IPPP1/4512-252/15-6/AW | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nabycia nieruchomości zabudowanej – pierwsze zasiedlenie – prawo do odliczenia
IPPP1/4512-252/15-6/AWinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. grunt zabudowany
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zainteresowanego, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.), oraz pismem z dnia 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 21 kwietnia 2015 r.) nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 17 kwietnia 2015 r. (doręczone w dniu 20 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia nieruchomości gruntowej Nr 2 oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z tą transakcją - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia nieruchomości gruntowej Nr 2 oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z tą transakcją.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) oraz pismem z dnia 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 21 kwietnia 2015 r.) nadesłanym jako odpowiedź na wezwanie Organu z dnia 17 kwietnia 2015r. (doręczone w dniu 20 kwietnia 2015 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Wnioskodawca”). Wnioskodawca na dzień dokonania czynności, której dotyczy niniejszy wniosek, będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca wraz z inną lub innymi osobami fizycznymi (które również będą zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni na dzień dokonania transakcji) planują odpłatnie nabyć jako współwłaściciele w częściach ułamkowych od spółki pod firmą XXX spółka komandytowa z siedzibą w W. (podatnik VAT czynny, dalej: „Spółka”) następujące nieruchomości:

 • nieruchomość niezabudowaną nr 44/4 położoną we wsi P., w gminie J. <dalej: „Nieruchomość 1”>,
 • nieruchomość zabudowaną nr 44/5 położoną we wsi P., w gminie J. <dalej: „Nieruchomość 2”>.

Spółka posiada wiedzę na temat następujących transakcji, których przedmiotem były wskazane Nieruchomości:

 • w 2007 r. doszło do ich odpłatnej dostawy przez inną spółkę prawa handlowego na rzecz komandytariusza Spółki. Dostawa została dokonana na podstawie aktu notarialnego. W zakresie dostawy budynków posadowionych na Nieruchomościach, transakcja została przez sprzedającego opodatkowana podatkiem VAT;
 • w tym samym roku komandytariusz Spółki wniósł do niej aportem prawo własności przedmiotowych Nieruchomości. Aport był zwolniony od podatku VAT na podstawie wówczas obowiązującego § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970 ze zm.). Nieruchomości zostały wpisane do rejestru zabytków decyzją z 20 czerwca 1958 r. wydaną przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej – Wydział Kultury – Konserwator Zabytków (obiekt pod nazwą Założenie dworskie z XIX wieku: dworek oraz ogród). W stosunku do obu Nieruchomości nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie zostały również określone założenia do planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych w 2004 r. Nieruchomości 1 i 2 występują na terenie obszarów zabytkowych parków oraz na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowo – usługowej. W dniu 5 lipca 2007 r. wójt Gminy wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji i rozbudowie obiektów zabytkowego zespołu dworskiego na działkach 44/4, 44/5 w celu utworzenia centrum konferencyjno-szkoleniowego z usługami kultury. Decyzją zostały objęte obie działki, z tym że w decyzji nie wskazano, na której z działek mają zostać dokonane określone inwestycje. Decyzja określa bowiem zakres rozbudowy i budowy budynków, rozbiórki zabudowy, rodzaj ogrodzenia. Wskazuje także warunki wynikające z ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego, a także warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, które inwestor był zobowiązany spełnić.

Nieruchomość 1

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z 19 listopada 2014 r. na Nieruchomość 1 składają się grunty rolne zabudowane, pastwiska trwałe, grunty orne i rowy. Wskazanie w rejestrze gruntów, iż elementem Nieruchomości 1 są również grunty rolne zabudowane wynika stąd, że jeszcze w momencie wniesienia aportu do Spółki na Nieruchomości 1 posadowione były domki kempingowe. Domki te, następnie, zostały rozebrane. Ponadto, na przedmiotowej Nieruchomości nie znajdują się inne budynki lub budowle, a zatem faktycznie, niezależnie od informacji zawartych w wypisie z rejestru gruntów, Nieruchomość 1 stanowi grunt niezabudowany.

