IPPP1/4512-15/15-2/AW | Interpretacja indywidualna

Odliczenie pełnej kwoty podatku VAT od zakupów związanych z udostępnieniem pojazdów samochodowych
IPPP1/4512-15/15-2/AWinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. prawo do odliczenia
 3. samochód osobowy
 4. udostępnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od zakupów związanych z udostępnieniem pojazdów samochodowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od zakupów związanych z udostępnieniem pojazdów samochodowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka T. sp. z o.o. (dalej jako: Spółka lub T.) w celu realizacji podpisanej w dniu 13 października 2014 r. umowy z G. dotyczącej Zarządzania Kontraktem Budowy autostrady, w tym pełnienia nadzoru inwestorskiego (dalej jako: Umowa) zobowiązana jest do udostępnienia czterech środków transportu (samochodów osobowych w rozumieniu ustawy o VAT) Zamawiającemu, o parametrach zgodnych z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako: SIWZ). Bezpośrednio po nabyciu samochodów osobowych przez okres kolejnych 35 miesięcy ze środków transportu nie będzie korzystać Spółka i jej pracownicy lecz osoby trzecie. Udostępnienie środków transportu będzie miało miejsce za wynagrodzeniem, którego wysokość została określona w Formularzu Cenowym. Zgodnie z § 4 Umowy wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych, odpowiednio do rzeczywistego czasu trwania Umowy. Łączne miesięczne wynagrodzenie spółki T. z tytułu rozliczenia kosztów administracyjnych m.in. udostępnienia środków transportu ustalane jest od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia. Zatem ostatecznym odbiorcą całej usługi, w tym udostępnienia pojazdów samochodowych, jest Zamawiający - G..

Treść Umowy jest zgodna z wytycznymi SIWZ. W punkcie 4.2 Tomu III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający określił, iż Konsultant jest zobowiązany do przekazania G. czterech środków transportu do wyłącznej całodobowej dyspozycji. W gestii Konsultanta leży zapewnienie Zamawiającemu ciągłości w korzystaniu ze środków transportu. W przypadku ujawnienia wady lub awarii Konsultant zapewni pojazd zastępczy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Przedmiotowe środki transportu udostępnione Zamawiającemu będą spełniać poniższe warunki:

 • będą to pojazdy z napędem na 4 koła, które w szczególności mają umożliwiać poruszanie się także w trudnych warunkach terenowych,
 • będą wyposażone w lampy ostrzegawcze,
 • długość całkowita pojazdów nie będzie mniejsza niż 4,00 m, oraz nie większa niż 5,00 m,
 • rozstaw osi nie może być większy niż 2,80 m.

Konsultant jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów, za które otrzyma zapłatę zgodnie z poz, la Formularza Cenowego 2.1, związanych z utrzymaniem i w celu zapewnienia prawidłowego działania środków transportu, w tym paliwa dla miesięcznego przebiegu 3500km dla każdego ze środków transportu, napraw, przeglądów, ubezpieczenia. Poniesie on również koszty materiałów i usług eksploatacyjnych (komplet opon letnich i zimowych, oleje, płyny oraz ich wymiana, mycie i czyszczenie wewnątrz każdego samochodu, dwa razy w miesiącu). Przekazanie powyższych środków transportu nastąpi w ciągu 21 dni od podpisania Umowy. Udostępnienie środków transportu będzie trwało przez okres 35 miesięcy od terminu ich przekazania.

Odpłatne użytkowanie pojazdów samochodowych nie jest wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako przedmiot działalności spółki T.. Jednakże na mocy podpisanej Umowy z dnia 13 października 2014 r. Spółka faktycznie odpłatnie udostępnia G. pojazdy samochodowe według zasad określonych w Umowie, bazującej na SIWZ.

Aktualnie Spółka w ustalonych wewnętrznie ogólnych zasadach używania samochodów osobowych, do których posiada prawo własności bądź prawo do użytkowania, jednoznacznie wyklucza możliwość użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż związanych z działalnością gospodarczą.

