IPPP1/4512-436/15-2/AW | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług w ramach zawartych umów współprawcy z osobami fizycznymi
IPPP1/4512-436/15-2/AWinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. kontrakt menedżerski
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. podatnik
 5. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług w ramach zawartych umów współpracy z osobami fizycznymi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług w ramach zawartych umów współpracy z osobami fizycznymi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest podmiotem prowadzącym działalność wydawniczą. Działalność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”) i w rezultacie Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia czynności opodatkowanych. Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka zamierza zawierać umowy o współpracy z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na podstawie tych umów, osoby fizyczne (dalej: „Redaktorzy”) będą zobowiązywać się - w zakresie i formach ustalonych ze Spółką - do osobistego wykonywania czynności, których zakres znajdzie odzwierciedlenie w poszczególnych umowach.

Współpraca ta związana będzie z pełnieniem funkcji redaktora naczelnego w oparciu o umowy prawa cywilnego (Spółka posiada w tym zakresie projekty umów, których treść jest udostępniana osobom, którym Spółka zaproponowała współpracę jako Redaktorom - na ich życzenie). Zgodnie z przedmiotowymi umowami, po rozpoczęciu współpracy, Redaktorzy będą świadczyli na rzecz Spółki: (i) usługi doradztwa w zakresie działalności wydawniczej Spółki, (ii) usługi opracowywania, przygotowania i redakcji tekstów oraz (iii) usługi pełnienia funkcji redaktora naczelnego tytułu prasowego. Powyższe usługi będą świadczone na rzecz Spółki na podstawie odrębnych umów każdorazowo zawieranych z Redaktorami (Spółka zamierza zawierać z każdym Redaktorem trzy odrębne umowy).

Poniżej Wnioskodawca zamieszcza podstawowe informacje dotyczące usług, które będą świadczone na podstawie poszczególnych umów:

 1. Umowa o świadczenie usług doradztwa w zakresie działalności wydawniczej Spółki

Usługi doradztwa w zakresie działalności wydawniczej Spółki będą świadczone w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez poszczególnych Redaktorów w zakresie działalności agencji informacyjnych.

Zgodnie z postanowieniami umowy, szczegółowy zakres i sposób świadczenia usług doradztwa w zakresie działalności wydawniczej może być przedmiotem uzgodnień Spółki i Redaktorów. Ponadto, Spółka będzie mogła żądać od Redaktorów sprawozdań - w uzgodnionej formie - z wykonanych prac.

Redaktorzy będą mogli korzystać z pomocy osób trzecich przy wykonywaniu umowy, niemniej za działania lub zaniechania tych osób będą odpowiadali jak za swoje własne działania lub zaniechania.

Redaktorom będzie przysługiwało wynagrodzenie, określone w formie zryczałtowanej, należne „z dołu” za okresy miesięczne. Spółka będzie zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Redaktorów. Ponadto, Redaktorzy będą zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, przez które rozumie się wszelkie uzyskane przez nich informacje w związku z wykonywaniem usług na rzecz Spółki, z wyjątkiem informacji dostępnych powszechnie. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych będzie istniał zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu. Informacje poufne będą mogły być przekazywane osobom trzecim wyłącznie za pisemną zgodą Spółki, chyba że obowiązek przekazania osobie trzeciej informacji poufnych będzie wynikał z przepisu prawa.

Środki techniczne niezbędne do wykonania usług w zakresie doradztwa - w wypadku braku przeciwnego uzgodnienia stron - będą zapewniane przez Spółkę, która będzie również ponosiła pozostałe koszty związane z ich wykonaniem, a w szczególności koszty przejazdów, przelotów, usług hotelowych, organizacji spotkań itp. Niemniej, również Redaktorzy będą zobowiązani do ponoszenia kosztów w określonych okolicznościach. Ponadto, poniesienie kosztu przez Redaktorów nie będzie wyłączało ich prawa do zwiększenia wynagrodzenia z tytułu wykonywania usług doradztwa w zakresie działalności wydawniczej Spółki o kwotę poniesionego kosztu, za pisemną zgodą Spółki.

