IPPP1/4512-811/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia z wydatków związanych z organizacją turniej.
IPPP1/4512-811/15-2/KCinterpretacja indywidualna
 1. impreza sportowa
 2. podatnik
 3. prawo do odliczenia
 4. wydatek
 5. świadczenie kompleksowe złożone
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia z wydatków związanych z organizacją turnieju - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia z wydatków związanych z organizacją turnieju.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Związek (dalej jako: „Związek” lub „Wnioskodawca”) jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., nr 127, poz. 857 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o sporcie”), posiadającym osobowość prawną. Związek działa zgodnie z Ustawą o sporcie, ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz statutem. Związek swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto dla realizacji swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Związek ma wyłączne prawo m.in. do organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski, powoływania kadry narodowej oraz przygotowywanie jej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy oraz reprezentowania dyscypliny w międzynarodowych organizacjach sportowych.

Celem Związku, zgodnie z jego statutem, jest między innymi:

 • Organizowanie współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego o Mistrzostwa Polski i Puchar Polski;
 • Powoływanie kadr narodowych w różnych kategoriach wiekowych oraz przygotowywanie ich do udziału w imprezach rangi międzynarodowej;
 • Reprezentowanie w kraju i zagranicą;
 • Popularyzowanie i działanie na rzecz rozwoju dyscypliny.

Wnioskodawca jest wpisany do Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W ramach swej działalności Związek organizuje w Polsce turniej (dalej jako: „Turniej”). W związku z tym, Wnioskodawca zawarł z Europejską Federacją (dalej jako: „Y.”) umowę na organizację i przeprowadzenie turnieju.

Zgodnie z umową Związek oraz Y. podejmują współpracę w celu organizacji i przeprowadzenia turnieju, która to współpraca obejmować będzie także działania o charakterze marketingowym, reklamowym i promocyjnym. W związku z podejmowanymi przez Wnioskodawcę działaniami, otrzyma on od Y. określone w umowie świadczenie pieniężne. Świadczenie to obejmie niewielką część budżetu niezbędnego do realizacji turnieju i nie jest przeznaczone na konkretne działania czy pokrycie konkretnych kosztów podejmowanych przez Związek. Ponadto, w związku z organizacją turnieju Wnioskodawca świadczy i będzie świadczył usługi promocyjne podlegające opodatkowaniu VAT. W szczególności Wnioskodawca zawarł z miastami, w których odbywać się będą mecze turnieju (dalej jako: „Miasta-gospodarze”) umowy o organizacji i promocji w związku z organizacją turnieju. Zgodnie z tymi umowami, Związek świadczy i będzie świadczył usługi marketingowe w celu promocji i reklamy Miast-gospodarzy za co otrzyma określone w umowie wynagrodzenie. Dodatkowo Związek zawarł umowy na świadczenie usług promocyjnych z innymi podmiotami (dalej jako: „Sponsorzy”).

Środki otrzymane z tytułu umów z Miastami-gospodarzami oraz Sponsorami przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z organizacją turnieju.

Jednocześnie oprócz ww. usług marketingowych Związek świadczył będzie opodatkowane VAT usługi wstępu na mecze turnieju (sprzedaż biletów na mecze).

W związku z organizacją turnieju ponosi wydatki związane z organizacją i promocją meczów (tj. zarówno meczów turnieju finałowego, jak i tzw. turniejów testowych organizowanych w związku z przygotowaniami do turnieju głównego), ceremonii losowania grup oraz imprez towarzyszących. W szczególności do wydatków związanych z organizacją turnieju należą wydatki:

