IPPP1/4512-290/16-2/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie sprzedaży gruntów niezabudowanych oraz prawo do odliczenia VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 31 marca 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania, sprzedaży gruntów niezabudowanych oraz prawa do odliczenia podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntów niezabudowanych oraz prawa do odliczenia podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dalej: „Kupujący”) planuje nabyć od G. sp. z o.o. (dalej: „Sprzedawca”; łącznie: „Wnioskodawcy”) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (dalej: „Nieruchomość”). Przedmiotem transakcji będą trzy działki, dla których sąd prowadzi księgi wieczyste: Łączna powierzchnia działek wynosi około 7.800 m2. Na jednej z działek będących przedmiotem transakcji została ustanowiona odpłatna służebność przesyłu obejmująca prawo do budowy odcinka linii kablowej oraz całodobowy, swobodny dostęp do wybudowanych na działce urządzeń elektroenergetycznych.

Na moment dokonania transakcji zakupu na Nieruchomości nie będą zlokalizowane żadne budynki. Wnioskodawcy nie mogą jednak wykluczyć, że na moment transakcji na części Nieruchomości zlokalizowana będzie linia kablowa (dalej: „Budowla”), która nie będzie jednakże stanowić własności żadnego z Wnioskodawców i tym samym nie będzie ona przedmiotem transakcji. Wartość Nieruchomości jest niewspółmiernie wyższa od wartości Budowli. Od wydatków ponoszonych na nabycie Nieruchomości przysługiwało Sprzedawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym między innymi pod realizację zabudowy apartamentowej. Po zakupie Kupujący będzie wykorzystywał Nieruchomość do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Obecnie planowane jest, że na zakupionej Nieruchomości Kupujący wybuduje budynek lub budynki biurowe oraz w późniejszym etapie dokona wynajmu powierzchni komercyjnych lub sprzedaży tych budynków. Z punktu widzenia Kupującego ekonomicznym sensem transakcji jest zakup gruntu pod zabudowę. Zarówno planowany najem jak i ewentualna sprzedaż budynków podlegać będzie opodatkowaniu VAT.

Na moment zawarcia transakcji kupna Nieruchomości, zarówno Kupujący jak i Sprzedawca będą podatnikami VAT czynnymi. Transakcja sprzedaży Nieruchomości zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.

Kupujący oraz Sprzedawca nie są podmiotami powiązanymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy opisana transakcja będzie podlegać opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT jako sprzedaż niezabudowanego gruntu będącego terenem budowlanym...
  2. Czy Kupujący będzie miał prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej zakup Nieruchomości lub do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko w zakresie pytania Nr 1

Planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegać - opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT jako sprzedaż niezabudowanego gruntu będącego terenem budowlanym.

Uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, gdzie przez towary zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się również sprzedaż prawa do użytkowania wieczystego gruntu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę treść powołanych przepisów należy uznać, że planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości mieści się w zakresie regulacji powyższych przepisów i z tego względu należy ją zakwalifikować do katalogu czynności podlegających opodatkowaniem podatkiem VAT, jako odpłatną dostawę towarów.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, od podatku zwalnia się dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Natomiast w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, za tereny budowlane należy rozumieć grunty, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę.

Jak zostało to wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod realizację zabudowy apartamentowej. Z tego powodu zastosowanie wspomnianego powyżej zwolnienia nie będzie w opisanym stanie faktycznym możliwe, a dostawa Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT, która obecnie wynosi 23%.

Zdaniem Wnioskodawców, bez znaczenia dla powyższej konkluzji jest umiejscowienie na Nieruchomości opisanych w stanie faktycznym Budowli. Budowla nie jest bowiem przedmiotem transakcji, jako że nie jest ona własnością Sprzedającego. Zatem w analizowanej sytuacji zastosowania nie znajdzie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Dokonując kwalifikacji danej czynności w celu określenia jej skutków na gruncie VAT podstawowe znaczenie ma jej aspekt ekonomiczny. Innymi słowy, każda transakcja powinna być oceniana przede wszystkim z uwzględnieniem jej ekonomicznego sensu i zamiaru stron.

Konieczność uwzględnienia kryterium ekonomicznego w ocenie transakcji na gruncie ustawy o VAT wynika przede wszystkim z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). Przykładowo w orzeczeniu z 20 lutego 1997 r. w sprawie C-260/95 (DFDS A/S) TSUE podkreślił, że „(...) analiza rzeczywistej sytuacji gospodarczej jest fundamentalnym kryterium zastosowania wspólnego systemu VAT”.