Redaktorzy będą uprawnieni do korzystania ze środków technicznych zapewnionych im przez Spółkę do celów innych niż wykonywanie usług na rzecz Spółki, przy czym strony uzgodnią wówczas zakres i intensywność ich wykorzystania, a także zasady odpłatności z tego tytułu (cenę, okres rozliczeniowy, termin płatności).

Redaktorzy będą zobowiązani do niezajmowania się w okresie współpracy ze Spółką, bez jej pisemnego zezwolenia, interesami konkurencyjnymi, oraz do nie uczestniczenia w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółek osobowych, udziałowcy lub akcjonariusze spółki kapitałowej lub członkowie organów spółek kapitałowych. Ponadto, w tym samym okresie, Redaktorzy będą zobowiązani powstrzymywać się od innej działalności konkurencyjnej, za którą uznaje się działalność powodującą lub mogącą powodować pogorszenie pozycji rynkowej Spółki. Przez działalność konkurencyjną rozumie się w szczególności świadczenie jakichkolwiek usług, bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub niesamodzielnie, odpłatnie lub nieodpłatnie, na rzecz podmiotów konkurujących ze Spółką - niezależnie od formy prawnej świadczenia usług (tj. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło etc.).

 1. Umowa o świadczenie usług opracowania, przygotowania i redakcji tekstów

Usługi te będą świadczone w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez poszczególnych Redaktorów w zakresie działalności agencji informacyjnych.

W ramach tej umowy, Redaktorzy będą zobowiązani do opracowania, przygotowania i redakcji materiałów prasowych na potrzeby wydań tytułu prasowego oraz innych tekstów będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Ponadto, na podstawie tej umowy nastąpi również przeniesienie autorskich praw majątkowych do tekstów na wszelkich znanych, w chwili zawarcia umowy, polach eksploatacji. Redaktorzy, jako autorzy, nie będą zachowywali prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

Redaktorzy i Spółka będą mieli możliwość uzgodnienia szczegółowego zakresu i sposobu opracowania, przygotowania i redakcji tekstów, zaś Spółka będzie mogła żądać od Redaktorów sprawozdań - w uzgodnionej formie - z wykonanych prac.

W związku ze świadczeniem przedmiotowych usług, Redaktorzy będą ponosili odpowiedzialność majątkową z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w granicach przewidzianych ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.; dalej: „Prawo prasowe”). Redaktorzy będą również ponosili koszty postępowań związanych z tego rodzaju sprawami. Jakkolwiek Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w kosztach takich postępowań, to będzie jej przysługiwało prawo do zupełnej lub częściowej odmowy w tym zakresie.

Ponadto, Redaktorzy będą zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, przez które rozumie się wszelkie informacje uzyskane przez Redaktorów w związku z wykonywaniem usług na rzecz Spółki, z wyjątkiem informacji dostępnych powszechnie. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych będzie istniał zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu. Informacje poufne będą mogły być przekazywane osobom trzecim wyłącznie za pisemną zgodą Spółki, chyba że obowiązek przekazania osobie trzeciej informacji poufnych będzie wynikał z przepisu prawa.

Środki techniczne niezbędne do wykonania usług objętych umową - w wypadku braku przeciwnego uzgodnienia stron - będą zapewniane przez Spółkę, która będzie również ponosiła pozostałe koszty związane z ich wykonaniem, a w szczególności koszty przejazdów, przelotów, usług hotelowych, organizacji spotkań itp. Niemniej, również Redaktorzy będą zobowiązani do ponoszenia kosztów w określonych okolicznościach. Ponadto, poniesienie kosztu przez Redaktorów nie będzie wyłączało ich prawa do zwiększenia wynagrodzenia za przygotowanie i opracowanie tekstów o kwotę poniesionego kosztu, za pisemną zgodą Spółki.

Redaktorzy będą uprawnieni do korzystania ze środków technicznych zapewnionych im przez Spółkę do celów innych niż wykonywanie usług opracowania, przygotowania i redakcji tekstów, przy czym strony uzgodnią wówczas zakres i intensywność ich wykorzystania, a także zasady odpłatności z tego tytułu (cenę, okres rozliczeniowy, termin płatności).