 • związane z promocją i reklamą turnieju, w tym wydatki z tytułu:
  • najmu band LED, na których emitowane jest logo Sponsorów i/lub logo turnieju,
  • zakupu banerów, roll-upów, maskotek, gadżetów, standów, tablic, naklejek podłogowych, na których widnieje logo Sponsorów i/lub turnieju,
  • obsługi hostess podczas meczów,
  • produkcji filmów promocyjnych dotyczących Miast-gospodarzy,
  • ranżacji dekoracji podczas meczów (dotyczy to zarówno meczów turnieju finałowego, jak i turniejów testowych,
 • związane z najmem hal sportowych lub pomieszczeń (np. najem hali sportowej na potrzeby przeprowadzenia meczu, najem pomieszczeń na kasy biletowe lub punkt gastronomiczny), a także koszty zużycia mediów w trakcie organizacji meczów,
 • wiązane z najmem pomieszczeń na przeprowadzenie ceremonii losowania grup turnieju oraz oprawą tej ceremonii (np. dekoracje sali, oprawa muzyczna ceremonii), związane z najmem sali na potrzeby zorganizowania imprez towarzyszących turniejowi dla zaproszonych gości, w tym Sponsorów i przedstawicieli Miast-gospodarzy oraz oprawą imprez (np. dekoracje sali, oprawa muzyczna),
 • związane z wydrukiem zaproszeń i biletów na poszczególne mecze oraz na ceremonię losowania grup turnieju,
 • związane z ochroną imprez i przygotowaniem dokumentacji związanej z przeprowadzeniem imprezy masowej,
 • związane ze sprzątaniem hal,
 • związane z najmem urządzeń (np. kserokopiarki) na potrzeby organizacji turnieju.

Wymienione powyżej wydatki ponoszone przez Związek w celu organizacji i przeprowadzenia turnieju wpływają także na reklamę całego turnieju, co z kolei jest związane z wykonywanymi przez Związek czynnościami opodatkowanymi VAT, gdyż powoduje wzrost zainteresowania turniejem i większe obroty Związku ze sprzedaży biletów na mecze, a także stanowi promocję i reklamę Miast-gospodarzy i Sponsorów.

Dodatkowo, Związek pragnie zaznaczyć, że na organizację i przeprowadzenie turnieju nie otrzymuje żadnych dotacji z budżetu Państwa, w tym od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wszystkie wydatki z tym związane finansowane są wyłącznie ze środków otrzymanych od Miast-gospodarzy oraz Sponsorów z tytułu zawartych umów, a także w pozostałym i niewielkim zakresie ze środków otrzymanych od Y.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Związek ma prawo, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia opisanych w stanie faktycznym towarów i usług związanych z organizacją i promocją turnieju...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, ma prawo, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia opisanych w stanie faktycznym towarów i usług związanych z organizacją i promocją turnieju.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Z treści tej regulacji wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku VAT, w sytuacji gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

 • zostały nabyte przez podatnika tego podatku, oraz
 • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, Związek jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Co nie ulega wątpliwości, że nabywając towary i usługi w związku z organizacją turnieju, Wnioskodawca występuje w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ przedmiotowe zakupy służą mu do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, tj. świadczenia usług reklamowych i promocyjnych na rzecz Miast-gospodarzy oraz Sponsorów, a także sprzedaży biletów na mecze turnieju oraz mecze turniejów testowych.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, stosownie do przytoczonego powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Związkowi przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na organizację i przeprowadzenie turnieju.

Związek pragnie zaznaczyć, iż w przypadku wydatków o charakterze promocyjnym i marketingowym opisanych w stanie faktycznym, ich związek z działalnością opodatkowaną (tj. świadczeniem usług reklamowych i promocyjnych na rzecz Miast-gospodarzy oraz Sponsorów) nie budzi wątpliwości, ponieważ wydatki te związane są bezpośrednio ze świadczonymi przez Związek usługami promocyjnymi i reklamowanymi, a także ze sprzedażą biletów.

Dodatkowo, Związek pragnie przy tym podkreślić, że w jego opinii, za bezsporny należy uznać także fakt, iż ponoszenie pozostałych wydatków opisanych w stanie faktycznym związanych z organizacją turnieju, takich jak koszty:

 • najmu hal sportowych oraz związanych z tym mediów,
 • organizacji ceremonii losowania grup,
 • ochrony imprez,
 • usługi sprzątania,
 • najmu urządzeń,

jest konieczne i bezpośrednio związane ze świadczonymi przez Związek odpłatnymi usługami wstępu na mecze oraz usługami reklamowymi i promocyjnymi świadczonymi na rzecz Miast-gospodarzy i Sponsorów.

Zdaniem Związku, bez poniesienia wskazanych wydatków, świadczenie przedmiotowych usług byłoby niemożliwe lub znacznie utrudnione. Nie sposób sobie bowiem wyobrazić, że turniej wysokiej rangi mógłby się odbyć bez odpowiedniego zabezpieczenia imprezy, ochrony, zapewnienia zaplecza technicznego, najmu urządzeń, czy wreszcie najmu hal sportowych lub innych pomieszczeń, gdzie odbywają się mecze i ceremonie losowania grup, a także zakupu związanych z tym mediów.