Orzecznictwo TSUE znalazło odzwierciedlenie również w praktyce polskich sądów administracyjnych (np. por. wyrok NSA z 31 maja 2012 r. sygn. akt I FSK 1375/11).

W związku z powyższym ekonomiczny sens transakcji powinien być również kluczowym czynnikiem w analizie skutków transakcji podlegających opodatkowaniu VAT (w tym nieruchomości). W szczególności, w przypadku, gdy z punktu widzenia prawnego mamy do czynienia z gruntem zabudowanym, istotne jest ustalenie, czy naniesienia (budynki / budowle) znajdujące się na tym gruncie stanowią ekonomiczny element tej transakcji i składają się na jej gospodarczą treść. Stanowisko takie jest potwierdzone przez TSUE, który w szczególności w orzeczeniu z 19 listopada 2009 w sprawie C-461/08 (Don Bosco Onroerend Goed BV) podkreślił konieczność uwzględniania w analizie celu gospodarczego tej rozpatrywanej czynności sprzedaży nieruchomości wraz z naniesieniami.

Jak wskazane zostało w opisie stanu faktycznego w chwili transakcji na gruncie znajdować się mogą Budowle niestanowiące własności Sprzedawcy. Dodatkowo, wartość Budowli jest niewspółmiernie niska w porównaniu do wartości gruntu. Celem Kupującego jest wykorzystanie gruntu w celu prowadzenia procesu inwestycyjnego, a Budowle nie przedstawiają dla niego żadnej samodzielnej wartości (wręcz mogą stanowić przeszkodę dla planowanego przedsięwzięcia). W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawców dla ustalenia statusu gruntu dla celów VAT należy pominąć Budowle (niebędące własnością Sprzedawcy). Tym samym dla celów VAT zbycie Nieruchomości należy potraktować jako dostawę gruntu niezabudowanego (przeznaczonego pod zabudowę), którego dostawa jest opodatkowana podstawową stawką VAT.

Dla poparcie powyższego stanowiska Wnioskodawcy przytaczają interpretację indywidualną prawa podatkowego z 29 kwietnia 2014 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP1/443-263/14-2/JL).

Stanowisko w zakresie pytania Nr 2

Kupujący będzie uprawniony do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej zakup Nieruchomości lub do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym, ponieważ zakupiona Nieruchomość będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, a transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów podlegającą VAT i nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT.

Uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Prawo do obniżenia kwoty VAT należnego powstaje, zgodnie z art. 86 ust. 10, ust 10b pkt 1 oraz ust. 11 ustawy o VAT w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabywanych towarów powstał obowiązek podatkowy nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 i 2 ustawy o VAT podatnik ma zasadniczo prawo do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, m.in. jeżeli w danym okresie rozliczeniowym wykonał czynność opodatkowaną VAT na terytorium kraju (art. 87 ust. 5a ustawy o VAT).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, po nabyciu Nieruchomości Kupujący zamierza wykorzystywać ją do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Obecnie planowane jest, że na zakupionej Nieruchomości wybuduje budynek lub budynki biurowe oraz w późniejszym etapie dokona wynajmu powierzchni komercyjnych lub sprzedaży tych budynków. Zarówno planowany najem jak i ewentualna sprzedaż budynków podlegać będzie opodatkowaniu VAT.

Pozytywna przesłanka prawa do odliczenia VAT będzie zatem spełniona. W konsekwencji, Kupującemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie nieruchomości w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabywanej Nieruchomości powstanie obowiązek podatkowy (nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę) lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, oraz prawo do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego jeżeli nie zaistnieją negatywne przesłanki wynikające z art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, prawo do odliczenia oraz zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nie przysługuje w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega VAT albo jest zwolniona z VAT. Uwzględniając okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, w kontekście powyższych przepisów należy stwierdzić, iż negatywne przesłanki określone w art. 88 ust 3a pkt 2 ustawy o VAT nie będą miały zastosowania, gdyż przedmiotowa sprzedaż Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów oraz nie będzie zwolniona z VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kupującemu będzie przysługiwało prawo do obniżenia należnego VAT o VAT naliczony z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości lub do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy zauważyć, że zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zgodnie z którym, zwalnia się dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie znajdzie zastosowania do opisanej transakcji gdyż jak wynika z opisu sprawy w związku z nabyciem opisanej nieruchomości Sprzedawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotowa interpretacja rozstrzyga w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w części dotyczącej przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie oraz Zainteresowanemu niebędącemu Stroną przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.