Dodatkowo Strony Umowy uzgodniły, że przekazanie (udostępnienie i zwrot) środków transportu będzie miało miejsce na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Obecnie prowadzona jest uproszczona ewidencja przebiegu pojazdu, zgodnie z art. 86a ust. 8 ustawy o VAT. Zatem ustalenia przedmiotowych protokołów zdawczo-odbiorczych będą stanowić pierwszy i ostatni wpis w ewidencji przebiegu pojazdów, jednocześnie Spółka będzie uzupełniać ewidencję przebiegu pojazdu o cel w jakim przekazano pojazd oraz o informacje dotyczące osoby, której powierzono pojazd. W związku z faktem, iż okres udostępnienia środków transportu będzie trwał nieprzerwanie przez okres 35 miesięcy od terminu ich przekazania, spółka T. będzie otrzymywała na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąca) od osoby kierującej pojazdem informację na temat stanu licznika użytkowanego pojazdu samochodowego.

Obecnie, z ostrożności procesowej, do czasu uzyskania odpowiedzi na niniejszy wniosek o interpretację, T. nie odlicza 100% podatku naliczonego od zakupów związanych z pojazdami udostępnionymi G..

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy spółce T. przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego od zakupów związanych z pojazdami udostępnionymi G., tj. raty leasingowe, koszt paliwa, napraw, przeglądów oraz innych wydatków eksploatacyjnych, oraz czy Spółka będzie zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, w rozumieniu art. 86a ust. 8 ustawy o VAT, w związku z faktycznym zadysponowaniem (tzn. udostępnieniem) środków transportu na podstawie umowy podpisanej z G....
 2. W przypadku uznania stanowiska Spółki w odniesieniu do pytania nr 1 za nieprawidłowe, czy spółce T. przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego od zakupów związanych z pojazdami udostępnionymi G. tj. raty leasingowe, koszt paliwa, napraw, przeglądów oraz innych wydatków eksploatacyjnych, oraz czy Spółka będzie zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, w rozumieniu art. 86a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku braku zgłoszenia odpłatnego udostępnienia środków transportu jako dodatkowy przedmiot działalności do Krajowego Rejestru Sądowego...
 3. W przypadku uznania stanowiska Spółki w odniesieniu do pytania nr 1 i 2 za nieprawidłowe, czy spółce T. przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego od zakupów związanych z pojazdami udostępnionymi G. tj. raty leasingowe, koszt paliwa, napraw, przeglądów oraz innych wydatków eksploatacyjnych, oraz czy Spółka będzie zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, w rozumieniu art. 86a ust 8 ustawy o VAT, w przypadku zgłoszenia odpłatnego udostępnienia środków transportu do Krajowego Rejestru Sądowego...
 4. W przypadku uznania stanowiska Spółki w odniesieniu do pytania nr 1 oraz nr 2 za nieprawidłowe, czy prowadzenie uproszczonej ewidencji przebiegu pojazdu, zgodnie z art. 86a ust 8 ustawy o VAT, w sposób opisany przez Spółkę w stanie faktycznym, umożliwiłoby odliczenie 100% podatku naliczonego od zakupów związanych z pojazdami udostępnionymi G., tj. raty leasingowe, koszt paliwa, napraw, przeglądów oraz innych wydatków eksploatacyjnych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że stan faktyczny polegający na odpłatnym zadysponowaniu tj. przekazaniu do używania pojazdów samochodowych umożliwia odliczenie 100% podatku naliczonego od zakupów, związanych z nabyciem oraz utrzymaniem udostępnionych środków transportu (samochodów osobowych) osobom trzecim tj. koszt paliwa, napraw, przeglądów oraz innych wydatków eksploatacyjnych, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w rozumieniu art. 86a ust. 8 usta wy o VAT).