Ponadto, gdyby nie wydatki na odpowiednią oprawę artystyczną ceremonii losowania czy kampanię reklamową, sam turniej nie cieszyłby się dużą popularnością, co pośrednio przełożyłoby się na mniejsze wpływy ze sprzedaży biletów oraz mniejsze zainteresowanie sponsorów.

W tym miejscu Związek pragnie wskazać na interpretacje indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 września 2012 r. (znak: IPPP1/443-594/12-2/AW) wydaną w podobnym stanie faktycznym, w której organ zgodził się ze stanowiskiem podatnika stwierdzając, iż „podatek naliczony wykazany na fakturach dotyczących nabycia towarów i usług służących realizacji zadań wymienionych we wniosku, ma pośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną jak wskazał Wnioskodawca ma wpływ na prowadzoną działalność opodatkowaną podatkiem VAT. Reasumując, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotą podatku naliczonego od opisanych zakupów w zakresie w jakim są one wykorzystywane do czynności opodatkowanych”.

Warto przytoczyć także stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2012 r. (znak: IPTPP1/443-155/12-4/RG) stwierdził, że „Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.” Zdaniem organu, „o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą a tym samym osiąganymi przez podatnika przychodami.

Ponadto, w zakresie możliwości odliczenia VAT w przypadku pośredniego związku wydatków z prowadzoną działalnością opodatkowaną wielokrotnie wypowiadały się organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lutego 2009 r. (znak: IPPP3/443-169/08-2/KT) stwierdził, że „z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością Podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. W ocenie organu żeby „można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością Podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez Podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie Przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów.

Podobnie stanowisko organy podatkowe zajmowały w poniższych interpretacjach:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 października 2014 r. (znak: IPPP3/443-839/14-3/JF),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 15 marca 2012 r. (znak: IPTPP2/443-858/11-4/JN),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 lipca 2011 r. (znak: IPTPP2/443-33/11-8/PM),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 czerwca 2010 r. (znak: IPPP3/443-253/10-2/KG/SM),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 czerwca 2010 r. (znak: IPPP3/443-271/10-2/KG/SM).

W ocenie Wnioskodawcy, stanowisko odmienne od przestawionego powyżej pozostawałoby w sprzeczności z fundamentalną zasadą opodatkowania VAT, podkreślaną wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: „TSUE” lub „Trybunał”) oraz polskich sądów administracyjnych, jaką jest zasada neutralności podatku VAT. Przykładowo, Związek przytacza orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, że „prawo do obliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego łub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny.

Zdaniem Związku, nie powinien być on traktowany inaczej i mniej korzystnie, niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów/usług niezbędnych w celu realizacji tej sprzedaży. Jeżeli bowiem Związek, jako czynny podatnik VAT, zobowiązany jest uiszczać VAT należny z tytułu świadczonych usług (np. usług promocyjnych, wstępu na mecze) powinien on mieć jednocześnie do odliczenia VAT naliczonego od wydatków warunkujących możliwość ich świadczenia.

Ponadto TSUE wypowiedział się w kwestii związku pomiędzy nabytymi towarami oraz usługami a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi w wyroku w sprawie C-16/00 (Cibo Participations SA), zgodnie z którym: „ Wydatki poniesione przez spółkę holdingową na różne usługi, które nabywa w związku z nabyciem udziałów w spółce zależnej stanowią część jej kosztów ogólnych, i dlatego mają co do zasady bezpośredni związek z jej działalnością gospodarczą jako całością.

O prawie do odliczenia VAT Trybunał wypowiadał się również w sprawie C-465/03 (Kretztechnik AG). W tej sprawie TSUE, w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego, stwierdził, iż w celu dopuszczalności odliczenia VAT, zakupione towary lub usługi powinny pozostawać w związku z czynnościami dającymi prawo do odliczenia. TSUE uznał, że emisja akcji, w związku z którą doszło do sporu, co prawda stanowi transakcję pozostającą poza zakresem regulacji Dyrektywy VAT, jednakże czynność ta została przez Kretztechnik zrealizowana w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego, co miało korzystny wpływ na ogólnie rozumianą działalność gospodarczą. W konsekwencji, zdaniem TSUE, należało uznać, że poniesione przez Kretztechnik koszty usług związanych z obsługą tej emisji stanowią część kosztów ogólnych jej działalności i w związku z tym stanowią element cenotwórczy sprzedawanych przez nią towarów. W konsekwencji TSUE uznał, że przy nabyciu usług związanych z emisją akcji, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. W konsekwencji, w ocenie Trybunału Kretztechnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ prowadziła działalność opodatkowaną.