Dodatkowo, Redaktorzy będą zobowiązani do niezajmowania się w okresie współpracy ze Spółką oraz w ustalonym czasie od jej wygaśnięcia, bez jej pisemnego zezwolenia, interesami konkurencyjnymi, oraz do nieuczestniczenia w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółek osobowych, udziałowcy lub akcjonariusze spółek kapitałowych lub członkowie organów spółek kapitałowych. Ponadto, w tym samym okresie, Redaktorzy będą zobowiązani powstrzymywać się od innej działalności konkurencyjnej, za którą uznaje się działalność powodującą lub mogącą powodować pogorszenie pozycji rynkowej Spółki. Przez działalność konkurencyjną rozumie się w szczególności świadczenie jakichkolwiek usług, bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub niesamodzielnie, odpłatnie lub nieodpłatnie, na rzecz podmiotów konkurujących ze Spółką - niezależnie od formy prawnej świadczenia usług (tj. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło etc.).

Z tytułu wykonywania usług opracowania, przygotowania i redakcji tekstów, Redaktorom będzie przysługiwało wynagrodzenie, określone w formie zryczałtowanej, należne „z dołu” za okresy miesięczne. Spółka będzie zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia w terminie 7 dni od daty otrzymania faktur wystawionych przez Redaktorów, dokumentujących świadczenie usług.

 1. Umowa o świadczenie usług pełnienia funkcji redaktora naczelnego tytułu prasowego

Usługi te będą świadczone przez Redaktorów w ramach działalności wykonywanej osobiście, niezależnie od działalności gospodarczej w zakresie działalności agencji informacyjnych. Zakres zadań redaktora naczelnego obejmuje w szczególności zadania przewidziane w Prawie prasowym, w tym decydowanie o całokształcie działalności redakcji. Redaktorzy i Spółka będą mieli możliwość uzgodnienia szczegółowego zakresu i sposobu świadczenia usług w zakresie pełnienia funkcji redaktora naczelnego, zaś Spółka będzie mogła żądać od Redaktorów sprawozdań - w uzgodnionej formie - z wykonanych prac.

W związku ze świadczeniem usług w zakresie pełnienia funkcji redaktora naczelnego, Redaktorzy będą ponosili odpowiedzialność majątkową z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w granicach przewidzianych prawem prasowym. Redaktorzy będą również ponosili koszty postępowań związanych z tego rodzaju sprawami. Jakkolwiek Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w kosztach takich postępowań, to jednak Spółce będzie przysługiwało prawo do zupełnej lub częściowej odmowy w tym zakresie.

Ponadto, Redaktorzy będą zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, przez które rozumie się wszelkie informacje uzyskane przez Redaktorów w związku z wykonywaniem usług na rzecz Spółki, z wyjątkiem informacji dostępnych powszechnie. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych będzie istniał zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu. Informacje poufne będą mogły być przekazywane osobom trzecim wyłącznie za pisemną zgodą Spółki, chyba że obowiązek przekazania osobie trzeciej informacji poufnych będzie wynikał z przepisu prawa.

Środki techniczne niezbędne do wykonania usług w zakresie pełnienia funkcji redaktora naczelnego - w wypadku braku przeciwnego uzgodnienia stron - będą zapewniane przez Spółkę, która będzie również ponosiła pozostałe koszty związane z ich wykonaniem, a w szczególności koszty przejazdów, przelotów, usług hotelowych, organizacji spotkań itp. Niemniej, również Redaktorzy będą zobowiązani do ponoszenia kosztów w określonych okolicznościach. Ponadto, poniesienie kosztu przez Redaktorów nie będzie wyłączało ich prawa do zwiększenia wynagrodzenia z tytułu wykonywania usług w zakresie pełnienia funkcji redaktora naczelnego o kwotę poniesionego kosztu, za pisemną zgodą Spółki.