Zgodnie z ogólną zasadą (art. 86. ust 1 ustawy o VAT) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przypadku wydatków związanych z nabyciem oraz użytkowaniem samochodów osobowych prawo do odliczenia podatku naliczonego zostało ograniczone, na mocy art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, do 50% kwoty wykazanej na dokumencie źródłowym. Jednocześnie na mocy art. 86a ust. 3 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego od ww. wydatków, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, tzn.

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania,
 2. potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu,
  - wyklucza użycie pojazdów samochodowych do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Obecnie Spółka w ustalonych wewnętrznie ogólnych zasadach używania samochodów osobowych, do których posiada prawo własności bądź prawo do użytkowania, jednoznacznie wyklucza możliwość użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż związanych z działalnością gospodarczą. Używanie pojazdów samochodowych jedynie do celów związanych z działalnością gospodarczą obowiązuje zatem także w przypadku pojazdów udostępnionych G. w celu realizacji Umowy.

W przedmiotowym stanie faktycznym T., w ramach podpisanej Umowy, udostępniła cztery pojazdy samochodowe Zamawiającemu, zatem pojazdy te zostały udostępnione innemu podmiotowi (podatnikowi) oraz osobom niebędącym pracownikami podatnika. Przekazanie ww. pojazdów samochodowych zostało potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym. Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowe pojazdy zostały udostępnione, za wynagrodzeniem, w celu realizacji Umowy z Zamawiającym, Spółka stoi na stanowisku, iż wykorzystuje je jedynie w ramach wykonywanej działalności gospodarczej i w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy nie istnieje możliwość wykorzystania ich w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zdaniem Spółki protokół przekazania (oraz po upływie 35 miesięcy protokół odbioru) pojazdów samochodowych do dyspozycji innemu podatnikowi bezspornie dokumentuje fakt, iż T. nie może w danym przedziale czasowym wykorzystywać przedmiotowych pojazdów w ramach własnego przedsiębiorstwa, a zatem wykorzystuje je wyłącznie w celu osiągnięcia wymiernych korzyści gospodarczych w postaci wynagrodzenia od Zamawiającego (według Formularza Cenowego przewidzianego Umową).

Konsekwentnie fakt, iż Wnioskodawca faktycznie nie wykorzystuje pojazdów samochodowych w ramach własnego przedsiębiorstwa lecz udostępnia je odpłatnie innemu podatnikowi, który sprawuje nad nimi rzeczywiste władztwo, umożliwia Spółce odliczenie 100% podatku naliczonego od zakupów związanych z pojazdami udostępnionymi G., bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, w rozumieniu art. 86a ust. 8 ustawy o VAT.

Stanowisko Spółki w odniesieniu do pytania nr 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż długotrwały charakter Umowy, na mocy której T. będzie faktycznie dokonywał czynności polegającej na udostępnianiu środków transportu, bez względu na fakt dopełnienia wymogu formalnego w postaci aktualizacji wpisu zakresu prowadzonej działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym, będzie uprawniał Spółkę do odliczenia 100% podatku naliczonego od zakupów związanych z pojazdami udostępnionymi G. przy jednoczesnym zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w rozumieniu art. 86a ust. 8 ustawy o VAT.

Na mocy art. 86a ust. 5 lit c) ustawy o VAT 100% odliczenie podatku naliczonego od zakupów, związanych z samochodami osobowymi, nie jest warunkowane prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu, gdy pojazdy te przeznaczone są wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Regulacja ta ma zastosowanie pod warunkiem, że oddanie w odpłatne używanie pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Spółka w celu realizacji podpisanej w dniu 13 października 2014 r. Umowy zobowiązana jest do udostępnienia, przez okres kolejnych 35 miesięcy, czterech środków transportu Zamawiającemu. W okresie tym ze środków transportu nie będzie korzystać Spółka i jej pracownicy lecz osoby trzecie, zatem faktycznie pojazdami samochodowymi dysponować będzie G..

