IPPP1/4512-174/15-4/MP | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu;
IPPP1/4512-174/15-4/MPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia od podatku
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 26 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 27 marca 2015 r. (doręczone w dniu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji z zakresu Małych projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji z zakresu Małych projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 27 marca 2015 r. (doręczone w dniu 30 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od 1 marca 2011 r. Wnioskodawczyni prowadzi zarejestrowaną działalność - przedszkole niepubliczne, które uzyskało wpis do ewidencji placówek oświatowych 5 września 2011 r.. Świadczy usługi przedszkolne w zakresie opieki na dziećmi wraz z wyżywieniem również w wakacje PKD – 88.912, 88.912, 85.512, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z. Żywienie dzieci przedszkolnych odbywa się w formie cateringu, który nabywa od firmy cateringowej. Dodatkowo wynajmuje lokal pod przedszkole. Wnioskodawczyni prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, w których na odrębnych kontach księgowane są przychody z tytułu opłat od rodziców oraz przychody z tytułu dotacji otrzymywanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Działalność przedszkola finansowana jest zarówno z wpłat rodziców za czesne i wyżywienie jak i z dotacji z jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja jest przekazywana z ogólnym przeznaczeniem na zdefiniowane ustawą oświatową cele. Dotacje przyznawane są w zależności od ilości dzieci uczęszczających do przedszkola. Półrocznie i rocznie Wnioskodawczyni składa sprawozdanie z wykorzystania dotacji, w którym przedstawia w jakich sumach dotacje zostały wydatkowane na poszczególne zdefiniowane ustawą oświatową cele.

Przedszkole funkcjonuje na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (art. 14 ust. 1 b) do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od 2,5 do 5 lat.

Aktualnie Wnioskodawczyni realizuje umowę przyznania pomocy na operację z zakresu Małych Projektów w ramach działania 415 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 2 kwietnia 2015 r. Wnioskodawczyni wskazała, że realizowana operacja polega na utworzeniu świetnie wyposażonego, spełniającego wszelkie normy bezpieczeństwa, kolorowego i dostosowanego do potrzeb dzieci w różnym grupach wiekowych placu zabaw zlokalizowanego przy jej przedszkolu. Projekt zakłada zakup zestawów złożonych między innymi z elementów takich jak: wieża z dachem czterospadowym, zjeżdżalnia, most wysoki, pomost z belką, pomost prosty, pomost wiszący z gumy, pomost wiszący z drewna, wieża z liną oraz huśtawek, zabawek sprężynowych, a także infrastruktury towarzyszącej ; ławki dla opiekunów, kosza na śmieci oraz tablicy informacyjnej.

Towary zakupione w związku z projektem nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jest to bezpłatna forma zabawy i rekreacji dla dzieci uczęszczających do jej placówki, a także pozostałych małych mieszkańców miasta i gminy G.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni nie jest czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT, czy może odzyskać podatek VAT ...

Zdaniem Wnioskodawcy :

Zgodnie z Ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.- nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. (Art. 96 pkt 2)

Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne w celu złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa o przyznanie pomocy w ramach działania 413.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten jednak nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi zarejestrowaną działalność - przedszkole niepubliczne, które uzyskało wpis do ewidencji placówek oświatowych. Wnioskodawczyni nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Aktualnie Wnioskodawczyni realizuje umowę przyznania pomocy na operację z zakresu Małych Projektów w ramach działania 415 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Realizowana operacja polega na utworzeniu świetnie wyposażonego, spełniającego wszelkie normy bezpieczeństwa, kolorowego i dostosowanego do potrzeb dzieci w różnym grupach wiekowych placu zabaw, zlokalizowanego przy jej przedszkolu. Projekt zakłada zakup zestawów złożonych między innymi z elementów takich jak: wieża z dachem czterospadowym, zjeżdżalnia, most wysoki, pomost z belką, pomost prosty, pomost wiszący z gumy, pomost wiszący z drewna, wieża z liną oraz huśtawek, zabawek sprężynowych, a także infrastruktury towarzyszącej - ławki dla opiekunów, kosza na śmieci oraz tablicy informacyjnej.

Towary zakupione w związku z projektem nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jest to bezpłatna forma zabawy i rekreacji dla dzieci uczęszczających do placówki przedszkolnej, a także pozostałych małych mieszkańców miasta i gminy G..

Z uwagi na wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu. Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, zakupione towary związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją operacji z zakresu Małych projektów w ramach Działania 423 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., ponieważ środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Organ podatkowy informuje ponadto, że wskazany we własnym stanowisku Wnioskodawcy art. 96 ust. 2 ustawy - dot. obowiązku rejestracyjnego osób fizycznych prowadzących działalność roliczą - nie ma zastosowania w analizowanej sprawie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.