Redaktorzy będą uprawnieni do korzystania ze środków technicznych zapewnionych im przez Spółkę do celów innych niż wykonywanie usług w zakresie pełnienia funkcji redaktora naczelnego, przy czym strony uzgodnią wówczas zakres i intensywność ich wykorzystania, a także zasady odpłatności z tego tytułu (cenę, okres rozliczeniowy, termin płatności).

Dodatkowo, Redaktorzy będą zobowiązani do niezajmowania się w okresie współpracy ze Spółką oraz w uzgodniony okresie po jej ustaniu, bez jej pisemnego zezwolenia, interesami konkurencyjnymi, oraz do nie uczestniczenia w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółek osobowych, udziałowcy lub akcjonariusze spółek kapitałowych lub członkowie organów spółek kapitałowych. Ponadto, w tym samym okresie Redaktorzy będą zobowiązani powstrzymywać się od innej działalności konkurencyjnej, za którą uznaje się działalność powodującą lub mogącą powodować pogorszenie pozycji rynkowej Spółki. Przez działalność konkurencyjną rozumie się w szczególności świadczenie jakichkolwiek usług, bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub niesamodzielnie, odpłatnie lub nieodpłatnie, na rzecz podmiotów konkurujących ze Spółką - niezależnie od formy prawnej świadczenia usług (tj. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło etc.).

Z tytułu wykonywania usług w zakresie pełnienia funkcji redaktora naczelnego, Redaktorom będzie przysługiwało wynagrodzenie, określone w formie zryczałtowanej, należne „z dołu” za okresy miesięczne. Spółka będzie zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia w terminie 7 dni od daty otrzymania faktur wystawionych przez Redaktorów, dokumentujących świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji redaktora naczelnego.

Zadania realizowane przez Redaktorów na podstawie ww. umów będą służyć prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, w ramach której realizowane są czynności opodatkowane VAT. Fakt wykonania ww. zadań, Redaktorzy będą dokumentowali fakturami, na których będą wykazywać należny VAT obliczony według stawki podstawowej (tj. obecnie 23%).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur wystawianych przez Redaktorów, dokumentujących świadczone na jej rzecz usługi na podstawie umowy o świadczenie usług doradztwa w zakresie działalności wydawniczej Spółki...
 2. Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur wystawianych przez Redaktorów, dokumentujących świadczone na jej rzecz usługi na podstawie umowy o świadczenie usług opracowania, przygotowania i redakcji tekstów...
 3. Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur wystawianych przez Redaktorów, dokumentujących świadczone na jej rzecz usługi na podstawie umowy o świadczenie usług pełnienia funkcji redaktora naczelnego tytułu prasowego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W ocenie Spółki, przysługuje jej prawo do pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony, wynikający z faktur wystawianych przez Redaktorów, dokumentujących świadczone na rzecz Spółki usługi na podstawie umowy o świadczenie usług doradztwa w zakresie działalności wydawniczej Spółki.

Ad. 2

W ocenie Spółki, przysługuje jej prawo do pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony, wynikający z faktur wystawianych przez Redaktorów, dokumentujących świadczone na rzecz Spółki usługi na podstawie umowy o świadczenie usług opracowania, przygotowania i redakcji tekstów.

Ad. 3

W ocenie Spółki, przysługuje jej prawo do pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony, wynikający z faktur wystawianych przez Redaktorów, dokumentujących świadczone na rzecz Spółki usługi na podstawie umowy o świadczenie usług pełnienia funkcji redaktora naczelnego tytułu prasowego.

 1. Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku - o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: „ustawa o VAT”), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z ww. przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik oraz gdy towary/usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia VAT naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można VAT naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów/usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Powyższe oznacza, że podatnik uprawniony jest do pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony, jeżeli wykonana na jego rzecz czynność podlega opodatkowaniu VAT, tj. wpisuje się w katalog określony w art. 5 ustawy o VAT, a ponadto nie podlega zwolnieniu ani wyłączeniu z VAT oraz została wykonana przez podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.