Zdaniem Wnioskodawcy charakter zawartej Umowy, zgodnie z którą rozliczenie tzw. kosztów administracyjnych będzie odbywało się w 34 miesięcznych okresach rozliczeniowych, w ramach którego Spółka otrzyma m.in. wynagrodzenie za udostępnienie pojazdów samochodowych G. w wysokości 17.200,00 PLN netto miesięcznie, wskazuje jednoznacznie na gospodarczy charakter działalności Spółki w tym zakresie. T. stoi na stanowisku, iż regulacja art. 86a ust. 5 lit c) ustawy o VAT dotyczy podmiotów, których przedmiotem faktycznej działalności gospodarczej jest udostępnienie pojazdów samochodowych, a regulacje prawa podatkowego nie wymagają formalnego rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tym samym fakt aktualizacji zakresu prowadzonej działalności gospodarczej - PKD, zgłoszonego do Krajowego Rejestru Sądowego, pozostaje bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, tym bardziej, iż warunek udostępnienia pojazdów samochodowych zawarty w SIWZ nie podlega negocjacji i Spółka nie planuje w przyszłości (poza realizacją przedmiotowej Umowy) udostępniać odpłatnie pojazdów samochodowych innym podmiotom. Tym samym aktualizacja zakresu działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym na potrzeby realizacji pojedynczej umowy powinna być postrzegana przez Spółkę jako nieobligatoryjna.

Takie podejście zgodnie jest z definicją działalności gospodarczej zgodnie z Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 347, str. 1 z późn. zm.). Jednocześnie zgodnie z art. 9 ust. 1 tej Dyrektywy „działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu. Do uznania prowadzenia działalności gospodarczej w danym zakresie za fakt, drugorzędne znaczenie ma formalny wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodatkowo w licznych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe potwierdzały, iż brak dopełnienia wymogu formalnego, chociażby wymaganego odrębnymi przepisami, nie może pozbawiać podatnika prawa do odliczenia VAT (fundamentalne prawo podatnika, zapewniające neutralność podatku VAT).

Przykładowo zbieżne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 2 września 2014 r., sygn. ITPP2/443-712/14/AK, zauważając, że „(...) ustawodawca zrezygnował z wymogu prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika”. Natomiast „(...) użyte w zacytowanym przepisie sformułowanie „stanowi przedmiot działalności podatnika” w zestawieniu z pozostałą częścią zdania w brzmieniu „odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów”, nie oznacza przedmiotu działalności w sensie generalnym, lecz w kontekście zadysponowania konkretnym samochodem w ściśle określony sposób. Mówiąc o przedmiocie działalności podatnika, przepis ten wiąże go jednocześnie z odprzedażą bądź oddaniem w odpłatne używanie konkretnych samochodów poprzez użycie wyrazu „tych”, przy czym ich odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie jest jedyną okolicznością wymienioną w tym przepisie, która uzasadnia jego zastosowanie.”

W związku z powyższym T. stoi na stanowisku, że brak wpisu „Odpłatnego użytkowania pojazdów samochodowych” (PKD 77.11.Z) w zakresie przedmiotu działalności Spółki zgłoszonego do Krajowego Rejestru Sądowego nie stanowi negatywnej przesłanki do skorzystania z możliwości odliczenia 100% podatku naliczonego od zakupów związanych z pojazdami udostępnionymi G. i Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, w rozumieniu art. 86a ust. 8 ustawy o VAT.

