IPPP1/4512-341/16-2/JL | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji wymienionego projektu. W związku z tym, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu również prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.
IPPP1/4512-341/16-2/JLinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2016 r. (data wpływu 26 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawarł z Województwem umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 4 - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.2 - Rewitalizacja miast.

Celem głównym projektu jest przywrócenie świetności materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w pałacyku. Przedmiotem prac budowlano-konserwatorskich była objęta część Pałacyku (określona projektem). Przedmiotowa część Pałacyku, która była przedmiotem prac budowlano-konserwacyjnych nie będzie służyła wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Niniejsza część Pałacyku nie będzie w żaden sposób udostępniana odpłatnie, obecnie oraz w przyszłości. Szkoła jest czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Szkole przysługuje prawo do odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w celu realizacji wskazanego w stanie faktycznym projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Szkole nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w celu realizacji wskazanego w stanie faktycznym projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł z Województwem umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 4 - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.2 - Rewitalizacja miast. Celem głównym projektu jest przywrócenie świetności materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w pałacyku. Przedmiotem prac budowlano-konserwatorskich była objęta część Pałacyku (określona projektem). Przedmiotowa część Pałacyku, która była przedmiotem praz budowlano-konserwacyjnych nie będzie służyła wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Niniejsza część Pałacyku nie będzie w żaden sposób udostępniana odpłatnie, obecnie oraz w przyszłości. Szkoła jest czynnym podatnikiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w ramach projektu.

Z uwagi na opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizowanej inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. Wnioskodawca nie ma zatem prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji wymienionego projektu. W związku z tym, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu również prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.