Nieruchomość 2

Z kolei, zgodnie ze wspomnianym wypisem z rejestru gruntów, na Nieruchomość 2 składają się grunty rolne zabudowane, nieużytki, pastwiska trwałe, grunty orne i rowy. Na Nieruchomości 2 są posadowione 3 budynki wpisane do rejestru zabytków zgodnie z wypisem z kartoteki budynków z 19 listopada 2014 r., które obejmują: budynek o powierzchni zabudowy 252 m2 pełniący funkcje mieszkalne <dalej: „Budynek 1”>, budynek o powierzchni zabudowy 347 m2 pełniący funkcje produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa <dalej: „Budynek 2”>, budynek o powierzchni zabudowy 462 m2 pełniący inne funkcje niemieszkalne <dalej: „Budynek 3”>. Budynek 1 i Budynek 2 nie były przedmiotem istotnych ulepszeń w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W szczególności, potencjalne nakłady, które mogłyby zostać uznane za zwiększające wartość początkową tych Budynków (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym), kształtowały się na poziomie niższym niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Wydatki skutkujące ulepszeniem środka trwałego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym były natomiast ponoszone przez Spółkę w latach 2007 - 2008 w odniesieniu do Budynku 3, przy czym ich łączna wartość przekroczyła 30% wartości początkowej tego obiektu (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym). Ostatnie inwestycje w Budynku 3 zostały poczynione w 2008 r., zaś od ponoszonych przez Spółkę nakładów przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Prace związane z Budynkiem nie zostały jeszcze ukończone. W praktyce zatem, Budynek 3 jest w dalszym ciągu w trakcie ulepszania.

Budynki posadowione na Nieruchomości 2 były przez Spółkę wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej (przede wszystkim działalności hotelowej oraz w zakresie oferowania miejsc noclegowych). W szczególności latach 2007-2010 r. Spółka świadczyła w nich m.in. usługi zakwaterowania oraz wynajmu powierzchni magazynowej. Również w latach kolejnych, Spółka oferowała miejsca noclegowe m.in. poprzez swoją stronę internetową. Wobec braku zainteresowania ze strony potencjalnych usługobiorców, nie doszło jednak do świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT. Co jednak istotne, biorąc pod uwagę trwającą modernizację Budynku 3, ten Budynek nie był w praktyce wykorzystywany bezpośrednio do oferowania miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem, ani też do wynajmu powierzchni magazynowej. Czynności te wykonywane były w Budynkach 1 i 2, natomiast Budynek 3 miał służyć do celów prowadzonej działalności po zakończeniu jego modernizacji.

Wnioskodawca oraz pozostali współwłaściciele zamierzają wykorzystywać nabyte Nieruchomości 1 i 2 do wykonywania czynności opodatkowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, poprzez oddanie ich w dzierżawę spółce prawa handlowego. Analogiczny wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczący konsekwencji podatkowych dostawy Nieruchomości 1 i 2 złożyła Spółka w dniu 13 marca 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia Budynku 3 w związku z oddaniem go w dzierżawę, skoro jego dostawa na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na fakt, iż nakłady na jego modernizację w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym poczynione przez Spółkę w latach 2007-2008 r. przekroczyły 30% jego wartości początkowej... (pytanie Nr 2 wniosku)
 2. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do wyboru opcji opodatkowania dla dostawy Budynków 1 i 2 przy założeniu, że warunki, o których mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT będą spełnione, skoro w odniesieniu do przedmiotowych Budynków doszło już do ich pierwszego zasiedlenia, a od tego momentu upłynął okres dłuższy niż 2 lata, a tym samym Budynki te będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT... (pytanie Nr 3 wniosku)
 3. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia w związku z wykorzystaniem tych budynków do dzierżawy w sytuacji, gdy strony transakcji wybiorą opcję opodatkowania podatkiem VAT dostawy Budynków 1 i 2... (pytanie Nr 4 wniosku)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1. Wnioskodawcy, będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego wobec Budynku 3 w związku z oddaniem go w dzierżawę, skoro jego dostawa na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na fakt, iż nakłady na jego modernizację w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym poczynione przez Spółkę w latach 2007-2008 r. przekroczyły 30% jego wartości początkowej, a jednocześnie (i) Budynek ten nie był od tego czasu przedmiotem pierwszego zasiedlenia, (ii) poczynione ulepszenia nie były wykorzystywane przez Spółkę na cele działalności opodatkowanej VAT przez okres co najmniej 5 lat.

Ad. 2. Wnioskodawca, będzie miał on prawo do wyboru opcji opodatkowania dla dostawy Budynków 1 i 2 przy założeniu, że warunki, o których mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT będą spełnione, skoro w odniesieniu do przedmiotowych Budynków doszło już do ich pierwszego zasiedlenia, a od tego momentu upłynął okres dłuższy niż 2 lata, a tym samym Budynki te będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ad. 3. Wnioskodawcy, będzie przysługiwać prawo do odliczenia w związku z wykorzystaniem tych budynków do dzierżawy, w sytuacji gdy strony transakcji wybiorą opcję opodatkowania podatkiem VAT dostawy Budynków 1 i 2.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi m. in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 ustawy o VAT).

Art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT przewiduje jednak, że podstawy do odliczenia VAT nie stanowi faktura, jeżeli transakcja, którą ona dokumentuje, nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W konsekwencji, aby Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktury dokumentującej dostawę Nieruchomości 1 i 2, transakcja ta nie może podlegać zwolnieniu ani być wyłączona z opodatkowania VAT.

