IPPP1/4512-454/16-4/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2016 r. (data wpływu 7 czerwca 2016 r.) uzupełnione pismem z dnia 16 czerwca 2016 r. (data wpływu 16 czerwca 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 13 czerwca 2016 r. (skutecznie doręczone 14 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania: „Rozbudowa Skansenu ” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania: „Rozbudowa Skansenu ”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 czerwca 2016 r. (data wpływu 16 czerwca 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 13 czerwca 2016 r. (skutecznie doręczone 14 czerwca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa. Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa. Muzeum posiada osobowość prawną. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Zarząd Województwa. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Muzeum realizuje swoje zadania zgodnie z § 7 Statutu w szczególności przez :

 1. gromadzenie zabytków;
 2. katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów;
 3. przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im własciwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych;
 4. zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz w miarę możliwości zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 5. urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 6. organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej;
 8. popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 9. udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 10. zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 11. prowadzenie działalności wydawniczej.

Ustawa o muzeach stanowi, że "Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów"

Zgodnie z § 17 pkt 3 Statutu działalność Muzeum finansowana jest w szczególności z:

 1. dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Województwa lub budżetu państwa,
 2. wpływów realizacji zadań wskazanych w § 6 Statutu,
 3. ze sprzedaży składników majątku,
 4. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 5. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł,
 6. wpływów z prowadzonej przez Muzeum działalności gospodarczej.

Muzeum prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jego zadaniami statutowymi.

Przychody własne dotyczą m.in. przychodów ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy muzealne (stawka 8%), przychody z usług przewodnika (23%), zajęcia - warsztaty edukacyjne, lekcje muzealne (stawka VAT zw), odpłatne organizowanie konferencji (23%), sprzedaż publikacji, pamiątek oraz art. spożywczych w sklepiku muzealnym (5%, 8%, 23%), udzielenia licencji (23%), udostępnienie posiadanych zbiorów i obiektów do celów wystawienniczych (23%).

Środki finansowe uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystywane są wyłącznie na realizację zadań statutowych. Muzeum prowadzi działalność gospodarczą dokonując nabycia towarów i usług wykorzystywanych do działalności opodatkowanej podatkiem VAT jak i działalności zwolnionej. Muzeum w ramach swojej działalności statutowej wykonuje czynności polegające na organizowaniu i współorganizowaniu kulturalnych imprez plenerowych, spotkań autorskich. W czerwcu Muzeum było współorganizatorem imprezy pod nazwą Jarmark Tumski, gdzie wstęp był bezpłatny.

Nieodpłatne wstępy na ekspozycje muzealne są udostępniane zwiedzającym w ramach akcji typu Noc Muzeów oraz w jednym dniu w tygodniu (w czwartki) na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz 987 i dla osób zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 160) Ponadto wstęp wolny obowiązuje w związku z realizacją Projektu unijnego do oddziału Muzeum oraz na wystawę X wieków Miasta w ramach jego trwałości.

Zakupy towarów i usług dokonywane przez Muzeum są wyłącznie wykorzystywane do celów działalności gospodarczej. Przy zakupach związanych wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT, Muzeum nie dokonuje odliczeń podatku VAT. Przy zakupach związanych z oddziałem Muzeum oraz z wystawą X wieków Miasta oraz z Wystawami Stałymi w Spichlerzu, do których powstania wykorzystano środki pochodzące z Unii Europejskiej muzeum również nie odlicza podatku VAT. Przy zakupach wykorzystywanych do czynności opodatkowanych podatkiem VAT Muzeum odlicza podatek VAT według ustalonej proporcji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT stosując współczynnik proporcji 82% ustalony na 2016 r.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że projekt: „Rozbudowa Skansenu” nie będzie generował przychodów, a tym samym nabywane usługi i towary nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Realizacja inwestycji będzie służyć celom upowszechnienia kultury. Jest to działanie służące nieodpłatnemu zaspokojeniu potrzeb duchowych ludności nie tylko lokalnej. Po realizacji zadania wstęp do Skansenu przez okres przynajmniej 5 lat będzie bezpłatny. Muzeum dokonując zakupu robót budowlanych i towarów ponosić będzie koszty podatku od towarów i usług. Zakupy towarów i usług nabywane w ramach realizacji inwestycji będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na rzecz Muzeum.

Podatek naliczony można odliczyć w sytuacji gdy jest związany z czynnościami opodatkowanymi, a których następstwem jest podatek należny. Zdaniem Muzeum nie będzie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Muzeum realizując projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 pn.: "Rozbudowa Skansenu ” ma prawo odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług wchodzących w zakres tego zadania...

Muzeum, reprezentowane przez Dyrektora Muzeum, zamierza złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020. Zdaniem Wnioskodawcy, instytucji kultury - Muzeum nie przysługuje prawo odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie kosztów Projektu "Rozbudowa Skansenu", gdyż w projekcie nie wystąpią przychody. Muzeum nie będzie prowadziło działalności gospodarczej ze składników zakupionych w ramach w/w Projektu.

Celem Projektu jest rozbudowa Skansenu, który będzie upowszechniał ważny element identyfikacji kulturowej regionu. Poza budownictwem obiekt Skansenu będzie uzupełniony o elementy krajobrazu kulturowego, do którego wchodzą: sztucznie wzniesione terpy pod zagrodami, nasadzenia wierzb, łozinkowe płoty, ogrody oraz charakterystyczne uprawy.

Wszystkie te elementy (z istniejącym na tym terenie budynkiem kościoła, szkoły i cmentarza ewangelickiego) mają pozwolić zwiedzającemu w zrozumieniu sposobu gospodarowania na tych terenach oraz uwidocznić relacje znaczenia poszczególnych elementów krajobrazu względem siebie i przyrody z jej najważniejszym aspektem czyli Wisłą.

W chwili obecnej Muzeum jest właścicielem budynku kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wiączeminie Polskim z roku 1935, który został zakupiony w roku 2013 przez Muzeum, dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Zakup oraz remont kościoła, który nie jest obiektem zabytkowym - obejmował zakup towarów i usług, które są objęte podatkiem VAT. Muzeum po wykonaniu robót budowlanych złoży do Urzędu Marszałkowskiego "Wniosek o płatność", wykazując jako koszt kwalifikowalny również podatek VAT od zakupionych towarów i usług w ramach tej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 pn.: „Rozbudowa Skansenu”. Celem Projektu jest rozbudowa Skansenu. Wnioskodawca wskazał, że nabyte towary i usługi w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT związanego z realizowanym projektem.

Jak wynika z powołanych przepisów prawa, odliczenie podatku uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż, jak wskazał Wnioskodawca, realizując powyższy projekt będzie ponosił wydatki, które nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. Tym samym, Wnioskodawca zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją ww. projektu. W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku naliczonego w trybie art. 87 ust. 1 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w analizowanej kwestii należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.