W analizowanych okolicznościach nie ulega wątpliwości, że usługi świadczone na podstawie ww. umów przez Redaktorów na rzecz Wnioskodawcy odpowiadają definicji odpłatnego świadczenia usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Oceny wymaga natomiast, czy w odniesieniu do czynności realizowanych na podstawie ww. umów, Redaktorzy występują w charakterze podatników w rozumieniu ustawy o VAT.

 1. Przesłanki uznania działalności za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega w szczególności odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski, przez które rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Opodatkowaniu VAT podlegają przy tym jedynie takie usługi, które wykonywane są przez podatnika VAT.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub i usługodawców, a także osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy wyłączenia zawartego w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: „ustawa o pdof”), jeżeli z tytułu wykonania czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny co do: (i) warunków wykonywania tych czynności, (ii) wynagrodzenia i (iii) odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności wobec osób trzecich.

Ponadto, zgodnie z art. 15 ust. 3a ustawy o VAT, przepis ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Należy zatem uznać, że kwalifikacji czynności, które będą wykonywane przez Redaktorów w związku ze świadczeniem usług na rzecz Spółki, jako niespełniających definicji działalności gospodarczej na gruncie ustawy o VAT dokonać można jedynie w przypadku, gdy:

 1. przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia tych usług będą mogły zostać przyporządkowane do jednej z kategorii wymienionych w art. 13 pkt 2-9 ustawy o pdof lub usługi te będą stanowiły usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
 2. łącznie spełnione zostaną wszystkie wskazane powyżej przesłanki dotyczące określenia warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności wobec osób trzecich.

 1. Usługi doradztwa w zakresie działalności wydawniczej

W przypadku usług doradztwa w zakresie działalności wydawniczej, nie będą one w ogóle podlegały wyłączeniu określonemu w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, z uwagi na fakt, że uzyskiwane z tego tytułu przychody nie zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o pdof oraz nie stanowią one usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach - pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Tym samym, usługi doradztwa w zakresie działalności wydawniczej, które będą świadczone przez Redaktorów na rzecz Spółki, będą podlegały opodatkowaniu VAT.

 1. Usługi w zakresie opracowania, przygotowania i redakcji tekstów oraz usługi w zakresie pełnienia funkcji redaktora naczelnego

W przypadku usług w zakresie opracowania, przygotowania i redakcji tekstów oraz w zakresie pełnienia funkcji redaktora naczelnego, w ocenie Wnioskodawcy, przesłanki nr 1 i 2 (odnoszące się do określenia warunków wykonywania zleconych czynności oraz wynagrodzenia należnego wykonującemu zlecenie), w odniesieniu do relacji, które będą łączyły Redaktorów ze Spółką i które zostaną potwierdzone w formie pisemnych umów, należy uznać za spełnione. Dopełniona zostanie również, w ocenie Wnioskodawcy, przesłanka nr 3 z uwagi na fakt, iż Redaktorzy występując zarówno jako autorzy tekstów, jak i jako redaktorzy naczelni z mocy prawa prasowego ponoszą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich. Zgodnie bowiem z art. 38 ust. 1 i ust. 2 Prawa prasowego, „odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego ponoszą autor, redaktor lub inna osoba, którzy spowodowali opublikowanie tego materiału; nie wyłącza to odpowiedzialności wydawcy. W zakresie odpowiedzialności majątkowej odpowiedzialność tych osób jest solidarna”. Zakresu tej odpowiedzialności nie można ograniczyć postanowieniami umowy prawa cywilnego.

Tym samym, należy uznać, że zarówno usługi w zakresie opracowania, przygotowania i redakcji tekstów, jak i usługi w zakresie pełnienia funkcji redaktora naczelnego, będą realizowane w ramach działalności gospodarczej Redaktorów, którzy z tytułu ich wykonywania będą podatnikami VAT.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że kwestia określenia czy podlegają opodatkowaniu VAT usługi wykonywane przez Redaktorów na rzecz Spółki na podstawie ww. umów, była przedmiotem interpretacji indywidualnej, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 28 stycznia 2015 r. (sygn. IPPP2/443-1051/14-4/BH) na wniosek osoby, która otrzymała ofertę współpracy na podstawie umów opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku.

