IPPP1/4512-251/15-3/EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia - projekt
IPPP1/4512-251/15-3/EKinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT (pytanie nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego odzyskania odliczenia podatku VAT. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Akademia to fundacja istniejąca od 2012 roku, która od początku swojej działalności aż do chwili obecnej nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT.

W roku latach 2013-2015 fundacja Akademia zrealizowała operację, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Operacja polegała na produkcji, wydaniu i promocji płyty CD z muzyką ludową.

W ramach operacji zostały zrealizowane usługi na rzecz fundacji Akademia przez specjalistyczną firmę fonograficzną, agencję koncertową oraz biuro rachunkowe. Faktury za wykonane usługi zostały wystawione ze stawką VAT 23% oraz stawką VAT zw. Wartość wszystkich faktur dotyczących realizacji operacji została zapłacona przez fundację Akademia w roku 2014.

Obecnie fundacja Akademia ubiega się - w ramach wniosku o płatność - o refundację poniesionych kosztów związanych z operacją i może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych operacji wartość zapłaconego podatku VAT pod warunkiem uzyskania interpretacji indywidualnej. Interpretacja indywidualna będzie stanowić potwierdzenie, że fundacja Akademia nie miała i nie ma możliwości odzyskania uiszczonego podatku VAT w ramach płatności faktur dla firm wykonujących usługi związane z realizacją operacji, a także że może zaliczyć wartość uiszczonego podatku VAT w ramach płatności ww. faktur do kosztów kwalifikowanych operacji.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że cały nakład (1000 egzemplarzy) płyt CD pod tytułem Muzyka Ziemi -wydanych przez fundację Akademia w ramach realizacji operacji „Muzyka Ziemi ...” dystrybuowany jest bezpłatnie. Zgodnie z projektem wyżej wymienione płyty CD są przeznaczone do darmowej dystrybucji i nie podlegają sprzedaży opodatkowanej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
  1. Czy fundacja Akademia realizując operację pod tytułem "Muzyka Ziemi ..." w latach 2013-2015 mogła odzyskać kwotę podatku VAT uiszczoną w ramach płatności za faktury wystawione przez firmy wykonujące usługi fonograficzne (produkcja płyt CD) i rachunkowe (księgowość)...

Fundacja Akademia stoi na stanowisku, iż w ramach realizacji operacji pod tytułem "Muzyka Ziemi" w latach 2013-2015 nie miała możliwości odzyskania wartości podatku VAT uiszczonego w ramach płatności za faktury wystawione przez firmy wykonujące usługi fonograficzne (produkcja płyt CD) i rachunkowe (księgowość).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. W roku latach 2013-2015 Wnioskodawca zrealizował operację pod tytułem "Muzyka Ziemi ...", współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Operacja polegała na produkcji, wydaniu i promocji płyty CD z muzyką ludową. W ramach operacji zostały zrealizowane usługi na rzecz fundacji Akademia przez specjalistyczną firmę fonograficzną, agencję koncertową oraz biuro rachunkowe. Faktury za wykonane usługi zostały wystawione ze stawką VAT 23% oraz stawką VAT zw. Wartość wszystkich faktur dotyczących realizacji operacji została zapłacona przez fundację Akademia w roku 2014. Wnioskodawca wskazał również, że cały nakład (1000 egzemplarzy) płyt CD pod tytułem Muzyka Ziemi -wydanych przez fundację Akademia w ramach realizacji operacji „Muzyka Ziemi ...” dystrybuowany jest bezpłatnie. Zgodnie z projektem wyżej wymienione płyty CD są przeznaczone do darmowej dystrybucji i nie podlegają sprzedaży opodatkowanej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanej operacji „Muzyka Ziemi ...” nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. operacji. Tym samym należy stwierdzić, że w stosunku do Wnioskodawcy nie będzie miała zastosowania regulacja prawna określona w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie, Organ informuje, że niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPPP1/4512-29/15-4/EK | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP2/4512-55/15-5/MM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.