IPPP1/4512-677/15-4/AŻ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia 50% podatku VAT określonego na fakturze zakupu samochodu osobowego
IPPP1/4512-677/15-4/AŻinterpretacja indywidualna
 1. paliwo
 2. prawo do odliczenia
 3. samochód osobowy
 4. wydatek
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu 23 lipca 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 17 lipca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 20 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizowanymi inwestycjami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizowanymi inwestycjami. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 21 lipca 2015 r. złożonym w dniu 21 lipca 2015 r. (data wpływu 23 lipca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 17 lipca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w ramach przedkładanych sprawozdań, Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na mocy decyzji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w związku z wymogiem Komisji Europejskiej, dotyczącym składania wiążącej interpretacji organu podatkowego o kwalifikowalności VAT, zobowiązana jest wymagać od wszystkich beneficjentów realizujących projekty, dostarczenia kopii wiążącej interpretacji indywidualnej Urzędu Skarbowego, stwierdzającej kwalifikowalność podatku od towarów i usług (czyli stwierdzającej brak prawnych możliwości odzyskania VAT przez beneficjenta). Fundacja od 2006 roku prowadzi działalność statutową i od 2010 roku prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Należy zwrócić uwagę, iż Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców ze względu na charakter prowadzonych działań. Od połowy 2009 roku realizowane projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Od października 2013 roku Fundacja realizuje projekt nr, który także jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich natomiast część wkładu własnego jest dofinansowana przez opłaty od uczestników projektu. Jednakże wpłaty te nie są wystarczające aby pokryć całość wkładu własnego jaki Fundacja musi zapewnić aby zrealizować projekt. Z tytułu realizacji tegoż projektu nie zostanie wygenerowany dochód ani żaden zysk, a on sam mieści się w prowadzonej przez Fundację działalności odpłatnej pożytku publicznego.

W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wyjaśnił, że Fundacja od października 2013 r. realizuje pięć projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Realizowane projekty polegają m.in. na:

 1. wspieraniu cudzoziemców poprzez pomoc w uzyskiwaniu dokumentów pozwalających na uzyskanie legalnego pobytu czy pracy;
 2. realizowaniu kursów językowych – kursy języka polskiego i języka angielskiego;
 3. prowadzeniu szkoleń;
 4. organizowaniu wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych;
 5. informowaniu cudzoziemców na aktualne tematy związane z ich codziennym funkcjonowaniem w Polsce (portal informacyjny, program radiowy)
 6. uczestniczeniu w spotkaniach i konferencjach związanych z migracjami;
 7. prowadzeniu inkubatora przedsiębiorczości;
 8. wspieraniu aktywności cudzoziemców na polskim rynku pracy;

Powyższe działania mają za zadanie pomóc cudzoziemcom w integracji w Polsce oraz w samodzielnym i sprawnym funkcjonowaniu w polskich realiach.

Fundacja jest znaną i cenioną instytucją wśród cudzoziemców, którzy dowiadują się o istnieniu Fundacji głównie poprzez polecenia innych cudzoziemców.

Wydatki ponoszone w związku z realizowanymi projektami – to głównie:

 1. koszty najmu biura;
 2. wydatki na wynagrodzenia dla personelu zajmującego się obsługa klientów;
 3. koszty zarządzania projektami;
 4. księgowość;
 5. artykuły biurowe;
 6. artykuły spożywcze

Wydatki nie mają związku z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT. Opłaty, które są ponoszone przez uczestników projektu nie są opodatkowane podatkiem VAT. Pozwalają one jedynie w części dofinansować wkład własny, jaki Fundacja musi wnieść w realizowane projekty.

Fundacja nie jest podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Fundacja w związku ze stanem faktycznym, opisanym powyżej, będzie miała prawo do odliczenia lub odzyskania podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy

W ocenie podatnika (Fundacji) nie ma możliwości odliczenia lub odzyskania podatku naliczonego, ponieważ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i nie jest czynnym podatnikiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art . 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art . 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art . 114, art . 119 ust. 4, art . 120 ust. 17 i 19 oraz art . 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie do tego przepisu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekty współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Fundacja od 2006 r. prowadzi działalność statutową, a od 2010 r. prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego oraz nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Wnioskodawca wskazał także, że realizowany projekt jest współfinansowany częściowo ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli państw Trzecich, natomiast część wkładu własnego jest dofinansowana przez opłaty od uczestników projektu, które nie są opodatkowane podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – wykonane w ramach projektu czynności nie mają związku z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Zatem, z uwagi na powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu oraz uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.