Ww. interpretacja została wydana w oparciu o tożsamy stan faktyczny, jak ten zaprezentowany w niniejszym wniosku. W szczególności, wskazano m.in., że osoba fizyczna rozważa rozpoczęcie współpracy ze Spółką - podmiotem prowadzącym działalność wydawniczą. Współpraca ta związana będzie z pełnieniem funkcji redaktora naczelnego w oparciu o umowy prawa cywilnego (Spółka udostępniła wnioskodawcy treść umów, które będą regulowały zasady współpracy) i będzie obejmowała świadczenie na rzecz Spółki: (i) usług doradztwa w zakresie działalności wydawniczej Spółki, (ii) usług opracowywania, przygotowania i redakcji tekstów oraz (iii) usług pełnienia funkcji redaktora naczelnego tytułu prasowego.

W uzasadnieniu wniosku do ww. interpretacji wnioskodawca podniósł, iż:

(...) należy stwierdzić, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, czynności, które będą realizowane przez Wnioskodawcę w związku z wykonywaniem usług (i) doradztwa w zakresie działalności wydawniczej, (ii) opracowania, przygotowania i redakcji tekstów oraz (iii) pełnienia funkcji redaktora naczelnego, stanowią samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, a tym samym Wnioskodawca będzie z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług”.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy w całości za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia przywołanej interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej: „Ordynacja podatkowa”).

Spółka pragnie zaznaczyć, że zaprezentowany wyżej pogląd odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 stycznia 2009 r. (sygn. IPPP1-443-2117/08-2/MP) stwierdzono m.in., że:

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa podatkowego, jeśli istnieje związek zakupionych usług świadczonych przez Redaktora ze sprzedażą opodatkowaną i nie występują przypadki określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług, należy uznać, iż Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przez Redaktora w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka otrzymała te faktury”.

Ponadto, mając na uwadze, że sprawowanie przez Redaktorów funkcji redaktora naczelnego na podstawie ww. umów będzie polegać na zarządzaniu sprawami danej redakcji (z ogółu postanowień przedmiotowych umów wynika, iż będą one zbliżone do tzw. „kontraktu menedżerskiego”). Wnioskodawca wskazuje, że stanowisko zgodnie z którym czynności wykonywane przez osoby zarządzające konkretnymi organizacjami (tu: redakcją), podlegają opodatkowaniu VAT znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach organów podatkowych:

 1. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 maja 2014 r. (sygn. : IBPP2/443-176/14/IK), w której stwierdzono m.in.:

„Zauważyć należy, że umowa o świadczenie usług - Umowa o zarządzanie, na podstawie której Wnioskodawca świadczy usługi zarządzania Spółką, zawiera unormowanie dotyczące odpowiedzialności Wnioskodawcy wobec osób trzecich. Jak wskazano, Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykonywania obowiązków przewidzianych Umową. Z powyższego wynika zatem, że warunek odpowiedzialności za wykonanie czynności w ramach Umowy o zarządzanie, który decyduje o uznaniu czynności za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełniony.

Odnosząc zatem przedstawiony we wniosku opis sprawy do stanu prawnego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie skoro Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz osób trzecich za szkodę wynikłą z podejmowanych przez niego czynności przy wykonywaniu umowy i ponosi ryzyko gospodarcze podejmowanych decyzji, nie można uznać, że relacja łącząca Wnioskodawcę ze Spółką stanowi stosunek zobowiązaniowy podobny do tego, jaki łączy pracodawcę i pracownika. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zarządzania w ramach zawartej umowy należy uznać za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT”.

 1. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 maja 2014 r. (sygn. ITPP1/443-308/14/DM), w której stwierdzono m.in.:

„Jak wynika z przywołanych przepisów menedżer ponosi odpowiedzialność za wykonywane przez siebie usługi również względem innych podmiotów aniżeli sama spółka i ponosi ryzyko związane z brakiem wystarczającej staranności w podejmowanych działaniach. Tym samym Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze, bowiem za rezultaty podejmowanych decyzji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności nie tylko przez kontrahenta, w którym związał się umową cywilnoprawną, ale również przez inne podmioty. Z powyższego wynika zresztą potrzeba ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, deliktowej i kontraktowej, która to potrzeba nie istniałaby, gdyby nie istniała odpowiedzialność.

