IPPP1/4512-29/15-4/EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT -projekt
IPPP1/4512-29/15-4/EKinterpretacja indywidualna
 1. podatnik
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 29 stycznia 2015 r. (skutecznie doręczone 2 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 29 stycznia 2015 r. (skutecznie doręczone 2 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny sprecyzowany ostatecznie w piśmie z dnia 4 lutego 2015 r.

W ramach operacji pn. "Modernizacja i organizacja plaży z kąpieliskiem " właścicielka, , planuje zmodernizować i zorganizować plażę z kąpieliskiem nad Jeziorem. Jest to operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacji oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej. Cel będzie osiągnięty i zachowany przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Bar...” to lokal istniejący od 1994 roku. Jest położony nad brzegiem jeziora na jego południowym skraju. Operacja będzie zrealizowana na działce ewidencyjnej 677/1, posesja.

Na dzień dzisiejszy oferuje on swoim klientom następujące formy wypoczynku i rekreacji:

 • dzikie, niezagospodarowane kąpielisko
 • nieuregulowana plaża trawiasta
 • stary, kilkunastoletni pomost wymagający naprawy lub wymiany na nowy
 • brak miejsc siedzących poza terenem lokalu

W ciągu 20 lat istnienia obiekt stał się miejscem wypoczynku i rekreacji nad jeziorem dla mieszkańców gminy Ł., a także dla osób spoza gminy (np. mieszkańcy dzielnicy, mieszkańcy sąsiedniej gminy C..

Decyzja o podjęciu działań w kierunku podniesienia standardów wypoczynku nad jeziorem wynika z następujących przesłanek:

 • Aby sprostać coraz wyższym wymaganiom wypoczywających, którzy chcą korzystać z plaży oraz z kąpieliska spełniającego Ich oczekiwania
 • słaby stan zagospodarowania i infrastruktury kąpieliska i plaży, który powoduje, że wypoczynek nad jeziorem traci na swojej atrakcyjności.

Dlatego też w ramach operacji właścicielka baru, zdecydowała się podjąć następujące działania naprawcze w kierunku podniesienia atrakcyjności oferowanych usług:

 • Wytyczenie i oznakowanie linami pływającymi kąpieliska
 • Czerpanie o głębokości do 6 m gruntu kat. I-II spod wody koparką gąsienicową 0,6 m3 na okład.
 • Wywóz ziemi samochodami samowykładowczymi na odległość do 1 km- piasek z dna kąpieliska.
 • Uzupełnienie piaskiem dna kąpieliska.
 • Zebranie wierzchniej warstwy piasku z plaży.
 • Zebranie wierzchniej warstwy piasku z plaży - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości.
 • Wywóz ziemi samochodami samowykładowczymi- na odległość do 1 km.
 • Uzupełnienie wybranego piasku na plaży.
 • Wykonanie pomostów z bali gr. 50 mm pomostów drewnianych.
 • Impregnacja odeskowania pomostów.
 • Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych ławek.
 • Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - odbudowana drewniana siedzeniowa.

W realizację operacji jako partnerów pozyskano następująca podmioty:

 • Gmina Ł.
 • K.
 • U.
 • Y.
 • F.

