IPPP1/4512-533/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT oraz możliwości zwolnienia z VAT na podstawie art.113 ustawy o VAT
IPPP1/4512-533/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. działalność statutowa
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art . 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia10 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT oraz możliwości zwolnienia z VAT na podstawie art . 113 ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT oraz możliwości zwolnienia z VAT na podstawie art . 113 ustawy o VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Uczniowski Klub Sportowy działający przy przedszkolu artystyczno- sportowym nie prowadzi działalności gospodarczej a jedynie działalność statutową. Działa na podstawie Decyzji o wpisaniu UKS do ewidencji UKS prowadzonej przez Starostę. Posiada osobowość prawną.W grudniu 2014 roku UKS podpisał umowę o dofinansowanie z funduszy unijnych operacji polegającej na „ wyposażeniu i uruchomieniu Ekomuzeum we wsi wraz z oznakowaniem ścieżki dydaktycznej” z Urzędem Marszałkowskim Województwa. Dokonane zostały wydatki na remont budynku Ekomuzeum i jego wyposażenie m.in. zakup okien, pieca grzewczego, stołu i ław do sali konferencyjnej, schodów itp. oraz zakup i montaż 12 sztuk tablic edukacyjnych i oznakowanie ścieżki. Wszystkie wydatki poniesiono od dnia 01.01.2015 do 30.03.2015. Aktualnie w ramach poprawek do wniosku o refundację środków (zakupu dokonano z własnych funduszy UKS - kredyt w banku) niezbędna jest indywidualna interpretacja o kwalifikowalności wydatków brutto. UKS nie jest płatnikiem podatku VAT. Wydatki dot. remontu budynku Ekomuzeum będącego również siedzibą klubu oraz oznakowanie ścieżki dydaktycznej zgodnie z celami i środkami działania klubu i statutu m.in. pkt 11 „Ochrona środowiska naturalnego”; pkt 15 „Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu”.

Zwiedzanie Ekomuzeum oraz zajęcia na ścieżce są bezpłatne dla osób indywidualnych oraz płatne dla grup zorganizowanych wycieczek szkolnych. Wypracowane zyski przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych należących do sfery zadań publicznych związanych m.in. z oświatą i wychowaniem, kulturą i nauką w całości. Dochód z działalności odpłatnej klubu nie może być i nie jest przeznaczany do podziału między jego członków.

Klub dąży do otrzymania statusu organizacji Pożytku Publicznego, stosując się do wszystkich wytycznych O.P.P. UKS powstał w 2013 roku lecz w 2013 roku nie podjął działalności. Przychód za rok 2013 wyniósł 0,00 PLN za 2014 poniżej 3000,00 PLN (słownie: trzech tysięcy złotych); 2015 orientacyjnie poniżej 5000,00 PLN (słownie: pięciu tysięcy złotych). Kwota refundowana operacji poniżej 50 000 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy brutto).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

(Pytanie nr 2 sformułowano ostatecznie w uzupełnieniu z dnia 11 czerwca 2015 r.)

 1. Czy UKS ma prawo do odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w całości w celu realizacji operacji polegającej na „wyposażeniu i uruchomieniu Ekomuzeum we wsi wraz z oznakowaniem ścieżki dydaktycznej...
 2. Czy płatne usługi dla grup zorganizowanych wycieczek szkolnych będą korzystały ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w całości w celu realizacji operacji polegającej na wyposażeniu i uruchomieniu Ekomuzeum we wsi wraz z oznakowaniem ścieżki dydaktycznej.
 2. Usługi wyżej wymienione mogą korzystać ze zwolnienia z uwagi na nie przekroczenie kwoty obrotów.

Uzasadnienie:

 1. UKS podjął się realizacji zadania w sferze zadań publicznych pod nazwą „wyposażenie i uruchomienie Ekomuzeum we wsi wraz z oznakowaniem ścieżki dydaktycznej”, które wg podpisanej umowy o refundację kosztów zostaną sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Lider” działanie 4.1. Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu małych projektów zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województw.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług:

 • art . 43 ust. 1 pkt 32 - zwalnia się usługi ściśle związane ze sportem – prowadzenie zajęć sportowych na ścieżce dydaktycznej;
 • art . 43 ust. 1 pkt 33 - zwalnia się od podatku usługi kulturalne – prowadzone zajęcia i wydarzenia kulturalne w Ekomuzeum i na ścieżce;
 • art . 113 ust. 1 – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości kwoty nie wlicza się kwoty podatku.

Wartość na dzień 28.05.2015 ze sprzedaży usług związanych z :

 1. realizowaną operacją = 0,00 PLN
 2. z prowadzeniem zajęć sportowych = poniżej 3000,00 PLN (słownie: trzech tysięcy złotych).

Szacunkowa wartość – dochód jaki zostanie osiągnięty w 2015 roku – 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), powstały z działalności statutowej.

UKS nie prowadził, nie prowadzi i nie ma zamiaru prowadzić działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jedną z generalnych zasad na gruncie podatku od towarów i usług jest to, że czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy wykonane są przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Natomiast stosownie do art. 96 ust. 3 ww. ustawy podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z kolei przepis art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  -jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl natomiast art. 113 ust. 5 ustawy – jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy – zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
   • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
   • terenów budowlanych,
   • nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca działający przy przedszkolu artystyczno-sportowym nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie działalność statutową. W grudniu 2014 r. podpisał umowę na dofinansowanie z funduszy unijnych operacji polegającej na „wyposażeniu i uruchomieniu Ekomuzeum we wsi wraz z oznakowaniem ścieżki dydaktycznej”. Od dnia 1 stycznia 2015 do 30 marca 2015 dokonane zostały wydatki na remont budynku Ekomuzeum i jego wyposażenie m.in. zakup okien, pieca grzewczego, stołu i ław do sali konferencyjnej, schodów itp. oraz zakup i montaż 12 sztuk tablic edukacyjnych i oznakowanie ścieżki. Zwiedzanie Ekomuzeum oraz zajęcia na ścieżce są bezpłatne dla osób indywidualnych oraz płatne dla grup zorganizowanych wycieczek szkolnych. Wypracowane zyski są przeznaczane na realizację celów statutowych. UKS powstał w 2013 roku lecz w 2013 roku nie podjął działalności. Przychód za 2013 wyniósł 0,00 PLN, za 2014 poniżej 3000,00 PLN, za 2015 orientacyjnie poniżej 5000,00 PLN.

Wątpliwości niniejszego wniosku dotyczą możliwości odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w dokonywanych zakupach z tytułu realizacji ww. projektu oraz możliwości zwolnienia z VAT odpłatnych usług dla grup zorganizowanych wycieczek szkolnych.

Z uwagi na opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że Wnioskodawca świadczy odpłatne usługi udostępnienia do zwiedzania (wstępu) do Ekomuzeum dla zorganizowanych grup wycieczek szkolnych, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednocześnie powyższe usługi nie są objęte wyłączeniem ze zwolnienia określonym w art. 113 ust. 13 ustawy, a roczna wartość sprzedaży nie przekracza kwoty 150.000,00 zł, zatem Wnioskodawca może przy świadczeniu tych usług korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy o VAT.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych i niepodlegających temu podatkowi.

W świetle przedstawionych okoliczności sprawy i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizowanym projektem. Z wniosku wynika, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT – będą wykorzystywane do czynności korzystających ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, skoro brak jest związku nabywanych na potrzeby realizowanego projektu towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, to Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w dokonywanych zakupach towarów i usług na potrzeby realizowanego projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie dwóch pytań należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.