IPPP1/4512-391/15-4/AS | Interpretacja indywidualna

Projekt – prawo do odliczenia
IPPP1/4512-391/15-4/ASinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 8 maja 2015 r. (skutecznie doręczone 13 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 8 maja 2015 r. (skutecznie doręczone 13 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Niepubliczne Przedszkole „Z.” s.c., realizuje zadania określone w statucie spółki związane z opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym, PKD-85.10.Z – wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki. W celu realizacji powyższych zadań spółka zapewnia właściwą opiekę pedagogiczną, stara się zapewnić dodatkowe atrakcje dla dzieci zakupując profesjonalny plac zabaw. Plac zabaw jest wyposażony w nowoczesne zabawki dostosowane do wieku dzieci uczęszczających do przedszkola. Plac zabaw rozwija aktywność ruchową dzieci oraz pomaga kształtować prawidłową sylwetkę.

Spółka realizuje niektóre z powyższych zadań korzystając z dofinansowania projektów unijnych. Realizując projekt z działania nr 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci, spółka dokonała zakupów inwestycyjnych – zabawki na plac zabaw, tj. zjeżdżalnie, wieże wspinaczkowe, huśtawki, bujaki, płot laminowany z oprzyrządowaniem, farby do malowania płotu, płyty absorbujące upadek – na podstawie faktur VAT, które mają naliczony podatek VAT. Przedszkole „Z.” s.c., korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów zgodnie z zapisem art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

(Pytanie zostało ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 14 maja 2015 r.)

Czy Spółka ma możliwość odliczenia podatku VAT, jeśli nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie odzyskuje podatku VAT z Urzędu Skarbowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego ponoszonego przez Spółkę i jest w całości kosztem podatkowym, gdyż nie odzyskuje podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedszkole „Z.” s.c. , korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów zgodnie z zapisem art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W związku z powyższym:

  • nabywane towary nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych;
  • spółka nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. wykorzystywania zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, stosownie do którego obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt – Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci, korzystając z dofinansowania ze środków unijnych. W ramach projektu Spółka dokonała zakupów inwestycyjnych, są to: zabawki na plac zabaw, tj. zjeżdżalnie, wieże wspinaczkowe, huśtawki, bujaki, płot laminowany z oprzyrządowaniem, farby do malowania płotu, płyty absorbujące upadek. Wnioskodawca prowadzi działalność zwolnioną od podatku i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Towary nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów związanych z realizacją projektu, gdyż nabywane towary nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem towarów dokonanym w ramach realizacji projektu, obejmującego wykonanie placu zabaw dla dzieci.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.