IPPP1/4512-382/15-4/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujacych wydatki zwiazane z projektem;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 25 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 20 maja 2015 r. (doręczone w dniu 22 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujacych zakup usług związanych z akcją P - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujacych zakup usług związanych z akcją „P” .

Wniosek uzupełniono w dniu 25 maja 2015 r. poprzez uiszczenie opłaty za wydanie interpretacji, w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 20 maja 2015 r. (doręczone w dniu 22 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka, Wnioskodawca) w związku z obchodami 25-lecia marki organizuje w dniach 1 marca 2015 r. - 4 czerwca 2015 r. kampanię „P” (dalej: akcja, kampania). Akcja ma na celu umożliwienie podziękowania osobom przebywającym poza Polską oraz organizacjom zagranicznym, które w latach 80-tych wysyłały do Polski paczki z pomocą. Podziękowanie będzie realizowane poprzez przesłanie do nich kartki z podziękowaniem oraz paczki kawy.

Uczestnikiem akcji może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i przebywająca obecnie na terytorium Polski. Zadaniem uczestnika kampanii jest wskazanie, w formularzu znajdującym się na stronie internetowej kampanii, osoby fizycznej przebywającej poza granicami Polski albo organizacji zagranicznej, od której on lub inna osoba w latach 80-tych otrzymała paczkę z pomocą lub opisanie w jaki sposób paczka ta pomogła osobie obdarowanej. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne i bezpłatne.

Na podstawie informacji zadeklarowanych przez uczestnika akcji, Spółka ma prawo do przygotowania przesyłki zawierającej podziękowania oraz paczkę kawy Prima i wysłania jej na wskazany adres. Zgodnie z regulaminem kampanii Wnioskodawca wybiera osoby, których podziękowania będą przekazywane wraz z kawą do wskazanych podmiotów, a w weryfikacji uczestników bierze również udział zatrudniona agencja reklamowa.

Wysyłka kawy organizowana jest w sposób dwuetapowy tzn. najpierw jest ona wydawana z magazynu Spółki (zaliczana w koszty reklamy), a następnie przekazywana firmie zewnętrznej, która zajmuje się jej konfekcjonowaniem oraz wysyłką, za co w całości obciąży Spółkę wystawiając fakturę za wykonaną usługę. Ani uczestnik akcji, ani podmiot obdarowany nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu kampanii.

Przesyłka dostarczana jest za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów przy pomocy których realizowana będzie wysyłka. Dodatkowo, do jednej osoby fizycznej może zostać wysłane tylko jedno opakowanie kawy, natomiast do organizacji zagranicznej jedna paczka zbiorcza zawierająca więcej niż jedno opakowanie kawy.

Ponadto, przy organizacji kampanii Wnioskodawca współpracuje jeszcze z dwoma agencjami reklamowymi. Jedna z nich prowadzi stronę internetową akcji i tworzy bazę danych uczestników, druga odpowiedzialna jest za wykupowanie czasu antenowego i internetowego. Obie agencje za świadczone usługi obciążają Spółkę.

Nadto Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że prowadzona przez niego kampania nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Celem akcji jest promocja takich wartości jak pomoc, ludzka solidarność i wdzięczność połączona z promocją produktów Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług od podatników VAT, którzy wyświadczyli na rzecz Spółki usługi odnoszące się do akcji o nazwie „P”...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Usługi świadczone na rzecz Spółki przez agencje reklamowe wykorzystywane są do wykonywania przez nią czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zatem na gruncie art. 86 ust. 1 Ustawy VAT przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupione usługi.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 86 ust. l Ustawy VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kluczowym dla możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek - bezpośredni lub pośredni - pomiędzy dokonanym zakupem towarów, a prowadzoną, opodatkowaną działalnością podatnika.

Spółka w ramach swej działalności angażuje się w działania z zakresu CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Tego rodzaju działania nakierowane są na budowanie pozytywnych i trwałych relacji z klientami i partnerami biznesowymi, a ich efektem jest lojalność klientów, wiarygodność oraz pozytywny wizerunek Spółki w oczach lokalnej społeczności, kontrahentów i pracowników. Ponadto, zdaniem Komisji Europejskiej, strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) prowadzi do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa oraz przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym i jednocześnie kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego dzięki prowadzeniu dialogu z otoczeniem na poziomie lokalnym.

Spółka w związku z budowaniem strategii firmy społecznie odpowiedzialnej zorganizowała akcję „P”, której ideą jest promowanie społecznej solidarności oraz pomocy humanitarnej. Zdaniem Spółki są to wartości ważne dla jej klientów i partnerów biznesowych, a sfinansowanie takiej kampanii zagwarantuje Spółce lojalność klientów przekładającą się tym samym na wzrost przychodów ze sprzedaży i sukces rynkowy.

Spółka stoi na stanowisku, iż wskazane wyżej wydatki związane są z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdyż świadczone przez firmy zewnętrzne usługi służą realizacji akcji „P” stanowiącej integralną część strategii Spółki, działającej w zgodzie z doktryną społecznej odpowiedzialności biznesu. Nadto, działania Spółki w ramach zorganizowanej kampanii przekładają się bezpośrednio na markę firmy, a poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie Spółki (np. w zakresie strategii marketingowej) pośrednio mają związek z uzyskaniem przez Spółkę obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższej analizy, bezsprzecznie należy uznać, że wydatki Spółki na działania marketingowe opisane w stanie faktycznym wniosku mają pośredni związek z opodatkowaną działalnością Spółki, zatem na podstawie z art. 86 ust.1 Ustawy VAT przysługuje Spółce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Spółki odnoszące się do akcji „P”.

Stanowisko przedstawione przez Spółkę, jest również prezentowane w interpretacjach indywidualnych, tytułem przykładu:

  • w interpretacji indywidualnej z dnia 29 lipca 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPP1/443-353/14-2/AW,
  • w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lutego 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, nr IPTPP1/443-783/11-5/S/13/MW.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.