Stanowisko Spółki w odniesieniu do pytania nr 3

W przypadku uznania stanowiska Spółki w odniesieniu do pytania nr 1 oraz pytania nr 2 za nieprawidłowe, spółka T. stoi na stanowisku, iż będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego od zakupów związanych z pojazdami udostępnionymi G. tj. raty leasingowe, koszt paliwa, napraw, przeglądów oraz innych wydatków eksploatacyjnych, oraz Spółka będzie zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, w rozumieniu art. 86a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku, gdy odpłatne udostępnienie środków transportu będzie mieścić się w przedmiocie działalności Spółki, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przyjmując, zdaniem Spółki błędne założenie (odmienne od przyjętego w pytaniu nr 1 oraz nr 2), że T. wykorzystuje pojazdy samochodowe w ramach własnego przedsiębiorstwa i przekazanie pojazdów G. na okres 35 miesięcy nie wyklucza ich użycia przez podatnika (T.) do celów innych niż związanych z jego działalnością gospodarczą, zdaniem Spółki nie istniałaby konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, gdy Spółka faktycznie udostępni pojazdy samochodowe G. i dodatkowo formalnie zaktualizuje przedmiot działalności T., zgłoszony w Krajowym Rejestrze Sądowym, tak aby obejmował odpłatne oddanie w użytkowanie pojazdów samochodowych (PKD 77.11.Z).

Jak wskazano w stanie faktycznym oraz uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w pytaniu nr 1 oraz nr 2, umowa z Zamawiającym spełnia znamiona umowy o podobnym charakterze do umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, a w konsekwencji istniałaby możliwość odliczenia 100% podatku naliczonego od zakupów, związanych z nabyciem oraz utrzymaniem udostępnionych G. środków transportu (samochodów osobowych) tj. raty leasingowe, koszt zakupu, koszt paliwa, napraw, przeglądów oraz innych wydatków eksploatacyjnych.

Stanowisko Spółki w odniesieniu do pytania nr 4

W przypadku uznania stanowiska Spółki w odniesieniu do pytania nr 1 oraz pytania nr 2 za nieprawidłowe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w sytuacji udostępnienia środków transportu (samochodów osobowych) osobom trzecim, niebędącym pracownikami Spółki, prowadzenie uproszczonej ewidencji przebiegu pojazdu pozwoli na odliczenie 100% podatku naliczonego od zakupów, związanych z ich nabyciem oraz utrzymaniem tj. raty leasingowe, koszt zakupu, koszt paliwa, napraw, przeglądów oraz innych wydatków eksploatacyjnych.

W myśl art. 86a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku pojazdów udostępnianych osobom trzecim, prowadzona przez podatnika ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby udostępniającej pojazd samochodowy, obejmujący:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel udostępnienia pojazdu,
  3. stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
  6. imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

Zdaniem Spółki, jeżeli na mocy regulaminu używania pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie poniżej 3,5 tony (osobowych), który określa sposób użytkowania tych pojazdów i jednocześnie wyklucza ich użytkowanie do celów prywatnych, począwszy od dnia, w którym T. przekaże pojazdy samochodowe G., zostanie rozpoczęte prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu w sposób przedstawiony w stanie faktycznym oraz dokona zgłoszenia pojazdów w urzędzie skarbowym na druku VAT-26, będzie uprawniony do odliczania 100% podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją ww. pojazdów.

W przedmiotowym stanie faktycznym strony uzgodniły, że przekazanie (udostępnienie i zwrot) środków transportu będzie miało miejsce na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Ustalenia niniejszego protokołu będą stanowić pierwszy i ostatni wpis w ewidencji przebiegu pojazdów. Spółka prowadzić będzie także ewidencję przebiegu pojazdu, uzupełniając ją o cel w jakim przekazano pojazd oraz o informacje dotyczące osoby, której powierzono pojazd. W związku z faktem, iż okres udostępnienia środków transportu będzie trwał nieprzerwanie przez okres 35 miesięcy od terminu ich przekazania, spółka T. będzie otrzymywała na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąca) od osoby kierującej pojazdem informację na temat stanu licznika użytkowanego pojazdu samochodowego. Na Spółce zatem spoczywałby obowiązek uzupełniania uproszczonej ewidencji przebiegu pojazdu o zapis dotyczący stanu licznika użytkowanego pojazdu samochodowego na koniec każdego okresu rozliczeniowego.

