IPPP1/4512-25/15-4/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia projekt

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zainteresowanego, przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 15 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 21 stycznia 2015 r. (doręczone w dniu 23 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizowanym projektem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizowanym projektem.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 21 stycznia 2015 r. - skutecznie doręczone w dniu 23 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach - posiada osobowość prawną to oznacza, że Stowarzyszenie jest pełnoprawnym podmiotem obrotu prawnego. Może zaciągać zobowiązania, uzyskiwać przychody, a przede wszystkim prowadzić swoją podstawową działalność. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Prezes, który realizuje dofinansowane zadania pod nazwą „A.”. Zadanie polegało na promocji aktywnego trybu życia poprzez organizację 2 spotkań wyjazdowych do gospodarstwa agroturystycznego i elektrowni wodnej z obszaru LGD O. oraz 1 olimpiady sportowej, organizacji spotkania na terenie przedszkola połączonego z wystawieniem 1 przedstawienia w Miejskim Domu Kultury.

Wnioskodawca wskazuje, iż w związku z realizacją przedmiotowych projektów Stowarzyszenie nabyło towary i usługi. Zakupy towarów i usług są udokumentowane fakturami, które zawierają kwotę podatku VAT. Dokonane zakupy nie mają związku z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Stowarzyszenia prowadzi natomiast tylko niegospodarczą działalność statutową. Prowadzona przez Stowarzyszenie niegospodarcza działalność statutowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wobec czego Stowarzyszenie nie figuruje w ewidencji podatków i usług. Otrzymane dofinansowanie nie pochodzi ze środków, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. Dofinansowanie pochodzi z środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Stowarzyszenie jest zobowiązane do przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie interpretacji prawa podatkowego wydawaną przez właściwy organ upoważniony. W opisanych powyżej projektach Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowanych podatek VAT. Stowarzyszenie nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie w związku z realizacją projektu będzie posiadało prawo do odliczenia podatku naliczonego lub prawo do otrzymania zwrotu tego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie w związku z realizacją opisanych zadań nie będzie posiadało możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, gdyż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi tylko niegospodarczą działalność statutową, a dokonane zakupy nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanej tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. ), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy. Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podstawowa zasada dotycząca prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie postanowień art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Stosownie do treści art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca działa na rynku w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach i prowadzi działalność statutową. Wnioskodawca realizuje zadanie pn. „A.”. Wskazane zadanie polega na promocji aktywnego trybu życia poprzez organizację 2 spotkań wyjazdowych, 1 olimpiady sportowej, spotkania połączonego z wystawieniem przedstawienia. Organizacja opisanych projektów w ramach realizacji zadania wiązała się z nabyciem towarów i usług. Dokonane zakupy jak wskazał Zainteresowany nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług wobec czego nie figuruje w ewidencji podatników VAT.

Zainteresowany prosi o wyjaśnienie czy od wydatków związanych z nabyciem towarów i usług służących organizacji spotkań i innych czynności realizowanych w ramach projektu przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, oraz prawo do odzyskania podatku.

Z uwagi na opisany we wniosku stan sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w analizowanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Nabywane towary i usługi w ramach prowadzonego projektu nie są związane z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Tym samym Zainteresowany nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją opisanego we wniosku projektu. Ponadto Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów przysługuje zarejestrowanemu podatnikowi podatku VAT i obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 7 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy otrzymane dofinansowanie nie pochodzi ze środków wskazanych w tym przepisie, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów ww. rozporządzenia.

Tym samym należy uznać, że Wnioskodawca zaprezentował prawidłowe stanowisko w sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.