REGULAMIN z korzystania z kąpieliska

 1. Kąpielisko i plaża czynne codziennie w godzinach od 09:00 do 20:00,
 2. Korzystanie z kąpieliska i plaży jest bezpłatny.
 3. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
 4. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy lub natychmiastowo powiadomienia właściciela.
 5. Dzieci mogą przebywać na terenie plaży i kąpieliska oraz kąpać się tylko w wyznaczonej strefie pod opieką osób dorosłych.
 6. Zabrania się zażywania kąpieli osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających jak również wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu lub środków odurzających na terenie plaży.
 7. Na terenie kąpieliska obowiązują następujące oznaczenia flagowe:
  • flaga BIAŁA - kąpiel DOZWOLONA,
  • flaga CZERWONA-kąpiel ZABRONIONA.
 8. Korzystającym z kąpieliska zabrania się:
  • wchodzenia do wody gdy wywieszona jest czerwona flaga,
  • używania do mycia w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu znajdujących się na plaży,
  • popychania i wrzucania do wody innych osób,
  • skakania do wody ze zjeżdżalni,
  • wprowadzania do wody i kąpieli zwierząt,
  • wjeżdżania i wprowadzania pojazdów na pomosty kąpielowe.
 9. Na terenie plaży i kąpieliska obowiązuje zakaz:
  • grillowania i rozpalania ognisk poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi,
  • zaśmiecania terenu plaży,
  • parkowania pojazdów mechanicznych,
  • zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom.
 10. Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione na terenie plaży i kąpieliska Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Osoby przebywające na terenie plaży i kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy szkody. Sprawca powstałej szkody zostanie obciążony kosztami jej naprawy.
 12. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu zmuszone będą do opuszczenia terenu kąpieliska i plaży, a w rażących przypadkach mogą ponieść odpowiedzialność kamą.

Kąpielisko nie będzie stanowiło Integralną część baru. będzie to miejsce ogólnodostępne otwarte dla wszystkich zainteresowanych, funkcjonujące niezależnie od punktu gastronomicznego. Korzystanie z kąpieliska będzie nieodpłatne.

Operacja pn. "Modernizacja i organizacja plaży" jest zgodna z celami Lokalnej Strategii Rozwoju i kryteriami wyboru przez LGD. Działania zakładane w operacji wpisują się w Cel Ogólny II: Odnowa wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000. Modernizacja i organizacja plaży z kąpieliskiem wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Ł..

Zadania realizowane w ramach operacji wpisują się w założenia przewidziane w Celu Szczegółowym "Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi". Poprzez działania wskazane w operacji (modernizacja i organizacja plaży z kąpieliskiem) zostanie uzyskany efekt dzięki poprawie Infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem.

Przedsięwzięcie "Budowa i modernizacja Infrastruktury społeczno-kulturalnej" zapisane w celach LSR będzie zrealizowana w ramach wykonania operacji "Modernizacja i organizacja plaży z kąpieliskiem". W gminie powstanie plaża z kąpieliskiem zmodernizowana i zorganizowana w nowoczesny sposób zapewniający atrakcyjną formę wypoczynku nad jeziorem. Jezioro zlokalizowane jest w na terenach wiejskich gminy Ł.

Proponowana do otrzymania wsparcia operacja spełnia kryteria innowacyjności, gdyż podnosi poziom dostępu do zasobów turystycznych i rekreacyjnych gminy Ł..

Operacja planowana do realizacji przez właścicielkę "Baru ..." uzyskała wsparcie partnerów działających na terenie gminy Ł., w tym wsparcie ze strony samorządu.

Całość operacji stanowi kwotę 61 068,00 zł brutto.

Wszystkie zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są objęte podatkiem towarów i usług VAT w wysokości 23% i nie będą wykorzystywane do wykonania opodatkowanych m.in. z odpłatnym świadczeniem usług lub z odpłatną dostawą towarów.

Środki na realizację operacji zostaną zwrócone w formie refundacji kosztów po akceptacji rozliczenie przez Urząd Marszałkowski w wysokości 80% całej operacji tj. 48 854,40 zł pozostałe środki w wysokości 12 213,60 zł stanowi wkład własny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie sprecyzowane w piśmie z dnia 4 lutego 2015 r.

Czy w ramach realizowanego projektu współfinansowanego w ramach Osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą „Modernizacja i organizacja plaży ” przysługuje prawo do odliczenia i zwrot naliczonego podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy sprecyzowane w piśmie z dnia 4 lutego 2015 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej oraz związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art, 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot nie będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz nie jest płatnikiem podatku VAT na podstawie art. 113 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca będzie realizować przedsięwzięcie w zakresie małych projektów w ramach Działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategu rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-7013 pn, „Modernizacja i organizacja plaży” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Europejskiego Funduszu Rolnego. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Realizowana operacja nie będzie generowała dochodów, a uczestnictwo osób z korzystania z plaży jest bezpłatne.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawia warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r, poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, która podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisania umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn. .Modernizacja i organizacja plaży", ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.