Tym samym prowadzenie ewidencji w formie uproszczonej w rozumieniu art. 86a ust. 8 ustawy o VAT pozwoli spółce na odliczenie 100% podatku naliczonego od zakupów, związanych z ich nabyciem oraz utrzymaniem tj. raty leasingowe, koszt zakupu, koszt paliwa, napraw, przeglądów oraz innych wydatków eksploatacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312), zwanej dalej: „ustawą nowelizującą” wprowadzono nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) „pojazd samochodowy” to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Natomiast art. 2 pkt 40 ww. ustawy wskazuje, że „samochodem osobowym” jest pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu.

W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy o VAT do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 • nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 • używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 • nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

W myśl art. 86a ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
  1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – w myśl art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy - nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - jeżeli oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Z art. 86a ust. 12 ustawy wynika, że podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Natomiast zgodnie z art. 86a ust. 15 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji.

W tym miejscu trzeba wspomnieć, że składana informacja ma charakter sformalizowany, a jej wzór - w postaci druku VAT-26 - został określony przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółka w związku z podpisaną umową ma zarządzanie kontraktem budowlanym zobowiązana jest do udostępnienia Zamawiającemu czterech środków transportu – samochodów osobowych w rozumieniu ustawy o VAT. Bezpośrednio po nabyciu samochodów z pojazdów tych nie będzie korzystać Spółka i jej pracownicy lecz osoby trzecie – Zamawiający przez okres 35 miesięcy. Udostępnienie pojazdów będzie się odbywało za wynagrodzeniem płatnym w okresach miesięcznych począwszy od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do wystawienia ostatniego świadectwa przejęcia. Zatem ostatecznym odbiorcą całej usługi w tym udostępnienia pojazdów jest Zamawiający. Jak wynika z ustaleń pomiędzy Wnioskodawcą i Zamawiającym, Spółka zobowiązana jest do udostępnienia pojazdów samochodowych do wyłącznej całodobowej dyspozycji Zamawiającemu. W przypadku wady lub awarii samochodu Spółka zapewni pojazd zastępczy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów – za które otrzyma zapłatę – związanych z utrzymaniem w celu zapewnienia prawidłowego działania pojazdów w tym paliwa do miesięcznego przebiegu 3500 km, napraw, przeglądów, ubezpieczenia, oraz kosztów materiałów i usług eksploatacyjnych . Odpłatne użyczenie pojazdów samochodowych nie jest wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako przedmiot działalności Wnioskodawcy. Jednak na mocy podpisanej umowy z Zamawiającym – Spółka faktycznie odpłatnie udostępnia Zamawiającemu te samochody. Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do możliwości odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami udostępnionymi Zamawiającemu tj. raty leasingowe, koszt paliwa, napraw, przeglądów oraz innych wydatków eksploatacyjnych, oraz czy Spółka będzie zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu tych pojazdów, w rozumieniu art. 86a ust. 8 ustawy o VAT.

Jak wynika z powołanych uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług zasadą jest, że w przypadku nabycia pojazdów samochodowych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ww. ustawy stanowi 50% kwoty podatku. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 kwietnia 2014 r. podatnikowi przysługiwać będzie ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku „mieszanego” tj. zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów niezwiązanych z tą działalnością. W ramach wyjątku od tej zasady odliczenie pełne, tj. w wysokości 100%, będzie przysługiwało m. in. w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Pojazdy będą uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika m. in. w przypadku, gdy sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu został wyłączony m. in. w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umów najmu, dzierżawy czy leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze – jeżeli to oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. Użycie wyrazu „wyłącznie” wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych niż np. najem celów. Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do wynajęcia, ale przed jego dokonaniem jest użytkowany przez podatnika, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ewidencja dla tego rodzaju pojazdów (jeśli jest to pojazd obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona i powinna zawierać elementy wskazane w przepisie.

