzie mógł zostać zakwalifikowany do kosztów podlegających refundacji ze środków Unii Europejskiej.

W wyniku realizacji projektu OSP nie osiągnie żadnych przychodów. Zakupy dokonane w ramach projektu, które będą podlegały refundacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, w wyniku realizacji projektu OSP nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy o VAT.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych i niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różniceę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt dot. zakupu instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP, mający na celu prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, w ramach której działa przy OSP Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Instrumenty zakupione w celu realizacji projektu w żadnym zakresie nie będą wykorzystywane przez OSP do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. OSP nie wykonuje jakichkolwiek działań odpłatnych. Efekty zadania będą udostępniane nieodpłatnie, a odbiorcami będzie społeczność lokalna. OSP nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Właścicielem wszystkich zakupionych w ramach operacji towarów będzie OSP. Użytkownikami nabytych instrumentów będą wyłącznie członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP. OSP nie przewiduje udostępniania zakupionych instrumentów innym podmiotom. Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP będą korzystali z instrumentów nieodpłatnie.

W rozpatrywanej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług nie zostanie spełniony, gdyż jak wynika ze złożonego wniosku, zakupy zrealizowane w związku z projektem nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Analiza opisu sprawy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że nie został spełniony tu podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. OSP nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, a dokonane zakupy nie będą wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu. Tym samym OSP nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach realizacji projektu dot. zakupu instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP, jak również OSP nie będzie miała prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W świetle powyżej przedstawionych okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Ponadto należy zauważyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestie te rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.