Ad pytanie Nr 1-2

W przypadku sprzedaży gruntów zabudowanych (a więc również Nieruchomości 2) istotny jest status budynków lub budowli, które są na nich położone, gdyż status ten wyznacza sposób opodatkowania całej nieruchomości.

Zgodnie bowiem z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W efekcie, w sytuacji dostawy budynku lub budowli transakcja jest opodatkowana według zasad właściwych dla sprzedaży tych budynków lub budowli.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Powyższe oznacza, że zwolnienie od podatku VAT dotyczy dostawy budynków, budowli lub ich części, w sytuacji, gdy upłynęły co najmniej dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

Natomiast według art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.) wskazuje się, że środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji (art. 16g ust. 13 wskazanej ustawy).

Dla nieruchomości zabudowanych (budynków, budowli lub ich części), nieobjętych zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (tj. gdy dostawa dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub gdy nie upłynęły dwa lata od pierwszego zasiedlenia), istotne znaczenie ma art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Ich dostawa podlega bowiem zwolnieniu z VAT, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 1. w stosunku do tych obiektów dokonującemu ich dostawy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, oraz
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do odliczenia podatku naliczonego, a jeśli ponosił takie wydatki to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Dodatkowo, zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT kluczowe znaczenie ma przede wszystkim rozstrzygnięcie, czy w odniesieniu do Budynku 3 doszło już do pierwszego zasiedlenia. Jak wskazano powyżej o pierwszym zasiedleniu jest mowa, gdy:

 1. budynek lub jego część zostanie oddany do użytkowania,
 2. oddanie do użytkowania zostanie dokonane w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (tj. dostawy towarów lub świadczenia usług),
 3. budynek lub jego część zostanie oddany pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi,
 4. oddanie będzie miało miejsce
  1. po wybudowaniu lub
  2. po ulepszeniu, jeżeli wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym będą stanowić co najmniej 30% wartości początkowej.

Powyższa definicja prowadzi do wniosku, że co najmniej w momencie nabycia Budynków 1-3 przez komandytariusza, który następnie wniósł je aportem do Spółki, doszło do ich pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Należy jednak zauważyć, że analizę czy doszło do pierwszego zasiedlenia należy również przeprowadzić w sytuacji, gdy budynek zostanie poddany ulepszeniu, a wydatki poniesione na ulepszenie będą stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tego budynku. Warunek ten nie będzie mieć znaczenia przy dostawie Budynków 1 i 2, gdyż nie były one poddawane ulepszeniom w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które spowodowałyby, że poniesione wydatki stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej tych Budynków. Oznacza to, że planowana dostawa tych Budynków (1 i 2) będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, jako że nie będzie ona dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Natomiast w odniesieniu do Budynku 3, Spółka jest zobowiązana ponownie określić czy w odniesieniu do niego doszło do jego pierwszego zasiedlenia po przeprowadzonej przez Spółkę modernizacji, gdyż wydatki poniesione przez Spółkę stanowiły więcej niż 30% wartości początkowej tego budynku.

W ocenie Wnioskodawcy taka sytuacja nie miała miejsca, gdyż Budynek 3 nie został po przeprowadzonej modernizacji oddany przez Spółkę do użytkowania innemu podmiotowi (np. na podstawie umowy najmu czy dzierżawy), ani tym bardziej nie był przedmiotem dostawy. Należy mieć także na uwadze, iż nie zakończono jeszcze ulepszenia budynku. Nie ma więc, w odniesieniu do Budynku 3, możliwości zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W tej sytuacji należy rozważyć czy możliwe jest zastosowanie dla przedmiotowej dostawy zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, a więc zwolnienia dotyczącego dostawy realizowanej w ramach pierwszego zasiedlenia. Aby zastosować wspomniane zwolnienie musiałyby być spełnione następujące warunki:

 • w stosunku do Budynku 3 Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego,
 • Spółka nie ponosiła wydatków na jego ulepszenie, w stosunku do których miała prawo do odliczenia VAT naliczonego, a jeżeli ponosiła takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej Budynku 3 lub
 • Spółka co prawda ponosiła wydatki, od których była uprawniona odliczyć podatek naliczony VAT, a wydatki te stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej Budynku 3, to jednak po ulepszeniu Budynek ten byłby przez Spółkę wykorzystywany do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W przedmiotowej sprawie powyższe warunki nie będą jednocześnie spełnione. Co prawda, Nieruchomości zostały wniesione do Spółki aportem przez komandytariusza, a transakcja ta podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, zatem podatek VAT z tytułu aportu nie wystąpił. Jednak Spółka poniosła także wydatki na ulepszenie Budynku 3, które stanowiły co najmniej 30% jego wartości początkowej, przy czym Spółce od poniesionych wydatków przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Jednocześnie, w sprawie nie znajduje zastosowania art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, gdyż Spółka nie wykorzystywała ulepszonego Budynku 3 do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, jako że w zasadzie do dnia dzisiejszego dokonane w Budynku 3 ulepszenia nie zostały odebrane. Czynności opodatkowane były dotychczas realizowane z wykorzystaniem pozostałych Budynków (1 i 2).