Należy zaznaczyć, że użyte w przepisie sformułowanie „przedmiot działalności podatnika” w zestawieniu z pozostałą częścią zdania w brzmieniu „odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze”, nie oznacza przedmiotu działalności w sensie generalnym, lecz w kontekście zadysponowania konkretnym samochodem w ściśle określony sposób. Mówiąc o przedmiocie działalności podatnika, przepis ten wiąże go jednocześnie z odprzedażą, bądź wynajmem konkretnych samochodów poprzez użycie wyrazu „tych”, przy czym ich odprzedaż lub najem jest jedyną okolicznością wymienioną w tym przepisie, która uzasadnia jego zastosowanie.

Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie oddawania w odpłatne używanie samochodów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, nie jest wystarczającą przesłanką, pozwalającą na odliczenie pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu najmu/nabycia ww. samochodów i pojazdów. Do nabycia takiego uprawnienia konieczne jest równoczesne przeznaczenie danego, konkretnego samochodu do odprzedaży lub do najmu, dzierżawy lub innej czynności o podobnym charakterze.

Powyższa analiza pozwala uznać, że od 1 kwietnia 2014 r. odliczenie VAT w pełnej wysokości przysługuje (przy założeniu związku z czynnościami opodatkowanymi) w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 86a ust. 2 ustawy (w tym nabycia pojazdów) związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Dla potwierdzenia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, z której wynikać będzie, że wykluczone jest użycie pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Obowiązek ten wyłączony jest na podstawie art. 86a ust. 5 ustawy, w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odpłatnego używania (najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze), jeżeli takie przeznaczenie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie np. najmu samochodów nie jest wystarczającą przesłanką pozwalającą wyłączyć obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu i uznać pojazd za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Do nabycia takiego uprawnienia konieczne jest wyłączne przeznaczenie konkretnego samochodu właśnie do np. wynajmu, w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności podatnika.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), zwanej dalej: „ustawą nowelizującą”, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  1. jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  2. jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  3. lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Jednakże – na mocy art. 12 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

W okolicznościach rozpatrywanej sprawy Wnioskodawca w związku z zawartą umową z Zamawiającym zobowiązany jest m. in. do przekazania do odpłatnego użytkowania czterech samochodów osobowych na rzecz Zamawiającego. Wskazane pojazdy będą przekazane do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego na okres 35 miesięcy. Zatem samochody te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na cele oddania w odpłatne używanie. Bezpośrednio po nabyciu tych pojazdów Wnioskodawca oraz jego pracownicy nie będą korzystać z tych samochodów. Jak wskazał Wnioskodawca w KRS nie ma wpisanej działalności w zakresie oddania w użytkowanie pojazdów samochodowych, jednak w kontekście powołanych przepisów nie ma znaczenia deklaracja prowadzenia takiej działalności, lecz jej faktyczne wykonywanie. Zatem Wnioskodawca faktycznie prowadzi działalność w zakresie oddania samochodów w odpłatne użytkowania.

W świetle dokonanej analizy przedstawionego stanu prawnego oraz zaprezentowanych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca przekazał wskazane samochody w odpłatne użytkowanie Zamawiającemu, zatem pojazdy te będą samochodami przeznaczonymi wyłącznie do odpłatnego używania w związku z czym Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z przedmiotowymi środkami transportu tj. raty leasingowe, koszt paliwa, napraw, przeglądów oraz innych wydatków eksploatacyjnych, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu tych pojazdów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe w zakresie pytania Nr 1. Z uwagi, że Spółka zadała pytania nr 2, 3 i 4 warunkowo, uzależniając udzielenie odpowiedzi na nie od uznania stanowiska Spółki za nieprawidłowe w zakresie pytania Nr 1, zatem Organ odstąpił od udzielania odpowiedzi na te pytania, uznając je zazprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-53/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/4512-25/15-4/AW | Interpretacja indywidualna

samochód osobowy
ITPP1/443-1097/14/MN | Interpretacja indywidualna

udostępnienie
ITPP1/443-381/14/BS | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPP2/443-712/14/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.