IPPP1/4512-46/16-2/AŻ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPPP1/4512-46/16-2/AŻinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem operacji jest przebudowa 2 dróg powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu.

 1. Przebudowa drogi powiatowej na odc...
 2. Przebudowa drogi powiatowej, od km...

Przedmiotem pierwszej inwestycji jest przebudowa 890 metrów drogi powiatowej prowadząca do poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie powiatu, która zostanie wykonana przez powiatową jednostkę budżetową – nie będącą podatnikiem VAT.

W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest przebudowa nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy, poprawa odwodnienia – profilowanie i oczyszczenie rowów, remont istniejących przepustów pod drogą, przebudowa 1 skrzyżowania z drogą powiatową, wycinka drzew i krzewów oraz wykonanie oznakowania pionowego. Działania te doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników oraz zwiększenia przepustowości i płynności ruchu na drodze. Dzięki czemu mieszkańcy i służby ratownicze będą mogły w szybki, płynny i bezpieczny sposób poruszać się po drodze.

Przedmiotem drugiej inwestycji jest przebudowa 1 811 metrów drogi powiatowej prowadząca do poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie powiatu , w obrębie Gminy, która zostanie wykonana przez powiatową jednostkę budżetową – nie będącą podatnikiem VAT.

W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest przebudowa istniejącej nawierzchni, budowę chodników o szer. 1,5 m, przebudowę i budowę zjazdów oraz przebudowę systemu odwodnienia. Realizacja inwestycji doprowadzi do poszerzenia jezdni z 4,5 m do 6,00 m oraz wykonania pobocza z kruszywa o szerokości 0,75m.

W konsekwencji poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi – pieszych, rowerzystów oraz kierowców, zwiększy się przepustowość i płynność ruchu na drodze. Realizacja inwestycji pozwoli na szybszy i bezpieczniejszy dojazd mieszkańców do znajdujących się przy wnioskowanym odcinku drogi obiektów użyteczności publicznej oraz do – siedziby Gminy.

Na przedmiotowe zadania złożono 2 wnioski o przyznanie pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zadania zostaną sfinansowane z krajowych środków publicznych tj. ze środków powiatu oraz środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powiat przy złożeniu wniosku oświadczył, że jest podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji płatników podatku VAT i realizując przedmiotowe inwestycje nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT.

Uzasadnił to tym, iż powiat miński jako podmiot publiczny realizował będzie te zadania w działalności innej niż gospodarcza – powołując się na zapisy art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 117, poz. 1054), w związku z czym w tym zakresie nie będzie podatnikiem VAT, nie będzie miał również prawa do odliczenia VAT. Podatek VAT będzie w całości kwalifikowany i nieodliczalny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podatek od towarów i usług VAT jest kwalifikowany i nieodliczalny w przypadku gdy zadanie realizuje podmiot publiczny, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 117, poz. 1054)...

Stanowisko Wnioskodawcy

Powiat pomimo tego, że jest podatnikiem i płatnikiem podatku VAT, jednak przy realizacji wyżej opisanych inwestycji drogowych w działalności innej niż gospodarcza, zgodnie z zapisem art. 15 ust. 6 ustawy z z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 117, poz. 1054) nie będzie podatnikiem VAT, nie będzie miał również prawa do odliczenia tego podatku, w związku z tym go nie odliczy. VAT będzie więc kwalifikowany i nieodliczalny w całości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle wskazanych regulacji, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług, wyłącznie przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału, stanowi więc charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze prywatnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych, drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

 1. drogi krajowe;
 2. drogi wojewódzkie;
 3. drogi powiatowe;
 4. drogi gminne.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.

Jak wynika z art. 19 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg:

 1. krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
 2. wojewódzkich - zarząd województwa;
 3. powiatowych - zarząd powiatu;
 4. gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Zgodnie z art. 20 ww. ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności:

 1. pełnienie funkcji inwestora (pkt 3),
 2. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 (pkt 4),
 3. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (pkt 11).

Należy wskazać, stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, że Powiat nabywając towary i usługi w celu realizacji ww. przedsięwzięcia, nie nabył ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT.

Budowa dróg powiatowych odbywa się w ramach władztwa publicznego i Powiat wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Powiat bez wątpienia nie może być uznany za podatnika, gdyż realizuje on w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że przedmiotem operacji jest przebudowa 2 dróg powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu. Przedmiotem pierwszej inwestycji jest przebudowa 890 metrów drogi powiatowej prowadząca do poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie powiatu, w obrębie gminy, która zostanie wykonana przez powiatową jednostkę budżetową – nie będącą podatnikiem VAT. W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest przebudowa nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy, poprawa odwodnienia – profilowanie i oczyszczanie rowów, remont istniejących przepustów pod drogą, przebudowa 1 skrzyżowania z drogą powiatową, wycinka drzew i krzewów oraz wykonanie oznakowania pionowego. Działania te doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników oraz zwiększenia przepustowości i płynności ruchu na drodze. Przedmiotem drugiej inwestycji jest przebudowa 1 811 metrów drogi powiatowej prowadząca do poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie powiatu mińskiego w obrębie gminy, która zostanie wykonana przez powiatową jednostkę budżetową – nie będącą podatnikiem VAT. W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest przebudowa istniejącej nawierzchni, budowę chodników o szer. 1,5 m, przebudowę i budowę zjazdów oraz przebudowę systemu odwodnienia. Realizacja inwestycji doprowadzi do poszerzenia jezdni z 4,5 m do 6,00 m oraz wykonania pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m. Na przedmiotowe zadania złożono 2 wnioski o przyznanie pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zadania zostaną sfinansowane z krajowych środków publicznych tj. ze środków powiatu mińskiego oraz środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia zapłaconego w ramach projektu podatku od towarów i usług.

Analiza zdarzenia przyszłego w kontekście powołanych przepisów pozwala stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Wnioskodawca zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy nie jest podatnikiem podatku VAT w ramach wykonywanego zadania, co wyklucza możliwość dokonania odliczenia. Zatem Powiat nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu opisanych inwestycji.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPTPP3/4512-509/15-4/JM | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP1/4512-131/15/AZb | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.