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż stanowisko TSUE wyrażone w sprawie C-16/00 (Cibo Participations SA) potwierdzone zostało także przez sądy krajowe. Tytułem przykładu wskazać można na pogląd WSA w Łodzi, który w wyroku z dnia 23 stycznia 2009 r. (sygn. akt I SA/Łd 991/08) stwierdził, iż „Prawo do odliczenia zostaje również przyznane podatnikowi nawet w przypadku braku bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a jedną lub kilkoma transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia, gdy koszty omawianych usług stanowią część jego kosztów ogólnych i jako takie stanowią element cenotwórczy dla dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Koszty te w rzeczywistości zachowują bezpośredni i ścisły związek z całą działalnością gospodarczą podatnika”.

Ponadto przytoczyć należy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2007 r. (sygn. akt I FSK 967/06) zgodnie z którym „Dokonując zatem wykładni wskazanych wyżej przepisów należy nadać im taki sens, który pozwoli na zachowanie podstawowej i najistotniejszej cechy tego podatku jaką jest jego neutralność dla podatnika. Wobec tego przyjąć należy, że każdy związek - zarówno bezpośredni, jak i pośredni - ze sprzedażą opodatkowaną wykonywaną obecnie, uprzednio lub w przyszłości, winien być uwzględniony przy ocenie istnienia uprawnienia podatnika do obniżenia podatku należnego o naliczony przy nabyciu towarów i usług, tylko wówczas bowiem będzie możliwa jego realizacja”.

Można również wskazać na pogląd WSA we Wrocławiu, który w wyroku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (sygn. I SA/Wr 1551/07), uznał, iż „w określonych okolicznościach, prawo do odliczenia podatku istnieje nawet wtedy, gdy nie można ustalić bezpośredniego związku pomiędzy zakupem a opodatkowaną transakcją, czyli w niektórych sytuacjach prawo do odliczenia może przysługiwać podatnikowi nawet w przypadku braku konkretnej transakcji opodatkowanej, jeżeli zakup związany jest z działalnością podatnika, która, co do zasady, podlega opodatkowaniu (lub daje prawo do odliczenia podatku mimo zwolnienia), a brak związku z konkretną transakcją opodatkowaną wynika z czynników obiektywnych, zwykle niezależnych od podatnika.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż przy ocenie, czy istnieje powiązanie pomiędzy nabyciem towaru lub usługi z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT, nie jest konieczne stwierdzenie wystąpienia bezpośredniego związku. Pośredni związek również daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Podsumowując swoje stanowisko, w ocenie Wnioskodawcy ma on pełne prawo, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia opisanych w stanie faktycznym towarów i usług związanych z organizacją i promocją turnieju.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Status podatnika podatku od towarów i usług został określony w art. 15 ustawy. Podatnikami - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako związek sportowy w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., nr 127, poz. 857 z późn. zm.), posiadający osobowość prawną, ma wyłączne prawo m.in. do organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski, powoływania kadry narodowej oraz przygotowywanie jej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy oraz reprezentowania w międzynarodowych organizacjach sportowych. Celem Związku, zgodnie z jego statutem, jest między innymi organizowanie współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego o Mistrzostwa Polski i Puchar Polski. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W związku ze swoją działalnością, Wnioskodawca organizuje w Polsce turniej (dalej jako: „Turniej”) i zawarł z Europejską Federacją (dalej jako: „Y.”) umowę na organizację i przeprowadzenie tego turnieju.

Zgodnie z umową strony podejmują współpracę w celu organizacji i przeprowadzenia turnieju, która to współpraca obejmować będzie także działania o charakterze marketingowym, reklamowym i promocyjnym. W związku z podejmowanymi przez Wnioskodawcę działaniami, otrzyma od Y. określone w umowie świadczenie pieniężne. Świadczenie to obejmie niewielką część budżetu niezbędnego do realizacji turnieju i nie jest przeznaczone na konkretne działania czy pokrycie konkretnych kosztów podejmowanych przez Związek.