(...)

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, kontrakt menedżerski łączący go ze spółką nie zawiera wszystkich elementów opisanych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy VAT, a tym samym czynności wykonywane w jego ramach należy uznać za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą, a co się z tym wiąże świadczone przez Menedżera usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT”.

 1. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 lipca 2014 r. (sygn. IPPP1/443-597/14-2/AW), w której organ stwierdził m.in.:

„Analiza powołanych wyżej przepisów prawa w kontekście wskazanego opisu sprawy pozwala na uznanie, że zawarte umowy pomiędzy Spółką oraz Zarządzającymi nie formułują pomiędzy stronami więzi analogicznych ze stosunkiem pracy. Zarządzający ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za efekt wykonywanej pracy. Wykonują czynności samodzielnie podejmując decyzje.(...) Czynności wykonywane w ramach podpisywanych umów - kontrakty menadżerskie - należy zatem uznać za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem z uwagi, że nabywane od zarządzających usługi zarządzania są wykorzystywane do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych (co wskazał zainteresowany w opisie sprawy), Spółce zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. usług wynikających z faktur VAT wystawionych przez Zarządzających”.

 1. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 lutego 2014 r. (sygn. IBPP2/443-1043/13/RSz), w której organ stwierdził m.in.:

„Mając na względzie opis sprawy przedstawiony przez Wnioskodawcę oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż zawarte umowy nie formułują pomiędzy stronami więzi analogicznych ze stosunkiem pracy. Zleceniobiorcy ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za efekt wykonywanej pracy. Wykonują czynności samodzielnie podejmując decyzje. (...) Czynności wykonywane w ramach podpisywanych umów - kontrakty menadżerskie - należy zatem uznać za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym w zakresie, w jakim usługi te wykorzystywane będą do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. usług wynikających z faktur VAT wystawionych przez Menadżerów”.

 1. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 stycznia 2014 r. (sygn. ILPP1/443-947/13-5/NS), w której organ stwierdził m.in.:

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że świadczenie na podstawie kontraktu menedżerskiego odpłatnych usług zarządczych na rzecz Zainteresowanego przez kontrahenta (zleceniobiorcę) w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami kontraktu menedżerskiego to kontrahent (zleceniobiorca) będzie ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoję działania, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie przepisu art. 15 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji, Wnioskodawca będzie miał prawo do dokonywania odliczeń kwoty podatku określonego w fakturach dokumentujących przedmiotowe czynności zarządcze, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

 1. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 sierpnia 2013 r. (sygn. IPPP1/443-658/13-3/MP), w której organ stwierdził m.in.:

Analiza powołanych przepisów prawa w kontekście wskazanego opisu sprawy pozwala na uznanie, iż z racji, że Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz osób trzecich za szkodę wyrządzoną w związku z wykonywaniem postanowień umowy, nie można uznać, że relacja łącząca Menadżera ze Spółką stanowi stosunek zobowiązaniowy podobny do tego, jaki łączy pracodawcę i pracownika. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zarządzania w ramach zawartej umowy należy uznać za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT”.

Podsumowując, mając na uwadze stanowisko organów podatkowych zawarte w przytoczonych interpretacjach indywidualnych, a w szczególności w interpretacji wydanej na wniosek osoby, która otrzymała ofertę współpracy na warunkach wynikających z wyżej opisanych umów, należy stwierdzić, że czynności wykonywane przez Redaktorów na rzecz Spółki podlegają opodatkowaniu VAT. W rezultacie, Spółka będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Redaktorów, dokumentujących wykonanie na jej rzecz usług w zakresie:

 • doradztwa w zakresie działalności wydawniczej Spółki,
 • opracowywania, przygotowania i redakcji tekstów
 • pełnienia funkcji redaktora naczelnego tytułu prasowego.

Wobec powyższego, stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe w całości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na względzie powyższe, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.