W art. 43 ust. 7a ustawy o VAT ustawodawca posłużył się sformułowaniem „były wykorzystywane” (w czasie przeszłym), co sugeruje, że chodzi o „faktyczne użytkowanie” do czynności opodatkowanych, a nie wyłącznie o „posiadanie” danej nieruchomości w zasobach Spółki z celem jej wykorzystania dla potrzeb świadczenia usług. Słownik Języka Polskiego definiuje słowo „wykorzystywać” jako „użyć czegoś dla osiągnięcia jakiegoś celu, zysku” (http://sjp.pwn.pl/). Z tego też względu należy uznać, że pomimo że w latach kolejnych (po modernizacji) zamiarem Spółki było świadczenie usług z wykorzystaniem Budynku 3, a więc prowadzenie działalności gospodarczej, to jednak z niezależnych od niej okoliczności, do faktycznego wykorzystywania Budynku 3 do czynności opodatkowanych nie doszło.

Nie jest zatem spełniona dyspozycja z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, pomimo że w istocie przeznaczenie Budynku 3 nie uległo zmianie, a więc w dalszym ciągu miał on i ma służyć działalności opodatkowanej VAT.

Analogiczne stanowisko przedstawił WSA w Poznaniu w wyroku z 9 grudnia 2009 r. sygn. I SA/Po 937/09 „należy również wskazać, iż słusznie organ zaznaczył, że sformułowanie: „były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat", o którym mowa w ust. 7a art. 43 ustawy o VAT, oznacza faktyczny czas użytkowania budynku, budowli lub ich części w celu wykonywania czynności opodatkowanych”.

Takie stanowisko znajduje również odzwierciedlenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo w interpretacji z 29 grudnia 2014 r. nr IBPP2/443-920/14/IK Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że „dostawa tego obiektu tj. budynku biurowo - mieszkalnego nie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, bowiem wydatki poniesione na ulepszenie przekroczyły 30% wartości początkowej tego budynku i Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków, a ponadto Wnioskodawca po ulepszeniu (do 2014 r.) nie użytkował budynku do celów działalności gospodarczej opodatkowanej przez co najmniej 5 lat <przyp. Spółki – wnioskodawca wskazał w stanie faktycznym, że budynek był przez niego wynajmowany do 30 czerwca 2014 r.>. Zatem dostawa budynku nie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy. W konsekwencji dostawa ta była opodatkowana stawką 23%.

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Budynku 3, ponieważ dostawa tego budynku nie będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10-10a ustawy o VAT, a budynek ten będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Natomiast dostawa Budynków 1 i 2 będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, jako że nie będzie ona dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia (zaś od potencjalnego pierwszego zasiedlenia upłynęły już ponad 2 lata). W konsekwencji Wnioskodawca będzie miał prawo do wyboru opcji opodatkowania dla dostawy Budynków 1 i 2 przy założeniu, że warunki, o których mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT będą spełnione.

Ad pytanie 3

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 (w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych, gdy upłynęły 2 lata od pierwszego zasiedlenia), i wybrać opodatkowanie podatkiem VAT dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy o VAT oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy,
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części,
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

W sytuacji zatem, gdy:

 • nabywca Budynków (Wnioskodawca oraz pozostali nabywcy) będzie zarejestrowany czynny podatnik VAT,
 • dostawca Budynków (Spółka) posiada status czynnego podatnika VAT,
 • Spółka oraz Wnioskodawca i pozostali nabywcy złożą oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy o wyborze opcji opodatkowania,
 • oświadczenie zostanie złożone przed dostawą Nieruchomości,
 • oświadczenie będzie zawierać dane wskazane w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia w związku z wykorzystaniem tych budynków do dzierżawy, w sytuacji gdy strony transakcji wybiorą opcję opodatkowania podatkiem VAT dostawy Budynków 1 i 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak wynika z opisu sprawy nieruchomość Nr 2 nie była wykorzystywana wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotowa interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie opodatkowania podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z nabyciem nieruchomości Nr 2 – pytania Nr 2-4 wniosku. W pozostałym zakresie – pytanie nr 1 – zostanie wydana odrębna interpretacja.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-920/14/IK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.