W związku z organizacją turnieju Wnioskodawca świadczy i będzie świadczył usługi promocyjne podlegające opodatkowaniu VAT. W szczególności Wnioskodawca zawarł z miastami, w których odbywać się będą mecze turnieju (dalej jako: „Miasta-gospodarze”) umowy o organizacji i promocji w związku z organizacją turnieju. Zgodnie z tymi umowami, Wnioskodawca świadczy i będzie świadczył usługi marketingowe w celu promocji i reklamy Miast-gospodarzy turnieju za co otrzyma określone w umowie wynagrodzenie. Dodatkowo Związek zawarł umowy na świadczenie usług promocyjnych ze sponsorami. Jednocześnie oprócz ww. usług marketingowych Wnioskodawca będzie świadczył usługi opodatkowane VAT, tj. sprzedaż biletów wstępu na mecze turnieju.

Wnioskodawca ponosi wydatki związane z turniejem, szczegółowo wymienione w opisie sprawy, związane z organizacją i promocją meczów (tj. zarówno meczów turnieju finałowego, jak i tzw. turniejów testowych organizowanych w związku z przygotowaniami do turnieju głównego), ceremonii losowania grup oraz imprez towarzyszących.

Wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z uznaniem, czy ma prawo, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia opisanych we wniosku towarów i usług związanych z organizacją i promocją turnieju.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyklucza, oprócz odliczenia przez niezarejestrowanego podatnika, również możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawa o VAT nie precyzuje, jaki charakter ma mieć związek pomiędzy dokonaniem określonych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Związek ten może mieć charakter bezpośredni, tj. w pewnych przypadkach możliwe jest jednoznaczne wskazanie, że zakupione przez podatnika towary lub usługi zostały wykorzystane do wykonania określonej transakcji opodatkowanej. Ustawodawca nie zawęża jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego wyłącznie do tego rodzaju przypadków. Związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych może mieć również charakter pośredni, gdy zakupów tych nie można wprawdzie przyporządkować do określonych transakcji opodatkowanych, jednak służą one działalności gospodarczej podatnika, opodatkowanej podatkiem VAT. Istnienie takiego pośredniego związku nabywanych towarów i usług z prowadzeniem przez podatnika działalności opodatkowanej VAT jest wystarczające z punktu widzenia przesłanki odliczenia określonej w art. 86 ust. 1 ustawy. Powyższe stanowisko jest konsekwencją zasady neutralności podatku VAT dla podatników prowadzących działalność opodatkowaną tym podatkiem, kluczowej zasady, na której zbudowany jest system podatku od wartości dodanej. Realizacja tej zasady wyraża się zatem w stworzeniu takich regulacji prawnych, zgodnie z którymi podatek naliczony (zapłacony) przez podatnika, w cenie nabytych towarów i usług w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej tym podatkiem może zostać odliczony, nie stanowiąc tym samym dla podatnika obciążenia jako koszt.

Wnioskodawca będąc związkiem sportowym, realizuje zadania statutowe związane popularyzacją dyscypliny, jednocześnie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą. W związku z organizacją turnieju Wnioskodawca świadczy i będzie świadczył usługi promocyjne i marketingowe na podstawie umów z Miastami-gospodarzami. Ponadto Wnioskodawca świadczy i będzie świadczył usługi wstępu, tj. sprzedaje bilety na mecze.

W związku z wykonywaniem powyższych zadań Wnioskodawca nabywa oraz zamierza nabywać w przyszłości towary i usługi niezbędne do ich realizacji, w szczególności są to wydatki związane z promocją i reklamą turnieju, wynajmem hal sportowych, z ochroną imprezy masowej, ze sprzątaniem czy wreszcie z drukowaniem zaproszeń i biletów.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych powyżej przepisów prawa podatkowego, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że istnieje związek wskazanych szczegółowo wydatków z organizacją turnieju. Poniesione koszty służą realizacji zadań, jakie musi wykonać Wnioskodawca w związku z organizacją turnieju, które są jednocześnie sprzedażą opodatkowaną i mają wpływ na jego prowadzoną działalność gospodarczą, opodatkowaną VAT.

Reasumując, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od opisanych zakupów w zakresie w jakim są one wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym opisie sprawy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz.270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.